Роботи «Енергетичне обстеження ссш №29 (2-й поверх)»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки

КВАЛІФІКАЦІЙНА ВИПУСКНА РОБОТА БАКАЛАВР

на тему: Енергетичне обстеження ССШ №29 (2-й поверх)

зі спеціальності 7.000008 «Енергетичний менеджмент»

Виконавець роботи Ведь О. В.

______________________

Випускна робота Науковий керівник

захищена на засіданні к.т.н., доцент

ДЕК з оцінкою

_______________________ Сапожніков С.В.

« » 2010 р.

_______________________ ______________

Голова комісії___________

Суми 2010

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка 79 с., 11 таблиць, 3 додатки, 1 рисунок, 18 літературних джерела.

Об'єкт дослідження: система опалення, вентиляції та освітлення будівлі Сумської спеціалізованої школи № 29 (2-й поверх).

Метою роботи є енергетичне обстеження ССШ № 29 (2-й поверх), розробка та обґрунтування заходів з енергозбереження в системі опалення, вентиляції та освітлення.

Графічні матеріали: принципова схем розміщення опалювальних приладів та світильників, результати вимірювань та розрахунків енергозберігаючих заходів.

Наведено опис системи опалення, виконані необхідні економічні розрахунки, розроблено план організаційних і технічних заходів із енергозбереження.

Ключові слова: ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ, СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ, СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ, СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ, ТЕПЛОВТРАТИ, ТЕПЛОНАДХОДЖЕННЯ, ОПАЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ, ЛАМПИ, ПОТУЖНІСТЬ, ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.

Тема роботи – «Енергетичне обстеження ССШ № 29 (2-й поверх)».

ЗМІСТ

Завдання до виконання кваліфікаційної випускної роботи бакалавр…....2

Реферат.............................................................................................................3

Вступ……………………………………………………………....................6

1 Загальна характеристика систем опалення, вентиляції та освітлення ...7

1.1 Характеристика систем опалення…………………………………….7

1.2 Характеристика систем вентиляції…………………………………...8

1.3 Характеристика систем вентиляції ……………………………….....10

2 Загальний опис будівлі…………………………………………………...13

2.1 Призначення об’єкту у структурі бюджетних організацій

м. Суми…………………………………………………………………….13

2.2 Характеристика режиму роботи об’єкту…………………………….13

2.3 Конструктивна характеристика закладу……………………………..15

3 Опис систем опалення, вентиляції та освітлення приміщень, які обстежуються……………………………………………………………….17

4 Обладнання, яке використовується для аудиту систем опалення, вентиляції та освітлення……………………………………………………20

4.1 Аудит систем опалення……………………………………………….20

4.2 Аудит систем вентиляції……………………………………………...21

4.3 Аудит систем освітлення……………………………………………..22

5 Методика проведення аудиту систем опалення, вентиляції та освітлення...…………………………………………………………………23

5.1 Методика проведення аудиту системи опалення…………………...23

5.2 Методика проведення аудиту системи вентиляції………………….24

5.3 Методика проведення аудиту системи освітлення…………………27

6 Основні положення методик розрахунку систем опалення

та вентиляції. Результати розрахунку…………………………………………29

6.1 Аналіз дійсного стану огороджувальних конструкцій.

Визначення приведеного опору теплопередачі………………………………..29

6.2 Розрахунок опору теплопередачі. Порівняльний аналіз

фактичного термічного опору огороджувальних конструкцій з нормативним…………………………………………………………………….30

6.3 Методика розрахунку системи опалення……………………………32

6.4 Розрахунок системи опалення………………………………………..36

6.5 Методика розрахунку систем освітлення.

Результати розрахунків…………………………………………………………38

7 Розрахунок заходів з енергозбереження…………………………..……40

7.1 Маловитратні енергозберігаючі заходи…………………………….40

7.2 Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі

люмінесцентні компактні лампи……………………………………………….40

7.3 Встановлення датчиків руху…………………………………………44

7.4 Утеплення зовнішніх стін будівлі теплоізоляційним матеріалом…46

7.5 Встановлення тепловідбиваючої плівки на вікна…………………..49

7.6 Встановлення пластикових вікон……………………………………50

8 Розрахункові методи визначення потреби будівель в тепловій енергії..54

8.1 Визначення потреби в тепловій енергії……………………………..54

8.2 Розрахункові методи визначення потреби будівель в

тепловій енергії………………………………………………………………….55

Висновки…………………………………………………………………..65

Список використаних джерел……………………………………………67

Додаток А Інструментальне вимірювання систем опалення, вентиляції та освітлення. Геометричні параметри приміщень…………………………..69

Додаток Б Тепловтрати та теплонадходженя ССШ № 29……………..76

Додаток В Тепловтрати через огороджувальні конструкції в ССШ № 29 (2-й поверх) після заходів з енергозбереження…………………………78

ВСТУП

У ситуації, яка склалася у світі, а також і в Україні, найбільш вірогідним шляхом подолання економічної та енергетичної кризи є комплексне вирішення питань з енергозбереження.

Рішення цього питання пов'язане із проведенням енергетичного обстеження. Енергетичне обстеження проводиться у відповідності з Програмою підвищення енергоефективності використання енергії в бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві м. Суми на 2008-2010 роки.

Метою енергетичного обстеження є пошук шляхів зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), визначення потенціалу енергозбереження в її структурних підрозділах та зменшення навантаження на міський бюджет.

Як наслідок впровадження в дію державної політики з енергозбереження, на даний момент проводиться планове енергетичне обстеження бюджетних організацій. Одним з таких об’єктів енергообстеження є Сумська загальноосвітня школа № 29, яка знаходиться за адресою: вулиця Заливна, 25.

1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА ОСВІТЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ

  1. Характеристика систем опалення

Система опалення - це сукупність конструктивних елементів, що зв'язані між собою, призначених для отримання, перенесення і передачі необхідної кількості теплоти в приміщення, будівлі, споруди, що обігріваються [1].

Розрізняють місцеві і центральні системи опалення. До місцевих відносяться системи, в яких усі елементи об'єднані в одному пристрої і система призначена для обігріву одного приміщення. До місцевих систем відносяться пічне опалення, газове і електричне. Переваги місцевої системи опалення: відсутність втрат при транспортуванні; можливість індивідуально регулювати споживання енергоносія (газу або електрики).

Центральні системи опалення - системи опалення, в яких є одне теплоджерело, що розміщується в котельній, ТЕЦ, ТЦП та ін., і теплопроводи, підведені до опалювальних приладів в декількох будівлях.

Централізоване опалення від ТЕЦ дешевше за інші види опалення; надійніше, так як на ТЕЦ використовується резервування: при поломці однієї турбіни, навантаження розподіляється на інші.

По виду теплоносія системи опалення поділяються на системи водяного, газового, парового, повітряного і електричного опалення.

Водяне опалення - найбільш поширена опалювальна система, що вживається в сучасних житлових, громадських і промислових будівлях, в тому числі і школах. Тепло в приміщення передається гарячою водою через опалювальні прилади, що знаходяться в них.

Розрізняють системи водяного опалення з природною і механічною циркуляцією води. У системах водяного опалення з природною циркуляцією вода циркулює за рахунок різниці температур і щільності нагрітої у водонагрівачі (легшою) і охолодженої в опалювальних приладах і трубопроводах (важчою) води [2].

У системах водяного опалення з механічним спонуканням циркуляція води відбувається в основному за рахунок дії циркуляційного насоса, який встановлюють на трубопроводі, що підводить охолоджену воду до водонагрівача.

По числу паралельно прокладених трубопроводів системи бувають одно-, двух-, трьох- і багатотрубні.

Для задоволення теплових потреб житлових і громадських будівель, як правило, застосовуються водяні двотрубні системи, одна труба це подача теплоносія, а друга повернення охолодженого теплоносія (обратка).

Залежно від місця прокладення магістральних трубопроводів системи підрозділяються на системи з верхньою і нижньою розводкою.

  1. Характеристика систем вентиляції

Вентиляція призначена для створення та підтримання допустимих параметрів повітря у приміщеннях будівель різного призначення.

Системи вентиляції розділяють [3,4]:

1. За призначенням на:

- припливні, які подають повітря у приміщення, та витяжні, які забирають відпрацьоване (забруднене) повітря із приміщений та викидають назовні. Крім цього, дані вентиляційні системи можуть бути:

-загальнообмінні, коли вентилюється (провітрюється) все приміщення (або його робоча зона) при наявності розосереджених джерел шкідливих виділень рівномірно по площі приміщення;

-місцеві, коли видаляється повітря безпосередньо від обладнання (джерела шкідливих виділень) або подається повітря у яку-небудь визначену частину приміщення, чи на фіксоване робоче місце.

За способом спонукання системи вентиляції поділяються на:

 • системи з механічним спонуканням, тобто з використанням вентиляторів, ежекторів тощо;

 • системи з природним спонуканням, тобто з використанням природних сил - сил вітру та гравітації.

При цьому раніше розглянуті системи можуть бути канальними при вентиляції приміщень через розгалужену систему каналів чи повітропроводів, або безканальними при використані для вентиляції приміщень прорізів у зовнішніх огорожах.

В учбових приміщеннях проектується припливно-витяжна вентиляція з розрахунку 16 м/год повітря на одну людину. При проектуванні припливної вентиляції з механічним спонуканням повинна передбачатися природна витяжна вентиляція в об'ємі одноразового обміну безпосередньо з учбових приміщень (класів, лабораторій, учбових закладів) [5].

Видаляти повітря з учбових приміщень слід через підсобні приміщення, санітарні вузли, а також за рахунок природного провітрювання.

У школах з числом учнів до 200 включно допускається пристрій вентиляції без організованого механічного припливу.

У школах проектують окремі системи вентиляції для наступних приміщень: класних кімнат і учбових кабінетів (за відсутності повітряного опалювання), актових залів, спортивних залів, їдалень, лабораторій, обладнаних витяжними шафами, акумуляторних, санітарних вузлів кіноапаратів, медпункту. Окрема система припливної вентиляції повинна передбачатися для їдалень.

Приміщення лабораторій фізики і хімії обладнали механічним витягом через витяжні шафи. Для учнівських і демонстраційних лабораторних шаф проектують окремі витяжні системи.

Видаляти повітря допускається загальною системою вентиляції з одного або декількох приміщень за умови забезпечення вимог по вибухонебезпечності згідно [6].

У приміщення лабораторій, де виділяються шкідливі речовини, слід подавати не менше 90% загального об'єму припливного повітря для цих приміщень. Інший об'єм припливного повітря подається в суміжні приміщення (коридори).

Повітрообмін в шкільних їдальнях розраховується на поглинання надлишків тепла, що виділяється технологічним устаткуванням кухні, при цьому кількість зовнішнього повітря на 1 місце в обідньому залі повинна прийматися не менше 20 м/ч. Подавати припливне повітря слід через обідній зал, видаляти - з приміщень кухні і інших виробничих приміщень. В установці модульованого кухонного устаткування передбачені спеціальні вентиляційні пристрої для подачі припливного повітря і видалення відпрацьованого повітря.

  1. Характеристика систем освітлення

При освітленні приміщень використовують природне освітлення, що створюється світлом неба, штучне, що здійснюється за допомогою електричних ламп, і поєднане, при якому у світлий час доби природне освітлення доповнюється штучним.

 1. Роботи «Енергетичне обстеження ссш №29 (2-й поверх)» (2)

  Реферат
  Ключові слова: ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ, СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ, СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ, СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ, ТЕПЛОВТРАТИ, ТЕПЛОНАДХОДЖЕННЯ, ОПАЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ, ЛАМПИ, ПОТУЖНІСТЬ, ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.

Другие похожие документы..