Н. А. Мацегора (відповідальний секретар)

Зміни показників водно-електролітного обміну у кришталику ока щурів з алоксановою інтоксикацією під впливом мінеральних вод (інсуліннезалежна тканина)

Показник

Інтактні щури (n=10)

Алоксанова інтоксикація (n=10)

Борна мінеральна вода «Планета»

Кремнієва мінеральна вода «Дана»

1±m1)

2±m2)

D

P

Лікувальний режим (n=10)

D

P

Профілактич-ний режим (n=10)

D

P

Лікувальний режим (n=10)

D

P

Профілактич-ний режим (n=10)

D

P

3±m3)

4±m4)

5±m5)

6±m6)

Натрій, ммоль/кг. сух. тк.

47,39±2,61

53,04 ±3,91

+5,65

>0,2

53,47±3,04

+6,08

>0,1

47,82±2,61

+0,43

>0,5

50,86 ± 3,91

+3,47

>0,5

136,95±7,39

–4,79

>0,2

Калій, ммоль/кг. сух. тк.

67,43± 9,23

91,53±3,59

+24,11

<0,05

63,84±5,90

–3,59

>0,5

72,56±6,92

+5,13

>0,5

75,13 ±7,18

+7,70

>0,5

69,23 ± 5,64

+1,80

>0,5


Умовні позначення: М ± m — середні арифметичні з помилкою;

D — різниця відносно інтактних щурів

P — вірогідність

ОГЛЯДИЛІТЕРАТУРИ

УДК 616.992.228-02: 615.256.3

О.М.Павловська, К.М.Павловська

ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРСИСТЕНЦІЇ КАНДИДОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ

ПРИ ЗАСТОСУВАННІ

КОМБІНОВАНИХ ОРАЛЬНИХ КОНТРАЦЕПТИВІВ

Одеський державний медичний університет

Реферат

О.Н. Павловская, Е.Н. Павловская

Патогенетические аспекты персистенции кандидозной инфекции при использовании комбинированных оральных контрацептивов

По данням литературы сегодня в мире имеет место эпидемия оппортунистических инфекций, среди которых микозы занимают одно из ведущих мест. Наиболее часто встречающимся возбудителем является грибок рода Candida, который способен вызывать широкий спектр патологических изменений в организме. Одним из факторов, способствующих персистенции Candida, является приём пероральных гормональных контрацептивов, которые дестабилизируют основные механизмы противокандидозной защиты организма, что требует проведения в этой категории пациенток своевременной диагностики инфицирования и назначения патогенетически направленной медикаментозной антифунгальной терапии.

Ключевые слова: гормональный контрацептив, кандидозная инфекция

Реферат

О.М.Павловська, К.М.Павловська

ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРСИСТЕНЦІЇ КАНДИДОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КОМБІНОВАНИХ ОРАЛЬНИХ КОНТРАЦЕПТИВІВ

За даними наукових досліджень сьогодні в світі спостерігається епідемія опортуністичних інфекції, серед яких мікози займають одне з провідних місць. Найбільш частим збудником є гриби роду Candida, які здатні викликати широкий спектр патологічних змін в організмі. Одним з факторів, сприяючих персистенції Candida, є прийом пероральних гормональних контрацептивів, які дестабілізують основні механізми противокандидозного захисту організму, що потребує проведення у цієї категорії пацієнток своечасної діагностики інфікування та призначення патогенетично спрямованої медикаментозної антифунгальної терапії.

Ключові слова: гормональні контрацептиви, кандидозна інфекція

Summary

O.N. Pavlovskaya, Ye.N. Pavlovskaya

Pathogenic Aspects of Candida Infection at the Use of Oral Contraceptives.

В настоящее время в мире отмечается эпидемия оппортунистических инфекций, среди которых микозы занимают одно из ведущих мест. Наиболее частым возбудителем являются грибы рода Candida которые могут вызывать широкий спектр патологических изменений в организме. Одним из факторов, способствующим персистенции Candida, является прием пероральных гормональных контрацептивов, которые дестабилизируют основные механизмы противокандидозной защиты в организме, что требует проведения у этой категории пациенток своевременной диагностики инфицирования и назначения патогенетически направленной антифунгальной терапии.

Ключевые слова: гормональные контрацептивы, кандидозная инфекция

--------------------------------------------

© О. М. Павловська, К. М. Павловська

За даними наукових досліджень в світі спостерігається епідемія опортуністичних інфекцій, серед яких мікози займають одне з провідних місць [1-3]. На думку багатьох фахівців це пов'язано з погіршенням екологічної ситуації, широким та іноді безконтрольним застосуванням антибіотиків, глюкокортикоїдів, цитостатиків, імунодепресантів, а також збільшенням захворювань, що супроводжуються метаболічними, ендокринними та імунними порушеннями [2-4]. При цьому найбільш частим збудником є гриби роду Candida - аеробні одноклітинні умовно-патогенні мікроорганізми, які можуть викликати широкий спектр патологічних змін в організмі від захворювань шкіри й слизуватих оболонок, представлених багатошаровим плоским, рідше одношаровим циліндричним епітелієм, до інвазивних процесів з ураженням паренхиматозних органів [4-7].

На сьогоднішній день ідентифіковано 196 видів грибів роду Candida, сім з яких визнані патогенними (С. albicans, C. tropicalis, C. krusei, C. kefyr, C. glаbrаtа (по старій класифікації С. torulopsis), C. guilliermondii, C. Parapsilosis)), а Candida albicans – найпатогенішим та найрозповсюдженішим [1, 3].

Доведено, що Candida розмножуються на будь-якому біологічному субстраті шляхом філаментації з наступною адгезією до поверхні слизуватої оболонки, колонізацією, подоланням епітеліального бар'єру та пенетрацією в сполучену тканину власної пластинки, лімфогематогенною дисемінацією з ураженням органів та систем [8].

Здатність до адгезії у представників різних видів Candida значно відрізняється - найбільш висока виявлена у С. albicans, C. tropicalis, найменша - C. glаbrаtа, C. krusei. Адгезія виникає внаслідок розчинення грибковими протеїназами, глікозидазами муцину епітеліальних клітин, та специфічної взаємодії адгезинів гриба з комплементарними до них рецепторами епітеліоцитів [9]. Адгезинами можуть виступати кислотостійки білки, інтегриноподібні поверхневі протеїни (aMb2, aXb2, a5b1), молекули, які беруть участь у лектиноподібних контактах, а також фімбрії (упорядковано розташовані нитковидні вирости на поверхні бактеріальної клітини) [10-13].

Candida мають здатність прикріплюватися один до одного, формуючи агрегати, усередині яких можуть створюватится певні концентрації протеолітичних, ліполітичних ферментів, карбогідраз достатні для подолання бар'єрних властивостей епітелію, руйнування його поверхневих структур та інвазії [8].

Тим не менш, Candida є майже обов'язковими компонентами мікробіологічного спектру ротоглотки, шлунково-кишкового тракту, піхвової мікрофлори [1, 4, 14]. Однак надлишковому їх розмноженню протистоїть цілий ряд механізмів: бар'єрні властивості шкіри та слизуватих оболонок, протекторний ефект гликопротеїну епітеліальних клітин (муцин), який перешкоджає прикріпленню гриба до слизуватої оболонки, бактеріальна конкуренція за рецептори на епітеліоцитах та використання живильних речовин, десквамація епітелію, секреція біфідо- лактобактеріями, кишковими паличками, ентерококами речовин з виразною антифунгальною активністю (бактеріоцини), але вирішальне значення в забезпеченні противокандидозної резистентності організму належить імунній системі [15-19].

Так, мононуклеарні фагоцити, полиморфноядерні лейкоцити, NK-клітини знищують інфіковані клітини макроорганізму. Серед інших неспецифічних факторів захисту задієються комплементарні реакції, білки гострої фази, манносв`язуючий протеїн, функціональна активність лізоциму, лізину, трансферрину, лактоферрину, церулоплазмину тощо [7, 17, 19, 20]. Специфічний гуморальний імунітет представлений синтезованими В-клітинами противокандидозними IgА, IgМ, IgG, а специфічний клітинний – складною взаємодією між CD8+ (розпізнають на уражених клітинах антигени збудника в комплексі з антигенами МНС I типу і шляхом екскреції перфорину індукують їхню загибель) та CD4+ (Т-хелпери), які за участю IL-2 й γ-інтерферону (TH2) активізують цитотоксичні Т-лімфоцити, що знищують інфіковані макрофаги [7, 17, 21, 22].

 1. Н. А. Мацегора (відповідальний секретар) (2)

  Документ
  О. М. Ігнатьєв (заступник головного редактора), В. О. Лісобей (науковий редактор), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), Є. П. Белобров, В. М. Євстафьєв, О.
 2. Н. А. Мацегора (відповідальний секретар) (3)

  Документ
  О. К. Асмолов (Одеса), К. Д. Бабов (Одеса), Ю. І. Бажора (Одеса), М. І Голубятніков (Іллічівськ), С. А. Гуляр (Київ), В. М. Запорожан (Одеса), М. Ф. Ізмеров (Москва), С.
 3. В. Ю. Волянський ( заступник головного редактора ), В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В. О. Васильєв, О.І. Верба, Ю.І. Гульченко, Т. В. Дем (2)

  Документ
  Р.В.Богатирьова (Київ), П.В.Волошин (Харків), Є.М.Горбань (Київ), С.О.Гуляр (Київ), Л.М.Давидов (Київ), В.М.Запорожан (Одеса), В.О.Зубков (Одеса), М.Ф.
 4. Н. А. Мацегора (відповідальний секретар) О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов (1)

  Документ
  Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук (Бюлетень ВАК України від 9 червня 1997р.
 5. Н. А. Мацегора (відповідальний секретар) О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов (4)

  Документ
  Вступ. На фоні несприятливої демографічної ситуації важливе значення набувають питання збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я, яке є важливим компонентом популяційного і становить основу формування перспектив медико-демографічного розвитку.
 6. В. Ю. Волянський ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В. О. Васильєв, О.І. Верба, Ю.І. Гульченко, Т. В. Демидова, Б. С. Запорожченко, О. М.Ігнать (3)

  Документ
  В современных условиях отчетливо прослеживается тенденция к развитию в здравоохранении отраслевых научно – лечебных структур, что обусловлено необходимостью активного внедрения в медицинскую практику достижений современных технологий.
 7. В. Ю. Волянський ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В. О. Васильєв, О.І. Верба, Ю.І. Гульченко, Т. В. Демидова, Б. С. Запорожченко, О. М.Ігнать (4)

  Документ
  Эффективность терапии наиболее распространенной на юге Украины опийной наркомании продолжает оставаться низкой, часты рецидивы заболевания [ 1 ]. По данным Минздрава Украины не более 10 % больных снимаются с диспансерного учета в связи с выздоровлением.
 8. В. Ю. Волянський ( заступник головного редактора ), В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В. О. Васильєв, О.І. Верба, Ю.І. Гульченко, Т. В. Дем (1)

  Документ
  В.Ю.Волянський ( заступник головного редактора ), В.Г.Руденко ( заступник головного редактора ), Н.А.Мацегора (відповідальний секретар), О.Г.Андрієвський, О.
 9. В. Ю. Волянський ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В. О. Васильєв, О.І. Верба, Ю.І. Гульченко, Т. В. Демидова, Б. С. Запорожченко, О. М.Ігнать (1)

  Документ
  В.Г.Руденко( науковий редактор), В.Ю.Волянський ( заступник головного редактора ), Н.А.Мацегора (відповідальний секретар), О.Г.Андрієвський, О.К.Асмолов, В.

Другие похожие документы..