European credit transfer system

Термін навчання для магістра на основі диплома бакалавра складає 14 місяців, на основі диплома спеціаліста – 10 місяців. На кафедрах розроблено освітньо-кваліфікаційну характеристики (ОКХ) та освітньо-професійні програми (ОПП) спеціальностей за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, які погоджено з департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України, директором Науково-методичного центру вищої освіти України, головами навчально-методичних комісій з окремих напрямів.

Підготовка магістрів здійснюється згідно з розробленими та узгодженими в установленому порядку навчальними планами; навчальними та робочими навчальними програмами дисциплін; індивідуальними планами викладачів.

Спеціальності аспірантури, за яким здійснюється підготовка аспірантів в Інституті МАД:

Шифр спеціальності

Назва спеціальності

01.05.02

Математичне моделювання та обчислювальні методи

05.02.02

Машинознавство

05.02.03

Системи приводів

05.02.10

Діагностика матеріалів та конструкцій

05.03.05

Процеси та машини обробки тиском

05.09.03

Електротехнічні комплекси та системи

05.11.08

Радіовимірювальні прилади

05.11.13

Прилади і методи контролю

05.11.16

Інформаційно-вимірювальні системи

05.11.17

Медичні прилади та системи

05.12.20

Оптоелектронні системи

05.13.05

Комп'ютерні системи та компоненти

05.13.06

Інформаційні технології

05.13.13

Обчислювальні машини, системи та мережі

05.14.02

Електричні станції, мережі та системи

05.14.06

Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

05.22.20

Експлуатація та ремонт засобів транспорту

05.23.05

Будівельні матеріали та вироби

05.23.08

Технологія промислового та цивільного будівництва

08.00.04

Економіка та управління підприємствами

08.00.11

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

08.03.02

Економіко-математичне моделювання

09.00.04

Філософська антропологія, філософська культура

09.00.09

Філософія науки

13.00.01

Загальна педагогіка та історія педагогіки

13.00.02

Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)

Спеціальності докторантури, за яким здійснюється підготовка докторантів в Інституті МАД:

Шифр спеціальності

Назва спеціальності

01.05.02

Математичне моделювання та обчислювальні методи

05.13.05

Комп'ютерні системи та компоненти

Захисти кандидатських та докторських дисертацій здійснюються в спеціалізованих вчених радах:

Назва спеціальності спецради

Шифр cпецради

01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи

05.13.05 - Комп'ютерні системи та компоненти

05.13.06 - Інформаційні технології

Д 05.052.01

05.11.08 - Радіовимірювальні прилади

05.11.13 - Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

05.11.17 - Біологічні та медичні прилади і системи

Д 05.052.02

05.02.02 - Машинознавство

05.03.05 - Процеси та машини обробки тиском

К 05.052.03

05.23.05 - Будівельні матеріали та вироби

05.23.08 - Технологія та організація промислового та цивільного будівництва

К 05.052.04

05.09.03 - Електротехнічні комплекси та системи

05.14.02 - Електричні станції, мережі і системи

К 05.052.05

В інституті навчається 73 магістранта, з них 10 – без відриву від виробництва; 127 аспірантів (з них 50 – без відриву від виробництва), 3 докторанта. Навчальний процес ІнМАД забезпечує 260 викладачів.

5. Опис основних методів викладання і навчання

З 1992 року ВНТУ працює за модульно-рейтингової системою (МРС) організації навчального процесу, метою якої є забезпечення технологічності навчального процесу і підвищення його ефективності. Використання МРС навчання забезпечує:

– методично обґрунтоване узгодження усіх видів навчального процесу;

– організації самостійної роботи студентів (СРС);

– індивідуалізацію навчання;

– систематичний контроль знань, умінь та навичок студентів;

– заохочення результативної творчої роботи студентів;

– навчання з відповідною диференціацією студентів за рівнем знань;

– об’єктивність критеріїв і умов конкурсного відбору студентів для навчання за більш високими ступенями (спеціаліста, магістра, навчання в аспірантурі).

Враховуючи досвід роботи за такою системою, були внесені зміни в навчальні плани, де збільшилась кількість годин на СРС; більше уваги приділяється плануванню, організації, контролю та методичному забезпеченню самостійної роботи студентів,

Викладачами кафедр профільних інститутів розроблені та видані навчальні посібники з курсів лекцій, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, курсового проектування.

Підготовка магістрів здійснюється на основі діючого "Положення про порядок підготовки магістрів у Вінницькому національному технічному університеті" (6-те видання, 2006 р.).

Підготовка аспірантів здійснюється на основі діючих "Методичних вказівок з організації роботи аспіранта (здобувача) у Вінницькому національному технічному університеті" (2006 р.).

 1. European credit transfer system (2)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 2. European credit transfer system (16)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 3. European credit transfer system (1)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 4. European credit transfer system (10)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 5. European credit transfer system (14)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 6. European credit transfer system (18)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 7. European credit transfer system (3)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 8. European credit transfer system (22)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 9. European credit transfer system (4)

  Документ
  Вінницький національний технічний університет заснований у 1960 р. як загальнотехнічний факультет Київського технологічного інституту харчової промисловості, який у 1964 р.

Другие похожие документы..