บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2546 เล่ม 30

บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2546 เล่ม 30

Reading - Zymomonas mobilis

- 1642 -

Reading

บุบผา เมฆศรีทองคำ. ความสนใจของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครในการอ่านข่าวสารความรู้ด้านภาษาไทยจากหนังสือพิมพ์ ในปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2540. 159 หน้า. (ว 98838 ฉ.1; 99892 ฉ.2)

Malee Nitsaisook. A study of Thai students' EFL reading literacy. Bangkok : Rajabhat Institute Suansunandha, 1996. 292 p. (R E11537)

Saowaluck Tepsuriwong. An investigation into learner's reading strategies in performing pedagogic reading tasks. Reading : University of Reading, 2001. 377 p. (T E16105)

Reading--Ability testing

Orapin Kampanthong. Competence de lecture en langue maternelle et en langue franzaise chey les etudiants Thailandais. France : Universite Stendhal Grenoble III, 1993. xx, 313 p. (T E6044)

Tuanchai Tan-ngarmtrong. Cloze procedure as a measure of reading ability of Thai learners in an English intensive course. Bangkok : National Institute of Development Administration, 1984.
vi, 45 p. (R E1956)

Reading--Code emphasis approaches

Sumalee Sawatdirakpong. The effectiveness of cloze in teaching reading comprehension. Bangkok : Mahidol University, 1980. 2 แผ่น (103 เฟรม). (T MF09669)

Reading--Research

Chanida Intaravisut. An Experimental study of teaching listening comprehension reinforced by reading skill. Bangkok : Mahidol University, 1987. xvii, 195 p. (T E6553)

Reading--Study and teaching

Pramarn Subphadoongchone. Lexical guessing in a scientific context : a case of first-year Mahidol science students. Bangkok : Mahidol University, 2000. 89 p. (T E15563)

Reading [Elementary]

อารมย์ พรมรัตน์พันธ์. การจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2541. 144 หน้า. (วพ 100336)

Reading [Elementary]--Bangkok

อารี มากมณี. การพัฒนาแบบสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการตรวจให้คะแนนแบบพหุวิภาค. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. 176 หน้า.
(วพ 99221)

Reading [Elementary]--Chiang Mai

Boonlert Compan. Effects of repeated reading and self-directed behavior on reading skills and generalization of the reading skills of the third-grade hill tribe students. Bangkok : Chulalongkorn University, 1997. 232 p. (T E12438)

Reading [Elementary]--Khon Kaen

อุดมพร สุพรรณวงศ์. ผลของการวางตำแหน่งคำถามที่แตกต่างกันสองชนิด ในหนังสือการ์ตูนเสริมการอ่านที่มีต่อความเข้าใจในการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541. 181 หน้า. (วพ 98495)

Reading [Elementary]--Lop Buri

ราตรี ฤทธิสาร. การทดลองใช้แบบฝึกการอ่านภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดลพบุรี. ลพบุรี : หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี, 2540. 81 หน้า. (ว 100951)

Reading [Elementary]--Nakhon Ratchasima

ดาวเรือง ขึงโพธิ์. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบธรรมนูญการสอนอ่าน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541. 485 หน้า.
(วพ 98189)

Reading [Elementary]--Phetchabun

ทิพาภรณ์ กาฬะสิน. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2541. 259 หน้า. (วพ 98370)

Reading [higher education]

วิชา ทรวงแสวง. การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างนิสัยการอ่านสำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ. พระนครศรีอยุธยา : สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2541. 82 หน้า. (ว 100752)

สุมนา อินทร์คำน้อย. การศึกษาความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2541]. 240 หน้า.
(ว 98553)

อัญชลี วงศ์หล้า. ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านบทเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2542. 54 หน้า. (ว 97899 ฉ.1; 97900 ฉ.2)

Bamrung Torut. The use of Burmuth Cloze readability procedure for evaluating the suitability of an English external reading book. Bangkok : Silpakorn University, 1981. 39 p. (R E212)

Kanchana Thearmtanachock. English language reading abilities and reading strategies of second-year students at Payap University, Chiang Mai province, Thailand. Chiang Mai : Payap University, 1999. 94 p. (T E13241)

Reading [higher education] (ต่อ)

Kulaporn Hiranburana. The assessment of the reading speed and reading ability of Chulalongkorn University commerce and accountancy students who are trained by using a computer reading program. Bangkok : Chulalongkorn University, 1999. 42 p. (R E14301)

Metee Kansa. The use of the modified cloze procedure as a teaching technique to improve reading skills. Bangkok : King Mongkut's Institute of Technology Thonburi, 1990. 79 p. (T E6886)

Pornpun Oranpattanachai. The effectiveness of the semantic mapping technique on reading achievement of the first-year nursing students at Mahidol University. Bangkok : Mahidol University, 1993. x, 188 p. (T E7830)

Saneh Aumpayub. An experimental study of the effectiveness of the student generated question technique on reading achievement of the first year nursing students at Mahidol University. Bangkok : Mahidol University, 1990. v, 191 leaves. (T E5796)

Supatra Bureewachira. The effects of computer-assisted reading on reading performance of adult developmental readers at the National Institute of Development Administration. Bangkok : National Institute of Development Administration, 1998. 81 p. (R E13021)

U-sa Keenardputta. The effect of "Plan technique" on the reading comprehension of first year nursing students at Mahidol University. Bangkok : Mahidol University, 1999. 99 p. (T E14215)

Wanida Penkingcarn. The effects of student-generated questions on the reading comprehension of high school students in Thailand. Mexico : New Mexico State University, 1992. xi, 87 p. (T E7286)

Waraporn Tajan. An experimental study of the use of Thai text in parallel with English text in teaching English reading comprehension. Bangkok : Mahidol University, 1992. xi, 189 p. (T E7329)

Reading [Higher education]--Chaiyaphum

Malai Intongkam. The use of gap principles to create students' motivation and enable students' active performances. Bangkok : King Mongkut's Institute of Technology Thonburi, 1991. 205 p.
(T E6882)

Reading [Primary]

Wiladlak Chuawanlee. Determinants of emergent reading. Hawaii : University of Hawaii, 1993. xvii, 135 p. (T E6103)

Reading [Secondary]

Arunrat Puangtipakorn. A comparative study of levels of questioning : their effects on the reading achievement of M.4 students. Bangkok : Mahidol University, 1989. x, 147 leaves. (T E5124)

Komgrich Supapornpradub. The effect of using a mutual dictation technique to improve reading comprehension of low achieving readers. Bangkok : King Mongkut's Institute of Technology Thonburi, 1992. 99 p. (T E6912)

Nantana Pichaipattanasopon. An experiment of using 'pairwork' to help less-able students improve their reading comprehension ability. Bangkok : King Mongkut's Institute of Technology Thonburi, 1991. 100 p. (T E6891)

Nattamon Tanyapanit. Effects of cultural content schemata on reading performance of Matthayom Suksa 5 students at Phimanphitthayasan school. Bangkok : National Institute of Development Administration, 1998. 74 p. (R E13233)

Rachaporn Ngoenwilai. An investigation on schematic mapping abilities employed by skilled and less skilled M.5 readers in reading English texts as measured by modified cloze tests. Bangkok : Mahidol University, 1998. 92 p. (T E12884)

Saiwaroon Wongsuwan. The analysis of the problems concerning text reading skills of the mathayom suksa 6 students in the demonstration schools affiliated to the Ministry of University Affairs in Thailand. Bangkok : Mahidol University, 1992. vii, 129 p. (T E6281)

Saowaluck Tepsuriwong. Using action mazes to improve students' reading strategies. Bangkok : King Mongkut's Institute of Technology Thonburi, 1991. 139 p. (T E6898)

Teeradet Yindee. A study of using 'jigsaw reading' technique in a large class to create more student involvement. Bangkok : King Mongkut's Institute of Technology Thonburi, 1991. 149 p. (T E6893)

Wanida Wiromrat. The effect of non-verbal material on reading comprehension at the while reading stage to PWT students Udornthani Agricultural College. Bangkok : King Mongkut's Institute of Technology Thonburi, 1989. 130 leaves. (T E5481)

Reading [Secondary]--Bangkok

พรรัตน์ สุวรรณรัตน์. การศึกษาทักษะการคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542. 15 หน้า. (ว 100871)

Wanida Yarnruksa. The study of the relationships between reading skill and the achievement in learning English among senior high school students. Bangkok : Ramkhamhaeng University, 1997. 153 p. (T E11672)

Reading [Secondary]--Kanchanaburi

จรัส ไตรบุญ. การศึกษากลวิธีการอ่านโดยการวิเคราะห์การบอกกระบวนการคิดในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสามารถในการอ่านสูงและต่ำ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541. 146 หน้า. (วพ 99722)

Reading comprehension

Alisa Boonsong. The effect of background knowledge on reading performance. Bangkok : National Institute of Development Administration, 1998. 108 p. (R E13236)

Apiradee Vinotai. Using a step by step puzzle to help students with vocabulary and reading comprehension. Bangkok : King Mongkut's Institute of Technology Thonburi, 1992. 115 p.
(T E6901)

Bamrung Torut. Metacognitive strategy awareness and efl reading comprehension : a study of Thai secondary students. Southern Illinois : University at Carbondale, 1994. ix, 120 p. (T E7764)

Chariya Pholprasert. The language analysis of syntactic structures embedded in toefl reading comprehension passages and the language achievement of Kasetsart University students both prior and following their undergoing a one-semester toefl course. Bangkok : Kasetsart University, 1994. 18 p. (R E8749)

Choosri Banditvilai. A study of the effect of using parallel reading passages to help students improve their listening comprehension. Bangkok : King Mongkut's Institute of Technology Thonburi, 1991. 107 p. (T E6892)

Chutima Satidsathien. The effect of context clues on reading comprehension of the first year public health students at Burapha University. Bangkok : National Institute of Development Administration, 1997. 63 p. (R E12259)

Duangchan Sinpho. The role of active vocabulary in the development of the reading comprehension of diploma-level technical students. Bangkok : Mahidol University, 1999. 137 p. (T E14012)

Jiraporn Gotam. Development of an instructional game for English critical reading for high school students. Bangkok : Mahidol University, 2000. 118 p. (T E15315)

Kanchana Thearmtanachock. English language reading abilities and reading strategies of second-year students at Payap University, Chiang Mai province, Thailand. Chiang Mai : Payap University, 1999. 94 p. (T E13241)

Ketvalee Tirawanchai. The use of text structure among EFL Thai students and its effects on their reading comprehension. Illinois : University of Illinois, 1996. 163 p. (T E10399)

Reading comprehension (ต่อ)

Komgrich Supapornpradub. The effect of using a mutual dictation technique to improve reading comprehension of low achieving readers. Bangkok : King Mongkut's Institute of Technology Thonburi, 1992. 99 p. (T E6912)

Kornsiri Sareepukkana. The use and effectiveness of Thai and English questions and responses in multiple-choice and open-ended tests of EFL reading comprehension : a comparative study of test results. Bangkok : Mahidol University, 1991. ix, 104 p. (T E7511)

Nantana Pichaipattanasopon. An experiment of using 'pairwork' to help less-able students improve their reading comprehension ability. Bangkok : King Mongkut's Institute of Technology Thonburi, 1991. 100 p. (T E6891)

Piyapa Sirivedin. A comparison of the effect of using traditional printed texts and multimedia CD-ROMs on reading comprehension of Thai mattayom 3 students. Bangkok : National Institute of Development Administration, 1998. 83 p. (R E13017)

Piyatida Changpueng. A comparison of English reading achievement of applied statistics students taught with summary writing method and conventional method : King Mongkut Institute of Technology North Bangkok. Bangkok : Mahidol University, 1999. 147 p. (T E14090)

Prapat Makchuchit. The Relationship between connotative acculturation and reading comprehension among Thai graduate students. Oklahoma : University of Oklahoma, 1993. xiv, 164 p. (T E6072)

Pummarin Loethurakitskul. Effects of content schema on reading comprehension of bank staff in Kamphaeng Phet. Bangkok : National Institute of Development Administration, 1997. 86 p.
(R E12255)

Somkuan Poonate. Triage : learner training to improve word tackling strategies. Bangkok : King Mongkut's Institute of Technology Thonburi, 1992. 101 p. (T E6899)

Sumalee Sawatdirakpong. The effectiveness of cloze in teaching reading comprehension. Bangkok : Mahidol University, 1980. 2 แผ่น (103 เฟรม). (T MF09669)

Suphanan Reinthong. Strategies of teaching EFL reading comprehension to upper secondary students (years 10-12) in Thai high school. Victoria : La Trobe University, 1997. 80 p. (T E11594)

Surachada Tipwong. Effective strategies in skimming. Bangkok : King Mongkut's University of Technology Thonburi, 1998. 101 p. (R E13989)

Surachai Piyanukool. Effects of teaching reading through discussion of text structures. North Texas : University of North Texas, 2001. 101 p. (T E18997)

Reading comprehension (ต่อ)

Thanaporn Pantawee. The effects of training in using sentence analysis on students' reading comprehension. Bangkok : King Mongkut's University of Technology Thonburi, 1998. 94 p.
(R E13815)

Tuenjai Pinkerd. Oral and silent reading strategies and comprehension processes using expository and narrative texts : case studies of six Thai native speakers. Ohio : Ohio State University, 1995. 260 p. (T E8387)

U-sa Keenardputta. The effect of "Plan technique" on the reading comprehension of first year nursing students at Mahidol University. Bangkok : Mahidol University, 1999. 99 p. (T E14215)

Vanlee Siriganjanavong. The effects of word-recognition strategies on reading comprehension of EFL students. Bangkok : National Institute of Development Administration, 1998. 103 p. (R E13238)

Wanida Penkingcarn. The effects of student-generated questions on the reading comprehension of high school students in Thailand. Mexico : New Mexico State University, 1992. xi, 87 p. (T E7286)

Wanida Wiromrat. The effect of non-verbal material on reading comprehension at the while reading stage to PWT students Udornthani Agricultural College. Bangkok : King Mongkut's Institute of Technology Thonburi, 1989. 130 leaves. (T E5481)

Waraporn Tajan. An experimental study of the use of Thai text in parallel with English text in teaching English reading comprehension. Bangkok : Mahidol University, 1992. xi, 189 p. (T E7329)

Wichiehchai Kiatchanapaiboon. Reading comprehension materials developed to teach the use of referent terms involving "This" and "Such". Bangkok : Mahidol University, 1981. 4 แผ่น
(192 เฟรม). (T MF09481)

Worapha Chansupharin. Effects of versatext program on reading comprehension of remedial students of the School of Social Development at NIDA. Bangkok : National Institute of Development Administration, 1997. 103 p. (R E12256)

Reading comprehension--Study and teaching

Suchada Rerkaroonthong. A study of the effectiveness of the outlining technique on reading comprehension of the first year nursing students at Mahidol University. Bangkok : Mahidol University, 2000. 126 p. (T E15215)

Reading elementary

คมสันติ์ เฮ้าเส็ง. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนอ่านจับใจความโดยใช้รูปแบบการสอนอ่านที่พัฒนาขึ้นกับวิธีการสอนอ่านตามคู่มือครู. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542. 390 หน้า. (วพ 100116)

Reading interests

บุบผา เมฆศรีทองคำ. ความสนใจของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครในการอ่านข่าวสารความรู้ด้านภาษาไทยจากหนังสือพิมพ์ ในปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2540. 159 หน้า. (ว 98838 ฉ.1; 99892 ฉ.2)

สุมนา อินทร์คำน้อย. การศึกษาความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2541]. 240 หน้า.
(ว 98553)

Tassanee Ounvichit. A comparison of the reading perceptions of Thai and North American raters on some selected Thai and American newspaper editorials. Bangkok : Mahidol University, 1989.
xiii, 154 p. (T E8143)

Real estate agents--Law and legislation

สมศักดิ์ โตรักษา. กฎหมายควบคุมการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2541. 139 หน้า. (วพ 100344)

Real estate business

Uthaiwan Witchaboonsiri. Strategic plan guidelines for real estate development to survive during economic crisis. Bangkok : Chulalongkorn University, 1999. 105 p. (T E15021)

 1. บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2546 เล่ม 29

  Документ
  Thitinai Gaewdang. Cristallochimie et luminescence de quelques oxydes et fluorures de l indium. France : L Universite Bordeaux I, 1993. 181 p. (T E6075)
 2. Приказ №18-п от «30» июля 2010 г. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку

  Документ
  4. Предмет государственного контракта: поставка книжной продукции для нужд Федерального государственного учреждения культуры «Российская государственная библиотека для молодежи»
 3. Q. B. W. A. Braille Library subject catalogue as at 30 April 2004

  Документ
  Some pioneering-style stories are set in CONtemporary times and should be coded as PAS with an additional coding of [FAM], also adding the year and place.
 4. Village Bookmarket Off-Line Inventory 3-30-2010

  Документ
  12793 Abranz, Alfred and John Knight (Adapted by) WALTER LANTZ WOODY WOODPECKER S POGO STICK ADVENTURES $3.50 Children Walter Lantz Studio 1954 Hardcover
 5. Science Citation Index Expanded (sci-expanded) (3)

  Документ
  Addresses: [Xia, Lin; Wei, Zhixiang] Natl Ctr Nanosci & Technol, Beijing 100190, Peoples R China; [Wan, Meixiang] Chinese Acad Sci, Inst Chem, Beijing 100190,
 6. 03-Cry Of The Celts Part 1 (4: 30)

  Документ
  - 18-Cry Of The Celts Part ( : 5) . - 19-Celtic Fire (Live) (3:48) 3. Apocalyptica - Beyound Time (3:57) 4. Disturbed - Perfect Insanity (4:14) 5.
 7. "общероссийский классификатор продукции" ок 005-93 (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30. 12. 1993 n 301) (дата введения 01. 07. 1994) (коды 01 0000 51 7800)

  Документ
  "ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ПРОДУКЦИИ" ОК 005-93 (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 N 301) (дата введения 01.07.1994) (коды 01 - 51 7800) (ред.
 8. És szeretnéd hogy továbbra is bővüljön, kérlek támogasd munkám

  Документ
  Az információkereső tezaurusz az MSZ 3418-87-es szabvány szerint: Az információkereső tezaurusz természetes nyelven kifejezett fogalmak olyan tartalmilag szabályozott, szükség szerint változtatható szótára, amelyben feltüntetik a legfontosabb
 9. Ecole Française d’Extrême-Orient

  Документ
  Abel, Tom. "Complex Adaptive Systems, Evolutionism, and Ecology within Anthropology: Interdisplinary Research for Understanding Cultural and Ecological Dynamics".

Другие похожие документы..