Виконавці

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Наукова бібліотека

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень

Червень 2010 року

Виконавці:

Салатинська М. В.

провідний бібліотекар,

Щербакова О.А.

бібліотекар І категорії

(електронні видання)

/Тел. 295-34-44

Донецьк-2010

Зміст

Промислове виробництво 3

Біологічні науки 3

Обчислювана техніка 3

Сільське й лісове господарство 3-4

Медицина 4

Історія України 4

Економіка 4-5

Облік.Ауди 5-6

Фінанси 6-9

Економіка підприємства 9-11

Торгівля 12

Економіка України 12-13

Право окремих країн 13

Держава і право України 14-15

Культура 15

Філологічні науки 15-16

Філософські науки 16

Видання викладачівДонНУЕТ 17-1

Електронні документи 22-23

Прим. (* - навчальна література, якій надано гриф

Міністерства освіти і науки України

Промислове виробництво

1. * Ж 6 С95 . Системи технологій : навч. посіб. / Живко 3. Б. - К. : Алерта, 2009. - 200 с. - ISBN 978-966-2I83-57-3 -3 прим.

У навчальному посібнику подані основні теоретичні аспекти і практичні рекомендації з економічних основ технологічного розвитку, аналізу технологічних процесів економіки України та пріоритетних напрямків їх розвитку. Розглянуто суть та особливості формування системи показників технологічних рішень, вибір економічних, технологічних, технічних критеріїв, визначення оптимальних параметрів технологічного процесу, основні поняття стандартизації та метрології, принципи побудови засобів контролю.Навчальний посібник є базовою основою для самостійного вивчення матеріалу з курсу "Системи технологій та експертні системи". Може бути використаний при вивченні дисциплін "Бази даних", "Економіка", "Економічний аналіз", "Проектування баз даних", "Системи технологій в економіці", "Системи технологічного контролю", "Експертні системи", "Інформаційні системи", "Захист інформаційних ресурсів" тощо.Навчальний посібник рекомендовано для студентів, курсантів, слухачів економічних та технічних напрямів навчання.

Біологічні науки

2. *Е М99Мягченко, О. П. Основи екології : підручник / Мягченко О. П. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 312 с. - ISBN 978-966-364-943-6 - 3 прим.

Підручник відповідає змісту і структурі типової програми "Основи екології", затвердженої Міністерством освіти і науки України, призначений для студентів факультетів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів 3 та 4 рівнів акредитації. Розглянуто питання теоретичних основ екології, стан соціально-екологічних проблем у світі, в Україні, її регіонах, як результат діяльності людини, суспільства та економічні проблеми, які виникли в результаті нераціональної діяльності людства в біосфері. Підручник містить картографічний матеріал, який відображає сучасні соціально-економічні проблеми України та два додатки. Додаток 1 містить орієнтовні схеми лабораторно-практичних робіт. Додаток 2 надає інформацію, необхідну для виконання практичних робіт та сприяє кращому розумінню основного тексту.

Обчислювана техніка

3. З973 В53 Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [зб. наук. праць]. – Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика - № 651– Львів, 2009 . – 248 с.1 прим.

4. З973 В53 Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [зб. наук. праць] . – Комп'ютерні системи та мережі. - № 658 . – Львів, 2009 . – 152 с. – 1 прим.

Сільське й лісове господарство

5. *П Е40 Екологічні проблеми землеробства / за ред. І. Д. Примака — К.: Центр учб. л-ри, 2010. — 456 с. - ISBN978-611-01-0047-2 - 2 прим.

Висвітлено проблеми організації ефективного землекористування, екологічного моніторингу та ерозії ґрунтів, ефективного і безпечного контролю забур'яненості сільськогосподарських угідь, декальцинації і дегуміфікації, агрофізичної і фізико-хімічної деградації, безпечного застосування агрохімікатін та переущільнення орних земель у сучасному землеробстві України. Викладений і всебічно обґрунтований комплекс взаємопов'язаних агротехнічних, меліоративних, запобіжних і організаційних заході» щодо усунення чи зменшення негативного впливу ґрунтових деградацій на продуктивність і Сталість розвитку аграрного сектору економіки України. Акцентовано увагу на екологізації сільськогосподарської техніки, технологій механічного обробітку грунту і систем землеробства та наслідках глобального потепління клімату в рільництві.

Медицина

6. *Р123 З-91 Зубар, Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування : підручник / Зубар Н. М. - К. : Центр учб. л-ри, 2010. — 331 с. - ISBN 978-966-364-996-2 - 5 прим.

У підручнику розкрито фізіолого-гігієнічний вплив їжі та її компонентів на функціонування основних фізіологічних систем організму, що дозволяє критично підійти до вибору харчових продуктів, технологічного процесу виробництва кулінарної продукції та складання раціонів харчування.Підручник призначений для студентів, які навчаються за напрямом 0917 «Харчова інженерія» професійного спрямування 091711 «Технологія харчування» варіативної компоненти 091711.01 «Технологія харчування, ресторанна справа та сервіс».

Історія України

7. Т3(4УКР) С42 Сказания о населенных местностях Киевской губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся / собрал Л. Похилевич. - Біла Церква : видавець О. В. Пшонківський, 2009. ХХІІ, 642 с. : 8 іл. – ( Бібліотека української краєзнавчої класики.) - ІSBN 978-966-8545-14-6). - ISBN 978-966-2083-50-7 - 1 прим.

В серії вперше перевидаються рідкісні описи українських губерній Російської імперії. Опубліковані у другій половині XIX - па початку XX століття, вони узагальнили наявні тоді відомості про всі населенні пункти підросійської України, що стосувалися переважно царин історії, археології' та статистики. Першою книгою серії с "Сказания... " Лаврентія Івановича Похилевича. Майже через сто років радянська Історіографія віднесла книгу Л, Похилевичадо прань, що мають "деяке довідкове значення". Попри все "Сказания..." були й залишаються до нашого часу кращою краєзнавчою працею такого роду з історії Київщини. Це видання вперше супроводжується ґрунтовними географічним та іменним покажчиками.

8. Т3(4УКР) Ш44 Шелудько, В.К. Фронтовики-калининцы в битве за Донбасс. Воспоминания фронтовиков, участников сражения за освобождение Донбасса в августе-сентябре 1943 г. /Шелудько В.К. ; под ред. А.Я. Гросова. – Донецк: Регина, 2009. - 96 с. -1 прим.

Сборник знакомит читателей с историческим сражением на Миус-фронте - одной из стратегических операций, решившей исход освобождения всей Украины, с талантливым полководцем генералом Ф.И. Толбухиным, разработавшим и свершившим сложнейшую военную операцию по освобождению Донбасса, с простыми советскими воинами-калининцами, своим мужеством обеспечивающих эту операцию, с их мирным подвигом по восстановлению разрушенного войной Отечества. Книга включает воспоминания ветеранов-фронтовиков, жителей Калининского района г. Донецка, которые и в эти сложные годы отдают всю энергию для патриотического воспитания юных наследников, донося до них правду истории нашего народа.

Економіка

9. У29 П78 Проблеми економіки підприємств у сучасних умовах : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп., 13-14 трав. 2010 р. У 3-х ч. Ч. 1 . - К. : НУХТ 2010. - 57 с. - 1 прим.

10. У29 П78 Проблеми економіки підприємств у сучасних умовах : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп., 13-14 трав. 2010 р. :У3-х ч. – Ч. 2 . – К. : НУХТ 2010. - 48 с. – 1 прим.

11.. У29 П78 Проблеми економіки підприємств у сучасних умовах : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп., 13-14 трав. 2010 р. : У 3-х ч. - Ч 3. - К. : НУХТ, 2010. - 65 с. - 1 прим.

12. *У012.1 І-20 Іванова, Н. Ю. Економічна теорія управління фірмою: навч. посіб. - Іванова Н. Ю. - К. : Центр учб. л-ри, 2010. - 266 с. - ISBN78-611-01-000-3-3 - 3 прим.

Перший вітчизняний навчальний посібник з попої дисципліни, але яка вас вивчається в українських університетах. В ньому розглянуто засоби практичного використання економічної теорії для вирішення реальних проблем і прийняття ефективних управлінських рішень. Питання, що розглядаються, дозволяють глибоко зрозуміти основні фактори, які визначають стан і розвиток сучасного бізнесу, а також ефективно впливати на них..Рекомендується студентам вищих навчальних закладів, які вивчають економічну теорію, а також слухачам МВА.

13.. У050 П12 Павлов, О. I. Сільські території України: функціонально-управлінська модель : монографія / О. І. Павлов. — О. : Астропринт, 2009. - 344 с. - ISBN 978-966-190-262-5 - 1 прим.

У монографії розглянуто природні та соціально-економічні умови функціонування сільських територій, обгрунтовано концептуальні засади консолідованої державної політики розвитку цих соціально-просторових утворень, побудовано їх системну різновимірну модель, яка враховує певні рівні та типи сільських територій, а також території зі спеціальним режимом функціонування. Видання розраховане на фахівців з аграрної економіки, державного управління, географії, політології, працівників органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, слухачів та студентів.

Облік. Аудит

14. *У052 О-17 Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб./ М. Ф. Огійчук, Г. [та ін.]. - К. : Алерта, 2009. - 332 с. - Библіогр. с. 326-327. - ISBN 978-966-2183-02-3. - 5 прим.

Систематизуються види, форми та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Висвітлюються питання договірних відносин, міжнародних розрахунків, обліку валютно-фінансових операцій, імпорту, експорту, операцій з давальницькою сировиною й інших операцій, які здійснюються підприємствами в зовнішньоекономічній діяльності. За структурою відповідає вимогам галузевого стандарту Міністерства освіти і науки України для студентів, які навчаються за спеціальністю "Облік і аудит". Рекомендований для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, слухачів інститутів післядипломної освіти, аспірантів, магістрів, також фахівців-практиків.

15.. *У052 Т12 Табачук, Г. П. Фінансовий облік у банках : навч. посіб. / Табачук Г. П. [та ін. ] - К. : Центр учб. л-ри, 2010. - 424 с. - ІSBN 978-611-01-0048-9 - 3 прим.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Фінансовий облік у банках» для студентів спеціальності «Банківські процеси і технології». У ньому викладенотеоретичні і практичні основи організації і ведення бухгалтерського обліку в банках України та відображення в обліку основних операцій банків, зокрема операцій із залученими та запозиченими коштами, кредитних операцій, операцій з фінансовими інвестиціями, в іноземній валюті, з обслуговування платіжного обороту та інших. Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування и Україні. Для студентів економічних ВНЗ, аспірантів, викладачів, практичних працівників банківської та фінансової сфер.

16.*У052 Ш98Шевчук, В. Р. Стратегічний управлінський облік : навч. посіб. /В. Р. Шевчук ; за ред. О. М. Ковалюка. — К.: Алерта, 2009. - 176 с. - Бібліогр. : с. 172-173. - ISBN 978-966-2183-25-2. - 5 прим.

У навчальному посібнику розкрито зміст і підґрунтя стратегічного управлінського обліку. Розглянуто суть стратегічного управління витратами, яке базується на концепції вартісного ланцюжка та калькуляції витрат повного життєвого циклу продукту, стратегічному позиціонуванні і аналізі витратоут-ворюючих чинників. Викладено основи побудови системи калькулювання та управління за видами діяльності, а також розкрито роль управлінського обліку в підвищенні продуктивності і управлінні якістю діяльності. З'ясовується вплив фінансових і нефінансових показників на оцінку стратегії розвитку підприємства та його центрів відповідальності. Навчальний посібник призначений для студентів базової вищої освіти, магістерської програми і програм перепідготовки фахівців. Буде корисним управлінським бухгалтерам, фінансовим менеджерам, керівникам, власникам бізнесу, викладачам, бізнес-тренерам і бізнес-консультантам, а також всім, хто задіяний до процесу прийняття рішень щодо витрат, ціноутворення, оперативного та стратегічного планування тощо.

17. У053 1-23 Івахненко, В. М Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / Івхненко В. М. - К. : Слово, 2010. - 352 с. - ISBN 978-966-194-026-9 - 1 прим.

Посібник підготовлено відповідно до першого розділу програми з дисципліни "Економічний аналіз". У ньому розкриваються теоретичні основи і практика економічного аналізу. Особливий наголос робиться на вивченні численних методів та технічних прийомів аналізу, можливостей їх застосування та запобігання помилкових дій. З метою кращого засвоєння матеріалу у другій частині посібника наводяться навчальні завдання та додаткова література.Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів факультетів підвищення кваліфікації та викладачів.

18. . *У053.3 О-36 Огійчук, М. Аудит: організація і методика : навч. посіб. / Огійчук М. - К. : Алерта, 2010. - 584 с. - ISBN 978-966-2183-65-8 - 5 прим.

Висвітлюються питання аудиторської діяльності, організації аудиторських фірм та проведення аудиторських послуг і внутрішнього контролю, а також аудиту в комп'ютерному середовищі Крім того, наведено питання методики установчих документів, активів і пасивів підприємств, а також фінансової звітності. Призначено для студентів вищих навчальних закладів різних форм навчання, аудиторів, економістів. Може бути використаний для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей.

Фінанси

19.. У26 А80 Аржевітін, С. М.Трансформація грошово-кредитних відносин у сучасній економіці України : монографія / Аржевітін С. М. -К. : Майстерня книги, 2010.— 384 с. -ISBN 978-966-2260-29-8 - 1 прим.

 1. Виконавці (1)

  Документ
  1.* В11 Т89 Турманінова, Л. І. Практикум з вищої математики : навч. посіб. / Турманінова Л. 1., Доля О. В. - К. : Кондор, 2010. - 172с. - ISBN 978-966-35М45-0 - 1 прим.
 2. Виконавці (2)

  Документ
  1. * Д8 У45 Україна і світ (країни/теріторії світу, показники соціально-економічного розвитку, зв язки з Україною, офіційні контакти) : навч. посіб. / Кучеренко Д.
 3. Виконавці (3)

  Документ
  1. *Ж6 З-41 Збожна, О. М. Основи технології : навч. посіб. - 3-є вид. змін, і доп. - Т. : Карт-бланш, 2010. - 486 с. - іл. - ІSBN 978-966-351-323-2 - Табл.
 4. Виконавці (4)

  Документ
  1. З 973 В75 Воробіенко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник / П.П. Вороб1енко [та ін.]. - К. : САММ1Т-КНИГА, 2010. - 640 с. : іл .
 5. Виконавці (5)

  Документ
  1. В1 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. праць] . - Фізико-математичні науки . № 660 . - Львів, 2009 .
 6. Виконавці (6)

  Документ
  1. Д8 А77 Аптулаева, Т. Киев / Т. Аптулаева. — М. : Вече, 2010. —168 с. : ил. - ( Городское путешествие с Павлом Любимцевым ). - ISBN 978-5-9533-3681-9 - 2 прим.
 7. Виконавці (7)

  Документ
  “Про затвердження Плану заходів щодо виконання у 2007 році Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004-2007 роки у Миколаївській області”
 8. Виконавці (8)

  Документ
  1. Л80 Т38 Технологии пищевых производств / под ред. А. П. Нечаева. — М. : КолосС, 2008. — 768 с. : ил. — (Учебники и учебные. пособия для студентов высших учебных заведений).
 9. Виконавці (9)

  Документ
  1. Ж H35 Національний класифікатор України. «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД). Станом на 10 грудня 2010 р. - К. : ЦУЛ, 2011. - 224 с.

Другие похожие документы..