บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2546 เล่ม 29

Rambutan

Pimpanas Vimuktayon. The ecology of seed dispersal in wild rambutan [Nephelium melliferum] by white-handed gibbons [Hylobates lar] and other frugivores in Khao Yai National Park, Thailand. Bangkok : Mahidol University, 2001. 144 p. (T E17407)

Supatra Parnrong. Leaf processing rates in three tropical streams of southern Thailand : the influence of land-use. Songkhla : Department of Aquatic Science, Prince of Songkla University, 2000. 12 p. (R E15687)

Rambutan--Effect of Paclobutrazol on

Sali Chinsathit. Effect of paclobutrazol on shoot growth flowering fruit set and yield of rambutan (Nephelium lappaceum L.) VAR. Rongrien. Los Banos : University of Philippines Los Banos, 1995. 139 p. (T E10338)

Rambutan--Preservation

Panumas Posuya. Changes of abscisic acid and polyamines during fruit development and low temperature storage of rambutan fruits. Bangkok : King Mongkut's University of Technology Thonburi, 2000. 126 p. (T E17535)

Rambutan--Storage

Hataitip Nimitkeatkai. Changes in physical characteristics and cell wall components during development and low temperature storage of rambutan fruits. Bangkok : King Mongkut's University of Technology Thonburi, 2001. 100 p. (T E18817)

Ramie--Supply and demand

Abdul, Paisal M.. Supply of and demand for ramie fiber of the Philippines. Bangkok : Kasetsart University, 1992. (x), 133 p. (T E7668)

Ramkhamhaeng University

ชนิสรา ศิลานุกิจ. ความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อการผลิตตำราเรียน : ศึกษากรณีสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2541. 140 หน้า. (วพ 98653)

Danskin, Edith Shaw. The open university as a route to higher education expansion in developing countries : the case of Ramkhamhaeng University, Thailand. London : Institute of Education, London University, 1981. 291 leaves. (T E1187)

Ramkhamhaeng University (ต่อ)

Viporn Katekao. Distance learning : a case study of Ramkhamhaeng and Sukhothai Thammathirat Open Universities. Bangkok : National Institute of Development Administration, 2001. 443 p.
(T E18701)

Ramkhamhaeng University--Students

Bureng Tanapan. Students' expcetation of Ramkhamhaeng University Sports Center's Services. Bangkok : Mahidol University, 2002. 49 p. (T E18106)

Panna Udomsilpa. The strategies used by Ramkhamhaeng University English majors in guessing the meaning of English words. Bangkok : Ramkhamhaeng University, 2000. 153 p. (T E15924)

Rana tigerina

Parichat Prachaney. Morphology of oviduct of Rana tigerina and its changes during development and seasonal variation. Bangkok : Mahidol University, 1996. 72 p. (T E10178)

Wattana Weerachatyanukul. Morphological studies of ovarian development and its seasonal changes in Rana tigerina. Bangkok : Mahidol University, 1993. ix, 72 p. (T E7202)

Rana tigerina--Generative organs

Duangrudee Cherdwongcharoensuk. Structure of pars distalis of Rana tigerina and its changes during development and seasonal variation. Bangkok : Mahidol University, 1995. 69 p. (T E9026)

Rana tigerina--Physiology

Vimonwan Nakiem. Structure of the testis of Rana tigerina and its changes during development and seasonal variation. Bangkok : Mahidol University, 1995. 79 p. (T E8994)

Rancidity

La-iad Tiptabiankarn. The antioxidant action of 2:4:3':5'-tetrahydroxystilbene and some of its derivatives. Bangkok : University of Medical Sciences, 1967. 42 p. (T E8559)

Randia siamensis

Wantana Reanmongkol. Studies on antinociceptive, antipyretic, and anti-inflammatory effects of Thai medicinal plants (Randia siamensis and hunteria zeylanica). Toyama : Toyama Medical and Pharmaceutical University, 1995. 57 p. (T E9554)

Random variables

Kritsana Neammanee. A limit theorem for random sums of independent random variables with finite variances. Bangkok : Chulalongkorn University, 1993. vii, 78 p. (T E6862)

Kritsana Neammanee. Approximation of probabilities of sum of independent discrete random variables. Bangkok : Chulalongkorn University, 1989. vi, 74 p. (T E6972)

Rang Jued

Worawuti Sasisakulporn. Pesticide adsorptive properties of Rang Jued plant (Thunbergia laurifolia Lindl.) ; a comparative study carried by gas liquid chromatography. Bangkok : Mahidol University, 1981. 2 microfiches (107 fr.). (T MF20157)

Rangsit University

วชิรสาร ศรีอรุณ. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยรังสิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกริก, 2542. 90 หน้า. (วพ 104754)

Ranid

Wichase Khonsue. Age determination of Asian ranids by skeletochronology. Kyoto : Kyoto University, 2000. 100 p. (T E16064)

Ranitidine

Charoendej Ngamkitpaiboon. Effects of beta-cyclodextrin and hydroxypropyl-beta-cyclodextrin on stability of ranitidine HCI. Bangkok : Chulalongkorn University, 1998. 249 p. (T E13917)

Patima Phuangchan. Oxidative degradation kinetic of ranitidine hydrochloride solutions. Bangkok : Chulalongkorn University, 1997. 197 p. (T E12806)

Ranitidine--Bioavailability

Suhoung Thitisatthayakorn. Bioavailability of ranitidine tablets commercially available in Thailand. Bangkok : Chulalongkorn University, 1989. xvi, 113 p. (T E6969)

Ranitidine--Stability

Kanokwan Thiengthawat. Chemical stability of ranitidine hydrochloride solution. Bangkok : Chulalongkorn University, 1995. 182 p. (T E10126)

Ranong

Pattaraporn Yukphan. Study of bacterial diversity in mangrove forest at Ranong, Thailand and their characteristies by conventional and molecular techniques. Bangkok : Kasetsart University, 2002. 114 p. (T E18780)

Ranong--Population--Behavior

Teechawan Yanudom. The conservation of mangrove forest by local people : a case study of Ngao district Amphur Meung, Ranong province. Bangkok : Mahidol University, 2001. 129 p. (T E17273)

Rape

วัลย์ลิกา สังข์ทอง. สาเหตุและปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของบุคคลปัญญาอ่อนที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลราชานุกูล. กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลราชานุกูล, 2541. 71 หน้า. (ว 99833 ฉ.1; 100642 ฉ.2)

Rape (ต่อ)

Jeera Laohabud. Factors affecting sexual abuse of male prisoners in Bangkwang central prison : a case study of rape case. Bangkok : Mahidol University, 2001. 113 p. (T E17280)

Rapid methods [Microbiology]

Suwannee Boonthong. Development of rapid method to detect Listeria monocytogenes in meat by using the combination of membrane fraction and immunomagnetic separation technique. Bangkok : Kasetsart University, 2000. 133 p. (T E15801)

Rapid thermal processing

Kamchai Singhanuwat. Temperature characteristics and application of home made furnace for rapid thermal processing. Bangkok : Mahidol University, 2002. 93 p. (T E18281)

Rapists

Kanitta Santikul. Personality of the rapists. Bangkok : Mahidol University, 1982. 3 microfiches
(139 fr.). (T MF20149)

Rare earth ions

Nipaphat Charoenthai. Response of rare earth-123 high Tc superconductors to zinc (II) ion doping : possible dependence on rare earth ion size. Bangkok : Mahidol University, 2000. 70 p. (T E14995)

Rare Earth Research and Development Center

Nuttapon Meerit. Qualitative, and quantitative hazard analysis for process improvement of Rare Earth Research and Development Center. Bangkok : King Mongkut's University of Technology Thonburi, 2000. 193 p. (R E15995)

Rare plants

Suteera Limbipichai. Ecophysiology of rare and endangered ferm Platycerium ridleyi H. Christ. in different light environments I. Phenology and biomass. Pathumthani : Department of Biotechnology, Thammasat University, Rangsit campus, 2001. 15 p. (R E15685)

Rare plants--Conservation

Thaweesakdi Boonkerd. Population biology on conservation of rare Thai-flora I. ecophysiology of Thua paep chaang (Afgekia sericea Craib). Bangkok : Chulalongkorn University, 1992. 64 p. (R E8867)

Ras oncogenes

Daraporn Pittayakhachonwut. Investigation of ras gene amplification in cervical cancer. Bangkok : Mahidol University, 1997. 127 p. (T E10906)

Ras oncogenes (ต่อ)

Namchai Chewawiwat. Study on correlation between activated ras oncogene and human papillomavirus infection in cervical cancer in Thailand. Bangkok : Mahidol University, 1993. xi,
89 p. (T E7318)

Rat Epididymis

Patchanee Sookserm. Transport of carnitine through the basolateral membrane of the rat distal caput epididymidis in vitro. Bangkok : Mahidol University, 2001. 117 p. (T E17298)

Ratchaburi

Chanita Tungchingchai. Development of intranet application case study in Academic & Quality Management Department, Photharam Hospital, Rachaburi province. Bangkok : Mahidol University, 2002. 95 p. (T E18423)

Jurairat So-Bha. A phonological study of Hsing-ning Hakka at Muang district, Ratchaburi province. Bangkok : Mahidol University, 2001. 153 p. (T E17291)

Kanda Wasasiri. The knowledge, attitudes, and roles of subdistrict administrative organization council members on ecotourism management in Ratchaburi province. Bangkok : Mahidol University, 2002. 153 p. (T E18212)

Nguyen, Bich Luu. Factors related to the quality of nursing care services as evaluated by patients discharged from Banpong hospital Ratchaburi province, Thailand. Bangkok : Mahidol University, 2001. 88 p. (T E16967)

Tipaporn Pisalnun. Self-development needs with the new role under coordination with Subdistrict Administration Organization [SAO] of the heads of health centers in Ratchaburi province. Bangkok : Mahidol University, 2002. 81 p. (T E17816)

Ratchaburi Hospital

Thitima Thomyawat. Analysis of total direct cost per unit of single major operation in Ratchaburi hospital for the 2000 fical year. Bangkok : Mahidol University, 2002. 170 p. (T E17635)

Vitchuorn Punneang. The effectiveness of health education program on the complication of pregnancy among pregnant women attending antenatal care clinic at Ratchaburi hospital. Bangkok : Mahidol University, 2000. 97 p. (T E15085)

Ratchaburi Regional hospital

Kaime-Atterhog, Wanjiku. The effectiveness of antenatal care towards pregnancy outcome at Ratchaburi regional hospital, Thailand. Bangkok : Mahidol University, 1994. viii, 80 p. (T E7322)

Le, Kien Ngai. Amoebic liver abscess in Ratchaburi Regional hospital : association with liver function test. Bangkok : Mahidol University, 2002. 70 p. (T E17662)

Ratchaburi Regional hospital(ต่อ)

Nguyen, Van Ky. Amoebic liver abscess in Ratchaburi Regional hospital : pleuropulmonary complication. Bangkok : Mahidol University, 2002. 67 p. (T E17691)

Ratio and proportion

Sirimart Subpaiboon. Study of antimicrobial susceptibilities of Mycobacterium tuberculosis by using resistance ratio method and proportion method. Bangkok : Mahidol University, 2000. 104 p
(T E14681)

Rats

Anutape Wililak. Effect of monosodium glutamate on visual behavior in rats. Chiang Mai : Chiang Mai University, 1999. 83 p. (T E15711)

Apisit Chakansin. Subacute effects of repetitive doses of alcohol and stress hormone on twitch contractile properties in young adult male rats. Khon Kaen : Khon Kaen University, 2001. 273 p.
(T E16958)

Haruthai Thaidee. Environmental influences during development on the responsiveness to addictive agents in the mature rats. Bangkok : Mahidol University, 2000. 124 p. (T E15484)

Jaruayporn Sangchai. Immune responses of rats to Sarcocystis singaporensis infection. Bangkok : Kasetsart University, 1998. 190 p. (T E13403)

Kannikar Meesiri. Effects of Aloe vera on carbon tetrachloride (CCI)-induced hepatotoxicity in rats. Bangkok : Mahidol University, 1993. xi, 142 p. (T E7835)

Roongsiri Muangmoonchai. Regulation of rat CYP2B1 gene expression : the role of nuclear receptors. London : University of London, 2000. 236 p. (T E16023)

Suparporn Muchimapura. The effects of early social isolation on hippocampal neuronal activity in lister hooded rat. Nottingham : University of Nottingham, 2000. 207 p. (T E16020)

Rats--Anatomy

Wanida Visuthipanich. Histochemical and pathological changes in rat gastric mucosa following Aloe vera gel and cortisol administrations. Bangkok : Mahidol University, 1988. 154 p. (T E8568)

Rats--Metabolism

Jarugool Seemoung. Influence of prolactin on bone metabolism in rat. Bangkok : Mahidol University, 1995. 153 p. (T E9730)

Rats--Nakhon Ratchasima

Somkiat Soontornpitakkool. Population characteristics of rats and mice in evergreen forest and grassland at Khao Yai National Park. Bangkok : Kasetsart University, 1996. 75 p. (T E10221)

Rats--Nutrition

Pornprom Yoysungnoen. Effects of undernutrition on the incidence of ventricular fibrillation in rats. Chiang Mai : Chiang Mai University, 1998. 117 p. (T E12285)

Rats--Reproduction

Ladachart Taepongsorat. Influence of ethanol and corticosterone on male reproductive system of young adult rats. Khon Kaen : Khon Kaen University, 2000. 193 p. (T E15826)

Pisamai Maungded. Effects of monosodium glutamate on growth and reproductive capacity in female rats. Chiang Mai : Chiang Mai University, 1995. 65 p. (T E9255)

Rats as laboratory animals

Apichat Nontprasert. Studies on vitamin B12, folic acid levels in rats infected with Giardia lamblia, and acetylcholinesterase, cholinesterase activities in infected rats and in Giardia trophozoite cultured in vitro. Bangkok : Mahidol University, 1986. iii, 81 p. (T E6735)

Jinda Charoenpiboonsin. Study on hypocholesterolemic effect of Curcuma xanthorrhiza in rats and hamsters. Bangkok : Mahidol University, 1993. xvii, 137 p. (T E8000)

Jiraporn Wattanasrisin. Effects of Aloe vera gel on serum transaminases, BUN and creatinine levels in wealing rats. Bangkok : Mahidol University, 1988. ix, 89 p. (T E8200)

Phanthip Phongthongcharun. The experiment of using Aloe vera (Linn.) Burm. f. gel to stimulate rat's hair growth. Bangkok : Mahidol University, 1993. viii, 90 p. (T E7782)

Sirirat Amnatsomboon. Effect of standardized hemorrhage on liver functions in hypoxia acclimatized rats. Bangkok : Mahidol University, 1990. ix, 98 p. (T E8227)

Tarinee Inthong. Iron mobilizing ability of 1, 2-diethyl-3-hydroxypyridin-4-one (CP94) in iron-overloaded rat. Bangkok : Mahidol University, 1993. ix, 93 p. (T E7201)

Uraiwan Wutisilp. Brain growth in rats fed essential fatty acid deficient diet since neonatal period. Bangkok : Mahidol University, 1990. xii, 109 p. (T E8093)

Rattan

สมยศ ชูกำเนิด. ผลกระทบจากการแข่งขันของหวายต่อยางพารา ภายใต้ระบบการปลูกเป็นพืชร่วม. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541. 86 หน้า. (วพ 98355)

Rauvolfia sumatrana

Sanan Subhadhirasakul. Study on indole alkaloidal components from Rauvolfia and Hunteria plants (Apocynaceae) in Thailand. [S.l.] : Chiba University, 1995. vi, 167 p. (T E9216)

Rawang language--Morphology

Hpung Sarep. A study of the morphology of verbs and nouns of the sinwal dialect of the Rawang language. Chiang Mai : Payap University, 1995. 129 p. (T E11128)

Rawang language--Noun

Hpung Sarep. A study of the morphology of verbs and nouns of the sinwal dialect of the Rawang language. Chiang Mai : Payap University, 1995. 129 p. (T E11128)

Rawang language--Verb

Hpung Sarep. A study of the morphology of verbs and nouns of the sinwal dialect of the Rawang language. Chiang Mai : Payap University, 1995. 129 p. (T E11128)

Rayong

Ekarin Itthiwatana. Cause of juvenile delinquency in eastern provinces : Cholburi, Rayong and Chantaburi. Bangkok : Mahidol University, 2000. 87 p. (T E15310)

Wannada Mangkolsuppakarn. Quality of work life of health personnel at Tambon level, Rayong province. Bangkok : Mahidol University, 2002. 143 p. (T E18137)

Rayong--Population--Health and hygiene

อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ. ผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับกลิ่นสารเคมีในชุมชนบริเวณใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง. กรุงเทพฯ : กองระบาดวิทยา, 2541. 79 หน้า. (ว 99269)

Rayong river

Somchate Chan-amrung. Village health volunteer participation in river conservation a case study of Rayong river Rayong province. Bangkok : Mahidol University, 2002. 120 p. (T E18503)

R-curves

Phathan Srivilai. Characteristic curve at low bias of heavily doped GaAs and metal junction. Bangkok : Chulalongkorn University, 1999. 73 p. (T E14701)

Reaction time

Amornpan Ajjimaporn. Effects of exercise training on physical fitness and psychomotor performance in the amputee. Bangkok : Mahidol University, 2000. 134 p. (T E14583)

Virongrong Tubtimngam. Assessment of electrocoagulation when added to conventional sedimentation treatment for paper mill wastewater. Bangkok : Mahidol University, 2001. 112 p. (T E16629)

Reactive dyes

Chatchawal Singhakant. Decolourization of reactive dyes by pre-treated flute reed [Phragmites karka(Retz.)]. Bangkok : Mahidol University, 2001. 90 p. (T E15792)

Patcharee Larpsuriyakul. Modification of cotton fabric with a cationic reactive polymer in bleaching to improve reactive dyeability. Bangkok : Chulalongkorn University, 2000. 63 p. (T E16933)

Piyarat Srivilai. Photocatalytic degradation of Reactive Red 120 using titanium dioxide. Bangkok : Kasetsart University, 2000. 73 p. (T E16939)

Reactive dyes(ต่อ)

Pulsiri Rattananiyomkul. Modification of cotton fabric with cationic reactive compounds in bleaching to improve reactive dyeability. Bangkok : Chulalongkorn University, 2001. 92 p. (T E17221)

Siritham Singhtho. Decolorization of basic, direct and reactive dyes by pre-treated narrow-leaved cattail (Typha angustifolia Lin.). Bangkok : Mahidol University, 2001. 96 p. (T E16768)

Reactivity [Chemistry]

Dhidaratana Hirunviriya. Reactivity ratios of 4-chloro-2-[4'-vinylphenyl]-5-phenyloxazole and methyl methacrylate for copolymerization. Bangkok : Chulalongkorn University, 2000. 80 p. (T E15933)

Readers

Sriura Loylom. ESL adult Thai readers' comprehending of cohesive ties in English and in Thai texts. Albuquerque : University of New Mexico, 1994. xiii, 205 p. (T E7733)

Readiness for school

วันทนี ผลสมบูรณ์. การเปรียบเทียบความพร้อมความเข้าใจภาษาและความคงทนในการจำของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาวัยก่อนเรียน อายุ 3-6 ปี ระหว่างการฝึกความพร้อมเป็นรายกลุ่มกับการฝึกความพร้อมเป็นรายบุคคล. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541.
138 หน้า. (วพ 100771)

ห้องสมุดงานวิจัย www.riclib.nrct.go.th ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 1. บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2546 เล่ม 30

  Документ
 2. Роботи «Енергетичне обстеження ссш №29 (2-й поверх)» (1)

  Реферат
  Метою роботи є енергетичне обстеження ССШ № 29 (2-й поверх), розробка та обґрунтування заходів з енергозбереження в системі опалення, вентиляції та освітлення.
 3. Роботи «Енергетичне обстеження ссш №29 (2-й поверх)» (2)

  Реферат
  Ключові слова: ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ, СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ, СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ, СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ, ТЕПЛОВТРАТИ, ТЕПЛОНАДХОДЖЕННЯ, ОПАЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ, ЛАМПИ, ПОТУЖНІСТЬ, ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.
 4. És szeretnéd hogy továbbra is bővüljön, kérlek támogasd munkám

  Документ
  Az információkereső tezaurusz az MSZ 3418-87-es szabvány szerint: Az információkereső tezaurusz természetes nyelven kifejezett fogalmak olyan tartalmilag szabályozott, szükség szerint változtatható szótára, amelyben feltüntetik a legfontosabb
 5. Ecole Française d’Extrême-Orient

  Документ
  Abel, Tom. "Complex Adaptive Systems, Evolutionism, and Ecology within Anthropology: Interdisplinary Research for Understanding Cultural and Ecological Dynamics".
 6. 1. Управление системой расходов на предприятии 9

  Реферат
  Управление расходами – это целый набор методик, процессов и конкретных процедур по управлению ресурсами организации. Данную тему можно рассматривать с нескольких позиций, с точки зрения традиционной экономической теории, с точки зрения
 7. От составителей (3)

  Документ
  В. П. Муромский, д‑р филол. наук (председатель); Н. Г. Захаренко (зам.председателя); Ю. А. Андреев, д‑р филол. наук; Н. К. Леликова, д‑р ист. наук;С. Д.
 8. От составителей (4)

  Документ
  В. П. Муромский, д р филол. наук (председатель); Н. Г. Захаренко (зам.председателя); Ю. А. Андреев, д р филол. наук; Н. К. Леликова, д р ист. наук;С. Д.
 9. Работа (1)

  Курсовая работа
  Материалы представляют собой одну из составных частей имущества хозяйствующего субъекта, необходимую для нормального осуществления и расширения его деятельности.

Другие похожие документы..