Н. А. Мацегора (відповідальний секретар)

Скоротливу діяльність матки досліджували in vitro на ізольованих препаратах гладких м'язів міометрію в умовах, максимально наближених до ізометричних 6, 7. Визначали тривалість скорочення, тривалість інтервалів між скороченнями, максимальну амплітуду скорочення, частоту скорочень за 10 хвилин спостереження.

Оцінку достовірності відмінностей у досліджуваних групах проводили за допомогою пакету статистичних програм "Statistica 5.5". Відмінності досліджуваних показників оцінювали за допомогою дисперсійного аналізу. В разі, якщо нульова гіпотеза не підтверджувалася, для подальшого аналізу використовували критерій Ньюмена-Кейлса.

Результати дослідження та їх обговорення

В результаті проведених досліджень встановлено, щопри відтворенні хронічного стресу після опромінення тривалість скорочення, інтервал між ними та амплітуда скорочень на стадії тривоги та резистентності відрізняються від показників інтактних тварин. На стадії виснаження хронічного стресу, при його відтворенні після опромінення, спостерігалися максимальні порушення скоротливої діяльності ізольованих смужок міометрію. Останнє проявлялось збільшенням тривалості інтервалу між скороченнями на 47,2%, зниженням амплітуди скорочень на 48,2%, частоти скорочень на 20,6% порівняно з інтактними самками. У сукупності це свідчить про радіаційно- та стрес-індуковані порушення енергетичного забезпечення, розлади нейрогуморальної регуляції скорочення (таблиця).

При застосуванні препарату "Левасил", на стадії тривоги хронічного стресу, порушення скоротливої діяльності матки були такими ж, як і у групі тварин, що не отримували корекцію. Але на стадії резистентності хронічного стресу показники скоротливої діяльності матки не відрізнялись від показників інтактних тварин. Отримані дані свідчать, по-перше, про здатність запропонованого препарату ефективно усувати радіаційно- та стрес-індуковані порушення скоротливої діяльності матки. По-друге, для розвитку ефекту "Левасилу" необхідний певний проміжок часу.

На стадії виснаження хронічного стресу, відтвореного після опромінення, застосування запропонованої експериментальної терапії дозволяє зберегти тривалість скорочення та інтервал між ними, а також частоту скорочень на рівні інтактних тварин. Останнє свідчить про усунення розладів нейрогуморальної регуляції міометрію. Слід зазначити, що застосування "Левасилу" попереджає зменшення амплітуди скорочення на стадії резистентності хронічного стресу відтвореного після опромінення, але не попереджає на стадії виснаження, що може бути пояснене достатньо потужним негативним впливом опромінення і стресогенного фактору.

Здатність "Левасилу" попереджати порушення скоротливої діяльності матки може бути пояснена ефектами його складових компонентів: силімарину та вітамінів групи В. За рахунок стабілізації мембран гепатоцитів, пригнічення перекісного окислення ліпідів, посилення синтезу білка та фосфоліпідів силімарин, в умовах дії опромінення і стресу, попереджає ушкодження печінки, тим самим сприяє підтриманню неспецифічної резистентності організму. До того ж силімарин активізує синтез глютатіону в печінці на потреби інших органів і забезпечення в них прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу. Стосовно міометрію це вкрай важливо, адже місцеве посилення вільнорадикального окислення може призводити до розладів скоротливої діяльності матки [8]. В основі цього лежать пригнічення авторитмічної скоротливої активності гладких міоцитів [9], що у свою чергу може бути пов'язане з розладами нейрогуморальної регуляції скорочень міометрію [10]. Тут в нагоді стають властивості вітамінів групи В, які входять до складу "Левасилу", нормалізувати функціонування нервової системи, зокрема обмін медіаторів.

Таблиця

Скоротлива діяльність міометрію опpомінених та стрес-уражених самок (M±m, n=10)

Група тварин

Тривалість скорочення, с

Тривалість

інтервалу, с

Амплітуда, мм

Частота скорочень кількість/10хв

Інтактні

16,8±0,63

21,8±1,01

14,5±0,87

15,5±0,62

Опромі-нення + стрес

стадія тривоги

12,2±0,811

29,4±1,11

8,3±0,43 1

14,4±0,71

стадія резис

тентності

14,9±0,651

29,1±1,31

12,1±0,691

13,6±0,8

стадія виснаження

16,3±0,67

32,1±1,541

7,5±0,331

12,3±0,581

Опромі-нення + стрес + корекція

стадія тривоги

12,8±0,581

28,5±1,01

9,1±0,561

14,5±0,51

стадія резис

тентності

16,1±0,6

22,7±0,952

13,8±0,68

15,7±0,582

стадія виснаження

16,5±0,59

23,7±0,762

12,1±0,451,2

14,9±0,492

Примітки:

 1. 1 - р<0,05 порівняно з інтактними самками;

 2. 2 - р<0,05 порівняно з радіаційно- та стрес-ураженими самками

Таким чином, застосування "Левасилу" спрямоване в першу чергу навідновлення і активацію власних адаптаційних систем організму, спрямованих на збереження гомеостазу і попередження створення умов для виникнення розладів скоротливої діяльності матки при дії несприятливих факторів довкілля.

Висновки.Застосування "Левасилу" у самок щурів, у яких відтворювали хронічний емоційно-больовий стрес після -опромінення, ефективно попереджає розлади скоротливої діяльності матки, що проявляється нормалізацією частоти скорочень і зменшенням падіння амплітуди скорочень ізольованих смужок міометрію.

Перспективи подальших досліджень: з'ясувати можливість використання в клінічних умовах "Левасилу" для профілактики порушень скоротливої діяльності матки викликаних впливом несприятливих факторів довкілля.

Література

 1. Забокрицький А.В. Лікування слабості пологової діяльності у сучасному акушерстві // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2000. – № 2. - С. 73 - 75.

 2. Зефирова Т.П., Мальцева Л.И. Прогнозирование аномалий родовой деятельности у беременных с хронической урогенитальной инфекцией // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2007. - № 2. – С. 21-26.

 3. Кравченко О.В., Узінський С.Є. Особливості перебігу вагітності та пологів у мешканок ІІІ та IV зон радіаційного забруднення // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2000. − № 1. – С. 70-71.

 4. Веропотвелян П.М., Веропотвелян М.П., Панасенко О.М., Шевченко А.С. Вплив нервово-психічного напруження на перебіг вагітності та пологів у молодих жінок // Педіатрія акушерство та гінекологія. – 2006. - № 3. – С. 74-77.

 5. Абрамченко В.В. Антиоксиданты и антигипоксанты в акушерстве.- С.-Пб.: ДЕАН, 2001.- 400 с.

 6. Доклинические исследования лекарственных средств (методические рекомендации)/ Под ред. чл.-кор. АМН Украины О.В. Стефанова. − К.: Авицена, 2001. − 528 с.

 7. Эксперименты на изолированных препаратах гладких мышщ / Р. Блаттнер, Х. Классен, Х. Денерт, Х. Деринг .- М.: Мир, 1983. – 206 с.

 8. Патоморфологическое обоснование липосомальной терапии слабости родовой деятельности / Насрин Кхаледа, Грищенко О.В., Яковцова А.Ф. та ін. // Медицина сегодня и завтра. - 2000. - № 1. – С. 105-107.

 9. Сумовская А.Е., Объедкова Г.Ю., Герман В.В. Механизмы нарушений сократительной функции миометрия на ультраструктурном уровне. – Медицинская наука-практическому здравоохранению. – Саратов, 1989. – С. 84-86.

 10. Ульянов В.О. Зміни активності ацетилхолінестерази у міометрії опромінених щурів // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2007. - № 2. – С. 162-163.

УДК 616.379-008.64-092.9:612.015.31

С.Г. Гуща

МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ЗМІН ТКАНИННИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ

ПРИ АЛОКСАНОВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ

Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології,

м. Одеса

Реферат

С.Г. Гуща

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИизменений тканевых электролитов при аллоксановой интоксикации

Ранее проведенные нами исследования показали наличие изменений водно-электролитного обмена при скрытых нарушениях углеводного обмена, проявляющихся только изменением толерантности к глюкозе. На 100 белых крысах линии Wistar изучены изменения электролитов в инсулинзависимых и инсуленнезависимых тканях. Депонирование в тканях натрия, присущее сахарному диабету, осуществляется в инсулинозависимых тканях, а в инсулиннезависимых тканях происходит накопление калия. Показана возможность нормализации этих изменений внутренним приёмом минеральных вод.

Ключевые слова: тканевые электролиты, аллоксановая интоксикация, минеральные воды.

--------------------------------------------

© С.Г. Гуща

Реферат

С.Г. Гуща

МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ КАК ЗАСІБ КОРРЕКЦІЇ ЗМІН ТКАНИННИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ ПРИ РОЗВИТКУ АЛОКСАНОВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ

Дослідження, що були проведені нами раніше, показали наявність змін водно-електролітного обміну при прихованих порушеннях вуглеводного обміну, які проявлялись лише тільки змінами толерантності до глюкози. Метою даної роботи було дослідити зміни вмісту електролітів у тканинах, різних по відношенню до інсуліну, при алоксановій інтоксикації та корегуючу здатність мінеральних вод різного хімічного складу. На 100 білих щурах лінії Wistar вивчено зміни електролітів в інсулінозалежних та інсуліннезалежних тканинах. Депонування у тканинах натрію, що притаманно цукровому діабету, проявляється в інсулінозалежних тканинах, тоді як у інсуліннезалежних тканинах відмічається накопичення калію. Показано можливість нормалізування цих змін під впливом внутрішнього прийому мінеральних вод.

Ключові слова: тканинні електроліти, алоксанова інтоксикація, мінеральні води.

Summary

S.G.Guscha

 1. Н. А. Мацегора (відповідальний секретар) (2)

  Документ
  О. М. Ігнатьєв (заступник головного редактора), В. О. Лісобей (науковий редактор), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), Є. П. Белобров, В. М. Євстафьєв, О.
 2. Н. А. Мацегора (відповідальний секретар) (3)

  Документ
  О. К. Асмолов (Одеса), К. Д. Бабов (Одеса), Ю. І. Бажора (Одеса), М. І Голубятніков (Іллічівськ), С. А. Гуляр (Київ), В. М. Запорожан (Одеса), М. Ф. Ізмеров (Москва), С.
 3. В. Ю. Волянський ( заступник головного редактора ), В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В. О. Васильєв, О.І. Верба, Ю.І. Гульченко, Т. В. Дем (2)

  Документ
  Р.В.Богатирьова (Київ), П.В.Волошин (Харків), Є.М.Горбань (Київ), С.О.Гуляр (Київ), Л.М.Давидов (Київ), В.М.Запорожан (Одеса), В.О.Зубков (Одеса), М.Ф.
 4. Н. А. Мацегора (відповідальний секретар) О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов (1)

  Документ
  Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук (Бюлетень ВАК України від 9 червня 1997р.
 5. Н. А. Мацегора (відповідальний секретар) О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов (4)

  Документ
  Вступ. На фоні несприятливої демографічної ситуації важливе значення набувають питання збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я, яке є важливим компонентом популяційного і становить основу формування перспектив медико-демографічного розвитку.
 6. В. Ю. Волянський ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В. О. Васильєв, О.І. Верба, Ю.І. Гульченко, Т. В. Демидова, Б. С. Запорожченко, О. М.Ігнать (3)

  Документ
  В современных условиях отчетливо прослеживается тенденция к развитию в здравоохранении отраслевых научно – лечебных структур, что обусловлено необходимостью активного внедрения в медицинскую практику достижений современных технологий.
 7. В. Ю. Волянський ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В. О. Васильєв, О.І. Верба, Ю.І. Гульченко, Т. В. Демидова, Б. С. Запорожченко, О. М.Ігнать (4)

  Документ
  Эффективность терапии наиболее распространенной на юге Украины опийной наркомании продолжает оставаться низкой, часты рецидивы заболевания [ 1 ]. По данным Минздрава Украины не более 10 % больных снимаются с диспансерного учета в связи с выздоровлением.
 8. В. Ю. Волянський ( заступник головного редактора ), В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В. О. Васильєв, О.І. Верба, Ю.І. Гульченко, Т. В. Дем (1)

  Документ
  В.Ю.Волянський ( заступник головного редактора ), В.Г.Руденко ( заступник головного редактора ), Н.А.Мацегора (відповідальний секретар), О.Г.Андрієвський, О.
 9. В. Ю. Волянський ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В. О. Васильєв, О.І. Верба, Ю.І. Гульченко, Т. В. Демидова, Б. С. Запорожченко, О. М.Ігнать (1)

  Документ
  В.Г.Руденко( науковий редактор), В.Ю.Волянський ( заступник головного редактора ), Н.А.Мацегора (відповідальний секретар), О.Г.Андрієвський, О.К.Асмолов, В.

Другие похожие документы..