Транспорту для міст україни дбн б. 1-2-95 Видання офіційне Державний комітет України у справах містобудування І архітектури (Держкоммістобудування України) Київ 1996

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СИСТЕМА БУДІВЕЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

СКЛАД, ЗМІСТ, ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ,

ПОГОДЖЕННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ СХЕМ

ТРАНСПОРТУ ДЛЯ МІСТ УКРАЇНИ

ДБН Б.1-2-95

Видання офіційне

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

(Держкоммістобудування України)

Київ 1996

УДК 711.7(083.96)/477/

РОЗРОБЛЕНІ: НДПІмістобудування (канд.техн.наук

Христюк М.М.) за участю Діпроміст

(інж.Сліпцов Б.В.)

Держкоммістобудування України

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ Головним Управлінням територіального

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: планування і архітектури

Держкоммістобудування України

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держкоммістобудування України

від 27.11.95р. N 229 і введені в дію з

01.04.96р.

Видавництво "Укрархбудінформ"

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

---------------------------------------------------------------

| Система містобудівної документації. ДБН Б.1-2-95 |

| Вводиться вперше |

| Склад, зміст, порядок розроблення, |

| погодження і затвердження комплексних |

| схем транспорту для міст України |

---------------------------------------------------------------

Державні будівельні норми України "Склад, зміст, порядок роз-

роблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту

для міст України" поширюються на розробку перспективних та операти-

вних планів розвитку дорожньо-транспортної мережі і організації до-

рожнього руху в містах України з перспективною кількістю населення

понад 100 тис.чол.

Ці норми обов'язкові для органів державного управління,

місцевого самоврядування, установ, підприємств і організацій неза-

лежно від їх відомчого підпорядкування та форм власності, громадсь-

ких об'єднань і фізичних осіб, які здійснюють проектування, будів-

ництво і експлуатацію міських транспортних систем.

При проектуванні транспортних систем, поряд з положеннями цих

норм, слід користуватися чинним законодавством України, в тому чис-

лі законами "Про основи містобудування", "Про транспорт", "Про до-

рожній рух", "Про охорону навколишнього природного середовища", ви-

могами діючих нормативно-інструктивних документів, зокрема ДБН

360-92* "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських

поселень", відповідними Постановами, Указами і рішеннями Верховної

Ради та Кабінету Міністрів України, місцевих органів.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комплексні схеми транспорту (КСТ) розробляються для сис-

тем поселень з перспективами розвитку міста-центру (в агломераціях

міст-центрів) понад 100 тис. жителів на строк розроблення генераль-

ного плану міста з виділенням та деталізацією першочергових заходів

з розвитку дорожньо-транспортної мережі і організації дорожнього

руху *. У разі відсутності для цих міст КСТ або закінченні терміну

їх дії, а також для окремих міст із складним вузлом зовнішнього

транспорту і кількістю населення менш ніж 100 тис.чол., може розро-

блятися як самостійний документ комплексна схема організації дорож-

нього руху (КСОДР) **.

1.2. КСТ розробляється на основі затвердженого у встановленому

порядку генерального плану міста бажано однією і тією ж проектною

організацією з урахуванням авторських прав розробників генерального

плану міста. Якщо генеральний план міста знаходиться у стані розро-

----------------------------------------

* У містах, де функціонує або буде створюватись швидкісний

транспорт, в складі КСТ необхідно розробляти транспортно-

планувальну модель з перспективою на 40-50 років.

** Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затверд-

ження проектної документації з організації дорожнього

руху визначено "Тимчасовими нормами проектування компле-

ксних схем організації дорожнього руху в містах України".

К., 1990.

- 2 -

ДБН Б.1-2-95

блення, рішення КСТ узгоджуються з розробниками генерального плану.

При необхідності внесення змін у раніше прийняті транспор-

тно-планувальні рішення генерального плану міста розробляються від-

повідні обгрунтування і в діючий генеральний план міста після зат-

вердження КСТ вносяться уточнення і корективи.

Примітка: Якщо розрахунковий термін згідно з генеральним

планом наступає значно раніше, ніж за КСТ, ос-

тання стає основою при вирішенні питань розви-

тку транспорту в новому генеральному плані міста.

1.3. Основним завданням КСТ є вивчення принципових напрямів,

послідовності й термінів реалізації заходів з розвитку магістраль-

ної вулично-дорожньої мережі, а також усіх видів міського, примі-

ського та зовнішнього транспорту, що забезпечують потреби населен-

ня і народного господарства систем поселень у пасажирських (до

місць праці, масового відпочинку і об'єктів культурно-побутового

призначення) і вантажних перевезеннях з дотриманням нормативних

витрат часу на пересування, вимог до безпеки дорожнього руху, охо-

рони навколишнього середовища, комфортності поїздок, економії ене-

ргетичних, територіальних і трудових ресурсів.

Приоритетні напрями вирішення транспортних проблем (міський,

приміський або зовнішній транспорт, магістральна вулично-дорожня

мережа, її вузли або ж організація руху на існуючій вулично-дорож-

ній мережі) повинні встановлюватись із врахуванням соціально-еконо-

мічних і транспортно-планувальних особливостей міста і відносно

цього визначається значення і детальність проробок відповідних

розділів КСТ.

1.4. Заходи у розділі "Міській пасажирський транспорт", а при

необхідності, також у розділі "Вулично-дорожня мережа і організація

дорожнього руху розробляються у декількох варіантах, у яких

розкривається значення транспортно-планувальних і організаційно-ре-

гулювальних рішень, черговість її реалізації. Варіант, що

пропонується, повинен забезпечувати при мінімальних приведених вит-

ратах істотне підвищення ефективності і якості транспортного обслу-

говування населення та підприємств міста, безпеку дорожнього ру-

ху, природоохоронні вимоги.

Примітка. Для міст з розрахунковою кількістю населення 1 млн.

чол. і більше, де у процесі розроблення КСТ техніко-економічне об-

грунтування того або іншого виду позавуличного швидкісного транспо-

рту ускладнюється, допускається розроблення спеціального ТЕО з ви-

бору швидкісного транспорту (метрополітен, швидкісний трамвай з пі-

дземними ділянками, залізнична або монорейкова дорога) із відповід-

ними інженерно-геологічними дослідженнями, додатковими розрахунками

і аналізом очікуваних пасажиропотоків, укрупнених економічних пока-

зників з наступним використанням результатів ТЕО і КСТ.

1.5. Замовниками КСТ виступають органи місцевої виконавчої вла-

ди, за їх дорученням, відповідні структурні підрозділи, а розробни-

ками - державні та інші проектні організації містобудівного та до-

рожнього профілю, незалежно від їх відомчого підпорядкування та

форм власності, що мають відповідні сертифікати на виконання таких

- 3 -

ДБН Б.1-2-95

видів робіт.

Замовник зобов'язаний видати проектній оргаізації затверджене

завдання на розроблення КСТ і такі вихідні дані:

- матеріали концепції генерального плану міста (якщо вони роз-

роблялись іншою проектною організацією), ПДП промислових та житло-

вих районів, центру міста та інші містобудівні документи, що містять

необхідні для розроблення КСТ дані;

- звітні (за останні 5-10 років) дані з техніко-економічних та

експлуатаційних показників роботи усіх видів міського, приміського

та зовнішнього транспорту, включаючи витрати матеріальних і енерге-

тичних ресурсів;

- матеріали спеціально проведених обстежень:

а) розселення населення і, за необхідністю, його транспорт-

ної рухомості;

б) обсягів кореспонденцій і пасажиропотоку у години "пік" і

добу (у курортних містах, крім того, за порами року і днями тижня)

по напрямках, відрізках і вузлах транспортної мережі міста і зони

його впливу з виділенням перевезень, виконаних відомчими та погоди-

нними автобусами;

в) організації дорожнього руху (транспорту і пішоходів) і

умов його безпеки;

г) роботи легкового автомобільного транспорту: індивідуаль-

ного, службового, таксомоторного;

д) інтенсивності і швидкостей руху транспортних потоків на

магістральних вулицях, транспортних вузлах і на підходах до міста;

е) рівня шуму і забрудненості повітря на найбільш завантаже-

них магістралях та перехрестях.

Примітки:

1. При відсутності у замовника перелічених вихідних даних

він може за окрему плату замовити їх збір і підготовку

розробникові КСТ або іншим організаціям, що виконують цю

роботу під керівництвом розробника КСТ на субпідрядних

засадах.

2. Давність обстежень не повинна перевищувати трьох років.

1.6. КСТ погоджується з обласними та місцевими органами міcто-

будування та архітектури, землевпорядкування, державтоінспекції,

санітарного нагляду, екологічної безпеки та іншими організаціями,

що обумовлюються замовником у технічному завданні на проектування,

виходячі з належності питань, місцевих умов і особливостей населе-

ного пункту та прилеглих територій.

Погоджуючі інстанції зобов'язані у місячний термін надати за-

мовнику висновок по КСТ. У разі недодержання цього терміну схема

вважається погодженою.

КСТ затверджується сесією міської Ради народних депутатів або,

за її дорученням, органом виконавчої влади.

Загальний термін погодження і затвердження КСТ, з моменту

видачі її проектною організацією замовнику, не повинен перевищувати

трьох місяців.

- 4 -

ДБН Б.1-2-95

У поданих на затвердження проектних матеріалах, повинні бути

відображені зауваження погоджуючих інстанцій і внесені зміни та

доповнення відповідно з рішенням, прийнятим сесією міської Ради на-

родних депутатів.

Подальше внесення змін у КСТ допускається тільки на основі рі-

шення органу, який її затвердив. Ці зміни повинні бути внесені у

схему, погоджені і затверджені у встановленому порядку.

1.7. Затверджена КСТ є програмним містобудівним документом для

органів місцевого самоврядування при розробленні перспективних та

поточних планів розвитку дорожньо-транспортної мережі міста і при-

леглого району, основним вихідним документом для розробки наступної

проектної документації з розвитку транспорту і будівництва окремих

дорожньо-транспортних об'єктів.

Контроль за реалізацією передбачених у КСТ заходів

покладається на відповідні управління (відділи) виконавчих органів

місцевого самоврядування.

2 СКЛАД КОМПЛЕКСНОЇ СХЕМИ ТРАНСПОРТУ

2.1. КСТ розробляється у складі пояснювальної записки і графі-

чних матеріалів, що відображають існуючий стан міського,

приміського і зовнішнього (з врахуванням легкового і вантажного)

транспорту з обслуговуючими процес перевезення і рухомий склад ком-

плексами (пасажирські вокзали і станції, зупинки, вантажні станції

і двори, порти, пристані, аеропорти, депо, парки, гаражі, станції

технічного обслуговування, автозаправні станції, мотелі, кемпінги

тощо), магістральної вулично-дорожньої мережі та її інженерних спо-

руд (мостових переходів, естакад, шляхопроводів, транспортних

розв'язок, позавуличних пішохідних переходів тощо), а також

техніко-економічні обгрунтування проектних рішень, що приймаються з

розвитку усіх видів транспорту, дорожньої мережі та їх споруд і

обладнань, раціональних методів організації дорожнього руху.

2.2. Пояснювальна записка КСТ ілюструється кольоровими ксеро-

копіяими з основних графічних матеріалів схеми і вміщує документи з

розгляду та погодження проектних розробок.

2.3. Графічні матеріали КСТ розробляються для ілюстрації

існуючого стану транспортної системи міста і прилеглого до нього

району та рішень, що приймаються на перспективу по кожному з роз-

глянутих конкурентно-спроможніх варіантів з виділенням першочерго-

вих робіт по вибраному варіанту.

2.4. Подані в стислому вигляді Основні положення КСТ концент-

руються в окремому її томі.

3 СТРУКТУРА І ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Пояснювальна записка КСТ повинна вміщувати такі розділи (окре-

мо існуючий стан та перспективи розвитку):

- місто та його функціонально-планувальна характеристика;

- міський пасажирський транспорт (включаючи легковий);

- вантажний автомобільний транспорт;

- магістральна вулично-дорожня мережа та організація дорожньо-

- 5 -

ДБН Б.1-2-95

го руху;

- приміській і зовнішній транспорт;

- охорона навколишнього середовища;

- першочергові заходи з розвитку дорожньо-транспортної мережі

та організації дорожнього руху.

3.1. Існуючий стан транспортної системи міста

Аналіз існуючого стану і темпів реалізації пропозицій, що

розроблені у генплані або КСТ (при її коригуванні), з розвитку до-

рожньо-транспортної мережі ведеться з метою визначення реальних мо-

жливостей поетапного будівництва і реконструкції міської-приміської

транспортної системи, вдосконалення організації дорожнього руху,

тенденцій використання капіталовкладень в їх розвиток.

Місто і його фінкціонанально-планувальна характеристика

---------------------------------------------------------

Стислі дані про географічне положення, територію, планувальні

та географічні положення міста. Структура,щільність та поверховість

забудови. Перелік та розміщення на його території промислових під-

приємств та установ містоутворюючого значення. Населення і його ро-

зселення, зв'язки міста з приміською зоною.

Міський пасажирський транспорт

------------------------------

Стисла історична довідка з розвитку усіх видів міського та

приміського пасажирського транспорту (метрополітен, трамвай, троле-

йбус, автобус, індивідуальний автотранспорт, залізничні та водні

шляхи сполучення, фунікулер, канатні дороги) та їх використання на

внутрішньоміських лініях. Аналіз рівня транспортного обслуговування

населення, технічне оснащення та експлуатаційна робота, економічні

та якісні показники.* Ступінь забезпечення підприємствами з об-

слуговування транспортних засобів (депо, парки, гаражі, вагоноремо-

нтні заводи), їх виробнича потужність з ремонту та кількості місць

для зберігання рухомого складу. Елементи системи транспорту: рухо-

мий склад, шляхи і шляхове господарство, контактна мережа, енерго-

господарство, диспетчерський зв'язок,лінійні споруди та обладнання.

Обсяги перевезень та пасажирообіг різних видів транспорту з враху-

ванням даних обстежень. Нерівномірність розподілу перевезень за

порами року, днями неділі і годинами доби, маршрутами і напрямками

руху, ділянками мережі. Питома вага окремих видів транспорту в за-

гальному обсязі перевезень. Відомчі та приватні автобусні перевезе-

ння. Транспортна рухомість населення (кількість поїздок на одного

мешканця в рік). Динаміка показників рухомості і обсягів перевезень

за статистичними даними. Легкові таксомотори, автомобілі службового

користування і мікроавтобуси, їх участь у перевезенні пасажирів.

Індивідуальний автотранспорт, забезпеченність його місцями збереже-

ння, середньорічний пробіг легкового автомобіля.

Структура і характеристика мережі громадського пасажирського

---------------------------------

* Доходи, витрати, собівартість, натуральні і якісні показники:

витрати часу на пересування, зручність поїздки, ступінь напо-

внення рухомого складу і забезпеченості в нормативній швидко-

 1. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено (4)

  Документ
  При підготовці цієї програми використані матеріали програми: В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін.
 2. Исс зодчий (СНип гост дбн дсту) нормативные документы в строительстве. Последнее обновление программы: 27/06/2011. Контактные телефоны по приобретению програм

  Документ
  ИСС Зодчий (СНиП ГОСТ ДБН ДСТУ) – нормативные документы в строительстве. Последнее обновление программы: 27/06/2011. Контактные телефоны по приобретению программы: (056)374-55-87 (050)577-29-46
 3. Інвестиційне право Вінник

  Документ
  Інвестиційне право є новою підгалуззю господарського права, що вивчає специфіку правового регулювання інвестиційної діяльності як різновиду господарської діяльності.
 4. Земельне право України Шеремет

  Документ
  Земельні відносини завжди перебували в центрі уваги громадськості, різних верств населення країни незалежно від наявності чи відсутності у них земельних ділянок.
 5. Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ-2009

  Документ
  Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень, положень національного екологічного законодавства, набуття навичок його застосування у правореалізуючій,
 6. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009

  Документ
  Нормативний курс "Актуальні проблеми екологічного права" розрахований для студентів-магістрів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень, чинного законодавства, набуття навичок його застосування у правореалізуючій,
 7. [Документов 8212] Все документы базы данных

  Документ
  4. ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.
 8. Ващенко - Коментар ЖКУ

  Документ
  Відповідно до Конституції СРСР і Конституції Української РСР громадяни Української РСР мають право на житло. Це право забезпечується розвитком і охороною державного і громадського житлового фонду, сприянням кооперативному та індивідуальному житловому
 9. Коментар ЗКУ Семчик

  Документ
  25 жовтня 2001 р. Верховна Рада України прийняла новий Земельний кодекс України. Тим самим закладено один з наріжних каменів у фундамент правової системи, що має забезпечити регулювання суспільних відносин в умовах функціонування в

Другие похожие документы..