Магістерської роботи спеціаліальності 050201 „Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу”: „Управління маркетинговою діяльністю в туристичному підприємстві та шляхи його удосконалення”

РЕФЕРАТ

Магістерська робота з маркетингу містить 111 сторінок, 21 таблицю, 21 рисунок, список літератури з 46 найменувань, 2 додатки.

Тема магістерської роботи спеціаліальності 8.050201 „Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу”: „Управління маркетинговою діяльністю в туристичному підприємстві та шляхи його удосконалення”.

Предметом дослідження є маркетингова діяльність підприємства.

Об’єктом дослідження виступає Рівненське обласне закрите акціонерне товариство по туризму та екскурсіях "Рівнетурист", м. Рівне.

Мета магістерської роботи полягає у дослідженні управління маркетинговою діяльністю в туристичному підприємстві та розробити можливі шляхи його удосконалення.

Завданнями магістерської роботи є:

 • висвітлити сутність та значення управління маркетинговою діяльністю підприємств;

 • охарактеризувати складові маркетингової діяльності на підприємстві;

 • описати особливості управління маркетинговою діяльність на підприємствах туристичної індустрії;

 • проаналізувати товарну та збутову діяльність підприємства;

 • оцінити маркетингову цінову та комунікаційну політику підприємства;

 • дослідити вплив існуючої маркетингової політики на результати діяльності підприємства;

 • запропонувати можливі шляхи удосконалення маркетингової діяльності підприємства.

За результатами дослідження сформульовані висновки, що ЗАТ „Рівнетурист” займається по Україні в основному наданням послуг у сфері відпочинку у моря, в горах, лікувально-профілактичного відпочинку, який також в основному спрямований на зони гірського і морського туризму. Не приділяється увага відпочинку у власній рекреаційній зоні, а саме Рівненщини. Тому в перспективі ЗАТ “Рівнетурист” пропонується активізувати асортимент послуг відпочинку „зеленого туризму”. Важливим для ЗАТ «Рівнетурист» буде для початку диверсифікації товарно-збутової політики є співробітництво з господарями садиб і літніх будиночків, метою якого є кооперація і координація діяльності як фактор підвищення ефективності роботи підприємства.   Відпочинок „зеленого туризму” має найдемократичнішу цінову політику. Цінові пропозиції умовно можна поділити на п'ять категорій, залежно від таких умов: побутові, інфраструктура, додаткові пропозиції, сезон, цінність регіону. Так як даний вид туристичної послуги, в тому числі і вже існуючі в ЗАТ „Рівнетурист” необхідно просувати до споживача, то доцільно активізувати маркетингову комунікаційну діяльність. Зокрема більше уваги слід приділити рекламі, посиленню контактів із засобами масової інформації.

Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності ЗАТ „Рівнетурист”.

Рік виконання магістерської роботи – 2007 р.

Рік захисту роботи – 2007 р..

ЗМІСТ

Вступ......................................................................................................................

Розділ 1. Теоретичні основи управління маркетинговою діяльністю

туристичних підприємств

1.1 Управління маркетинговою діяльністю підприємств:

сутність та значення..................................................................................

1.2 Характеристика складових маркетингової діяльності

на підприємстві...........................................................................................

1.3 Особливості управління маркетинговою діяльністю

на підприємствах туристичної індустрії...................................................

Розділ 2. Оцінка маркетингової діяльності Рівненського обласного

ЗАТ по туризму та екскурсіях „Рівнетурист”, м. Рівне...................

2.1 Аналіз товарної та збутової діяльності фірми..........................................

2.2 Оцінка маркетингової цінової та комунікаційної

політики підприємства................................................................................

2.3 Дослідження впливу існуючої маркетингової політики

на результати діяльності підприємства......................................................

Розділ 3. Рекомендації щодо удосконалення маркетингової діяльності

Рівненського обласного ЗАТ по туризму та екскурсіях

„Рівнетурист”, м. Рівне........................................................................

3.1 Основні напрями покращення товарної та збутової

діяльності фірми.............................................................................................

3.2 Обґрунтування заходів щодо удосконалення маркетингової

цінової та комунікаційної діяльності підприємства...................................

3.3 Соціально-економічна ефективність запропонованих заходів..................

Висновки.................................................................................................................

Список використаної літератури..........................................................................

Додатки....................................................................................................................

ВСТУП

Подальший розвиток ринкових процесів в Україні, створення передумов для її успішної інтеграції у світове економічне співтовариство потребує суттєвих змін у визначенні пріоритетних форм, методів і напрямів господарської активності.

Нині однією із найважливіших соціально-економічних галузей світової економіки є туризм. Саме туризм найбільш суттєво впливає на розвиток політичних, економічних, соціальних, культурних відносин і міжособистісних стосунків у міжнародному масштабі, стає змістом та стилем життя для мільйонів людей.

Україна володіє різноманітними туристично-рекреаційними ресурсами, значним потенціалом для розвитку міжнародного туризму, а отже має всі передумови, щоб увійти до найбільш розвинених у туристичному відношенні країн світу. Однак на цьому шляху існує багато проблем як прикладного соціально-економічного, так і науково-методологічного характеру.

Достатньо суперечливе і складне перше десятиріччя становлення ринкових відносин у нашій країні зумовило, з одного боку, швидке насичення ринку туризму, збільшення кількості туристичних фірм, якісних та кількісних показників їхньої діяльності. З іншого - на туристичному рин­ку України явно переважає імпорт туризму, що суттєво зменшує його значення для розвитку національної економіки.

Крім того, високий ступінь невизначеності ринкової ситуації, політична та міжнародна нестабільність, сезонні коливання попиту на туристичні послуги, посилення конкуренції, обмеженість ресурсів, призводить до виникнення кризових явищ на туристичних підприємствах та підвищення складності їх управління.

У цій ситуації значний інтерес для вітчизняних науковців та підприєм­ців галузі становить сучасна маркетингова концепція управління, передові методи та форми маркетингового впливу на формування ринкового попиту, конкурентної позиції туристичного підприємства та образу країни як туристичної дестинації. За таких умов ключовим фактором забезпечення конкурентоспроможності туристичних підприємств як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку стає дієва система маркетингових комунікацій. Це складний та динамічний процес, який характеризується широким застосуванням різноманітних комунікаційних засобів, появою нових інструментів інформаційного маркетингового впливу. Запорукою успіху туристичної фірми на ринку стає її спроможність оптимально організовувати взаємодію багаточисельних елементів даної системи, визначати найбільш дієві та ефективні види маркетингових інструментів.

Вивченню управління маркетинговою діяльністю було присвячено багато праць зарубіжних і вітчизняних авторів. Серед них У. Уэллс, Дж. Бернет, С.Моріарті, Дж. Р. Россітер, Л. Персі, Ф. Котлер, Ч.Сендидж, Дж. М.Лэйхифф, Дж. М. Пенроуз, Г. Л. Багіев, В. М. Тарасевич, Х. Анн, Д. Доті, Є. Голубкова, О. Феофанов, А. Звєрінцев, А. Дурович та багато інших. Аналізували ці проблеми й такі українські науковці, як Л.Балабанова, А. Войчак, Т. Лук’янець, Г. Почепцов, Є. Ромат, В. Сахаров, Т. Примак. Однак нині ще недостатньо розкрито питання комплексного підходу до застосування різних елементів системи маркетингу та необхідності врахування особливостей управління такою системою у сфері туризму.

Таким чином, практичний інтерес до управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств, а також недостатність теоретико-методологічного обґрунтування даного питання обумовили актуальність та вибору теми дипломної роботи.

Метою дипломної роботи є дослідження управління маркетинговою діяльністю в туристичному підприємстві та розробити можливі шляхи його удосконалення.

Завданнями дипломної роботи є:

 • висвітлити сутність та значення управління маркетинговою діяльністю підприємств;

 • охарактеризувати складові маркетингової діяльності на підприємстві;

 • описати особливості управління маркетинговою діяльність на підприємствах туристичної індустрії;

 • проаналізувати товарну та збутову діяльність підприємства;

 • оцінити маркетингову цінову та комунікаційну політику підприємства;

 • дослідити вплив існуючої маркетингової політики на результати діяльності підприємства;

 • запропонувати можливі шляхи удосконалення маркетингової діяльності підприємства.

Предметом дослідження є маркетингова діяльність підприємства.

Об’єктом дослідження є Рівненське обласне закрите акціонерне товариство по туризму та екскурсіях "Рівнетурист", яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Київська, 36. Підприємство здійснює організацію міжнародного і внутрішнього туризму. Умови його виходу на туристичний ринок визначалися перш за все владними структурами держави в цілому та регіону зокрема. Для виходу на туристичний ринок підприємство зареєструвалося та отримало ліцензію на здійснення такої діяльності. Можливості виходу на ринок туристичних послуг визначалися також характером конкуренції, наявністю у підприємства необхідної технічної та соціальної інфраструктури, наявністю зв’язків з посольствами, закордонними партнерами. На діяльність фірми на ринку значний вплив здійснюють різноманітні неприбуткові громадські організації по захисту навколишнього середовища, збереженню пам’яток культури, історії тощо.

Методами дослідження дипломної роботи виступають наступні:

 • методи аналізу і синтезу;

 • метод порівняльного аналізу;

 • програмно-цільовий метод;

 • економіко-математичні методи;

 • розрахунково-аналітичний метод;

 • методи тренду.

Основними теоретичними і методологічними джерелами при написанні даної роботи були українські й іноземні видання, присвячені маркетингу і керуванню маркетинговою діяльністю на підприємстві. Практична частина роботи побудована на даних маркетингових досліджень і експертних опитувань співробітників компанії, клієнтів і фахівців ринку. Вихідною інформацією для проведення аналізу та розрахунків отримали з таких джерел: річні звіти („Баланс підприємства”, „Звіт про фінансові результати”, кошториси, калькуляції).

Практичною цінністю виконаної роботи для підприємства є проведений аналіз діяльності підприємства за 2003 – 2006 рр. і запропонований комплекс заходів по удосконаленню маркетингової діяльності туристичного підприємства. Практичне використання її результатів і впровадження запропонованих у ній заходів дасть позитивний ефект, підвищить рівень прибутку підприємства і буде сприяти розширенню його ринкової частки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Про господарські товариства: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49. - с. 682.

 2. Про курорти: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 50.

 3. Про туризм: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 31.

 4. Про підприємництво: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14. - с. 84.

 5. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Знання України, 2002. – 358 с

 6. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 176 с.

 7. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2004. – 645 с.

 8. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 504 с.

 9. Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия: Практическое пособие. – К.: ВИРА-Р, 1998. – 384 с.

 10. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440 с.

 11. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент. – К.: КДЕУ, 1996. – 254 с.

 12. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – Київ: Лібра, 2002. – 712 с.

 13. Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність, планування). Терміни. Поняття. Персоналії. : Навч.екон.слов.-довід./ За ред. Г.І.Башнянина. -Л.: Магнолія плюс, 2004.-682 c.

 14. Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие / Под общей ред. З.М.Горбылевой. – Мн.: «Экономпресс», 1998. – 400 с.

 15. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 415 с.

 16. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности. М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с.

 17. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.

 18. Кириллов А.Г., Волкова Л.А. Маркетинг в туризме. – СПб.: Издательство СПб. университета, 1996. – 184 с.

 19. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.

 20. Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту: Навч. посібник. – Львів: Кінпатрі ЛТД, 2000. – 264 с.

 21. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов / Пер. с англ. под. ред. Р.Б.Ноздревой. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 787 с.

 22. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 257 с.

 23. Литвиненко Я.В. Сучасна політика цінотворення: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 152 с.

 24. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.

 25. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

 26. Менеджмент туризма: Основы менеджмента: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 352 с.

 27. Менеджмент туризма: Туризм как объект управления: Учебник. – М.:Финансы и статистика, 2002. – 302 с.

 28. Мізюк Б.М. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., перероб і доп. – Львів: Магнолія плюс, 2006. – 392 с.

 29. Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч. посібник. – Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 236 с.

 30. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. Комерційна справа. – Навчальний посібник для вузів. Видю 2-е, виправ. – Рівне.: „Вертекс”, 2002 – 352 с.

 31. Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: Монографія. – К.: Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2002 . – 302 с.

 32. Пінчук Н. С., Галузинський Г. П., Орленко Н. С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 328 с.

 33. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 350 с.

 34. Примак Т. О. Маркетинг: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2001. – 200 с.

 35. Радченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене. – Львів: „Новий Світ-2000”, 2003. – 272 с.

 36. Старостіна А.О., Длігач А.О., Кравченко В.А. Промисловий маркетинг: Теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник / за ред. А.О.Старостіної. – К.: Знання, 2005. – 764 с.

 37. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. – К.: Знання, 2006. – 327 с.

 38. Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2003. – 662 с.

 39. Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: Учебное пособие. – М.: Издательство РДЛ, 2002. – 240 с.

 40. SWOT-аналіз – основа формуванн маркетингових стратегій: Навч. посіб. / за ред. Л.В.Балабанової. – К.: Знання, 2005. – 301 с.

 41. www.tourism.gov.ua/ - Державна служба туризму і курортів

 42. /ruso/ – російська версія сервера Всесвітньої туристичної організації (ВТО).

 43. /biblio/ – бібліотека літератури по туризму.

 44. – українська туристична газета "Тут і там"

 45. – новини туристичної індустрії

 46. – журнал "Туризм: практика, проблемы, перспективы".

 1. Магістерської роботи спеціаліальності 050201 „Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу”: „Управління маркетинговою діяльністю в туристичному підприємстві та шляхи його удосконалення” (2)

  Реферат
  Мета магістерської роботи полягає у дослідженні управління маркетинговою діяльністю в туристичному підприємстві та розробити можливі шляхи його удосконалення.
 2. Виконавці (10)

  Документ
  У навчальному посібнику подані основні теоретичні аспекти і практичні рекомендації з економічних основ технологічного розвитку, аналізу технологічних процесів економіки України та пріоритетних напрямків їх розвитку.
 3. Ііі. Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи

  Документ
  Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи (ФМТМС) існує з дня створення Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського.
 4. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (1)

  Документ
  Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (8)

  Документ
  Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій
 6. Виконавець (5)

  Документ
  *БП 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням : навч. посіб. для студ. вищ. навч.
 7. Якісне оновлення українського суспільства, формування демократичного середовища вимагає реконструкції усіх його соціальних інститутів. На перший план виходить п (1)

  Документ
  Якісне оновлення українського суспільства, формування демократичного середовища вимагає реконструкції усіх його соціальних інститутів. На перший план виходить потреба реформування інституту освіти, зокрема вищої школи, відповідно до
 8. Якісне оновлення українського суспільства, формування демократичного середовища вимагає реконструкції усіх його соціальних інститутів. На перший план виходить п (2)

  Документ
  Якісне оновлення українського суспільства, формування демократичного середовища вимагає реконструкції усіх його соціальних інститутів. На перший план виходить потреба реформування інституту освіти, зокрема вищої школи, відповідно до
 9. Виконавці (9)

  Документ
  1. Ж H35 Національний класифікатор України. «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД). Станом на 10 грудня 2010 р. - К. : ЦУЛ, 2011. - 224 с.

Другие похожие документы..