A miskolci Egyetem Gépészmérnöki És informatikai karának

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Mechatronikai mérnöki (BSc) alapképzési szak tantárgyi annotációi

Természettudományi alapismeretek

Számítástechnika I.

A tantárgy rövid tartalma: PC hardver alapfogalmak. A számítógép funkcionális rendszervázlata. A mikroprocesszor. A busz. Memória, tárak. Turing gép. Neumann elv. Szoftver alapfogalmak. Az operációs rendszer feladatai. WindowsXP felhasználói felülete. Excel és Word alkalmazói programok. A C programok általános szerkezete. Adatszerkezetek. Be-, kivitel. Cím, érték, mutató fogalma. C nyelvi utasítások. Elágazásszervezés, ciklusszervezés. Vektorokon értelmezett alapalgoritmusok. Számítógépi vírusok, védekezés.

Kötelező irodalom:

Dudás László, Számítástechnika I. előadásvázlatok, Internetes tananyag, 2004, p170

Ajánlott irodalom:

Farkas Cs., Windows és Office XP felhasználóknak, J.O.S., 2003., p224.

J.O.S., Bevezetés a Windows és Office XP használatába, J.O.S., 2003., p256.

Benkő T.-né, Benkő L., Tóth B., Programozzunk C nyelven!, ComputerBooks, 1996, p571.

Anyagtudomány

Az anyagok fő típusai, fémek, polimerek, kerámiák. Kristálytani alapismeretek, a kristályosodás törvényszerűségei. Az ideális és a reális rács. A rugalmas és a képlékeny alakváltozás jellemzői. Egy- és többfázisú fémes anyagok egyensúlyi kristályosodásának törvényszerűségei. Eszményi kétalkotós egyensúlyi diagramok törvényszerűségei. Vasötvözetek stabilis és metastabilis kristályosodása. Az acélok izotermás és folyamatos hűtésű átalakulási diagramjai Az acél ötvözése, jellegzetes ötvözött acélok. Az öntöttvasak fajtái, mechanikai tulajdonságaik és alkalmazási területeik. Színes- és könnyűfémek.

Kötelező irodalom:

Tisza Miklós: Metallográfia., Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1998. p. 396.

Prohászka János: Bevezetés az anyagtudományba, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. p. 344.

Ginsztler János – Hidasi Béla – Dévényi László: Alkalmazott anyagtudomány, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000. p. 365.

Ajánlott irodalom:

Callister, J.: Materials Science and Engineering, John Wiley, New York, 1994. p. 865.

Tisza Miklós: Introduction to Materials Sciences, University Publisher, Miskolc, 2002.

Tisza Miklós: Physical Metallurgy for Engineers, ASM International, London-Ohio, 2001. p. 404.

Matematika I.

Műveletek halmazokkal. Komplex számok. Síkbeli és térbeli vektorok. Egyenes és sík egyenlete. Speciális térgörbék és felületek. Determinánsok. Műveletek mátrixokkal. Lineáris egyenletrendszerek megoldása. Sorozatok. Egyváltozós valós függvények analízise. Differenciál- és integrálszámítás, alkalmazások.

Kötelező irodalom:

Szarka Zoltán – Raisz Péterné: Matematika I., Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998.

Szarka Zoltán – Raisz Péterné: Matematika II., Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998.

Ajánlott irodalom:

Tóth Lajosné Dr. Tuzson Ágnes: Matematika informatikusok és műszakiak részére I., Miskolci Egyetemi Kiadó, 2003.

Matematika II.

Differenciálegyenletek. Elsőrendű lineáris egyenletek megoldása. Másodrendű differenciálegyenletek. Számsorok. Taylor-sor, Fourier-sor. Többváltozós valós függvények analízise. Parciális derivált, gradiens vektor. Kettős és hármas integrálok. Vektor-vektor függvények és alkalmazások. Görbementi-, felületmenti integrálok.

Kötelező irodalom:

Szarka Zoltán – Raisz Péterné: Matematika II., Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998.

Szarka Zoltán – Raisz Péterné: Matematika III., Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998.

Ajánlott irodalom:

Vadászné Dr. Bognár Gabriella: Matematika informatikusok és műszakiak részére II, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2003.

Rontó Miklós – Raisz Péterné: Differenciálegyenletek műszakiaknak. Elméleti összefoglaló 300 kidolgozott feladattal, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2004.

Általános fizika I.

Kinematikai alapfogalmak. Newton axiómái. Teljesítmény- és munkatétel. Konzervatív mező, a mechanikai energiatétel. Perdülettétel. Centrális mező. Csillapított lineáris szabad rezgés. Gerjesztett rezgés. Impulzus- és perdülettétel pontrendszerre. A hőtan I. főtétele. Entrópia. A hőtan II. főtétele. Ideális gáz. A fajhő. Körfolyamatok. A kontinuumok Euler-féle leírása. Kontinuitási egyenlet. Az Euler-egyenlet. Bernoulli egyenlete.

Ajánlott irodalom:

Szabó: Fizika I. (Mechanika, hőtan) (ME jegyzet)

Budó Á.: Mechanika, Tankönyvkiadó, Bp., 1965.

Nagy K.: Termodinamika és statisztikus fizika, Tankönyvkiadó, Bp.,1991.

Statika

A mechanika feladata, részterületei, főbb modelljei. Testek kölcsönhatása, koncentrált erőrendszerek. Erő pontra, tengelyre számított nyomatéka. Nyomatéki tér. Redukálás, eredő erő és erőpár. Egyensúly, egyenértékűség. Erőrendszerek osztályozása, centrális egyenes. Speciális erőrendszerek (közös ponton támadó, párhuzamos, síkbeli). Egyensúlyi és egyenértékű erőrendszerek feladatainak számításos és szerkesztéses megoldása. Megoszló erőrendszerek. Koncentrált és megoszló skalárrendszerek. Statikai nyomaték, tömegközéppont. Síkidomok másodrendű nyomatékai, főtengelyprobléma. A statika főtétele. A Coulomb-féle súrlódási törvény. Merev test statikai feladatai. Szerkezetek mechanikai modellezése, rúdmodell. Összetett szerkezetek statikája. Rácsos tartószerkezetek. Egyenes és görbe középvonalú rúdszerkezetek igénybevételei és igénybevételi ábrái. Rudak egyensúlyi egyenletei. Súlytalan és önsúlyával terhelt kötél. Két pontban felfüggesztett, illetve érdes felületen támaszkodó kötél.

Kötelező irodalom:

Dr. Égert János: Statika, Miskolc, Egyetemi Kiadó, 2002, 214 o.

Mechanikai Példatár I., összeállította a Mechanikai Tanszék Munkaközössége, Tankönyvkiadó, 1983, 335 o.

Ajánlott irodalom:

Ferdinand P. Beer, E. Russel Johnston Jr.: Vector Mechanics for Engineers, Statics, McGraw-Hill, 1984, ISBN 0-07-066177-4.

Bevezetés a numerikus módszerekbe

A klasszikus hibaszámítás elemei. Lineáris egyenletrendszerek megoldása: Gauss elimináció, LU-módszer, iteráció. Mátrixinvertálás. A sajátérték feladat megoldása hatványmódszerrel. Nemlineáris egyenletek megoldása: intervallumfelező eljárás, fixpontiteráció, Newton-módszer. Függvényközelítés interpolációval és a legkisebb négyzetek módszerével. Numerikus deriválás és integrálás. Runge-Kutta típusú módszerek differenciálegyenletekre.

Kötelező irodalom:

Galántai A., Jeney A.: Numerikus módszerek, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2002

Ajánlott irodalom:

Móricz, F. Numerikus módszerek az algebrában és analízisben, Polygon, 1997

Stoyan, G., Takó G.: Numerikus módszerek 1-3, ELTE-Typotex, 1993, 1995, 1997

Ralston, A.: Bevezetés a numerikus analízisbe, Műszaki Könyvkiadó, 1969

Általános fizika II.

Elektromos töltés, térerősség, potenciál. Gauss törvénye. Az elektrosztatikai Poisson-egyenlet. Vezető a sztatikus elektromos térben. Elektromos áramlás. Áramforrások. Kirchoff törvényei. A Joule-törvény. A mágneses indukció. Mágneses térerősség. Dia-, para-, ferromágnesesség. A mágneses Gauss törvény. Az Ampere-féle gerjesztési törvény. Vektorpotenciál. Neumann és Faraday törvénye. A Maxwell egyenletrendszer. Az elektromágneses mező energamérlege. Elektromágneses hullámok homogén izotróp szigetelőben.

Ajánlott irodalom:

Demjén-Szótér-Takács: Fizika II. (Elektrodinamika, optika) (ME jegyzet)

Nagy K.: Elektrodinamika, Tankönyvkiadó, Bp. 1979.

Szilárdságtan

A szilárdságtan feladata és alapfogalmai. Mechanikai és geometriai bevezető a tenzorszámításhoz. Pont elemi környezetének elmozdulási-, alakváltozási-, feszültségi- és energia állapota (leírás). A szilárdságtan alapkísérletei. Izotrópia. Hooke-törvény. Egyszerű igénybevételű prizmatikus rudak. Húzás-nyomás, egyenes hajlítás, csavarás. A szilárdságtan általános egyenletei. Egyensúlyi egyenletek, kinematikai egyenletek, általános Hooke-törvény. Mohr-féle kördiagramok. Rugalmas energia és számítása. A méretezés és ellenőrzés általános kérdései. Összetett igénybevételű prizmatikus rudak. A szuperpozíció elve. Ferde hajlítás. Hajlítás-csavarás. Hajlított-nyírt tartó: rugalmas vonal, feszültségeloszlás, nyírási középpont. Kihajlás (stabilitási feladatok). Síkbeli tartók rugalmas vonalának differenciálegyenletrendszere. Megoldási módszerek: képzelt terhelés módszere, numerikus integrálás, átviteli mátrix módszer. Elmozdulások és szögelfordulások számítása. Statikailag határozatlan szerkezetek. Síkgörbe rudak Grashof-féle elmélete. Rúgók szilárdságtani feladata.

Kötelező irodalom:

Kozák Imre, Szeidl György:L Fejezetek a szilárdságtanból, 2002-2004, 153 o. letölthető pdf formátumban a http://www.mech.uni-miskolc.hu url címről (oktatás, jegyzetek)

Szilárdságtan II. összeállította a Mechanikai Tanszék Munkaközössége, Tankönyvkiadó, 1978. 207 o.

Ajánlott irodalom:

Ferdinand P. Beer, E. Russel Johnston Jr.: Mechanics of Materials, McGran-Hill, 1987, ISBN 0-07-100143-3

Dinamika

A merev test kinematikája. Sebességábra. Gyorsulásábra. Kinematikai jellemzők egymáshoz képest mozgó koordinátrendszerekben. Relatív mozgások. Newton-féle alaptörvények. A koordinátarendszerek szerepe a dinamikában. Tömegeloszlás dinamikai jellemzői. Tehetetlenségi tenzor. A dinamika vektorrendszerei. Az impulzus- és a kinetikai vektorrendszer. Külső erőrendszer. Redukált vektorkettősök. A kinetikai vektorrendszer és a külső erőrendszer egyenértékűségének törvénye. Impulzus-tétel. Perdület-tétel. Energia-tétel. Kényszerfeltételek. Kényszermozgások. Szabadmozgások. Anyagi pont mozgásai. Merev test mozgásai. Síkmozgás. Haladó mozgás. Gördülés. Tengely körüli forgás. Merev testekből felépített egyszabadság-fokú szerkezetek kinetikája. Hajtóművek. Járművek. Emelő berendezések. A Lagrange-féle másodfajú mozgásegyenlet-rendszer. Többszabadságfokú kis rezgések mozgásegyenletei. Csillapításmentes rezgések, sajátkörfrekvenciák, rezgésképek. Gerjesztett rezgések, rezonanciagörbék.

Kötelező irodalom:

Dr. Király Béla: DINAMIKA, Miskolci Egyetemi Kiadó 1998.

Dr. Sályi Béla, Dr. Michelberger Pál, Dr. Sályi István: Kinematika és kinetika, Tankönyvkiadó, Bp. 1991

Béda Gyula, Bezák Antal: KINEMATIKA ÉS DINAMIKA, Tankönyvkiadó, Bp. 1991

Ajánlott irodalom:

Dr. Sályi István: Műszaki Mechanika II., A dinamika elemei, Tankönyvkiadó, 1966

Joseph F. Shelly: Engineering Mechanics, Dynamics, McGraw-Hill Book Company 1980

Gazdasági és humán

Bevezetés a mikroökonómiába

Bevezetés a mikroökonómiába. A fogyasztó preferenciarendszere. Jövedelem - árak - optimalizálás. Piaci kereslet és keresletrugalmasság. Vállalat I. (termelés, költségek, költségfüggvények). Vállalat II. (bevételek és jövedelmek, a profit maximalizálása). Piaci formák I. (tökéletesen versenyző piac). Piaci formák II. (monopólium és oligopólium). Termelési tényezők I. (tökéletesen versenyző piaci kereslet). Termelési tényezők II. (monopólpiac, tőkepiaci kereslet). Mikroökonómiai kapcsolatok a gazdasági szereplők állami befolyásolása esetén. Externáliák.

Filozófia alapjai

Az előadásokon áttekintjük a filozófia jellegzetes problémaköreit és bemutatjuk a filozófia történetének néhány reprezentáns személyiségét.

Kötelező irodalom:

Hársing László: Filozófiai problémák, alternatív válaszok. Kecskemét, 1992.

Javasolt irodalom:

Filozófiai Kisenciklopédia. Kossuth, 1993.

Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése. Szent István Társulat, 1991.

Lendvai L. Ferenc-Nyíri Kristóf: A filozófia rövid története. Kossuth, 1974.

Filozófiai Kalauz. (szerk. Grayling), Akadémiai, 1997

Bertrand Russel: A nyugati filozófia története. Göncöl, 1994.

Maria Fürst: Bevezetés a filozófiába. Ikon, 1993.

Tudománytörténet

A tudományok történeti szemléletváltozásainak áttekintése, Lakatos Imre parafrázisának figyelembevételével: „a tudományfilozófia üres a tudománytörténet nélkül, a tudománytörténet vak a tudományfilozófia nélkül”.

Kötelező irodalom:

Both Mária – Csorba F. László: Tudománytörténet szöveggyűjtemény. Gondolat, Bp. 1994, Platon, Arisztotelész, Arkhimédész, Kopernikusz, Kepler, Galilei, Newton, Holbach részletek

Einstein: „A speciális relativitás elmélete”, in A speciális és általános relativitás elmélete, Gondolat, Budapest 1978,

I. Newton: A Principiából és az Optikából. Levelek Bentleyhez. Kriterion, Bukarest 1981,

Kuhn, Thomas: A tudományos forradalmak szerkezete. Gondolat, Bp. 1984,

Polányi Mihály: A tudományos vita. A tudomány premisszái, in Személyes tudás, I. k., Atlantisz, Bp. 1994,

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete. Gondolat, Bp. 1981.,

Ajánlott irodalom:

Bernal, D.: Tudomány és történelem. Gondolat, Bp. 1963

Minőségirányítás

A minőséggel kapcsolatos alapfogalmak. A minőség létrehozásának tárgyi, személyi és szervezeti feltételei. A minőségirányítási tevékenységek szabványosítása – minőségirányítási rendszerszabványok. A minőségirányítást segítő elemzési és szervezési módszerek, eszközök. A minőség (megfelelőség) értékelésének, szabályozásának statisztikai eszközei. A minőségirányítás gazdasági vonatkozásai és jogi eszközei.

Kötelező és ajánlott irodalom:

Dr. Konczor Zoltán: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése. TÜV Rheiland Akadémia, 2001.

Parányi György: Minőséget-gazdaságosan. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.

Dr. Róth A.: ISO 9000:2000 minőségügyi rendszer. Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., Budapest, 2001.

Szervezéstan

Szervezési alapfogalmak és jellemzésük (szervezetalakítás, racionalizálás, szervezetszabályozás). Szervezési irányzatok és jellemzésük (lineáris, törzskari, funkcionális, divízionális, mátrix, tenzor, duális szervezetek, projekt típusú szervezetek). Vállalati alrendszerek jellemzése. Szervezési munka folyamata, fázisainak részletes bemutatása. Döntési folyamat, a döntési helyzet alapelemei és jellemzésük (döntési mátrix, döntési fa, hálótervezés). Döntési és információs rendszerek kiépítése. Változtatási folyamat főbb fázisai a változással szembeni ellenállás főbb jellemzői.

Kötelező és javasolt irodalom:

Szintay István: Vezetéselmélet. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2000.

Kieser: Szervezéselméletek. KJK, Budapest, 2000.

Dobák és munkatársai: Vezetés-szervezés I-II. Aula, Budapest.

Vállalatirányítás

A vállalati irányítás feladata, alapstruktúrája, vállalkozási formák, vállalkozások működése. Költségszámítási és elemzési eljárások. Vagyongazdálkodás: a vagyon összetevői, szerkezete, tárgyi eszközök, eszközökkel való gazdálkodás, források összetétele, értékcsökkenési leírás funkciói, amortizációs eljárások. Controlling, mint nyereségfedezeti számítások: controlling funkciója, célja, folyamata, controlling tervezési funkciója, kétirányú tervezés, költségtervezési eljárások, controlling elemzési feladata, módszerei.

Kötelező és javasolt irodalom:

Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Kiadó, Gyakorlati controlling.

Magyarországi vállalkozások és intézmények kézikönyve. Weka Kiadó

Ipar- és Vállalatgazdaságtan I-II. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó 1985.

Vállalatirányítás I. Gyakorlati segédlet. ME. Miskolc

Környezetvédelem

Környezetpolitika elméleti alapjai. A környezetvédelem rendszere, feladata. Az üzemi környezetvédelmi tevékenységnek a vállalati stratégiában betöltött szerepe. A környezetszennyezés primer folyamata, szennyező források. Légszennyezést okozó tevékenységek, globális és mesterséges szennyezők. Az üvegházhatást okozó gázok eredete, csökkentési lehetőségek. Szilárd és folyékony légszennyezők leválasztási lehetőségei, berendezései. Az ipari technológiák környezeti hatása, emissziós forrásai. A környezetvédelem hazai szabályozási rendszere, kapcsolata az EU szabályozási elveivel.

Kötelező irodalom

Sántha Attila: Környezetgazdálkodás

Fonyó-Fábry: Vegyipari művelettani alapismeretek. VI fejezet

Koncz István: Porleválasztás, gáztisztítás

Ajánlott irodalom:

Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása. Szerk: Bándi Gyula

Környezettechnika. Szerk: Barótfi István

Fodor István: Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon

Szakmai törzsanyag

Mechatronika alapjai

A mechatronika fejlődéstörténete. Definíciók, alapelvek. A gépészet, elektrotechnika, valamint az informatika és automatizálás kapcsolata, funkciók megvalósítási lehetőségei. A mechatronikai rendszerek összehasonlítása a tisztán gépészeti rendszerekkel. Klasszikus példák a mechatronika területéről. Mechatronikai építőegységek. Pneumatika alapjai. Munkavégző egységek, lineáris és forgó motorok. Pneumatikus vezérlőelemek: útváltók, záró- áram- és nyomásirányító szelepek. További egységek. Pneumatikus alapkapcsolások. Laboratóriumi gyakorlatok.

Kötelező irodalom:

W. Roddeck: Einführung in die Mechatronik, Teubner-Verlag Stuttgart-Leipzig-Wiesb., 2003

Bosch Rexroth AG.: A pneumatika gyakorlata 1. kötet

Bosch Rexroth AG.: Übungsreihe Praxis-Kolleg Pneumatik

Ajánlott irodalom:

Herbert Bernstein: Grundlagen der Mechatronik, VDE Verlag GmbH Berlin Offenbach, 2004

Gépszerkesztés alapjai

A gépek szerepe, osztályozásuk. A gépek mozgásviszonyai. Működési elvek. Teljesítmény, veszteség, hatásfok. Erőgépek. Hajtások. Munkagépek. Gépcsoportok üzeme. A gépészeti tervezés korszerű módszerei. A gépészeti tervezés folyamata. Számítógép alkalmazása a gépészeti tervezésben. Mérnöki számítások és rajzdokumentáció. A műszaki ábrázolás szabályrendszere. Szabványos vetületek. Méretek, tűrések, felületminőség megadása. Szabványos gépelemek ábrázolásának szabályai. Alkatrészek és szerelt egységek rajza.

Kötelező és ajánlott irodalom:

Terplán Z. - Lendvay P.: Általános géptan. 4. kiadás. Tankönyvkiadó, Bp. 1979.

Pattantyús Á. G.: A gépek üzemtana. 14. kiadás. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1983.

Fancsali J.: Géprajz. Tankönyvkiadó, Bp., 1991.

Szente J. - Tóth O.: Géprajz segédlet. Tankönyvkiadó, Bp., 1987.

Nagy G. (szerk.): Gépszerkesztési atlasz, GTE, Bp. 1991.

Pahl, G.- Beitz, W.: A géptervezés elmélete és gyakorlata. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1981.

Villamos mérések

A mérés alapfogalmai, folyamata. Mértékegység rendszerek. A fizikai folyamatok jellemzői, a folyamatok leírásának módja. Jelek és rendszerek. A determinisztikus jelek és sztochasztikus folyamatok tulajdonságai. Mérési hiba. A hiba definíciói, rendszeres és véletlen hibák. A hibák feltárhatósága, a hibák csökkentésének lehetőségei, hibaszámítás. Véletlen hibák becslésének módszerei. Feszültség- és árammérés. A feszültségmérés eszközei, módszerei. Mérendő paraméterek, zavarelnyomási módszerek. Mérőműszerek jellemzői. Elektromechanikus mérőműszerek. Teljesítmény és energia mérése. Impedancia-mérés. Analóg ellenállásmérés módszerei: közvetlenmutatós ohmmérők, összehasonlító módszerek, hídkapcsolások. Analóg oszcilloszkópok alkalmazása.

Kötelező (k) és ajánlott (a) irodalom:

(k) Váradiné Dr. Szarka A.: Méréstechnika online jegyzetek.

(a) Schnell, L. szerkesztette: Jelek és rendszerek méréstechnikája, Műszaki Könyvkiadó, 1985.

(a) Doebelin: Measurement Systems, McGraw-Hill Publ. 1990.

(a) Bolton: Measurement and Instrumentation Systems, Newnes, 1996.

CAD technikák

A CAD kialakulása fejlődési lépcsői és tartományai. A számítógépes tervezés geometriai alapjai: 2D-s és 3D-s modellezés, felület- és testmodellezési módszerek és technikák. CAD rendszerek felépítése és szolgáltatásaik fejlődése. Integrált gépészeti tervezőrendszerek. A CAD/CAM rendszerek átjárhatósága. Tipikus rajzcsere fájlok és szerkezetük. A számítógépes tervezési módszerek hatása a tervezési folyamatokra. A különféle gyors-prototípus technológiák és hatásuk a tervezési folyamatokra. A műszaki tervezés globalizálódása. Virtuális tervezés és gyártás.

Kötelező irodalom:

Takács, Gy. – Demeter, P.: AutoCAD., Kézirat, http://www.szgt.uni-miskolc.hu/~takacs

Takács, Gy.: CAD/CAM módszertani alapok., Kézirat, http://www.szgt.uni-miskolc.hu/~takacs

Ajánlott irodalom:

Takács, Gy. – Szabóné Makó, I: Gyártóeszközök számítógépes tervezése, Kézirat, http://www.szgt.uni-miskolc.hu/~takacs

 1. Kar tudományos/művészeti diákkörök honlapcíme

  Документ
  kee.hu/ktk/hallgatoi/diploma.php BCE KIK Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar http: tdk.
 2. Intézmény, kar (kvázi kar), kari szintű egység, székhelyen kívüli képzési hely

  Документ
  képzési hely székhelyen 10 00 BKÁE-GTK Gazdálkodástudományi Kar 10 01 BKÁE-GTK-sz Gazdálkodástudományi Kar,
 3. A Magyar Akkreditációs Bizottság

  Документ
  Az alapképzési és szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményei meghatározásának és a szakok indításának eljárási rendje, a felsőoktatási intézmények által benyújtott kérelmekkel szemben támasztott formai követelmények 210
 4. Szerkesztő-munkatársak

  Документ
  Benkő András (zenetörténet), Csákány Béla (jog, közgazdaság), Cseke Péter (mezőgazdaság), Fejér Miklós (tankönyvirodalom), Fodor Katalin (lélektan), Gaal György (irodalomtörténet), Gáspár Sándor (rádió), Jenei Dezső (műszaki irodalom),
 5. 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása

  Документ
  Erdélyben a gyógyszerészet kialakulását, majd fejlődését több politikai, hatalmi és gazdasági tényező befo­lyásolta, erről először 1926-ban Orient Gyula írt magyar nyelven, amelyet később románul és németül is kiadtak.
 6. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 10

  Документ
  Mintegy 160 tudományos dolgozat, számos meghívott konferencia elõadás a statisztikus fizika és alkalmazásai területén (folyadékok fizikája, perkolációelmélet, fázisátalakulások, fraktál mintázatok, felületnövekedés, szemcsés anyagok,
 7. És szeretnéd hogy továbbra is bővüljön, kérlek támogasd munkám

  Документ
  Az információkereső tezaurusz az MSZ 3418-87-es szabvány szerint: Az információkereső tezaurusz természetes nyelven kifejezett fogalmak olyan tartalmilag szabályozott, szükség szerint változtatható szótára, amelyben feltüntetik a legfontosabb
 8. Facultas philosophica (2)

  Документ
  Az új és régi jegyzékek megtekinthetők könyvtárunk honlapján ( http: biblsrc.btk.ppke.hu ), vagy nyomtatott változatban a könyvtár irodájában (Augusztineum, Fsz.
 9. Eelk ui raamatukogu kataloogitud trükiste ja käsikirjade nimekiri

  Документ
  2. . 100 Jahre Deutscher Hugenotten-Verein 1890-1990 : Geschichte - Personen - Dokumente - Bilder : Tagungsschrift zum 36. Deutschen Hugenottentag vom 20.

Другие похожие документы..