Програма фахових вступних випробувань з філософії для вступників у Львівський національний університет

Львівський національний університет імені Івана Франка

філософський факультет

ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань з філософії для вступників у

Львівський національний університет

(підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”)

Затверджено

на засіданні вченої ради філософського факультету

Протокол № 87/6

від 3 квітня 2007 р.

Перелік питань

фахових вступних випробувань за напрямом підготовки «Філософія» (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» та «магістр»)

 1. Світогляд та його структура.

 2. Соціальна філософія в системі гуманітарного знання. Предмет та функції соціальної філософії.

 3. Міфотворчість як філософська проблема. Міфологія як соціокультурний феномен.

 4. Соціально-філософські погляди Гегеля їх історичні послідовники.

 5. Особливості релігійного світогляду.

 6. Соціальна філософія марксизму: основні ідеї, принципи та соціальні наслідки.

 7. Предмет філософії у його історичній генезі.

 8. Соціально-філософські ідеї в концепції О.Шпенглера.

 9. Система філософського знання та його структура.

 10. Основні гносеологічні парадигми доби Нового часу.

 11. Зміст, принципи та основні категорії онтології (буття, матерія, дух, субстанція).

 12. Психоаналітичний напрям у філософії.

 13. Поняття категорій у філософії: їх походження і застосування.

 14. Філософія екзистенціалізму про свободу і відповідальність людини.

 15. Поняття "практики" у філософії. Теорія і практика та проблема їх взаємозв'язку.

 16. Філософія науки: основні концепції та представники.

 17. Природа як предмет філософського осмислення. Проблема взаємодії природи та суспільства.

 18. Проблема свободи у філософії, її основні концепти і концепції.

 19. Характеристика системи і методу філософії Гегеля.

 20. Філософські підходи до природи свідомості.

 21. Мислення, мова та спілкування як предмет філософії.

 22. Екологія і демографія як проблема в сучасній соціальній філософії та Україні.

 23. Свідомість, самосвідомість, підсвідомість та їх співвідношення.

 24. Історія як предмет соціально-філософського пізнання.

 25. Еволюція ідеї свободи у філософії Заходу.

 26. Гносеологія як ділянка філософського знання, її предмет та основні принципи.

 27. Розуміння свободи і моралі у філософії Канта.

 28. Поняття ідеального у філософії. Співвідношення ідеального і матеріального як гносеологічна проблема.

 29. Раціональне, нераціональне, ірраціональне у мисленні та пізнанні.

 30. Нація як суб'єкт історичного розвитку. Теорії нації та націоналізму.

 31. Від позитивізму до постпозитивізму: основні ідеї та принципи.

 32. Соціально-історична та культурна зумовленість пізнання. Поняття об'єкта та суб'єкта пізнання у класичній і некласичній філософії.

 33. Істина, оцінка та омана. Класичні та некласичні теорії істини

 34. Поняття духовного життя, духовної культури та суспільної свідомості.

 35. Основні ідеї марксизму та їх соціально-політичні наслідки.

 36. Пізнавальний процес та його структура. Чуттєве і раціональне, емпіричне та теоретичне в пізнанні. Методи і форми пізнання.

 37. Проблема людини у філософії. Філософська антропологія ХХ ст.

 38. Діалектика як теорія, як метод і як діалог. Структура діалектичного методу.

 39. Проблема універсального у філософії: картезіанський та феноменологічний підходи.

 40. Феномен європейського нігілізму та його рефлексія в філософії Ніцше.

 41. Феномен моралі: поняття, структура, функції .

 42. Місце метафізики в структурі філософії. Іманентно-метафізична тональність філософії.

 43. Поняття моральної свободи. Добро і зло, обов'язок і відповідальність як категорії етики.

 44. Метафізика як наука про граничні і надчуттєві принципи і засади буття. Критики метафізики.

 45. Місце естетики в системі філософського знання та в теорії мистецтва

 46. Основні напрями філософії історії ХХ століття.

 47. Структура естетичної свідомості. Процеси диференціації та інтеграції у мистецтві ХХ століття.

 48. Філософія екзистенціалізму.

 49. Філософія як вчення і як навчальний предмет, їх взаємозв'язок.

 50. Філософські основи європейського модернізму та постмодернізму.

 51. Феноменологія як напрям філософії.

 52. Основні форми та методи викладання філософії. Проблема активізації студентів при вивченні філософії.

 53. Герменевтика як явище філософії у ХХ ст.

 54. Постмодернізм як явище у філософії і культурі.

 55. Проблема свідомості у феноменології.

 56. Лукрецій Кар "Про природу речей".

 57. Платон. Діалог "Федон".

 58. Арістотель "Метафізика". Характеристика праці.

 59. Августин "Сповідь".

 60. Характеристика творчості Ф.Бекона.

 61. Соціально-філософські ідеї в концепції А.Тойнбі.

 62. Вчення Ляйбніца про суть і природу монад.

 63. Вчення Дж.Локка про досвід, рефлексію, ідею та якості у творі "Есе про людське розуміння ".

 64. Кант "Критика чистого розуму": характеристика проблеми апріоризму та трансцендентальності.

 65. Соціальна філософія К. Поппера.

 66. "Філософія духу" Гегеля.

 67. Філософія українських мислителів ХХ ст. (І.Франко, М.Грушевський, Дм. Чижевський, В.Вернадський, І.Мірчук, О.Кульчицький).

 68. Філософія Ніцше.

 69. "Міф про Сізіфа" А. Камю.

 70. Основні концепції філософії історії. К.Ясперс "Смисл і призначення історії".

 71. М. Гайдеґер "Буття і час". Основні ідеї. Поняття “екзистенціал”.

 72. К. Поппер "Відкрите суспільство і його вороги".

 73. І.Франко "Що таке поступ?”

 74. Філософсько-антропологічні погляди М.Шеллера та М.Бубера.

 75. М.Вебер "Протестантська етика і дух капіталізму".

 76. Л. Вітгенштайн та його місце у філософії ХХ століття.

 77. Тейяр-де-Шарден "Феномен людини".

 78. Є.Маланюк "Малоросійство" (Книга спостережень. - Т.2.- Торонто, 1966).

 79. Рідель М. Свобода і відповідальність.

 80. Філософська спадщина Сковороди.

 81. Філософія П. Юркевича.

 82. Поняття логос, апейрон, архе, атом, стихія, число як перші категорії онтології в античній філософії.

 83. Матерія, форма, дія та мета у онтологічній концепції Арістотеля.

 84. Проблема буття у неоплатонізмі.

 85. “Метафізичні розмисли” Р. Декарта.

 86. Трансцендентне та трансцендентальне у філософії Канта.

 87. Система трансцендентального ідеалізму В. Шеллінга.

 88. “Феноменологія духу” Гегеля та проблема діалектичного розгортання понять: свідомість, самосвідомість, розум.

 89. Простір і час як філософські категорії.

 90. Предмет гносеології, її місце в системі філософського знання.

 91. Поняття "знання" в класичній та посткласичній традиції.

 92. Особливості теоретичного знання.

 93. Структура знання: види, рівні та форми.

 94. Чуттєве та раціональне в пізнанні. Раціоналізм та сенсуалізм.

 95. Особливості раціонального пізнання та його форми.

 96. Особливості чуттєвого пізнання та його форми.

 97. Поняття досвіду та його типи.

 98. Позараціональні форми пізнання ( фантазія, інтуїція). Інтуїтивне та дискурсивне у пізнанні.

 99. Проблема соціально-історичної та культурної зумовленості пізнання в історичному контексті. Проблема розуміння: гносеологічний аспект.

100.Пізнання та мова.

101.Проблема істини в історично-філософському контексті.

102.Проблема об’єктивності істини. Агностицизм, скептицизм, релятивізм.

103.Проблема критерію істини.

104.Специфіка наукового пізнання.

105.Структура наукового знання: взаємозв’язок емпіричного та теоретичного.

106.Структура та функції наукової теорії.

107.Основні етапи в розвитку наукового пізнання.

108.Раціональність як основа єдності наукового знання.

109.Соціально культурна детермінація наукового пізнання. Інтерналізм та екстерналізм.

110.Формування парадиґми постмодерної науки .

111.Пізнання як комунікація.

112.Особливості пізнання в гуманітарних та природничих науках.

113.Теорія пізнання Канта.

114.Гносеологічна проблематика Нового часу: раціоналізм та сенсуалізм.

115.Проблема розуміння в герменевтиці.

116.Еволюція гносеологічних принципів в позитивістській традиції.

117.Доля метафізики в філософії ХХ ст.

118.Відмінність класичного (метафізичного) та некласичного способів мислення.

119.Дихотомія світу ідей та світу речей як принцип побудови метафізики Платоном.

120.Онтологічний принцип А. Вайтхеда та його зміст.

121.Метафізика як доля Заходу. М.Гайдегер про суть метафізики.

122.Розрізнення Гайдеггером понять буття і суще. Метафізика як запитування про суще.

123.Пошуки першоначал світу (архе) в досократичній філософії.

124.Коперніканський переворот Канта у філософії.

125.Номіналізм та реалізм як проблема схоластичної метафізики.

126.Поняття субстанції ті її місце в метафізиці.

127.Діалектика як філософська наука і філософія.

128.Діалектика, логіка та теорія пізнання, їх співвідношення.

129.Історична генеза діалектики.

130.Предмет діалектики і філософії.

131.Поняття законів і принципів діалектики.

132.Рефлексивні визначення протилежності та суперечності.

133.Суперечність та антагонізм.

134.Поняття еманації, еволюції, розвитку.

135.Одиничне, особливе, загальне та їх діалектика. Проблема всезагального.

136.Діалектика античної елейської школи. Зенон Елейський.

137.Сучасні концепції діалектики в зарубіжній філософії.

138.Історія діалектики та її теорія.

139.Філософія М. Кузанського.

140.Вчення Канта про “чисте” й емпіричне, аналітичне і синтетичне пізнання.

141.Трансцендентна логіка Канта та її співвідношення з традиційною (загальною) логікою.

142.Кант про трансцендентну єдність апперцепції.

143.Вчення Канта про розум. Співвідношення розсудку й розуму.

144.Принцип тотожності суб’єкта й об’єкта у філософській системі Шеллінга.

145.Гегель про співвідношення “Феноменології духу” і “Науки логіки”.

146.Філософська система Гегеля та місце в ній “Науки логіки”.

147.Предмет соціальної філософії.

148.Емпіричний та теоретичний рівні суспільного пізнання.

149.Філософія історії О. Шпенґлера.

150.Технократичні концепції суспільства.

151.Соціальна філософія франкфуртської школи.

152."Відкрите суспільство та його вороги" К. Поппера.

153.Кирило-Мефодіївське товариство: філософія української національної ідеї.

154.Соціальна філософія М.Драгоманова та І. Франка.

155.Філософія історії М. Грушевського.

156.Політична філософія В. Липинського та Д. Донцова.

157.Соціально-релігійні погляди А.Шептицького та Й.Сліпого.

158.Соціально-філософські пошуки українських вчених в еміграції.

159.Екологічна проблема та її глобальний характер.

160.Основні теоретичні підходи до розуміння нації.

161.Соціальні і національні зміни в українському суспільстві у XX ст.: місто і село у соціальній взаємодії.

162.Соціальна стратифікація: класичні і сучасні підходи.

163.Соціальна мобільність: сутність, типи, форми.

164.Людина як предмет філософської рефлексії.

165.Основні доктрини антропогенезу.

166.Філософська антропологія як напрям філософії XX ст. і метод пізнання реальності.

167.Антропологічні пошуки М. Шелера та М. Бубера.

168.Міф як соціальний, культурний та антропологічний феномен.

169.Персоналістська тенденція в українській філософській традиції.

170.Теорія вартостей: етапи становлення.

171.Духовне життя суспільства як підсистема соціуму.

172.Поняття духовної культури суспільства.

173.Українська національна культура в контексті надбань світової цивілізації.

174.Наука як система знань, цінностей та вид діяльності.

175.Походження і природа техніки: "технічне" як сутнісно-атрибутивна характеристика людської діяльності.

176.Політика як вираз соціальної взаємодії.

177.Політична культура: проблеми і суперечності її становлення і розвитку.

 1. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” І “магістр”) (1)

  Документ
  Вступні випробування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 2. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст" І “магістр") (2)

  Документ
  Походження політики. Основні парадигми походження політики. Поняття, зміст, структура політики. її особливості. Основні теорії політики. Рівні політики.
 3. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” І “магістр”) (2)

  Документ
  Типологія політики за об єктом впливу, за суб єктом впливу, за пріоритетами діяльності. Межі політики. Закони політики. Політика як мистецтво можливого.
 4. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст" І “магістр") (1)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 5. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” І “магістр”)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 6. Програма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет

  Документ
  Полікарпов В. Лекції з історії світової культури. – Харків, 1990. Культурология. Учебное пособие для студ. высших учебных заведений. – Ростов-на-Дону, 1 .
 7. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”)

  Документ
  Десницкий С. Постановление о учреждении законодательной, судителъной и наказательной власти Российской империи Избранные произведения русских мыслителей второй половины XIX века.
 8. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка

  Документ
  – володіти поглибленими знаннями з основної іноземної мови і уміннями інноваційного характеру, вільно, впевнено і правильно користуватися іспанською мовою у професійних,
 9. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (3)

  Документ
  Для прискорення пошуку необхідної інформації натисніть клавішу Сtrl і, не відпускаючи її, оберіть потрібний Вам навчальний заклад курсором та натисніть ліву клавішу миші:

Другие похожие документы..