Виконавці

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Наукова бібліотека

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень

Травень - 2011

Виконавці:

Салатинська М. В.

провідний бібліотекар,

Щербакова О.А.

бібліотекар І категорії

(електронні видання)

/Тел. 295-34-44

Донецьк-2011

Зміст

Загальні праці з техніки 3

Обчислювана техніка 3

Харчове виробництво 3-4

Непродовольчі товари 4

Історичні науки 4-5

Економічні науки 5

Облік. Аудит 5

Фінанси 5-6

Управління підпріємством 6-7

Економіка торгівлі 7-9

Туризм 9-10

Економіка харчування 10-11

Світова економіка 11

Економіка України 11

Політичні науки 11-12

Правознавство 12-14

Культура 14

Вища освіта 14

Мовознавство 14-15

Філософські науки 15-16

Література універсального змісту 16

Видання викладачів ДонНУЕТ 16-19

Електронні документи 20-26

Прим. (* - навчальна література, якій надано гриф

Міністерства освіти і науки України

Загальні праці з техніки

1. Ж H35 Національний класифікатор України. «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД). Станом на 10 грудня 2010 р. - К.: ЦУЛ, 2011. - 224 с. - ISBN978-611-01-0172-1 - 7 прим.

2. Ж16 С13 Савченко, Т. В. Прикладна механіка : опор. конспект лекцій / Савченко, Т. В. - К., 2011 . - 78 с. - 2 прим.

Обчислювана техніка

3.* З973 А76Апатова, Н. В. Інформатика для економістів : підручник / Апатова Н. В. - К.: ЦУЛ, 2011. -456 с. - ISBN978-611-01-0159-2 - 5 прим.

Підручник написаний згідно з останніми освітньо-кваліфікаційними вимогами та програмами підготовки бакалаврів економічних спеціальностей. Він є початковим курсом з економічної інформатики і призначений для формування базових знань про комп'ютерно-інформаційні технології та можливості їх застосування при розв'язанні прикладних економічних задач і прийнятті економічних рішень. У книзі викладено основні принципи та особливості економічної інформації, апаратного та програмного забезпечення для її обробки, загальні тенденції розвитку і застосування операційних систем, технології Microsoft Office, комп'ютерних мереж, а також сучасних прогресивних інформаційних та цифрових технології.Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для широкого кола фахівців, що працюють з економічною інформацією та інформаційними системами в економіці.

4. *З973 Н23 Наливайко, Н. Я. Інформатика : навч. посіб. / Наливайко Н. Я. - К. : ЦУЛ, 2011. - 576 с. - ISBN 978-611-01-0193-6 - 5 прим.

У посібнику викладено матеріал нормативної дисципліни «Інформатика», з урахуванням змін, а саме:- в системі вищої освіти - організації навчального процесу за кредитно-модульною системою;- на світовому ринку програмних продуктів - появи нових версій операційної системи Windows (2000, ХР, Vista) і, відповідно, нових пакетів сімейства MS Office (2000 -2007), з їх порівняльною характеристикою та особливостями використання.

З метою полегшення сприйняття матеріалу посібник вмішує достатню кількість рисунків дампів та схем, якими забезпечується активізація навчальної діяльності читачів.Розрахований на студентів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, посібник може бути корисним для викладачів та широкому колу користувачів сучасних інформаційних технологій.

Харчові виробництва

5. *Л80 З14 Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах. підручник / Товажнянський Л. Л. - К. : ЦУЛ, 2011. - 832 с. - ISBN 978-611-01-0208-7 - 5 прим.

Викладено основи загальної'технології харчової промисловості. її фізнко-хімічнІ, біохімічні та технологічні закономірності. Подані характеристика сировини, асортимент харчових продуктів, апарати і технологічні ііроцеси їх виготовлення. представлено метод Приведені розрахунки норм витрат сировини і допоміжних матеріалів, зниження витрат і відходів при вироби нігті, а також формули, що необхідні для розв"язання прикладів і контрольних задач.Призначено для студентів харчоких спеціальностей технічних вищих навчальних закладів, викладачів, інженерно-технічішх та наукових працівників,

6. Л80-9 М97 Мережко, Н. В. Товарознавчі складові ринкознавства : опор. конспект лекцій / Мережко, Н. В. - К., 2010. - 108 с. - 3 прим.

7. Л95 М91 Мусина, О. Н. Поликомпонентные продукты на основе комбинирования молочного и зернового сырья : монография / О. Н. Мусина, М. П. Щетинин. - Барнаул : изд-во Алт. ун-та, 2010. - 244 с. - ISBN 978-5-7904-1028-4 - 3прим.

Монография посвящена разнообразным продуктам, созданным на основе комбинирования молочного и зернового сырья. Представлена информация о зерновых компонентах таких продуктов. Проанализирована эволюция концепций в области здорового питания. Изучены пути повышения хранимоспособности молочных продуктов путем термической обработки. Даны рекомендации по эффективной стратегии создания поликомпонентных продуктов и методическим особенностям авторского алгоритма проведения поиска литературы по теме.Монография представляет интерес как для научных работников, так и для студентов, аспирантов и специалистов в области молочных продуктов.

Непродовольчі товари

8. М2-9 А86 Артюх, Т. М. Товарознавча експертиза ювелірних коштовностей. Теорія та практика : монографія / Артюх Т. М. -К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 303 с. – 3 прим.

У монографії розглянуто теоретичні бсновв товарознавчої експертизи ювелірних «Оштовкостей, зокрема понятійний апарат, принципи, предмет і метоли. Проведено аналіз спеціалізованих видів експертиз ювелірних коштовностей, показана їх відмінність від товарознавчої експертизи. Визначено основні споживні властивості ювелірних коштовностей як об'єктів товарознавства і товарознавчих експертиз, надана їх класифікація, сформульовані критерії споживної цінності. Розглянуто сутність та регламент товарознавчих експертиз ювелірних коштовностей залежно від мети та постановки завдань. Теоретично узагальнено та розроблено методологічні засади ідеїггифінаційної експертизи, експертизи справжності та оціночної експертизи ювелірних коштовностей. Визначено структурно-технологічну послідовність їх проведення і запропоновано методичне забезпечення для одержання відтворкшальних, об'єктивних, адекватних результатів експертного дослідження. Обгрунтовано основні науково-методологічні положення щодо визначення споживної цінності коштовностей. Розроблено методологічні підходи щодо одержання вартісних оцінок ювелірних виробів. Запропоновано методику прогнозування оціночної вартості коштовностей з урахуванням індексу споживної цінності та базової вартості. Теоретичні дослідження апробовані при проведенні оціночної експертизи колекцій ювелірних коштовностей, що знаходяться у Музейному фонді України.Видання розраховане на наукових працівників, а також спеціалістів у галузі експертизи та оцінки ювелірних коштовностей, аспіратів, студентів, які спеціалізуються у галузі технології дорогоціннихматеріалів,товарознавства, експертизи та оцінки товарів.

Історичні науки

9. Т3(4УКР) У45 Україна і світ: прагнення змін : монографія / відп. ред. Н. Висоцька. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2010. - 448 с. - 1 прим.

Монографія є спільним проектомУкраїнськогоФулбрайтівськогс товариства і Програми ім.Фулбрайта в Україні, в якій зібране наукові доповіді українською та англійською мовами учасникії 12-ї щорічної Фулбрайтівської конференції, що відбулася в Києві 18-19 грудня 2009 року.Розглядаються складні й неоднозначні процеси, що відбуваються у сучасній Україні в царині державотворення, зовнішньої політики, вищої та середньої освіти, економіки, науки, права. Окремий розділ присвячений науковому спадку Юрія Луцького, 90-річчя від дня народження якого відзначалось у 2009 році і який зробив вагомий внесок у розвиток українських гуманітарних студій.Монографія розрахована на широке коло читачів - науковців, викладачів університетів, аспірантів, студентів і всіх тих, хто цікавиться перспективами розвитку українського суспільства. Максимально збережено правопис і редакцію авторів. Думки авторів можуть не збігатися з позицією редакційної колегії.

10. Т3(4УКР) У45 Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія / за заг. ред. А. В. Єрмолаєва -- К. : ШСД, 2010. - 528 с. - ISBN 978-966-554-112-7 - 1 прим.

У монографії викладено основні результати комплексних щорічних досліджень процесів суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку Національного Інституту стратегічних досліджень при Президентові України. Надано оцінки процесам модернізації політичної системи та публічно-правового регулювання в умовах зміни політичного ландшафту після президентських виборів 2010 року, соціально-економічної політики та політики реформ у період економічної кризи, тенденцій гуманітарногорозвитку в умовах модернізації суспільства, перспектив оновлення стратегічних пріоритетів та реформування сектору безпеки в мультиполярному світі. Для широкого кола політиків, науковців, працівників сфери державного управління, усіх зацікавлених фахівців.

Економічні науки

11. *У012.2 Г87 Гронтковська, Г. Е. Макроекономіка. Практикум / Гронтковська Г. Е., Косік А. Ф. -К. : ЦУЛ , 2011. - 400 с. - ISBN 978-611-01-0174-5-4 прим.

Практикум супроводжує створений авторами навчальний посібник з „Макроекономіки". Він дозволяє студентам перевести теоретичні знання, одержані під час лекцій і самостійного вивчення навчального посібника „Макроекономіка", у практичну площину, сприяє поглибленому вивченню матеріалу курсу в цілому. Викладачам практикум дозволяє опгимпувати роботу зі студентами на практичних заняттях, створити базу завдань для індивідуальних навчально-дослідних робіт, поточного та підсумкового контролю навчальних досягнень студентів, у тому числі базу для комп'ютерного тестування. Кожен розділ посібника складається з інформативної частини та контрольних завдань. Інформативна частина представляє собою скорочений виклад навчального матеріалу, сконцентрований у базових категоріях та поняттях. Контрольні завдання включають тести, задачі та графоаналітичні вправи. До всіх завдань в кінці практикуму надаються відповіді та розв'язки. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Облік. Аудит

12. У052 Г68 Горєлкін, В. Г. Бухгалтерський облік у готельному та ресторанному господарстві : опор. конспект лекцій / Горєлкін В. Г. - К., 2010 - 63 с. - 2 прим.

13. У052 Г68 Горєлкін, В. Г. Бухгалтерський облік у туристичній індустрії : опор. конспект лекцій / Горєлкін В. Г. - К., 2010. - 82 с. - 2 прим.

 1. Виконавці (1)

  Документ
  1.* В11 Т89 Турманінова, Л. І. Практикум з вищої математики : навч. посіб. / Турманінова Л. 1., Доля О. В. - К. : Кондор, 2010. - 172с. - ISBN 978-966-35М45-0 - 1 прим.
 2. Виконавці (2)

  Документ
  1. * Д8 У45 Україна і світ (країни/теріторії світу, показники соціально-економічного розвитку, зв язки з Україною, офіційні контакти) : навч. посіб. / Кучеренко Д.
 3. Виконавці (3)

  Документ
  1. *Ж6 З-41 Збожна, О. М. Основи технології : навч. посіб. - 3-є вид. змін, і доп. - Т. : Карт-бланш, 2010. - 486 с. - іл. - ІSBN 978-966-351-323-2 - Табл.
 4. Виконавці (4)

  Документ
  1. З 973 В75 Воробіенко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник / П.П. Вороб1енко [та ін.]. - К. : САММ1Т-КНИГА, 2010. - 640 с. : іл .
 5. Виконавці (5)

  Документ
  1. В1 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. праць] . - Фізико-математичні науки . № 660 . - Львів, 2009 .
 6. Виконавці (6)

  Документ
  1. Д8 А77 Аптулаева, Т. Киев / Т. Аптулаева. — М. : Вече, 2010. —168 с. : ил. - ( Городское путешествие с Павлом Любимцевым ). - ISBN 978-5-9533-3681-9 - 2 прим.
 7. Виконавці (7)

  Документ
  “Про затвердження Плану заходів щодо виконання у 2007 році Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004-2007 роки у Миколаївській області”
 8. Виконавці (8)

  Документ
  1. Л80 Т38 Технологии пищевых производств / под ред. А. П. Нечаева. — М. : КолосС, 2008. — 768 с. : ил. — (Учебники и учебные. пособия для студентов высших учебных заведений).
 9. Виконавці (10)

  Документ
  У навчальному посібнику подані основні теоретичні аспекти і практичні рекомендації з економічних основ технологічного розвитку, аналізу технологічних процесів економіки України та пріоритетних напрямків їх розвитку.

Другие похожие документы..