Тематика випускних робіт І рефератів та література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії

Управління освіти і науки

Луганської обласної державної адміністрації

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Тематика

випускних робіт і рефератів та література

для слухачів курсів підвищення кваліфікації

вчителів хімії

Укладач - методист Бондар Л.О.

Затверджено на засіданні кафедри

природничо-наукових дисциплін та

методики їх викладання

(протокол № 8 від 18 червня 2010 р.)

Луганськ

2010

Тематика творчих проектів, випускних робіт та рефератів

 1. Значення хімічної компоненти галузі «Природознавство» для формування

в учнів природничо-наукової картини світу.

 1. Формування предметних компетенцій при вивченні хімії.

 2. Зміст та форми громадянського виховання в процесі викладання хімії.

 3. Патріотичне виховання учнів засобами шкільної хімічної освіти.

 4. Концепція екологічної освіти та особливості її реалізації в шкільному курсі хімії.

 5. Система екологічної освіти учнів при вивченні хімії.

 6. Застосування проектних технологій у навчанні хімії.

 7. Комп’ютерна підтримка уроків хімії.

 8. Використання електронних засобів навчального призначення при вивченні хімії.

 9. Застосування презентацій на уроках хімії.

 10. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні хімії.

 11. Методика підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії.

 12. Сучасний кабінет хімії та його використання в навчально-виховному процесі.

 13. Методика формування понять у курсі неорганічноі хімії.

 14. Методика формування понять у курсі органічноі хімії.

 15. Методика застосування індивідуальної, групової та колективної пізнавальної діяльністі учнів на уроках хімії.

 16. Методика викладання окремих тем шкільного курсу хімії.

 17. Розвиток пізнавальної активності учнів у процесі вивчення хімії.

 18. Методичні прийоми розвитку уваги на уроках хімії.

 19. Використання міжпредметних зв’язків при викладанні хімії.

 20. Застосування рольових та ділових ігор при викладанні хімії.

 21. Шкільний хімічний експеримент як засіб створення проблемних ситуацій.

 22. Методика застосування різних типів та видів хімічного експерименту на

уроках хімії.

 1. Методика проведення практичних робіт.

 2. Самостійна робота учнів із хімії.

 3. Методика проведення факультативних занять з хімії.

 4. Використання еколого – краєзнавчого матеріалу на уроках хімії.

 5. Позакласна робота з хімії.

 6. Методика проведення тижня хімії в школі.

 7. Методика розв’язування розрахункових задач у курсі хімії.

 8. Методика розв’язування експериментальних задач у курсі хімії.

 9. Методика підготовки школярів до хімічних олімпіад.

 10. Особливості вивчення хімії в умовах профільного навчання.

 11. Зміст і методика допрофільної підготовки учнів із хімії.

 12. Використання знань шкільного курсу хімії у повсякденному житті.Література

 1. Аніскіна Н.О. Організація профільного навчання в сучасній школі. — Харків: Основа, 2003. — 176 с.

 2. Базелюк І.І., Буринська Н.М., Величко П.П. та ін. Практичні роботи з хімії. — К.: Перун, 1998. — 224 с.

 3. Беликов А.А. Эксперимент на уроках химии. — К.: Рад. шк., 1998. — 150 с.

 4. Бінарні уроки та зв’язок із іншими предметами під час викладання хімії / Уклад. К.М. Задорожній. – Х.: Основа, 2008. – 109 с.

 5. Богданова Л.Е. Інтерактивні технології навчання на уроках хімії. — Х.: Основа, 2004. — 144 с.

 6. Брайко В.І., Мушкало Н.Н. Експериментальні задачі з неорганічної хімії. — К.: Рад. шк., 1995. — 127 с.

 7. Буринська Н. Досвід формування екологічної свідомості в учнів // Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 1. – С. 43-45.

 8. Бусев А.И., Ефимов И.П. Определения, понятия, термины в химии. — М.: Просвещение, 1994. — 224 с.

 9. Величко Л.П. Про використання програмно-методичного комплексу «Органічна хімія, 10-11 класи» // Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 2. – С. 37-40.

 10. Відкриті та нестандартні уроки хімії в 11 класі / Упор. К.М. Задорожній. — Х.: Основа, 2006. — 192 с.

 11. Грабовий А. Екологічний аспект шкільного хімічного експерименту // Біологія і хімія в школі. – 2007. – № 2. – С. 12-17.

 12. Грабовий А. Хімічний експеримент і масова позакласна робота // Біологія і хімія в школі. – 2009. – № 2. – С. 18-21.

 13. Григорович О.В. Хімічний експеримент у школі. – Х.: Ранок, 2008. – 192 с.

 14. Гурняк І. Навчальні завдання як засіб організації пізнавальної діяльності учнів // Біологія і хімія в школі. – 2007. – № 4. – С. 17-20.

 15. Гурняк І. Практично орієнтовані завдання як засіб формування предметної компетентності з хімії // Біологія і хімія в школі. – 2010. – №1. – С. 39-40.

 16. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 319 с.

 17. Довідник учителя хімії в запитаннях і відповідях / Упоряд. Василенко С.В. — Х.: Ранок, 2006. — 528 с.

 18. Дробоцький А.С. Позакласна робота з хімії. — К.: Рад. шк., 1994. — 98 с.

 19. Ермаков Д.С., Зверев И.Д., Суравегина И.Т. Учимся решать экологические проблемы. Методическое пособие для учителя. — М.: Школьная Пресса, 2002. — 159 с.

 20. Ерыгин Д.П., Шишкин Е.А. Методика решения задач по химии. — М.: Просвещение, 1989. — 176 с.

 21. Зайцев О.С. Методика обучения химии: Теоретический и прикладной аспект. – М.: Владос, 2003. – 384 с.

 22. Зуева М.В., Иванова Б.В. Совершенствование организации учебной деятельности школьников на уроках химии. — М.: Просвещение, 1990. — 160 с.

 23. Інтерактивні методи навчання: Досвід впровадження / За ред. В.Д. Шарко. — Херсон, 2000. — 207 с.

 24. Інтерактивні технології навчання / Уклад. О. Пометун, Л. Пироженко. — К.: А.С.К., 2005. — 192 с.

 25. Інформаційні технології на уроках хімії / Уклад. К.М. Задорожний. – Х.: Основа, 2009. – 160 с.

 26. Кабінет хімії / Упор. К.М. Задорожній. — Х.: Основа, 2006. — 195 с.

 27. Кизенко В. Профільне навчання: Проблеми впровадження // Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 3. – С. 42-44.

 28. Кононенко Н. Інтегративний підхід до використання засобів навчання хімії // Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 3. – С. 53-55.

 29. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Освіта України. — 2000. — № 32.

 30. Концепція екологічної освіти України / Інф. зб. МОН України. — 2002. — №7.

 31. Коростіль Л. Проблема самоосвітньої діяльності учнів у навчанні хімії // Біологія і хімія в школі. – 2010. – №3. – С. 42-44.

 32. Красноголов В.О. Методи навчання обдарованих дітей // Обдар. дитина. — 1999. — №5. — С. 18-26.

 33. Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти / Інф. зб. – 2008. – № 13, 14, 15.

 34. Кузнецова Н.Е. Формирование систем понятий при обучении химии. — М.: Просвещение, 1993. — 97 с.

 35. Логвин В. Метод проектів в контексті сучасної освіти // Перше вересня. Завуч. — 2002. — №26.

 36. Максимов І., Філоненко І. Про викладання хімії в класах гуманітарного профілю // Біологія і хімія в школі. – 2007. – № 2. – С. 48-51.

 37. Матвєєнко О.І. Використання методу проектів у викладанні хімії // Хімія. Основа. – 2010. – № 9. – С. 2-8.

 38. Мицур Ю. Формування пізнавальної самостійності учнів у навчанні хімії // Біологія і хімія в школі. – 2009. – № 1. – С. 15-18.

 39. Неділько С. Математичні методи в хімії. — К.: Знання, 2006. — 256 с.

 40. Олимпиады по химии: Сборник задач / И.И. Кочерга и др. — Харьков: Ранок, 2002. — 400 с.

 41. Освітні технології / За ред. О.М. Пехоти. — К.: А.С.К., 2001. — 255 с.

 42. Патріотичне виховання школярів засобами природничо-математичної освіти: Методичні рекомендації / Уклад. Дубовик О.С. та ін. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2007. – 272 с.

 43. Подласый И.П. Педагогика: Учеб. для студ.: в 2 кн. — М.: ВЛАДОС, 2001. — 576 с.

 44. Позакласні заходи з хімії / Упор. К.М. Задорожній. — Х.: Основа, 2007. — 144 с.

 45. Проектна діяльність у школі / Упоряд. М. Голубенко. – К.: Шкільний світ, 2007. – 128 с.

 46. Різванов А.К. Хімічний експеримент у школі. — Х.: Ранок, 2002. — 128 с.

 47. Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников. — М.: Сентябрь, 2003. — 184 с.

 48. Савчин М.М. Рівні предметних компетентностей з хімії (12-річна школа) // Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 1. – С. 13-17.

 49. Самолюк Г.Ф. Роль практичних робіт у процесі вивчення шкільного курсу хімії // Хімія (Основа). – 2009. – № 9. – С. 3-8.

 50. Сафронов Т.А. Екологічні основи природокористування. — К.: Кондор, 2006. — 248 с.

 51. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. — М.: Народное образование, 1998. — 256 с.

 52. Серебряков В.В. Заверуха Н.М. Основи екології. — К.: Знання, 2006. — 360 с.

 53. Слесарев В.И. Химия: Основы химии живого. — М.: Химиздат, 2005. — 784 с.

 54. Стеблина А.М. Розвиток творчого мислення на уроках хімії. — Х.: Основа, 2005. — 96 с.

 55. Тиждень хімії в школі / Упор. К.М. Задорожній. — Х.: Основа, 2006. — 176 с.

 56. Химия и современность. Под ред. Ю.Д. Третьякова. — М.: Просвещение, 1995. — 223 с.

 57. Хімія. Тести, 8-11 кл. / Упоряд. Курмакова І.М. – К.: Академія, 2007. – 316с.

 58. Цитович И.К., Протасов П.Н. Методика решения расчетных задач по химии. — М.: Просвещение, 1991. — 191 с.

 59. Шевченко Л., Цокур Н. Про форми екологічного виховання на уроках хімії // Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 2. – С. 49-51.

 60. Юзбашева Г. Підготовка вчителя до профільного навчання хімії // Біологія і хімія в школі. – 2010. – №3. – С. 37-38.

 61. Ягодин Г.А., Раков Э.Г., Третьякова Л.Г. Химия и химическая технология в решении глобальных проблем. — М.: Просвещение, 1998. — 219 с.

 62. Ярошенко О.Г., Кушнірук С.А. Групова навчальна діяльність школярів. — К.: Партнер, 1997. — 208 с.

 1. Тематика випускних робіт, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів біології

  Реферат
  Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителей. – Луганск: Янтарь, Учебная книга, 2003.
 2. Тематика випускних робіт, творчих проектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  Реферат
  завідувач кафедри філософії і соціології освіти Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук, доцент
 3. Тематика випускних робіт, творчих про ектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  Реферат
  Тематика випускних робіт, творчих проектів і рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Інформаційно-методичний посібник / Т.
 4. Методичні рекомендації щодо виконання слухачами курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії випускних робіт, творчих проектів І рефератів

  Методичні рекомендації
  Навчальними планами підвищення кваліфікації вчителів хімії передбачено виконання кожним слухачем випускної роботи або творчого проекту (вчителями, які претендують або підтверджують вищу чи першу кваліфікаційну категорію), реферату
 5. Аналіз авторської регіональної програми з художньої культури. Аналіз та вдосконалення професійної майстерності вчителя музики. Розвиток творчої особистості вчителя музики.

  Документ
  розробок репертуарних посібників для вчителів музики, художніх керівників шкільного хору та вокального (фольклорного) ансамблю, камерного оркестру, ВІА;
 6. Методичні рекомендації слухачам курсів підвищення кваліфікації вчителів біології Зміст

  Методичні рекомендації
  Програма курсів підвищення кваліфікації вчителів біології в системі загальної середньої освіти розроблена у відповідності до Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту»
 7. Методика викладання історії та права; Українознавство. Розвиток державності І громадянського суспільства в Україні: історія І сучасність Виконано годин

  Документ
  з Українознавства. Міжнародна наукова конференція українознавство ХХІ ст.: нові вимоги, проблеми та методологія розвитку. Етнонаціональні процеси в Україні в умовах національно-демократичної революції 1917-1920: історичний досвід і сучасність.
 8. Освіта – основа прогресу людства, пріоритетна сфера внутрішньої політики держави (1)

  Документ
  Україна за свої п’ятнадцять років незалежності у тяжких випробуваннях, політичному протистоянні й боротьбі упевнено крокує на шляху цивілізаційного поступу, здійснила ряд державотворчих, правових заходів щодо реформування владної системи,
 9. Освіта – основа прогресу людства, пріоритетна сфера внутрішньої політики держави (2)

  Документ
  Україна за свої п’ятнадцять років незалежності у тяжких випробуваннях, політичному протистоянні й боротьбі упевнено крокує на шляху цивілізаційного поступу, здійснила ряд державотворчих, правових заходів щодо реформування владної системи,

Другие похожие документы..