European credit transfer system

4 Структура та зміст дипломного проекту

Складовими частинами дипломного проекту є пояснювальна записка та графічний матеріал.

Пояснювальна записка містить титульний лист, завдання на ДП (ДР), анотацію, перелік скорочень (за необхідністю), зміст, вступ, техніко-економічне обґрунтування ТЗ та оптимального варіанту вирішення основ­ної задачі, основну проектну частину, допоміжні розділи основної задачі, розрахунок техніко-економічних показників, висновок, список використа­ної літератури та додатки.

На титульному листі приводиться назва міністерства,якому підпо­рядкований вуз, назва університету, інституту та факультету,де навчається студент, назва кафедри, на якій виконувався проект, повна назва теми дипломного проекту, прізвище, ім'я та по батькові студента і керівника (додаток А).

Завдання на ДП (ДР) оформляється та видається кафедрою. Технічне завдання на ДП розробляється студентом у відповідності до вимог діючих стандартів.

Анотація відображає основний зміст дипломного проекту в обсязі, що достатній для характеристики особливостей, можливості й галузі використання результатів дипломного проектування. Обсяг анотації не повинен перевищувати однієї сторінки. Анотація складається українською та двома іноземними мовами (російською та іншою мовою, яку вивчав студент).

В змісті вказують найменування розділів, які записують у відповідності до текстової частини ДП та номери сторінок, з яких розпочинаються дані розділи, підрозділи тощо.

У вступі коротко характеризують сучасний стан науково-технічної проблеми, що вирішується в дипломному проекті, вказують мету та задачі, які розв'язуються в даному дипломному проекті. Необхідно чітко обґрунтувати актуальність розробки (з посиланням на літературні джерела), показати необхідність та доцільність її виконання.

Техніко-економічні обґрунтування проекту та вибір оптимального варіанта вирішення основної задачі виконуються на базі патентного пошуку і аналізу найновіших досліджень.

Основна проектна частина виконується за рекомендацією і структурою у відповідності з темою проекту. В ній обов'язково потрібно проаналізувати сучасний стан питання (з посиланням на літературні джерела), розв'язанню якого присвячений дипломний проект, проаналізувати отримані результати. Всі технічні й економічні результати повинні бути в достатній мірі обґрунтовані техніко-економічними розрахунками (в тому числі за допомогою ЕОМ), а також логічними і переконливими доказами. Прийняті рішення повинні ґрунтуватись на останніх досягненнях світової та вітчизняної науки й передового виробничого досвіду. Бажано обґрунтовувати розробки результатами студентських наукових досліджень.

В технічних та економічних розрахунках необхідно використовувати діючі нормативні положення й технічні вказівки, а також сучасні методи розрахунків з використанням обчислювальної техніки. Всі формули та моделі, запозичені з літератури, супроводжуються посиланнями на список джерел з короткими поясненнями.

Текстова частина проекту повинна ілюструватися розрахунковими схемами, фотографіями, графіками, результатами моделювання на обчис­лювальних машинах та іншими матеріалами.

У висновку наводиться коротка оцінка результатів роботи, їх відпо­відність вимогам завдання й техніко-економічній ефективності. Вказується галузь використання результатів дипломного проектування або проектно-конструкторської документації. Підкреслюється чим закінчилося дипломне проектування: отримані нові експериментальні або теоретичні дані; роз­роблена технічна документація на виготовлення експериментального або серійного зразка; розроблена технологічна документація та інше.

До додатку включаються великі за формою та обсягом розрахункові таблиці допоміжних даних та графіки, довідкові й інші матеріали, що до­повнюють текстову частину проекту. Додатки розміщують в порядку по­яви посилання в тексті основних розділів.

За списком використаної літератури наводиться вся література, що була використана при виконанні дипломного проекту. Вся література роз­міщується в порядку, в якому в неї було посилання за текстом. Приклади бібліографічного опису літературного джерела :

1. Марков 0.Д. Організація автосервісу. -Львів.: Оріяна - Нова, 1998.-332 с.

2. А.с. 513351 СССР. Стабилизатор постоянного тока / С.Г. Перминов //Бюл. изобр. - 1976.-№17.

3. Долішній М.А., Козоріз М.Г. До питання про ефективність сучасного господарювання // Економіка України. - 1993. - № 9. С. 20-27.

Графічний матеріал, що містить комплекс графічних креслень, повинен наочно характеризувати основні висновки, рішення та пропозиції дип­ломника. На кресленнях в логічній змістовній формі треба показати кон­струкції та розміри основного устаткування, передбаченого проектом.

Таблиця 2 - Типовий зміст дипломного проекту

Назва складової проекту
Обсяг

Пояснювальна записка, стор.

Креслення, кількість аркушів А1

1

2

3

Титульний лист

1

-

Завдання на ДП

1

-

Зміст

1

-

Відомість проекту

1-2

-

Анотація державною та іноземними мовами

1

-

Перелік скорочень

1-2

-

Вступ

2-3

-

1. Техніко-економічне обґрунтування

10 - 14

1

2. Розв’язання основної проектної задачі

25 - 30

6-8

3. Охорона праці, навколишнього середовища та цивільна оборона

10-12

4. Економічна ефективність проекту

15-20

Висновки

1-2

-

Технічне завдання

3-6

-

Список літератури

Додатки

Разом

85-116

6-9

Дані про обсяги окремих складових дипломного проекту є орієнтовними. Вони уточнюються керівником в залежності від теми дипломного проекту.

5. Розгляд та експертиза ДП (ДР)

5.1 Допуск до захисту у ДЕК

До захисту в ДЕК допускаються ДП (ДР) , теми яких затверджені наказом ректора, виконані з дотриманням нормативних вимог, що підтверджено підписами керівника та консультантів проекту, відзивом керівника і протоколом спеціального засідання випускної кафедри – попереднього розгляду дипломних проектів і робіт (так званого попереднього захисту). Допуск до захисту у ДЕК здійснюється завідувачем кафедри, який може прийняти рішення на підставі підсумків попереднього розгляду кафедрою виконаних проектів, а в окремих випадках – самостійно.

Несамостійно виконаний проект, як і проект, у якому виявлені принципові помилки у прийнятих рішеннях, обґрунтуваннях, розрахунках та висновках, суттєві відхилення від вимог стандартів, до захисту в ДЕК не допускається.

Дипломний проект, допущений до захисту в ДЕК, направляється завідувачем кафедри на рецензування або опанування з вилученим відзивом керівника..

5.2 Рецензування проектів (робіт)

Рецензент призначається із числа висококваліфікованих фахівців з інженерною освітою за поданням випускних кафедр. За некомпетентність рецензента відповідає завідувач випускної кафедри. Рецензент після ретельного аналізу проекту, складає рецензію за встановленою формою з обовязковим висвітленням таких питань:

- відповідність змісту ДП (ДР) темі і завданню на дипломний проект ( відповідність теми проекту фактичному обєкту проектування);

- актуальність теми, наявність замовлення проекту (роботи) підприємством (організацією) – затвердження ТЗ чи завдання підприємством – замовником проекту тощо;

- достатність вихідних даних на проект, їх спрямованість на пошуки оптимальних рішень, з урахуванням останніх досягнень науки і техніки, обґрунтованість розробки ТЗ;

- наявність багатоваріантного аналізу основної задачі на основі літературного та патентного пошуку новітніх досліджень і розробок з техніко-економічним обґрунтуванням оптимального варіанта на стадіях технічної пропозиції та ескізного проекту, застосування варіантних підходів при вирішенні усіх проектних задач;

- глибина обґрунтувань прийнятих рішень, ступінь врахування факторів безпеки життєдіяльності тощо;

- рівень проробки основного рішення (синтез, аналіз, технічні розрахунки тощо), достатність глибини проробки для створення дослідного зразка;

- науковий рівень (для робіт дослідницького характеру) та глибина експериментальних досліджень;

- застосування ЕОМ для вирішення задач основної частини проекту (оптимізація, моделювання, САПР та ін.), обґрунтування (обґрунтованість) вибору типу ЕОМ і режиму використання , застосування стандартних та оригінальних програм, наявність аналізу результатів та їх використання у проекті;

- наявність у пояснювальній записці обґрунтування усіх проектних рішень, стиль її написання (обгрунтувальний чи описовий) відповідність оформлення до вимог діючих стандартів;

- повнота відображення графічним матеріалом основного змісту дипломного проекту , відповідність графічних матеріалів конкретному обєкту проектування, вимогам ЕСКД;

- практична цінність проекту, можливість його реалізації.

Рецензент виставляє оцінку у відповідності з існуючими критеріями оцінки якості дипломних проектів (робіт) та ставить підпис на графічних матеріалах і на титульному листі пояснювальної записки.

5.3 Опанування дипломних робіт (проектів)

Опанування ДП (ДР) проводиться на засіданні ДЕК членами комісії – викладачами випускних кафедр, фахівцями народного господарства, представниками від інших організацій. Попередньо опонент переглядає роботу, оцінює її якість у відповідності до існуючих критеріїв, заповнює відзив встановленого зразка та ставить підпис на титульному листі пояснювальної записки. Опонент бере безпосередню участь у процесі захисту ДР.

Після отримання відзиву керівника ( консультанта) та рецензії ніякі зміни або виправлення в ДП (ДР) не допускаються.

5.4 Порядок захисту ДП

Попередній захист дипломного проекту відбувається в присутності керівника та інших викладачів кафедри.

Доповідь, заздалегідь підготовлена студентом, повинна бути короткою, 10-15 хвилин, але змістовною. Необхідно охарактеризувати мету роботи, об'єкт проектування, викласти суть запропонованих заходів та технічних рішень, методику розрахунків та обґрунтувати ефективність розробки. Під час доповіді необхідно звертатися до демонстраційних матеріалів, роз'яснювати їх зміст та призначення.

Захист дипломного проекту відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК). У доповіді студент повинен висвітлити суть та шляхи вирішення проектних задач, досягнуті техніко-економічні показники. Після закінчення доповіді студенту пропонується відповісти на запропоновані членами ДЕК та присутніми запитання, що стосуються суті проекту, та інші в межах кваліфікаційної характеристики.

Наприкінці захисту, після закритої наради, голова ДЕК оголошує результати.

Дипломний проект оцінюється за дванадцятибальною системою. Оцінка дипломного проекту є комплексною, враховує рівень теоретичної підготовки студента, якість проекту та доповіді, професійну та загальну ерудицію студента.

Студент, не допущений до захисту ДП (ДР) або такий, що захистив його з оцінкою "незадовільно" відраховується з університету, і має право повторного захисту дипломного проекту протягом наступних трьох років.

Студенту, що захистив дипломний проект, рішенням ДЕК присвоюється кваліфікація спеціаліста з вищою освітою.

Студенту, що атестований з оцінкою "відмінно" не менше ніж по 75% дисциплін та курсових проектів (робіт), що передбачені навчальним планом, а з решти навчальних дисциплін та індивідуальних завдань - оцінки "добре", і, крім того, склав держіспити та захистив дипломний проект на "відмінно", видається диплом спеціаліста "з відзнакою".

5.5. Перенесення термінів захисту проекту (роботи)

Студенту, який не захистив ДП (ДР) у визначений графіком термін з поважних причин, підтверджених документально, може бути продовжений строк навчання з подальшим захистом проекту до наступного терміну роботи ДЕК, але не більше ніж на один рік.

Для продовження строку навчання студент повинен подати до деканату особисту заяву на ім’я ректора університету та документи, які підтверджують поважність причин неможливості захисту проекту у раніше визначений термін.

Після розгляду заяви і прийняття позитивного рішення документи з рекомендацією декана і завідувача кафедри передаються до навчального відділу не пізніше, як за день до останнього за графіком засідання ДЕК із спеціальності. Після цього навчальним відділом готується проект наказу про перенесення терміну захисту.

Студенти, не допущені до захисту ДП, як і ті, що не захистили їх, відраховуються з університету з отриманням академічної довідки і правом повторного захисту проекту протягом трьох років після закінчення університету.

Для повторного захисту проекту відрахований студент до початку проектування відповідного року подає заяву на ім’я ректора, завізовану деканом та завідувачем кафедри, на підставі якої видається наказ про допуск до дипломного проектування та закріплюється тема проекту.

 1. European credit transfer system (2)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 2. European credit transfer system (16)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 3. European credit transfer system (1)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 4. European credit transfer system (10)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 5. European credit transfer system (18)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 6. European credit transfer system (25)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 7. European credit transfer system (3)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 8. European credit transfer system (22)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 9. European credit transfer system (4)

  Документ
  Вінницький національний технічний університет заснований у 1960 р. як загальнотехнічний факультет Київського технологічного інституту харчової промисловості, який у 1964 р.

Другие похожие документы..