Функціональна підготовка учителів фізики та астрономії програма та навчально-тематичний план підвищення кваліфікації

Міністерство освіти і науки України

Головне управління освіти і науки Полтавської обласної держадміністрації

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

Погоджено:

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України

_____________________________________

Схвалено:

Вченою радою інституту

Голова _______________________В.В.Зелюк

Затверджено:

Головне управління освіти і науки Полтавської обласної держадміністрації

Начальник _____________В.В.Мирошниченко

ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВКА

УЧИТЕЛІВ

ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ

Програма

та навчально-тематичний план

підвищення кваліфікації

Укладач:

Сучкова В.М., методист ПОІППО

Рецензенти:

Яворський Е.Б., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри змісту освіти ПОІППО

Кладченко А.В., вчитель фізики

гімназії № 17 м. Полтави

Полтава, 2008

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії розроблена на основі навчально-тематичних планів Міністерства освіти і науки України, концепції фізичної та астрономічної освіти 12-річної школи, законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, положення “Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, Державного стандарту базової повної середньої освіти, Національної доктрини розвитку освіти України, а також з урахуванням вимог нормативних документів щодо післядипломної освіти педагогічних кадрів, кваліфікаційних характеристик та напрямів і змісту функціональної діяльності працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Мета курсів - підвищення методичного рівня вчителів, спрямування їх діяльності на вдосконалення навчально-виховного процесу на основі впровадження досягнень психолого-педагогічних наук та нових інформаційних технологій, забезпечення психологічної та методичної готовності вчителя на особистісно-орієнтовану освіту, що передбачає: рівневу і профільну диференціацію навчання, рівний доступ до якісної фізичної та астрономічної освіти, гуманізацію освіти – створення реальних умов для інтелектуального, соціального і морального розвитку особистості.

Основні завдання курсів підвищення кваліфікації: зосереджувати увагу вчителів шкіл та викладачів технікумів на актуальних питаннях практичного характеру, оперативно впроваджувати в практику роботи шкіл досягнення науки й передового досвіду, знайомити вчителів шкіл та викладачів технікумів з завданнями Міністерства освіти і науки України щодо перепідготовки кадрів з урахуванням змін у підручниках, необхідністю обов’язкового засвоєння нових знань, забезпечувати та сприяти освіченості педагогічних кадрів.

Структура навчальних планів є модульною. Вона складається з п’яти модулів:філософія освіти та інформаційні технології, удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно-орієнтованої освіти, менеджмент освіти, актуальні проблеми теорії та методики викладання, діагностико – аналітичний модуль.

До професійного модуля включені питання сучасної педагогічної психології, інноваційної педагогіки, актуальні проблеми викладання предмету, сучасні напрямки підготовки вчителів до реалізації профільного навчання з урахуванням вітчизняного досвіду та загальносвітових тенденцій, стану розвитку наукової дисципліни, інформаційні і телекомунікаційні технології. Засвоєння слухачами освітніх модулів надає можливість вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію, відповідно до своїх фахових уподобань та рівня професійної підготовки.

Учитель фізики та астрономії по закінченню курсів підвищення кваліфікації повинен знати:

1. Нормативно-правову базу загальноосвітньої школи та вимоги до сучасного вчителя:

 • нові цілі та пріоритети державної освітньої політики;

 • провідні напрямки і перспективи розвитку фізичної, астрономічної і педагогічної науки на сучасному етапі;

 • законодавчі та нормативні документи, що відображають зміст шкільної освіти:

  • Конституцію України;

  • закон «Про мови України»;

  • закон «Про загальну середню освіту»;

  • національну доктрина розвитку освіти України у XXI столітті;

  • концепцію розвитку загальної середньої освіти;

  • державну національну програма «Освіта (Україна XXI ст.)»;

  • державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, галузь «Природознавство»;

  • концепцію розвитку фізичної та астрономічної освіти в Україні;

  • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики та астрономії;

  • типові навчальні плани загальноосвітньої школи з українською мовою та мовами навчання національних меншин;

  • програми для середньої загальноосвітньої школи, рекомендовані Міністерством освіти і науки;

  • інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України про викладання предметів;

  • основи трудового законодавства з питань освіти;

  • соціально-правовий захисту населення в умовах ринку;

  • основи комп’ютерної грамотності та нові інформаційні технології навчання.

2. Навчально-методичне забезпечення курсу фізики та астрономії загальноосвітньої школи:

 • методичні основи фізичної та астрономічної наук;

 • принципи та прийоми проведення наукових досліджень з фізики та астрономії;

 • навчальні програми з фізики та астрономії, вимоги до планування теоретичної та практичної частини програм;

 • основні та альтернативні програми і підручники з фізики та астрономії для різних типів шкіл і класів;

 • навчальні методичні і дидактичні комплекти, що використовуються при викладанні фізики та астрономії;

 • принципи підготовки інформаційних та науково-методичних матеріалів;

 • передовий педагогічний досвід вчителів-новаторів району (міста), області, України.

 • сучасні уявлення про фізичну картину світу.

3. Основи загальної культури:

 • основні етапи історичного, культурного розвитку України;

 • основи соціальної філософії;

 • основи наукової методології.

4. Основи педагогіки і психології:

 • сутність процесу навчання, інноваційні педагогічні технології;

 • сутність процесу виховання, його загальні i конкретні цілі,завдання, організаційні форми, засоби, методи;

 • шляхи формування громадянина України;

 • методи визначення рівня вихованості учнів та сформованості у них навичок i умінь;

 • зміст, форми i методи роботи з батьками, громадськими організаціями;

 • зміст, форми i методи управління самовихованням учнів;

 • психологічна діагностика обдарованих та «звичайних» школярів;

 • вікові анатомо-фізіологічні особливості учнів;

 • методи науково-педагогічного впливу і аналізу педагогічних фактів, явищ, процесів, педагогічних систем і їх структур.

5. Методику викладання фізики та астрономії з урахуванням сучасних досягнень педагогічної науки і практики:

 • найважливіші теоретичні концепції курсів фізики та астрономії середньої школи;

 • методику формування і розвитку основних фізичних та астрономічних понять курсу фізики та астрономії середньої школи;

 • завдання навчальних предметів, систему змісту і побудови шкільного курсу фізики та астрономії у світлі сучасних дидактичних умов;

 • методи навчання;

 • структурування навчального матеріалу – виділення мети, завдань, змісту, організації технології та корекції у реалізації навчальної, виховної, і розвиваючої мети;

 • значення, зміст, форми і методи контролю результатів навчання;

 • технології навчання (проблемне, модульне, особистісно-орієнтоване, дистанційне, елективне профільне навчання, навчання за комбінованою системою, проектною технологією);

 • систему засобів навчання предметів, методику ефективного використання навчально-матеріальної бази;

 • форми позаурочної роботи, зміст факультативних занять і гурткової роботи.

Учитель фізики та астрономії по закінченню курсів підвищення кваліфікації повинен уміти:

 • використовувати у своїй роботі форми і методи активного навчання;

 • володіти організаційними формами діагностичної роботи з учнями, визна­чати ступінь і глибину засвоєння учнями знань програмного матеріалу;

 • забезпечувати стійкі позитивні результати у навчально-виховній роботі;

 • користуватися різними формами і методами навчання;

 • організовувати роботу учнів, лаборанта у фізичному кабінеті;

 • користуватися ТЗН, електронно-обчислювальною технікою;

 • виготовляти наочні посібники, організовувати технічну творчість учнів;

 • орієнтуватись у додатковій літературі, довідниках з фізики та астрономії;

 • складати тести, контрольні роботи з курсу загальноосвітньої школи;

 • займатися самоосвітою, працювати над підвищенням свого фахового і методичного рівня.

 • володіти методами аналізу навчально-методичної роботи з предмету;

 • проводити на високому науково-методичному рівні уроки-лекції, семінари, конференції, диспути, заліки, ділові ігри;

 • здійснювати особистісний підхід на уроках фізики та астрономії;

 • вивчати, систематизувати, поширювати передовий досвід, приймати участь у методичній роботі району;

 • проводити роботу з обдарованими дітьми;

 • розв’язувати фізичні задачі шкільних збірників, нестандартні задачі підвищеної складності;

 • готувати реферати, доповіді, статті до газети.

Навчально - тематичний план

підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії

(144 години)

Назва розділу, теми

Всього

Л

П

С

З

І.

Філософія освіти та інформаційні технології

12

6

2

2

2

ІІ

Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно-орієнтованої освіти (КПМ)

12

8

2

2

ІІІ

Менеджмент освіти

(в т.ч. – законодавство про освіту, охорона безпеки життєдіяльності)

12

4

8

4

2

2

ІV

Актуальні проблеми теорії викладання та методики викладання

(Функціональна підготовка). КМЗО

66

4

2

V

Діагностико – аналітичний модуль

Вхідне-вихідне діагностування

2

2

VI.

Педагогічна діяльність педагогів на базі РМК

36

Всього:

144

 1. План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних кадрів та спеціалістів освітніх установ Закарпатської області на лютий-грудень 2011 року

  Документ
  Проректори (завідувачі навчальних відділів) з упровадження кредитно-модульної системи орга-нізації навчального процесу закладів післядип-ломної педагогічної освіти
 2. Тематика випускних робіт, творчих проектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  Реферат
  завідувач кафедри філософії і соціології освіти Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук, доцент
 3. Тематика випускних робіт, творчих про ектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  Реферат
  Тематика випускних робіт, творчих проектів і рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Інформаційно-методичний посібник / Т.
 4. М. П. Драгоманова за 1990-1999 роки /Уклад. Н.І. Тарасова, І. В. Позднякова

  Документ
  Дане видання – 5 випуск - подає перелік друкованих праць співробітників (за час їх перебування в інституті) з 1990 по 1 рік. У покажчик ввійшли книги, брошури, статті, тези доповідей наукових конференцій, автореферати дисертацій, авторські
 5. Л. В. Савенкова (відп ред.), засл працівник культури України Е. В. Татарчук, к п. н. Л. Л. Макаренко, О. П. Симоненко, О. К. Сусол

  Документ
  Дане видання – 5 випуск - подає перелік друкованих праць співробітників (за час їх перебування в інституті) з 1990 по 1 рік. У покажчик ввійшли книги, брошури, статті, тези доповідей наукових конференцій, автореферати дисертацій, авторські
 6. План роботи тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (1)

  Дипломная работа
  У 2008/2009 навчальному році методична служба області здійснювала науково-методичне супроводження і документаційне забезпечення реалізації завдань Указів Президента України від 04.
 7. План роботи лоіппо на червень 2010 р. №

  Документ
  заступників директорів шкіл з виховної роботи зі стажем роботи понад 5 років «Оновлення змісту виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі» (Кремінський район);
 8. План роботи управління освіти Орджонікідзевської районної в місті Харкові ради

  Документ
  Робота управління і закладів освіти району була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указу Президента України від 20.
 9. План роботи відділу освіти зміївської районної державної адміністрації на 2012 рік схвалено колегією відділу освіти Зміївської районної державної адміністрації

  Документ
  Діяльність відділу освіти, педагогічних колективів району у 2011 році була спрямована на забезпечення якісної реалізації основних завдань державної політики в системі освіти відповідно до чинного законодавства України.

Другие похожие документы..