державні будівельні норми україни Система містобудівної документації

Проект

 

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

 

 

Система містобудівної документації

 

 

 

 

 

 

СКЛАД, ЗМІСТ, ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ СХЕМ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

ДБН Б.1.1-...-200_

 

 

 

 

Видання офіційне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

Мінрегіонбуд України

2008

 

РОЗРОБЛЕНО: Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст “Діпромісто”

 

РОЗРОБНИКИ: док. арх., проф. Ю.Білоконь – керівник розробки, док. арх., проф. І.Фомін, к.г.н. Ю.Палеха, к.т.н. Е.Шаповалов, д.г.н. Г.Підгрушний, А.Економов, В.Токар, А.Куделін, В.Ісаков, Г.Айлікова

 

 

 

ВНЕСЕНІ І ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Управлінням планування та забудови територій Мінрегіонбуду України                                      

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом Мінрегіонбуду України від _______.200__ р. та введені в дію з _______ 200_ року

 

Знаданням чинності даним Нормам на території України припиняється дія розділів 1.4, 1.13, 1.14, додатки 1, 2, 3, 4, 2.1-2.11 та 9.1 (в частині, що стосується „схем районной планировки”)  ВСН 38-82 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем и проектов районной планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов».

 

 

Право власності на цей документ належить державі.  Ці норми не можуть бути повністю чи частково відтворені, тиражовані та розповсюджені як офіційне видання без дозволу Держбуду України

 Мінрегіонбуд України, 200_

 

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

Система містобудівної документації.

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України

ДБН Б.1.1.-…:200_

Вводяться вперше

 

Ці Норми встановлюють вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України.

            Дані Норми призначені для застосування органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами – учасниками інвестиційного процесу незалежно від форм власності та господарювання.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Основним завданням планування території на регіональному рівні є:

-  врахування та конкретизація рішень Генеральної схеми планування території України у  сфері вдосконалення системи розселення; визначення територій, розвиток яких потребує державної підтримки; розвитку національної екологічної мережі, інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури та історико-культурної спадщини;

- врахування загальнодержавних та регіональних інтересів при плануванні розвитку окремих галузей економіки, розробленні цільових програм розвитку регіонів, формуванні транскордонних регіонів,  транспортно-комунікаційних коридорів, зон із спеціальним режимом використання;

- розроблення раціональної планувальної організації території регіону в частині: забезпечення оптимальних умов проживання населення, раціонального використання  природних ресурсів, розвитку галузей господарського комплексу, охорони навколишнього природного середовища, забезпечення цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки,  збереження пам'ятників матеріальної культури, захисту населених пунктів і територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, створення транспортної та інженерної інфраструктури .

1.2 Схема планування території розробляється на розрахунковий термін, що складає 20 років з моменту початку розроблення проекту.

Схема планування території розробляється, як правило, в одну стадію. В залежності від складності об'єкту проектування та умов фінансування схема планування території може виконуватись у дві стадії. Перша стадія (концепція) визначає основні напрямки  господарського і територіального розвитку регіону безвідносно до терміну реалізації. Другою стадією є схема планування території регіону.

1.3 Схема планування території розробляється на територію Автономної Республіки Крим, адміністративної області.

З метою вирішення проблем загальнодержавного рівня допускається розроблення схем планування території на групу областей (або їх частин), зв'язаних спільністю господарської спеціалізації, проблем перспективного розвитку і єдністю систем розселення у межах міжобласних систем розселення, визначених Генеральною схемою планування території України.

1.4 Схема планування території повинна містити принципові рішення по функціональному зонуванню території за видами переважного використання, по планувальній організації території, взаємопов'язаному комплексному розміщенню основних об'єктів промисловості, транспорту та інженерної інфраструктури,  захисту населених пунктів від небезпечних геологічних і гідрогеологічних процесів, охороні навколишнього природного середовища, формування національної екологічної мережі, пам'яток історії, культури та архітектури.

1.5 Органи виконавчої влади в межах своїх повноважень керуються рішеннями схеми планування Автономної Республіки Крим, відповідної області при розробці програм економічного та соціального розвитку цих адміністративно-територіальних одиниць, відповідних державних цільових програм, регіональних стратегій розвитку, регіональних схем і програм формування екомережі, використання та охорони земель, охорони природи, розвитку туризму, охорони здоров'я населення.

 

2. СКЛАД І ЗМІСТ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

2.1 У складі схеми планування території розробляються наступні графічні матеріали:

а) проектний план (основне креслення) у масштабі 1:100 000, на якому показується перспективне функціональне зонування території за видами переважного використання, міста,  селища та села з виділенням центрів районних та міжрайонних систем розселення, перспективне планувальне районування на основі груп адміністративних районів з виділенням міських агломерацій, території значних промислових підприємств, які розташовані, або пропонуються до розміщення  за межами населених пунктів, існуючі та перспективні курорти, значні зони масового відпочинку,  елементи Національної екологічної мережі, охоронні зони, зони особливого режиму, землі  Держлісфонду, з виділенням лісів I групи, існуючі та проектні заповідники, заказники й інші природоохоронні території, зони меліорації і зрошення, принципові напрямки трас транспортних коридорів і інженерних комунікацій, існуючі та запропоновані проектом пункти пропуску через державний кордон, іригаційні канали і водоймища, території аеродромів та інших значних транспортних і інженерних споруд, межі адміністративних районів;

б) схема комплексної оцінки території в масштабі 1:100 000, на якій показуються межі ареалів залягання корисних копалин, зони затоплення, зони забруднення оточуючого середовища, ділянки прояву небезпечних геологічних, гідрогеологічних та геоморфологічних процесів (сейсміка, зсуви, карсти, підтоплення, ерозія тощо), а також фактори, що впливають на обмеження містобудівного і господарського розвитку території, та фактори, що характеризують її природно-кліматичні, геологічні, інженерно-будівельні і планувальні умови, і  дається комплексна оцінка територій (сприятливі, обмежено сприятливі і несприятливі), виявлена в результаті проведення пофакторного аналізу;

в) план сучасного використання території в масштабі 1:100 000, на якому показуються існуючі, та проектовані, на момент складання схеми, основні об'єкти, які відповідають переліку, обсягу і деталізації об'єктів і факторів, що наносяться на проектний план;

г) схема охорони природи та захисту територій і населених пунктів від небезпечних геологічних і гідрогеологічних процесів у масштабі 1: 200 000 ;

д) схема розташування обєктів культурної спадщини у масштабі 1: 200 000;

е) схема розміщення проектованої території в  Генеральній схемі планування території України в масштабі 1:1 000 000;

ж) схеми, що обґрунтовують, ілюструють чи деталізують прийняті проектні рішення: господарського розвитку, транспортних зв'язків, водопостачання, каналізування, санітарної очистки території, зрошення й обводнювання, енергопостачання, розселення, розміщення курортних та рекреаційних зон, розвитку туризму. Масштаб схем не може бути крупнішим за 1: 200 000.

Обсяг і масштаб схем, зазначених у переліках г) та д) встановлюються у завданні на проектування з урахуванням особливостей об'єкту проектування.

2.2 У випадку розроблення схеми планування території в дві стадії, у складі першої стадії (концепції) розробляються наступні графічні матеріали:

а) ) план сучасного використання території в масштабі 1:100 000, який за складом і змістом відповідає плану сучасного використання території, який розробляється у складі схеми;

б) схема основних напрямків розвитку регіону у масштабі 1: 200 000, на якій показується пропоноване функціональне зонування території за видами переважного використання, міста,  селища та села з виділенням центрів районних та міжрайонних систем розселення,  території із сприятливими ресурсами для розвитку курортно-рекреаційного та туристичного комплексів, транскордонні регіони, вільні економічні та спеціальні економічні зони, інші території із спеціальним режимом використання, Національної екологічної мережі, існуючі та проектні заповідники, заказники й інші природоохоронні території, міжнародні транспортні коридори та пункти пропуску (існуючі та запропоновані у проекті) головні інженерні комунікації, межі адміністративних районів;

в)схема передумов та обмежень розвитку регіону у масштабі 1: 200 000, на якій показуються основні економічні, ресурсні та містобудівні передумови розвитку області,  екологічні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, геоморфологічні, планувальні, інфраструктурні та інші обмеження розвитку, інвестиційно-сприятливі території для господарського та містобудівного розвитку.

2.3 Усі графічні креслення схеми та концепції виготовляються виключно на основі використання сучасних технологій географічних інформаційних систем (ГІС-технологій), електронних цифрових карт із застосуванням для друку кольорових плотерів (принтерів).

2.4 Пояснювальна записка з техніко-економічними показниками до схеми планування території (включаючи перший етап її виконання – концепцію) повинна бути короткою за змістом і містити:

а) основні техніко-економічні показники за формами, наведеними у  додатку А;

б) результати аналізу сучасного стану розвитку господарського комплексу, системи розселення, використання ресурсного потенціалу, використання території, розвитку транспортної та інженерної інфраструктури, стану навколишнього природного середовища та інших факторів у порівнянні із середньо державними та середньо обласними (республіканськими) показниками;

в) пропозиції щодо:

         функціонального зонування території;

         планувального районування території та формування планувального каркасу;

         розвитку інвестиційно-привабливих територій, реструктуризації господарського комплексу, розміщення нових виробничих та обслуговуючих підприємств, використання можливостей ресурсного потенціалу області на основі принципових рішень Генеральної схеми планування території України та Державної стратегії регіонального розвитку України;

         розвитку транскордонних регіонів, вільних економічних та інших зон із спеціальним режимом використання;

         розвитку курортно-рекреаційних зон і туризму;

         охорони культурної спадщини;

         розвитку транспортної та інженерної інфраструктури з урахуванням формування міжнародних транспортних коридорів;

         охорони навколишнього природного середовища з урахуванням формування Національної екологічної мережі.

г) реалізації рішень схеми планування території.

2.5 До складу пояснювальної записки включаються кольорові копії графічних матеріалів схеми планування території.

З метою скорочення обсягу пояснювальної записки необхідні обґрунтування, розрахунки, статистичні дані, матеріали субпідрядних організацій й інших даних оформлюються у вигляді окремого додатка.

 

 1. Державні будівельні норми україни (1)

  Документ
  Дочірнє Підприємство "Проектний інститут "Львівський Промбудпроект" державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" (Білів І.
 2. Транспорту для міст україни дбн б. 1-2-95 Видання офіційне Державний комітет України у справах містобудування І архітектури (Держкоммістобудування України) Київ 1996

  Документ
  11.95р. N 9 і введені в дію з 01.04.9 р. Видавництво "Укрархбудінформ" ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ | Система містобудівної документації.
 3. Земельне право України Шеремет

  Документ
  Земельні відносини завжди перебували в центрі уваги громадськості, різних верств населення країни незалежно від наявності чи відсутності у них земельних ділянок.
 4. Юридична природа екологічної безпеки у плануванні та забудові міст україни

  Документ
  Актуальність і ступінь наукової розробленості теми дослідження. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку Україна є урбанізованою державою, на території якої розташовано 458 міст, де, за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р.
 5. Міністерство аграрної політики україни (2)

  Документ
  З метою використання в роботі органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання на сільських територіях, сільськогосподарськими дорадчими службами,
 6. Міністерство освіти І науки України (168)

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 1201 „Архітектура” (освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). –Полтава. ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2006, - 144 с.
 7. Харитонов - НПК Цивільного кодексу України

  Кодекс
  Після набуття Україною незалежності в нашій державі було прийнято значну кількість нормативних актів, в тому числі кодексів, призначених регулювати різні види суспільних відносин.
 8. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні Ярмиш

  Документ
  Рецензенти: доктор юридичних наук, професор О.Ф. Фрицький, член-кореспондент Академії правовоих наук України, доктор юридичних наук, професор Н.Р. Нижник
 9. Адміністративне право України Коломоєць

  Документ
  У підручнику подається у систематизованому вигляді матеріал з навчальної дисципліни “Адміністративне право”. Поряд із текстовим матеріалом із Загальної та Особливої частини (двох модулів) також подаються завдання практичного характеру

Другие похожие документы..