Якісне оновлення українського суспільства, формування демократичного середовища вимагає реконструкції усіх його соціальних інститутів. На перший план виходить п

Вступ

Якісне оновлення українського суспільства, формування демократичного середовища вимагає реконструкції усіх його соціальних інститутів. На перший план виходить потреба реформування інституту освіти, зокрема вищої школи, відповідно до потреб суспільства і освітніх тенденцій у сучасному світі.

У першу чергу це стосується забезпечення вільного і справедливого доступу талановитої молоді до вищої освіти на засадах об’єктивного конкурсного відбору.

Якість освітиє однією з найбільш актуальних проблем сучасної української вищої школи. Проблема якості вищої освіти є багатомірною, що охоплює усі характеристики освітньої діяльності, визначається факторами різного порядку, пов’язаними з розв’язанням проблем від окремого вищого навчального закладу до цілої держави і вимагає комплексного підходу до розв’язання та вироблення чіткого механізму моніторингу як якості освітнього простору у цілому так і національної системи освіти, окремих навчальних закладів.

Новий механізм управління освітою вимагає розвитку автономії навчальних закладів, яка повинна здійснюватись на основі внутрішнього академічного контролю, зовнішнього контролю, послаблення регламентації всіх видів діяльності освітніх установ за умови виконання ними вимог державних освітніх стандартів.

Всі структурі перетворення у вищій освіті повинні відбуватися в процесі інтеграції до європейського та світового освітнього простору.

У контексті зазначених напрямів, діяльність Міністерства освіти і науки України у галузі вищої освіти у 2009 році була спрямована на реалізацію системи пріоритетів, зокрема:

реалізацію пріоритетів діяльності Уряду у галузі вищої освіти;

реалізацію державної політики у сфері соціально-гуманітарної, економічної, юридичної, педагогічної, природничої та технічної освіти;

аналітично-прогностичну діяльність у сфері вищої освіти України у розрізі регіонів, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, форм власності та підпорядкування;

розроблення проектів законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових документів та інструктивно-методичних матеріалів з питань діяльності вищої школи та інших програмних документів;

розроблення стратегічних та нормативних документів з питань інтеграції вітчизняної вищої освіти до європейського освітнього простору;

організацію виконання загальнодержавних, державних і галузевих програм з питань розвитку вищої освіти;

контроль за дотриманням вищими навчальними закладами законодавчих актів та нормативно-правових документів про вищу освіту, розробку, впровадження та експлуатацію автоматизованих систем збору, обробки інформації щодо діяльності вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації усіх форм власності;

подальше удосконалення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів;

розширення доступу до здобуття вищої освіти, забезпечення об’єктивності, відкритості і прозорості проведення вступної кампанії та підвищення якості надання освітніх послуг, розробку принципово нових умов прийому до вищих навчальних закладів в умовах переходу на зовнішнє незалежне тестування вступників, організацію прийому іноземних громадян, громадян за цільовими направленнями відповідно до Державних програм;

розроблення і реалізацію системи до університетської підготовки молоді та її профорієнтації на здобуття вищої освіти;

розроблення і реалізація програм виявлення та освітнього й наукового росту талановитої молоді;

розроблення та реалізацію нових підходів до формування, розміщення обсягів державного замовлення на підготовку і випуск фахівців з вищою освітою та організацію його виконання, розподіл цільових пільгових кредитів для здобуття вищої освіти;

розроблення і супроводження нормативно-правової бази з питань працевлаштування випускників вищих навчальних закладів,

удосконалення мережі вищих навчальних закладів, інтеграцію навчальних закладів різних рівнів акредитації та галузевої освіти в загальнодержавну систему вищої освіти;

адаптацію нормативно-правової бази діяльності вищої школи та змісту вищої освіти відповідно до вимог Болонського процесу;

формування завдань по проведенню наукових досліджень з проблем вищої освіти, координацію роботи щодо проведення педагогічних експериментів у вищих навчальних закладах з питань апробації нових освітніх програм, технологій навчання, інших педагогічних та управлінських інновацій;

розвиток автономії вищих навчальних закладів, громадського управління вищою освітою, функціонування його представницьких органів;

соціальну підтримку студентської молоді, стипендіальне забезпечення, організацію та розвиток студентського самоврядування;

реалізацію державної політики щодо забезпечення здобуття вищої освіти особами з обмеженими фізичними можливостями, роботу, спрямована на адаптацію інвалідів у суспільстві, забезпечення умов для отримання інвалідами освіти і фахової підготовки у навчальних закладах;

роботу з керівними, педагогічними та науково-педагогічними кадрами вищих навчальних закладів.

Забезпечення рівного доступу до вищої освіти

В останні два роки системні реформи у галузі вищої освіти все більше привертають увагу української громадськості і, в першу чергу, це стосується питань організації і проведення вступної кампанії. Адже від успішного, прозорого, демократичного, проведення прийому на навчання залежить багато в чому реалізація головного завдання, що стоїть перед вищою школою — забезпечення якості освіти.

У 2009 році зовнішнє незалежне оцінювання пройшли 434,3 тис. осіб. Не з’явилися на тестування близько 6 % зареєстрованих на тестування, а набрали менше 124 балів — 37,3 тис. осіб.

Таким чином, реальна кількість претендентів на вступ до вищих навчальних закладів за результатами тестування у 2009 році становила 397 тис. осіб.

У зовнішньому незалежному оцінюванні тестуванні з української мови та літератури взяли участь 434,9 тис. осіб, що становить 93,9 % від загальної кількості зареєстрованих для участі в зовнішньому оцінюванні з цього предмета, математики — 235,5 тис. осіб (90,8 %), історії України — 179,1 тис. осіб (91,8 %), біології — 102,2 ( 91,5 %), фізики — 32,2 тис. осіб (84,1 %), хімії — 28,7 тис. осіб ( 83,9 %), географії — 50,6 тис. осіб (84,8 %), англійської мови — 56,8 (87,4 %), німецької мови — 2,3 тис. осіб ( 79, %), французької мови — 865 осіб ( 81,5 %), іспанської мови — 165 осіб (74,3 %).

У 2009 році надано можливість кожному зареєстрованому учасникові зовнішнього оцінювання пройти тестування з п’яти навчальних предметів: української мови та літератури (обов’язково) та двох-чотирьох за власним вибором (історія України, математика, фізика, біологія, хімія, географія, англійська, німецька, іспанська, французька мови).

Уперше до переліку предметів, із яких проводилося зовнішнє оцінювання, були включені англійська, німецька, французька, іспанська мови;

Для організації та проведення в 2009 р. зовнішнього незалежного оцінювання Міністерством освіти і науки України були видані такі документи:

- наказ Міністерства освіти і науки від 03.09.2008 р. № 804 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2009 році» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.09.2008 р. за № 893/15584);

- наказ Міністерства освіти і науки від 02.10.2008 р. № 898 «Про затвердження календарного плану зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2009 році»;

- наказ Міністерства освіти і науки від 18.02.2009 р. № 133 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2009 році» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.03.2009 р. за № 281/16297) української мови та літератури, математики, іноземних мов (наказ від 24.04.2009 р. № 37).

Інформаційно-роз’яснювальна робота проводилася керівниками Міністерства освіти і науки України, Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій, міст Києва та Севастополя, працівниками обласних (міських) інститутів післядипломної педагогічної освіти, Програми сприяння зовнішньому оцінюванню в Україні (USETI).

З метою інформування широкого кола громадськості з питань проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії до вищих навчальних закладів України в 2009 р. Українським та регіональними центрами оцінювання якості освіти було організовано 415 громадських зустрічей з учнями 11-х класів, їхніми батьками, випускниками загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, учнями професійно-технічних навчальних закладів і студентами вищих закладів освіти І-II рівнів акредитації, представниками педагогічної громадськості та засобів масової інформації в усіх регіонах України (охоплено 76700 осіб).

Для надання інформаційно-консультаційної допомоги громадянам було забезпечено роботу телефонних консультаційних ліній Українського та 9-ти регіональних центрів оцінювання якості освіти. На офіційних сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти функціонували сторінки «Запитання та відповіді», «Форум», на яких у режимі on-line працівники цих установ надавали відповіді на запитання, пов’язані з організацією та проведенням тестування.

До розроблення тестів були залучені досвідчені педагоги загальноосвітніх навчальних закладів, наукові співробітники Академії педагогічних наук, викладачі вищих навчальних закладів, які пройшли спеціальну підготовку. Усі тести укладалися українською мовою. Для випускників закладів освіти, навчальний процес у яких здійснювався мовами національних меншин, Український центр оцінювання якості освіти забезпечив переклад тестів російською, угорською, румунською, молдовською мовами.

До організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання було залучено 213,9 тис. педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Мережа пунктів тестування формувалася з урахуванням кількості учасників зовнішнього оцінювання. Зокрема, було створено 1818 пунктів для проведення тестування з української мови та літератури, 1080 — з математики.

Усього в 2009 році для проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів було створено 5210 пунктів тестування (у 2008 році — 4634).

Комітетом виборців України, Громадянською мережею «ОПОРА», Центром тестових технологій та моніторингу якості освіти за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», Програми UNITER та Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні організовано кампанію громадського спостереження за проведенням тестування. Понад 11 тисяч представників цих організацій були присутні на всіх етапах проведення зовнішнього оцінювання.

Для спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання в Українському та регіональних центрах оцінювання якості освіти відбувалася акредитація представників засобів масової інформації. За проведенням зовнішнього незалежного оцінювання спостерігали понад 200 акредитованих представників центральних і регіональних засобів масової інформації.

Слід відзначити системну підготовчу роботу до вступної кампанії, що була проведена Міністерством освіти і науки за участю інших органів виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади. З урахуванням досвіду вступної кампанії 2008 року завчасно було розроблено і наказом від 02.09.2008 № 802 затверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України та доповнення до них (наказ МОН від 25.11.2009 № 1065), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України відповідно 24 вересня та 25 листопада 2008 року, що дало можливість вищим навчальним закладам затвердити власні Правила прийому до 1 листопада 2008 року, тобто за 8 місяців до початку прийому документів.

Внесення змін до Умов прийому було пов’язано з прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови від 20 серпня 2008 року № 723 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (відповідно до якої з 2009 року передбачена ще одна категорія вступників, які користувалася правом вступу поза конкурсом, — особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, а також прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці», яким передбачено зарахування поза конкурсом певних категорій шахтарів, а також дітей з шахтарських сімей.

В Умовах прийому 2009 року було встановлено єдиний термін початку прийому документів для вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації — 29 червня, а також єдиний термін завершення прийому: до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації — 29 липня, до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації — 5 серпня.

Вищим навчальним закладам було надано право визначати для вступу на кожний напрям підготовки (спеціальність) профільні і непрофільні предмети, але не менше двох. Причому, на окремі напрями підготовки (спеціальності) вищі навчальні заклади могли встановлювати більш високу кількість балів сертифікатів з профільних загальноосвітніх предметів, з якими абітурієнти допускалися до участі у конкурсі щодо зарахування на навчання.

З метою відбору до вищих навчальних закладів талановитої учнівської молоді у 2009 році учасники міжнародних олімпіад, а також призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України зараховувалися за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого правилами прийому рівня. У попередні роки особливі умови для переможців Всеукраїнських конкурсів-захистів Малої академії наук України не передбачалися.

Двічі, у жовтні 2008 року та у червні 2009 року, проведено регіональні наради з проректорами (заступниками директорів) та відповідальними секретарями приймальних комісій у містах Києві, Донецьку, Львові, Одесі, Харкові з питань особливостей вступної кампанії 2009 року.

27 січня та 18 червня 2009 року за участю фахівців Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI) у Міністерстві освіти і науки було проведено наради з операторами локальних підсистем Інформаційно-пошукової системи «Конкурс» приймальних комісій вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

22 січня 2009 року було проведено нараду з представниками міністерств і відомств, що мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади з питань запровадження Інформаційно-пошукової системи «Конкурс» та створення загальнодержавного реєстру вищих навчальних закладів.

Підготовлено Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на зарахування поза конкурсом, на першочергове зарахування, за співбесідою, за цільовими направленнями та осіб, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів.

 1. Якісне оновлення українського суспільства, формування демократичного середовища вимагає реконструкції усіх його соціальних інститутів. На перший план виходить п (1)

  Документ
  Якісне оновлення українського суспільства, формування демократичного середовища вимагає реконструкції усіх його соціальних інститутів. На перший план виходить потреба реформування інституту освіти, зокрема вищої школи, відповідно до
 2. Одеської обласної державної адміністрації.

  Документ
  3. Перелік питань для розгляду на колегіях, апаратних нарадах при голові обласної державної адміністрації; підготовка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації,
 3. П л а н (7)

  Документ
  5.1. Перспективний план комплексного вивчення роботи органів управління освітою щодо реалізації державної політики в галузі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти
 4. Соціальне супроводження як один з видів соціальної роботи з прийомними сім’ями (на прикладі лмцсссдм)

  Документ
  Система державної опіки в Україні створювалася за умов старої політичної системи. В її основу були закладені ідеї колективного виховання дітей. Відповідно, Україна успадкува­ла систему великих інтернатних закладів, де діти позбавлені
 5. Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

  Документ
  Дослідження проблеми еволюції політичного ідеалу обумовлено теперішньою суспільною ситуацією, яка потребує вивіреного знання, має потребу в ідеалі, як путівникові, в якому переосмислюються розхожі констатації із приводу найкращої облаштованості
 6. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (3)

  Документ
  В основу Державної програми покладені ключові положення передвиборчої Програми Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей”, Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,
 7. НКонституція України передбачає, що Україна суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава

  Документ
  Ідея правової держави - ідея сучасної епохи, послідовної демократизації суспільства. Вона сприяє розумінню вихідної, вирішальної ролі громадянського суспільства в історії людства та утвердженню соціальної цінності держави і права,
 8. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (1)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 9. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (2)

  Документ
  В основу Державної програми покладені ключові положення передвиборчої Програми Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей”, Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,

Другие похожие документы..