Адміністративне право України Коломоєць

Державний вищий навчальний заклад „ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Підручник

Київ 2008

ББК УДК

Рекомендовано до друку Вченою радою

Запорізького національного університету

25 березня 2008 року, протокол № 8

Рецензенти:

Професор кафедри адміністративного та фінансового права

Національної академії державної податкової служби України,

доктор юридичних наук, професор В.К. Шкарупа;

Заступник начальника Запорізького юридичного інституту

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ,

доктор юридичних наук, професор С.В.Пєтков;

Перший проректор Інституту права Класичного приватного університету,

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

В.Г.Лукашевич.

Адміністративне право України: Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. – Київ: „Істина”, 2008. - с.

У підручнику подається у систематизованому вигляді матеріал з навчальної дисципліни “Адміністративне право”. Поряд із текстовим матеріалом із Загальної та Особливої частини (двох модулів) також подаються завдання практичного характеру (практикум) щодо кожної теми у рамках двох модулів.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

ББК УДК

І8ВК

© ©

У підготовці підручника взяли участь:

Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, завкафедрою адміністративного та господарського права, декан юридичного факультету Запорізького національного університету, Заслужений юрист України (розділ 1, 5)

Ващенко Сергій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (розділ 6, 7)

Поліщук Віктор Григорович, кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (розділ 6, 7)

Пирожкова Юлія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету (розділ 9, 10, 11)

Армаш Надія Олексіївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права Інституту права Класичного приватного університету (розділ 2)

Сінєльнік Руслан Васильович, старший викладач кафедри конституційного та трудового права Запорізького національного університету (розділ 8)

Лютіков Павло Сергійович, аспірант кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету (розділ 1)

Кукурудз Роман Орестович, старший викладач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету (розділ 3,4 )

Кукурудз Тетяна Юріївна, аспірант кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету (розділ 3, 4)

Зміст

Модуль І Загальна частина

Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права

Розділ 2. Суб’єкти адміністративного права

Розділ 3. Державна служба.

Розділ 4. Державне управління

Розділ 5. Адміністративний примус

Розділ 6. Адміністративна відповідальність

Розділ 7. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Розділ 8. Адміністративний процес та адміністративне судочинство

Модуль 2. Особлива частина

Розділ 9. Адміністративно-правове регулювання у галузі економіки

Розділ 10. Адміністративно-правове регулювання в адміністративно-політичній сфері

Розділ 11. Адміністративно-правове регулювання у соціально-культурній сфері

Рекомендована література

МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ 1. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА

 1. Предмет і метод адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.

 2. Історія розвитку адміністративного права.

 3. Система адміністративного права.

 4. Джерела адміністративного права. Систематизація адміністративного законодавства.

 5. Адміністративне право як галузь права, як галузь правової науки та як навчальна дисципліна.

 6. Механізм адміністративно-правового регулювання.

 7. Норми адміністративного права. Адміністративно-правові відносини.

1. Предмет і метод адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншим галузями права.

Адміністративне право це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються під час забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також в процесу державного і самоврядного управління в сферах соціально-економічного й адміністративно-політичного розвитку та охорони громадянського порядку.

Адміністративне право є самостійною галуззю права, яка характеризується надмірною мобільністю, комплексним характером, тернистим шляхом свого становлення. Вона посідає своє чільне місце в системі права й відрізняється від інших галузей права предметом і методом правового регулювання.

Говорячи про предмет правового регулювання слід зосередити увагу на тих суспільних відносинах, на врегулювання яких спрямовані норм відповідної галузі. Якщо раніше адміністративне право традиційно розглядалося як система норм, спрямована на врегулювання відносин у галузі державного управління, то на сьогоднішній день її роль і призначення істотно змінилися. Перехід від державоцентристських до людиноцентристських пріоритетів адміністративно-правового регулювання зумовили зміну акцентів у спрямуванні адміністративно-правового регулювання, виділили у системі суб’єктів адміністративно-правових відносин на перший план особу з її правами, законними інтересами, свободами. Головне ж призначення держави в особі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування забезпечити належний рівень реалізації особою своїх права, свобод та законних інтересів у виконавчо-розпорядчій сфері відносин. Все це і обумовило істотну зміну предмету адміністративного права.

Предметом адміністративного права (що вона регулює) є суспільні відносини, що формуються:

 1. у процесі державного управління економічною, соціально-культурною та адміністративно-політичною сферами, а також реалізації повноважень виконавчої влади, делегованих державою органам місцевого самоврядування, громадським організаціям та деяким іншим недержавним інституціям;

 2. у процесі діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо забезпечення реалізації та захисту в адміністративному порядку прав і свобод громадян, надання їм, а також юридичним особам різноманітних адміністративних (управлінських) послуг;

 1. у процесі внутрішньої організації та діяльності апаратів усіх державних органів, адміністрацій державних підприємств, установ та організацій, а також у зв’язку з проходженням державної служби або в органах місцевого самоврядування;

 2. у зв’язку з реалізацією юрисдикції адміністративних судів і поновлення порушених прав громадян та інших суб’єктів адміністративного права;

- під час застосування заходів адміністративного примусу, включаючи
адміністративну відповідальності, щодо фізичних і юридичних осіб.

Будь-яку галузь характеризує і своєрідний метод правового регулювання як сукупність способів, засобів, прийомів, що використовуються законодавцем для забезпечення регулюючої дії норм адміністративного права.

В адміністративному праві використовуються способи регулювання, що властиві обом загальним методам правового регулювання – імперативному та диспозитивному. Для адміністративного права характерні такі методи правового регулювання:

 1. метод влади підпорядкування (субординації) або метод прямого розпорядництва, коли одна сторона відносин є юридично владною, а інша – юридично підвладною (наприклад, відносини між податковою адміністрацією та платниками податків, між інспектором ДАІ та учасниками дорожнього руху).

 2. метод рекомендацій – рекомендації суб’єкта відносин здобувають правову силу за умови прийняття її іншим учасником;

- метод узгодження (координації) – він регулює відносини між
учасниками, які не перебувають між собою у підпорядкуванні;

- метод рівності – означає, що суб’єкти, які знаходяться на одному рівні
державного механізму, здійснюють спільні дії у формі адміністративного
договору.

Сутність методів адміністративного права полягає у:

- встановленні певного порядку дій – приписи до дій за відповідних
умов і належним чином, передбачених відповідною адміністративно-правовою
нормою;

-заборона певних дій під страхом застосування відповідних
юридичних засобів впливу (заборона направлення скарг громадян на розгляд
тим посадовим особам, чиїх дії є предметом скарги, за порушення даної
заборони винні посадові особи несуть дисциплінарну відповідність);

- надання можливостей вибору одного із передбачених
адміністративно-правовою нормою варіантів належної поведінки
(наприклад, надання посадовим особам можливості прояву самостійності при
вирішенні питання про застосування до особи, яка вчинила адміністративне
правопорушення, того чи іншого адміністративного стягнення або звільнення
його від відповідальності);

- надання можливості чинити або не чинити дії, передбачені
адміністративно-правовою нормою у визначених нею умовах (громадянин сам
вирішує питання, чи варто оскаржувати дії посадових осіб, які він оцінює як
протиправні).

Адміністративне право, зберігаючи своєрідність, виражену в його предметі і методі, тісно взаємодіє практично з усіма існуючими галузями права. Воно охоплює своїм регулюючим впливом найрізноманітніші сфери суспільних відносин.

Спробуємо показати співвідношення адміністративного права з деякими галузями права.

 1. Адміністративне та конституційне право. Конституційні норми є основоположними, базовими для адміністративного права, в сфері якого вони знаходять свою конкретизацію, практичне втілення. Спостерігаються відмінності у методі правового регулювання. Конституційне право регулює відносини, які перебувають у статичному стані. Адміністративне право – регулює відносини ті ж самі, але в їхньому розвитку, у стані реалізації.

 2. Адміністративне та трудове право. Зближує правові галузі, нерівноправність статусу суб’єктів їх правовідносин: одна сторона наділена владно-організаційними повноваженнями щодо іншої. Отже, методи правового регулювання адміністративно-правових та трудових відносин є тотожними. Розбіжності спостерігаються у предметах правового регулювання. Трудове право регулює трудові відносини учасників, т.п. відносини трудового процесу. Адміністративне право – управлінські аспекти трудової діяльності, тобто управління та організація трудового процесу. Норми трудового права визначають статус службовців як учасників трудового процесу, а норми адміністративного права – державно-службові відносини.

 3. Адміністративне та фінансове право. Спостерігається схожість у методах правового регулювання й розбіжність у предметах правового регулювання. Фінансове право регулює відносини, які складаються у процесі мобілізації, розподілу, перерозподілу та використання коштів, що становлять національний дохід держави. Адміністративне ж право регулює державні процедурні правила розв’язання фінансових справ, організаційні структури, форми фінансових відносин тощо.

Таким чином, фінансове право регулює відносини щодо розподілу фінансів, а адміністративне право – організаційні питання роботи фінансових органів, тобто фінансове право регулює фінансові відносини як особливий різновид економічних відносин, а адміністративне право – управлінські відносини в галузі фінансів.

 1. Адміністративне право та цивільне право. Галузі різняться характером інтересу, що лежить в основі тих або інших правовідносин. Якщо переважає публічний інтерес, правовідносини відносяться до публічного права, якщо приватний - до приватного права. Адміністративне право складова публічного права, цивільне право - приватного права. Спостерігається деяка схожість у предметі правового регулювання, оскільки обидві галузі регулюють відносини майнового характеру. Проте, норми адміністративного права регулюють відносини майнового характеру по управлінню державним майном, адміністративно-правову діяльність з організаційно-владного розпорядження майном. Більш суттєві розбіжності спостерігаються у методах правового регулювання. Сторони цивільно-правових відносин рівноправні, сторони адміністративно-правових відносин підпорядковані одна одній.

 2. Адміністративне право та земельне, аграрне, природоресурсне, митне, податкове право тощо. Співвідношення полягає в тому, що значна частина відносин, які регулюються нормами зазначених галузей, регулюється нормами адміністративного права і притаманними йому методами.

 1. Адміністративне право України Ківалов

  Навчально-методичний посібник
  Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Вид. друге, перероб. і доп. — Одеса: Юридична література, 2002.
 2. Робоча навчальна програма на 2010-2011 навчальний рік Адміністративне право України

  Документ
  В умовах динамічного розвитку суспільних відносин в Україні вагомою є потреба правового супроводу соціальних, економічних та політичних реформ. В цьому аспекті вихідними є принципи вітчизняної системи права сформовані Президентом України В.
 3. В адміністративному праві україни

  Автореферат диссертации
  доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович, Кримський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ МВС України, ректор
 4. Доц. Г. Й. Ткач, доц. А. М. Школик, доц. Н. В. Янюк. Адміністративне право України

  Документ
  Адміністративне право України. Плани практичних занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.
 5. Кодекс адміністративного судочинства України

  Кодекс
  Актуальність теми. Сучасний етап соціально-економічного розвитку України, реформування всього механізму державного управління неминуче пов’язані з активізацією діяльності інститутів представницької та виконавчої влади щодо правового
 6. Заступник начальника кафедри адміністративного права І процесу, к ю. н., доцент

  Документ
  Розуміння основ різних галузей права – необхідна умова життєдіяльності кожного громадянина України. Не становить виключення і наука адміністративного процесу.
 7. Н аціональн а академ І я внутрішніх справ Кафедра адміністративного права І процесу Адміністративне право Навчально-методичний комплекс київ-2011 Адміністративне право

  Документ
  Навчально-методичні матеріали з адміністративного права для курсантів 1 курсу факультету початкової та спеціальної підготовки (за експериментальною програмою) Національної академії внутрішніх справ.
 8. Авер'янов - Виконавча влада і адміністративне право

  Документ
  У книзі, яка. є черговою публікацією в серії наукових видань "Адмі-ністративно-правова реформа в Україні", висвітлюються науково-теоретичні засади і актуальні проблеми функціонування виконавчої влади та її правового регулювання в Україні.
 9. Адміністративна реформа в україні

  Документ
  Проголошений Україною курс на інтеграцію до ЄС передбачає досягнення не тільки соціально орієнтованої економіки, а й високих стандартів, реальної демократії, побудови громадянського суспільства, дотримання верховенства права.

Другие похожие документы..