European credit transfer system

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

ECTSІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Спеціальність

8.03050801«Фінанси і кредит»

за магістерськоюпрограмою

«Фінансова безпека суб’єктів господарювання»

освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

2011

Вступ – характерні особливості та умови користування ЕСТS

Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів і вищих навчальних закладів.

Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних закладах та їх академічного визнання. Вона будує мости між навчальними закладами з метою надання студентам більшого вибору.

Основними завданнями ЕСТS є:

 • адаптація системи вищої освіти України до ідей Болонського процесу для забезпечення мобільності студентів у процесі навчання;

 • забезпечення гнучкості підготовки фахівців, враховуючи швидкозмінні вимоги національного та міжнародного ринків праці;

 • створення умов для навчання студента за індивідуальною програмою, що сформована на основі вимог замовників та побажань студента і сприяє його саморозвитку і, відповідно, підготовці до життя у вільному демократичному суспільстві;

 • стимулювання учасників навчального процесу до підвищення якості вищої освіти.

Система ЕСТS може використовуватися безпосередньо в навчальному закладі, між закладами освіти однієї країни, а так само між закладами освіти – партнерами з різних країн.

Основою системи ЕСТS є три основні елементи: інформація (про навчальні програми та досягнення студентів), взаємна згода (між навчальним закладом та студентом) і використання кредитів ЕСТS з переліком оцінок з дисциплін, які характеризують виконану студентом, як аудиторну, так і самостійну навчальну роботу.

Ці три основні елементи впроваджуються в дію за допомогою трьох ключових документів: інформаційного пакета, угоди (контракту) між студентом та вищим навчальним закладом і переліку оцінок з дисциплін.

Інформаційний пакет містить інформацію про навчальний заклад, його навчальні структурні підрозділи (факультет, кафедри), відомості про кваліфікацію, яку набуває випускник, відомості про академічний календар та види навчальних занять, перелік нормативних та вибіркових навчальних дисциплін, їх коротку характеристику, відомості про форми контролю та систему оцінювання якості знань студентів, а також таблицю відповідності оцінок, прийнятих в інституті, ЕСТS - оцінкам.

Угоду (контракт) про навчання між студентом і Харківським інститутом банківської справи обумовлює всі питання щодо навчальних програм, терміну та порядку проходження навчання, вартості навчання, прав та обов’язків студента і вищого навчального закладу.

Запровадження кредитно-модульної системи в ХІБС є фактором стимулювання до ефективної роботи викладача і студента, забезпечення мобільності студентів у процесі навчання та гнучкості підготовки фахівців.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу – це форма організації навчального процесу, яка базується на поєднанні залікових кредитів та модульних технологій. У ХІБС УБС НБУ застосовується кредитно-модульна система, яка ґрунтується на принципах Європейської кредитно-трансферної системи ЕСТS.

Заліковий кредит (ЕСТS – кредит) – це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових (кредитних) модулів, або блоку змістових (кредитних) модулів.

Змістовий (кредитний) модуль – це закінчений обсяг інформації, яку має засвоїти студент, або закінчений обсяг навчальної діяльності, яку має виконати студент. Змістовий модуль навчальної дисципліни містить окремі модулі (теми) аудиторної і самостійної роботи студента. Кожен змістовий модуль має бути оцінений.

Загальне навантаження, необхідне для здобуття ступеня магістр (1,5 роки навчання) дорівнює 90 кредитам (нормативні дисципліни – 21; вибіркові дисципліни – 50; практичне навчання – 19). Результати навчання – це комплекс умінь, що повинен знати і бути здатним виконати студент після завершення навчання, незалежно від тривалості навчання. Студент отримує ЕСТS – кредити тільки після завершення необхідної роботи і оцінювання досягнутих результатів навчання. Кредити розподіляються по всіх компонентах програми навчання (модулі, дисципліни, практика, дипломна робота тощо).

Навантаження студентів в ЕСТS включає час, що проводиться за слуханням лекцій, семінарів, самостійного навчання, підготовки та складання іспитів, тощо.

Індивідуальна освітньо - професійна програма навчання формується за участю студента і під керівництвом куратора індивідуального навчання.

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується і реєструється в інституті з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS.

Умови переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну та шкалу ECTS

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за шкалою, що використовується в УБС

Оцінка за національною

шкалою

A

100-91

5 (відмінно)

B

90-81

4 (добре)

C

80-71

D

70-61

3(задовільно)

E

60-51

FX

50-21

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

20-0

2 (незадовільно) з обов’язковою перездачею

І. ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Повна назва: ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Скорочена назва: ХІБС УБС НБУ

Адреса: Україна, 61174, м.Харків, проспект Перемоги, 55,

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ

Директор: доктор економічних наук, професор

Тридід Олександр Миколайович

Tel: приймальня (057) 337-99-96

приймальна комісія (057) 336-82-62

Fax: (057) 337-99-96, 336-82-62

e-mail: www.khibs.edu.ua

khibs@khibs.ua

Cтатус ХІБС УБС НБУ – державний навчальний заклад ІV рівня акредитації

АКАДЕМІЧНИЙ КАЛЕНДАР

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ПОЗНАЧЕННЯ

- теоретичне навчання, С - екзаменаційна сесія, К - канікули,

Д - дипломне проектування та самостійна теоретична підготовка, // - переддипломна практика та самостійна теоретична підготовка,

: : - екзаменаційна сесія (захист практики), /// - державна атестація

Навчання в ХІБС розпочинається з 1 вересня і триває 52 тижні на V курсі та 23 тижні на VI курсі на рік.

На 15-му, 16-му та 17-му тижнях осіннього семестру та 41, 42 і 43-му тижнях весняного семестру студенти V курсу складають іспити з тих дисциплін, де така форма підсумкового контролю передбачена навчальним планом.

На V курсі студенти проходять наукову та педагогічну практики, на VI курсі – продовжують наукову та педагогічну практики, проходять переддипломну практику на підприємствах, в банківських установах, аудиторських фірмах тощо та захищають дипломну роботу.

КоординаторЕСТS від інституту

Вядрова Інна Миколаївна -

перший заступник директора

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ

проспект Перемоги, 55

м. Харків, Україна, 61174

Tel: (057) 338-56-95

Факс: (057) 337-99-96

e-mail: VIADROVA@KHIBS.EDU.UA

Координатор ЕСТS на факультеті

Подчесова Валерія Юріївна

в.о. декана

економічного факультету

Харківський інститут банківської справи

проспект Перемоги, 55

м. Харків, Україна, 61174

Tel: (057) 336-82-62

Факс: (057) 336-82-62

e-mail: podchesova @khibs.edu.ua

Безпосередньо з усіх питань, пов’язаних з навчанням та побутом, складанням індивідуальних планів та організаційних питань студенти ХІБС мають звертатися до кураторів академічної групи та індивідуального навчання.

Загальний опис

Харківський інститут банківської справи заснований у травні 1944 року як Харківський обліково-кредитний технікум Держбанку СРСР згідно з розпорядженням РНК СРСР від 15 лютого 1944 р. № 2276-р та на підставі наказу Держбанку СРСР від 29 квітня 1944р. №61.

Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 5 листопада 1948 року та наказу Міністерства фінансів УРСР від 25 травня 1949 року обліково-кредитний технікум Держбанку СРСР і фінансово-кредитний технікум Промбанку СРСР були об’єднані у Харківський фінансово-кредитний технікум Міністерства фінансів УРСР.

31 червня 1952 року за наказом Міністерства фінансів УРСР при Харківському фінансово-кредитному технікумі було відкрито заочне відділення. Його навчально-консультаційні пункти діяли в Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській, Кримській, Чернівецькій, Сталінській областях.

За розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 17 серпня 1954 року з 31 грудня 1954 року технікум було передано Державному банку СРСР, і він знову отримав назву Харківського обліково-кредитного технікуму.

На підставі законів України “Про економічну самостійність Української РСР” та “Про банки і банківську діяльність” і згідно з наказом Національного банку України від 12 грудня 1991 року № 28 технікум став структурним підрозділом і власністю Національного банку України.

15 жовтня 1992 року відповідно до наказу Національного банку України №64 у зв’язку зі зміною профілю підготовки фахівців технікум було перейменовано в Харківський технікум банківської справи.

Відповідно до рішення міжгалузевої акредитаційної комісії від 19 жовтня 1995 року, протокол № 20, та згідно з наказом Міністерства освіти України від 10 листопада 1995 року № 310 і постановою Правління Національного банку України від 2 лютого 1996 року № 23 технікум отримав статус банківського коледжу.

На виконання постанови Правління Національного банку України від 21 червня 2000 року № 257 та згідно з наказом Національного банку України від 10 серпня 2000 року № 86 Харківський банківський коледж реорганізований з 1 вересня 2000 року в Харківську філію Української академії банківської справи Національного банку України. Постановою Правління Національного банку України від 13 травня 2004р. №209 на базі філії створений Харківський банківський інститут Української академії банківської справи.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №331-р, Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 265 «Про внесення змін до структури Національного банку України» та наказу Національного банку України від 02.08.2006 року № 97 «Про організаційні заходи щодо утворення Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ)» на базі Харківського банківського інституту Української академії банківської справи Національного банку України створено Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ).

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ – відокремлений структурний підрозділ державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)», який на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України від 26.08.2010 р. серія АВ №529686 надає освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти за напрямами підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та спеціальностями «Банківська справа», «Фінанси», «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівнів «спеціаліст», «магістр».

З 2001 року інститут розпочав підготовку спеціалістів зі спеціальності «Банківська справа», з 2005 року – зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит» та підготовку магістрів з усіх спеціальностей.

У 2006 році інститут було акредитовано зі спеціальності «Банківська справа» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» та повторно – бакалаврат напряму підготовки «Економіка і підприємництво», що засвідчується сертифікатами про акредитацію спеціальностей за ІІ, ІІІ, ІV рівнями (серія НД – ІV №114436, НД – ІV №114435, серія НД – ІІІ №114434 від 20.03.2007р.).

 1. European credit transfer system (2)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 2. European credit transfer system (16)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 3. European credit transfer system (1)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 4. European credit transfer system (10)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 5. European credit transfer system (14)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 6. European credit transfer system (18)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 7. European credit transfer system (25)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 8. European credit transfer system (3)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 9. European credit transfer system (4)

  Документ
  Вінницький національний технічний університет заснований у 1960 р. як загальнотехнічний факультет Київського технологічного інституту харчової промисловості, який у 1964 р.

Другие похожие документы..