Будівельні матеріали профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-130:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

ПРОФІЛІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ ДЛЯ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Загальні технічні умови

Строительные материалы

ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Общие технические условия

Building materiales

EXSTRUDED SATIONS FROM PVС FOR ENCLOSURE FILDING STRUCTURES

General specifications

Чинний від 1листопада 2007 року

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на профілі з непластифікованого полівінілхлориду (далі - ПВХ) для будівельних конструкцій (далі - профілі), призначені для виготовлення огороджувальних будівельних конструкцій (вікна, балконні двері, двері, вітрини, вітражі й ворота) житлових, громадських, виробничих, допоміжних будинків і споруд.

1.2 Профілі виготовляються способом екструзії з композиції на основі непластифікованого полівінілхлориду підвищеної ударної в'язкості і стійкості до кліматичних впливів.

1.3 Вимоги щодо безпеки виготовлення і експлуатації профілів викладені у розділі 6.

1.4 Конструктивні елементи профілів наведено на рисунку 1.

Приклади перерізів профілів наведені в додатку А.


а–поперечний переріз б–поперечний переріз

профілю коробки; профілю стулки

1-зовнішня лицьова стінка; 2- зовнішня не лицьова стінка; 3-внутрішня стінка; 4-перша камера; 5-друга (основна) камера; 6-третя камера; 7-паз для встановлення ущільнювача; 8-паз для встановлення штапика; 9-паз для встановлення запірного приладу; 10-монтажні заціпи.

Рисунок 1 − Конструктивні елементи профілів

1.5 Стандарт придатний для цілей сертифікації.

1.6 Вимоги пункту 5.3.1 рядки 8, 9, 10 цього ДСТУ є рекомендованими та набувають обов'язкової чинності з 01.01.2011 року.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння. Технічні умови

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.2-6-87 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості

ДСТУ Б В.2.6-15-99 Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі

ДСТУ Б В.2.7-8-94 Будівельні матеріали. Плити пінополістирольні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість

ДБН В.1.1-7-2002 Державні будівельні норми України. Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.2.5-13-98 Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП-201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок (Правила улаштування електроустановок. Електроустаткування спеціальних установок)

ДНАОП 0.03-1.07-73 Санітарні правила при виробництві синтетичних полімерних матеріалів та підприємств для їх переробки

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ Б 06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежегасіння та пожежної сигналізації

НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП-24-86) Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной опасности (Визначення категорій приміщень і будинків за вибухопожежної небезпекою)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.18-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического элект-ричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин та матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначення)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні методи безпеки)

ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.030-76 ССБТ. Переработка пластических масс. Требования безопасности (ССБП. Переробка пластичних мас. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические требования (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.021-75 CCБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (CCБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.028-76 Респираторы ШБ-1 “Лепесток”. Технические условия (Респіратори ШБ-1 “Лепесток”. Технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.099-80 ССБТ. Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия (ССБП. Комбінезони жіночі для захисту від нетоксичного пилу, механічних впливів і загальних виробничих забруднень. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.100-80 ССБТ. Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия (ССБП. Комбінезони чоловічі для захисту від нетоксичного пилу, механічних впливів і загальних виробничих забруднень. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричес-

тва. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона довкілля. Атмосфера. Правила встановлення припустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия (Стрічка сталева пакувальна. Технічні умови)

ГОСТ 4647-80 Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи (Пластмаси. Метод визначення ударної в'язкості за Шарпі)

ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия (Кутоміри з ноніусом. Технічні умови)

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия (Мікрометри. Технічні умови)

ГОСТ 7376-89 Картон гофрированый. Общие технические условия (Картон гофрований. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9347-74 Картон прокладочный и уплотнительные прокладки из него. Технические условия (Картон прокладочний і ущільнювальні прокладки з нього. Технічні умови)

ГОСТ 9550-81 Пластмассы. Метод определения модуля упругости при

растяжении, сжатии и изгибе (Пластмаси. Метод визначення модуля пружності при розтягуванні, стиску і згині)

ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 2000 кг. Общие технические условия (Ящики дерев'яні для вантажів масою вище 200 до 2000 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение (Пластмаси. Метод випробування на розтягування)

ГОСТ 11529-86 Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля (Матеріали полівінілхлоридні для підлог. Методи контролю)

ГОСТ 12020-72 Пластмассы. Методы определения стойкости к действию химических сред (Пластмаси. Методи визначення стійкості до дії хімічних середовищ)

ГОСТ 12423-66 Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов (проб) [Пластмаси. Умови кондиціонування і випробування зразків (проб)]

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15088-83 Пластмассы. Метод определения температури размягчения термопластов по Вика. (Пластмаси. Метод визначення температури розм'якшеньння термопластів за Віка)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади й інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, збереження і транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умо-

ви)

ГОСТ 18477-79 Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры (Контейнери універсальні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби скріплення тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)

ГОСТ 22225-76 Контейнеры универсальные массой брутто 0,625 и 1,25 т. Технические условия (Контейнери універсальні масою брутто 0,625 і 1,25 т. Технічні умови)

ГОСТ 23134-78 Уборы головные медицинские Технические условия (Убори головні медичні. Технічні умови)

ГОСТ 23170-78Е Упаковка для машиностроения. Общие требования (Упаковка для машинобудування. Загальні вимоги)

ГОСТ 23750-79 Аппараты искуственной погоды на ксеноновых излучателях. Общие технические требования (Апарати штучної погоди на ксенонових випромінювачах. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24760-81 Халаты медицинские женские. Технические условия (Халати медичні жіночі. Технічні умови)

ГОСТ 25194-82 Халаты медицинские мужские. Технические условия (Халати медичні чоловічі. Технічні умови)

ГОСТ 26663-85 Пакеты траспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні.

Формування із застосуванням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги).

ГОСТ 27574-87 Костюми женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних дій. Технічні умови)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря)

СанПиН 6027-А-91 Санитарные правила и нормы применения полимерных материалов в строительстве. Гигиенические требования (Санітарні правила і норми використання полімерних матеріалів у будівництві. Гігієнічні вимоги)

МУ 1645-77 Методические указания на фотометрическое определение хлористого водорода в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки на фотометричне визначення хлористого водню в повітрі робочої зони)

МУ 2905-83 Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации окиси углерода в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки на газохроматографічне вимірювання концентрації окису вуглецю в повітрі робочої зони)

МУ 4174-86 Методические указания по определению хлористого винила в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки по визначенню хлористого вінілу в повітрі робочої зони)

МУ 4436-87 Методические указания по измерению концентрации аэрозолей, преимущественно фиброгенного действия (Методичні вказівки з вимірювання концентрації аерозолів, переважно фіброгенної дії)

 1. [Документов 8212] Все документы базы данных

  Документ
  4. ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.
 2. Исс зодчий (СНип гост дбн дсту) нормативные документы в строительстве. Последнее обновление программы: 27/06/2011. Контактные телефоны по приобретению програм

  Документ
  ИСС Зодчий (СНиП ГОСТ ДБН ДСТУ) – нормативные документы в строительстве. Последнее обновление программы: 27/06/2011. Контактные телефоны по приобретению программы: (056)374-55-87 (050)577-29-46
 3. Державний стандарт професійно-технічної освіти (13)

  Державний стандарт
  Юрген Вайс – керівник українсько-німецького проекту «Реформування професійно-технічної освіти в Україні», представник фірми GOPA (ФРН), з німецької сторони
 4. Конспект лекцiй з курсу ″ технологія будівельного та ремонтно-будівельного виробництва″ (для студентів 3-4 курсiв денної форми навчання І екстернату спеціальності 050200 "Менеджмент організацій")

  План-конспект
  Будівельними процесами називають виробничі процеси, в яких робітники за допомогою технічних засобів із матеріальних елементів виробляють будівельну продукцію.
 5. А. 1 Стандартизация, нормирование, лицензирование, сертификация и метрология

  Документ
  ГОСТ 1.5-93. Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов
 6. Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах

  Документ
  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.11.2004 N 257 (z0327-05) "Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.
 7. Хv III міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології : Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

  Документ
  Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Відділ науково-технічної та патентно-ліцензійної інформації

Другие похожие документы..