Н. А. Мацегора (відповідальний секретар)

Mineral waters as a remedy for correction of tissue electrolytes disturbances at the development of alloxan intoxication

The previous investigations have proved the existence of disturbances of water-salt metabolism at hidden disturbances of carbohydrate metabolism. Its symptoms are manifested only by tolerance changes to glucose. At 100 white rats of Wistar type they have learnt electrolytes changes in insulin-dependent and non-insulin dependent tissues. Deposition of sodium in tissues is typical for diabetes mellitus, takes place in insulin-dependent tissues, and in insulin-independent ones potassium is deposed. It is possible to normalize these changes at administration of minersl waters.

Key words. tissue electrolytes, alloxan intoxication, mineral waters.

Актуальність. Патогенезу цукрового діабету присвячено достатню кількість наукових досліджень [1,2,3]. Однак, вивченню зсувів різних видів обмінів в організмі при початкових стадіях патології вуглеводного обміну в останній час приділяється недостатньо уваги.

Нашим попереднім дослідженням показано, що при прихованих патологічних зсувах вуглеводного обміну, коли виявляється лише тільки порушення толерантності до глюкози, вже спостерігаються порушення водно-електролітного обміну [4].

Інсулін є єдиним гормоном, що знижує концентрацію глюкози в крові і також потужно впливає на білковий, жировий та водно-електролітний обміни. Головна дія інсуліну полягає в активації транспорту глюкози в найбільш інсулінозалежних тканинах, якими є печінкова, м’язова та жирова [5].

До інсулін незалежних тканин відноситься кришталик ока, який споживає глюкозу без транспортера – інсуліну [2]. Найбільш обґрунтованою концентрацією біохімічних порушень при діабетичній ретинопатії та катаракті є активація поліолового шляху обміну глюкози, накопичення в тканинах сорбітолу, фруктози і розвиток гіперосмолярності. Зміни осмолярності спричиняють гідратацію клітин і, зокрема, епітелію кришталика, втрату іонів K+, акумуляцію іонів Na+ та подальше набухання кришталика [6]. Однак, патогенетичні особливості змін електролітного складу тканин у початкових стадіях розвитку порушень вуглеводного обміну не знайшли достатнього відображення в літературі. Вони звертають на себе увагу у зв’язку з тим, що порушення балансу води та електролітів у кришталику є причиною розвитку катаракти [7].

Відомо, що мінеральні води сприяють стимулюванню глікогеноутворюючої функції печінки, яка була значно порушена при цукровому діабеті, а також зниженню рівню глікемії. Це пояснюється як підвищенням утворення глікогену в печінці, так і покращенням транспорту глюкози в тканинах, обумовленими впливом мінеральних вод на їх електролітну рівновагу [8].

Мета роботи: дослідити зміни вмісту електролітів у тканинах, різних по відношенню до інсуліну, при алоксановій інтоксикації та вивчити корегуючу здатність мінеральних вод різного хімічного складу.

Матеріали та методи дослідження. Роботу проведено на 100 білих щурах-самицях вагою 180,0 – 200,0 г у відповідності із науково-практичними рекомендаціями з утримання лабораторних тварин та роботи з ними [9]. Алгоритм проведення досліджень та методики визначення тканинних електролітів були здійснені у відповідності із затвердженими та опублікованими у [10]. Експериментальну алоксанову інтоксикацію викликали за оригінальною методикою [11]. Для корекції порушень алоксаном тканинних електролітів були відібрані маломінералізована борна гідрокарбонатно-хлоридна натрієва вода свердловина №5 м. Євпаторії („Планета”) та кремнієва слабкомінералізована хлоридно-гідрокарбонатна магнієво-кальцієво-натрієва вода свердловина №2 с. Тростяничі Вінницької області („Дана”).

Статистичну обробку отриманих результатів проводили методом регресійного аналізу. Зміни показників, що досліджувались, оцінювали за допомогою критерію Ст’юдента [12].

Результати дослідження та їх обговорення.Отриманий матеріал наведенов таблиці 1 та 2. В таблиці 1 надані цифрові значення електролітів Na та K в інсулінозалежній тканині печінки тварин. Мінеральні води вводили щурам у двох режимах: так званий лікувальний режим являє собою приєднання курсу водних навантажень через 7 діб після введення алоксану, тобто на висоті розвитку алоксанової інтоксикації, а „профілактичний” режим являє собою схему, за якою мінеральні води вводили тваринам курсом (14 діб) до початку дії алоксану.

Як видно з наведених у таблиці даних, під впливом дії алоксану відмічається депонування натрію у печінці (p<0,05) і калію у кришталику ока (p<0,05). Під впливом дії обох мінеральних вод, як у лікувальному, так й у профілактичному режимі, відмічається нормалізація цих порушень і значення вмісту електролітів вже не мають вірогідних відхилень від вихідних значень інтактних тварин.

Враховуючи отримані дані у дослідженні можна говорити про існуючу закономірність суттєвого впливу мінеральних вод на тканинні електроліти при відсутності виражених форм патології вуглеводного обміну.

Висновок. На підставі отриманих даних можна зробити висновок щодо доцільності використання мінеральних вод на ранніх етапах розвитку патології вуглеводного обміну, однак, коли вже існують порушення тканинних електролітів. Слід визначити, що залежність від інсуліну відіграє значну роль у специфіці електролітних змін. Депонування у тканинах натрію, що притаманно цукровому діабету, проявляється в інсулінозалежних тканинах, тоді як у інсуліннезалежних тканинах відмічається накопичення калію. Вплив мінеральних вод є неспецифічним так як висвітлюється незалежно від хімічного складу мінеральних вод та від режимів їхнього застосування.

Література

 1. Швец Н.И. Поражение почек при сахарнои диабете / Н.И. Швец, В.И. Миронец,
  К.А. Замолотова // Журнал практичного лікаря. – 2003. - № 2. – С. 41 - 45.

 2. Клиническая эндокринология: Руководство / Под ред. Н.Т. Старковой. – СПб.: Питер, 2002. – 576 с.

 3. Зуева Н.А. Новое в патогенезе и лечении сахарного диабета и его хронических осложнений / Н.А. Зуева, А.С. Ефимов. – К.: ДСГ Лтд, 2003. – 88 с.

 4. Гуща С.Г. Стан водного обміну у тварин при вживанні мінеральної води за умов експериментального предіабету // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2003. - №4(36). – С. 29 - 31.

 5. Андрєєва О.Г. Фізіологічна регуляція гомеостазу глюкози / О.Г. Андрєєва, Є.М. Марцинік, Б.М. Маньковський // Одеський медичний журнал. – 2004. - №6(86). – С. 100 - 103.

 6. Кривко Ю.Я. Діабетична ретинопатія. Обмін сорбітолу в кришталику ока щурів при стрептозотоциновому діабеті // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2001. - № 2. – С. 80 - 82.

 7. Мальцев Э.В. Биологические особенности и заболевания хрусталика / Э.В. Мальцев,
  К.П. Павлюченко. – Одесса: Астропринт, 2002. – 448 с.

 8. Колесник К.Э. Бальнеотерапия как этап санаторно-курортного лечения у детей с сахарным диабетом // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2003. - № 2(34). – С. 26 - 30.

 9. Науково-практичні рекомендації з утримання лабораторних тварин та роботи з ними /
  Ю. М. Кожем’якін, О. С. Хромов, М. А. Філоненко, Г. А. Сайфетдінова. – К.: Авіцена, 2002. – 156 с.

 10. Посібник з методів досліджень природних та преформованих засобів: мінеральні природні лікувально-столові та лікувальні води, напої на їхній основі; штучно-мінералізовані води; полоїди, розсоли, глини, воски та препарати на їхній основі. / Н.О. Алєксєєнко, О.С. Павлова, Б.А. Насібуллін, А.С. Ручкіна. - Одеса, 2002. – Ч. 3. Експериментальні та доклінічні дослідження. –– 120 с.

 11. Патент 63252А Україна, МПК G09 B23/28. Спосіб моделювання цукрового предіабету / Т.А. Золотарьова, О.С. Павлова, Н.О. Алексеенко, А.С. Ручкіна, Б.А. Насібуллін,
  О.Я. Олешко, С.Г. Гуща. – Опубл. 15.01.2004. - Бюл. №1.

 12. Каминский Л.С. Статистическая обработка лабораторных и клинических данных. Применение статистики в научной и практической работе врача. – Л.: Медицина, 1964. –
  250 с.

Таблиця 1

Зміни показників водно-електролітного обміну в печінці щурів з алоксановою інтоксикацією під впливом мінеральних вод (інсулінозалежна тканина)

Показник

Інтактні щури

(n=10)

Алоксанова інтоксикація

(n=10)

Борна мінеральна вода «Планета»

Кремнієва мінеральна вода «Дана»

1±m1)

2±m2)

D

P

Лікувальний режим (n=10)

D

P

Профілактич-ний режим (n=10)

D

P

Лікувальний режим (n=10)

D

P

Профілактич-ний режим (n=10)

D

P

3±m3)

4±m4)

5±m5)

6±m6)

Натрій, ммоль/кг. сух. тк.

137,82±5,21

158,26±8,26

+20,44

<0,05

141,30±7,82

+3,48

>0,5

153,04±18,26

+15,22

>0,5

138,26±12,61

+0,44

>0,5

136,95±7,39

–0,87

>0,5

Калій, ммоль/кг. сух. тк.

289,48± 13,84

261,79±21,79

–27,69

>0,5

290,00±5,13

+0,52

>0,5

276,41±19,74

+15,38

>0,5

278,20±13,84

–11,28

>0,5

262,30±6,92

–27,18

>0,5

Таблиця 2

 1. Н. А. Мацегора (відповідальний секретар) (2)

  Документ
  О. М. Ігнатьєв (заступник головного редактора), В. О. Лісобей (науковий редактор), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), Є. П. Белобров, В. М. Євстафьєв, О.
 2. Н. А. Мацегора (відповідальний секретар) (3)

  Документ
  О. К. Асмолов (Одеса), К. Д. Бабов (Одеса), Ю. І. Бажора (Одеса), М. І Голубятніков (Іллічівськ), С. А. Гуляр (Київ), В. М. Запорожан (Одеса), М. Ф. Ізмеров (Москва), С.
 3. В. Ю. Волянський ( заступник головного редактора ), В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В. О. Васильєв, О.І. Верба, Ю.І. Гульченко, Т. В. Дем (2)

  Документ
  Р.В.Богатирьова (Київ), П.В.Волошин (Харків), Є.М.Горбань (Київ), С.О.Гуляр (Київ), Л.М.Давидов (Київ), В.М.Запорожан (Одеса), В.О.Зубков (Одеса), М.Ф.
 4. Н. А. Мацегора (відповідальний секретар) О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов (1)

  Документ
  Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук (Бюлетень ВАК України від 9 червня 1997р.
 5. Н. А. Мацегора (відповідальний секретар) О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов (4)

  Документ
  Вступ. На фоні несприятливої демографічної ситуації важливе значення набувають питання збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я, яке є важливим компонентом популяційного і становить основу формування перспектив медико-демографічного розвитку.
 6. В. Ю. Волянський ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В. О. Васильєв, О.І. Верба, Ю.І. Гульченко, Т. В. Демидова, Б. С. Запорожченко, О. М.Ігнать (3)

  Документ
  В современных условиях отчетливо прослеживается тенденция к развитию в здравоохранении отраслевых научно – лечебных структур, что обусловлено необходимостью активного внедрения в медицинскую практику достижений современных технологий.
 7. В. Ю. Волянський ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В. О. Васильєв, О.І. Верба, Ю.І. Гульченко, Т. В. Демидова, Б. С. Запорожченко, О. М.Ігнать (4)

  Документ
  Эффективность терапии наиболее распространенной на юге Украины опийной наркомании продолжает оставаться низкой, часты рецидивы заболевания [ 1 ]. По данным Минздрава Украины не более 10 % больных снимаются с диспансерного учета в связи с выздоровлением.
 8. В. Ю. Волянський ( заступник головного редактора ), В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В. О. Васильєв, О.І. Верба, Ю.І. Гульченко, Т. В. Дем (1)

  Документ
  В.Ю.Волянський ( заступник головного редактора ), В.Г.Руденко ( заступник головного редактора ), Н.А.Мацегора (відповідальний секретар), О.Г.Андрієвський, О.
 9. В. Ю. Волянський ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В. О. Васильєв, О.І. Верба, Ю.І. Гульченко, Т. В. Демидова, Б. С. Запорожченко, О. М.Ігнать (1)

  Документ
  В.Г.Руденко( науковий редактор), В.Ю.Волянський ( заступник головного редактора ), Н.А.Мацегора (відповідальний секретар), О.Г.Андрієвський, О.К.Асмолов, В.

Другие похожие документы..