Труды преподавателей взфэи

Нагапетьянц Н.А. ………………………………………..

135, 137, 139

Назаренко Е.С. …………………………………………...

273

Назаров Д.В. ……………………………………………..

49

Назарова Ю.Н. …………………………………………...

258

Неверов П.А. ……………………………………………..

360

Неганов Ф.М. …………………………………………….

590

Немчинов В.К. ……………………………………………

36

Нехамкин А.Н. …………………………………………..

306

Никифорова С.В. ………………………………………...

405

Николаева И.П. ………………………………………….

303-306,308,309,313

Нишатов Н.П. ……………………………………………

2, 83, 96, 325

Новикова В.Е. ……………………………………………

252

Новикова Н.М. …………………………………………...

496

Новикова Т.А. ……………………………………………

306

Новлянская Н.Л. …………………………………………

406

Ноздрева И.Е. ……………………………………………

561

Одинцов Б.Е. ……………………………………………..

180, 181, 184, 187

Окружко О.А. ……………………………………………

457

Орехов С.А. ………………………………………………

447, 448

Орлова И.В. ………………………………………………

264-268, 275

Осиневич Л.Н. …………………………………………...

202

Осипов С.Ю. ……………………………………………..

82

Островский Э.В. …………………………………………

215, 216, 230, 231

Остроумов В.В. ………………………………………….

117

Падалкина Л.С. …………………………………………..

308

Пайзулаев И.Р. …………………………………………...

175

Панков Э.В. ………………………………………………

516

Парамонова Т.Н. …………………………………………

149

Парникова А.С. …………………………………………..

345

Парфенова А.В. ………………………………………….

530, 531

Пасовец Ю.М. ……………………………………………

470

Переверзева В.В. ………………………………………...

45

Перова Е.С. ………………………………………………

535

Петренко Н.Н. ……………………………………………

487

Петров А.М. ……………………………………………...

63

Петров А.Ю. ……………………………………………..

306

Петроченко Н.П. …………………………………………

299, 300

Петухова Е.П. ……………………………………………

306

Печникова А.В. ………………………………………….

78, 86, 89, 90, 97

Пильберг К.В. ……………………………………………

363

Пирогова З.А. …………………………………………….

306

Пислегина Н.В. …………………………………………..

360

Плешакова М.В. …………………………………………

413

Поволоцкая О.А. …………………………………………

378

Погодина Г.В. ……………………………………………

149

Подвойская Л.Т. …………………………………………

233

Поддубная М.Л. ………………………………………….

373-375,381,382,384

Подлесная Н.В. …………………………………………..

306

Подольский В.И. ………………………………………...

8-11, 17

Поленов В.С. ……………………………………………..

425, 434

Половников В.А. ………………………………………...

262-270, 276, 277

Поляк Г.Б. ………………………………………………..

238, 239, 241, 243

Поляков В.А. ……………………………………………..

128,129,575,584,585

Полякова Н.Н. ……………………………………………

407

Пономарева Л.В. …………………………………………

47, 408

Попадюк Т.Г. …………………………………………….

284, 286, 291

Попаренко Я.В. …………………………………………..

347

Попкова Е.Г. ……………………………………………..

306

Поправко В.В. ……………………………………………

426

Португалова О.В. ………………………………………..

252

Прасолова В.П. …………………………………………..

284-286

Притупов В.Г. ……………………………………………

367, 368

Приходай В.А. …………………………………………...

430

Проняева М.Е. …………………………………………...

487

Просвирнин Ю.Г. ………………………………………..

433, 437, 606

Проскурин В.К. …………………………………………..

249, 256

Протас В.Ф. ………………………………………………

306, 312, 317

Прусакова Г.В. …………………………………………...

376, 379

Пуляшкин В.В. …………………………………………..

207

Путилина Л.А. …………………………………………...

427

Путилова Л.М. …………………………………………...

214, 221

Райзберг Б.А. …………………………………………….

81

Ратников В.П. ……………………………………………

213, 217, 233, 324

Резник С.Д. ……………………………………………….

533

Решетникова И.И. ……………………………………….

543

Рогозенков А.В. …………………………………………..

36

Родина Г.А. ………………………………………………

305, 306, 601-603

Романенкова О.Н. ………………………………………..

137,138,140,141,145

Романов А.А. …………………………………………….

130

Романов А.Н. ……………………………………………

2,3,5,180,181

Рощина Т.И. ………………………………………………

64

Рудакова О.С. …………………………………………….

34, 35, 38, 153

Руденко А.М. …………………………………………….

364, 390

Рудкевич Е.Ю. …………………………………………...

590

Ружицкая И.В. …………………………………………...

409

Савин А.А. ……………………………………………….

6,9-11,18,19, 237

Савин И.А. ………………………………………………..

20

Савина А.А. ………………………………………………

6

Савина Н.В. ………………………………………………

21

Сагатгареев Р.М. …………………………………………

588

Саломахин А.Н. ………………………………………….

431

Салыева Л.С. ……………………………………………..

595-597

Самарина Л.Б. ……………………………………………

586, 587

Сапожникова Н.Г. ……………………………………….

442

Сафронова Л.Е. …………………………………………..

401

Свердлов М.Ю. …………………………………………..

371, 381, 383

Свердлова Е.Г. …………………………………………...

357, 382

Северов Ю.А. …………………………………………….

564,568,570,573,576

Седлецкий А.В. …………………………………………..

534

Семенова Т.В. ……………………………………………

306

Сербулов Ю.С. …………………………………………...

424, 435

Сергеев В.П. ……………………………………………...

604

Сергеев Н.И. ……………………………………………..

449, 450

Сергеева М.Е. ……………………………………………

202

Сивальнева Н.Н. …………………………………………

443

Сидорова М.И. …………………………………………...

65-67

Симчера В.М. …………………………………………….

196-199, 208-211

Синицына Г.И. …………………………………………...

306

Синяев В.В. ………………………………………………

131,132,135,138,146

Синяева И.М. …………………………………………….

131,132,134,137-140, 147

Ситникова В.А. …………………………………………..

68-71

Скворцова Е.М. ………………………………………….

114, 126, 127

Скрипкина Ж.Б. ………………………………………….

236

Скрипниченко В.А. ……………………………………...

339

Сладкова С.А. ……………………………………………

68, 70

Снимщикова И.В. ………………………………………..

306

Сметанин А.В. …………………………………………...

328,329,344,347,353

Смирнов С.Е. …………………………………………….

187, 190

Смирнова Е.Е. …………………………………………...

247

Смирнова И.А. …………………………………………...

306, 314

Смирнова К.Н. …………………………………………...

306

Смирнова М.Е. …………………………………………...

299, 300

Смирнова О.А. …………………………………………...

435

Сойников А.М. …………………………………………..

306

Сойникова Т.А. …………………………………………..

305, 306

Соколов С.Н. ……………………………………………..

533

Соксонов П.В. ……………………………………………

537

Солодов А.К. ……………………………………………..

257

Сорокина М.Е. …………………………………………...

301, 302

Сотникова Л.В. …………………………………………..

7, 22-32

Спесивцев В.А. …………………………………………..

422, 428, 440

Стародубцева Е.Б. ……………………………………….

78,81,85,86, 98-104

Старцева Н.В. ……………………………………………

562

Стельмашенко Н.Д. ……………………………………...

408, 410

Суворова В.И. ……………………………………………

184, 188, 189

Сукманов Э.В. ……………………………………………

484

Суслова Н.В. ……………………………………………..

176

Сухоручкина Н.А. ……………………………………….

306

Сычев Ю.К. ………………………………………………

153

Тажибов Т.Г. ……………………………………………..

414

Таласила О.В. …………………………………………….

306, 310

Тарасова С.В. …………………………………………….

307, 314

Татаркова Н.В. …………………………………………...

200

Тевлин В.А. ………………………………………………

348, 354

Телегин А.А. ……………………………………………..

470

Терновой А.И. ……………………………………………

361

Терновой К.И. ……………………………………………

361

Тимофеева Е.С. …………………………………………..

411

Титоренко Г.А. …………………………………………..

183

Толстов В.Ф. ……………………………………………..

306

Толстых Т.О. ……………………………………………..

423

Торопцов В.С. ……………………………………………

83,309,310,313,320, 321, 326

Трунин С.Н. ……………………………………………...

306

Тубис Г.Б. ………………………………………………...

462

Тужилова К.П. …………………………………………...

72

Тюнькин А.А. ……………………………………………

306

Тютиков А.Л. …………………………………………….

169

Уварова С.А. ……………………………………………..

306

Удалищев Д.П. …………………………………………...

86, 88, 89, 105

Удалов Ф.Е. ………………………………………………

533, 540

Уледова И.А. ……………………………………………..

219,220,225-227,229

Ульченкова В.Э. …………………………………………

306

Устенко А.А. ……………………………………………..

306

Учитель Ю.Г. …………………………………………….

361

Фатхутдинова А.М. ……………………………………...

176, 177, 179

Федорова Е.А. ……………………………………………

258-261

Федорова Г.В. ……………………………………………

45, 73

Федорцова Р.П. …………………………………………..

549

Федосеев В.В. ……………………………………………

278

Федулов Ю.К. ……………………………………………

123, 127

Феоктистова Т.В. ………………………………………...

488, 489

Филипьев Д.Ю. …………………………………………..

359, 360, 369, 391

Филонова Е.С. ……………………………………………

527

Хаврель В.Т. ……………………………………………...

306

Хартанович К.В. …………………………………………

412

Хорохордин Д.Н. ………………………………………...

421

Хорохордин Н.Н. ………………………………………...

421

Цамутали О.А. …………………………………………...

274

Цветкова Р. ……………………………………………….

66

Цветкова С.И. ……………………………………………

306-308, 311

Чепурной А.Г. ……………………………………………

176-179

Черепанова Е.М. …………………………………………

392

Черкасов А.В. ……………………………………………

497

Черкасова И.И. …………………………………………..

133

Черкасова Ю.Ю. …………………………………………

598

Чернова М.В. …………………………………………….

605

Чернышов Б.Н. …………………………………………..

279, 281, 285, 292

Четвертакова С.Е. ………………………………………..

187

Чигиринская Н.В. ………………………………………..

413

Чикилева Л.С. …………………………………………….

106, 108-111

Чистилина Е.В. …………………………………………..

471

Чугаева Т.Д. ……………………………………………...

358

Шаповалов В.Л. ………………………………………….

468

Шафиев Р.М. ……………………………………………..

151

Шаховская Л.С. ………………………………………….

305, 306, 413

Швеков А.В. ……………………………………………...

443

Шевелева А.В. …………………………………………...

506

Шереметьева Е.Н. ………………………………………..

149

Шивцова А.Б. ……………………………………………..

436

Шинкарева Л.И. ………………………………………….

517, 520

Шиповалов А.Г. ………………………………………….

508, 511, 512

Шиповалов Е.И. ………………………………………….

150

Шишов С.С. ……………………………………………...

194

Шлендер П.Э. ……………………………………………

293,295,296,297,298, 302

Шлыков Ю.В. ……………………………………………

279, 568, 575

Шубина Т.Ф. ……………………………………………..

343

Шумилов В.В. ……………………………………………

329, 334, 336-338, 340-342

Шумилова А.В. …………………………………………..

347, 349

Щевелева О.Н. …………………………………………...

429, 438, 439

Щеглов В.В. ……………………………………………...

416

Щеголевский В.А. ……………………………………….

116

Щербакова Н.С. ………………………………………….

9

Щетинин Е.Н. ……………………………………………

370

Щуров С.А. ………………………………………………

248

Эриашвили Н.Д. …………………………………………

77

Юдин В.В. ………………………………………………..

218, 223, 224, 235

Юдин С.В. ………………………………………………..

578

Юлдашева Г.Р. …………………………………………...

594

Юртаев И.Ю. …………………………………………….

280

Ядгаров Я.С. ……………………………………………..

115-119

Якушев А.А. ……………………………………………...

600

----------------------------------------------------------------------------

Составитель А.О. Астапович

Редактор И.А. Гусева

 1. Библиографический указатель по материалам библиотечного фонда Москва (2)

  Библиографический указатель
  Дайитбегов Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике : монография. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М : Вуз. учебник, 2010. – 578 с.
 2. Программа москва, взфэи 24-25 апреля 2012 г. Оргкомитет конференции (1)

  Программа
  Красильников Виктор Наумович – первый вице-президент ВЭО России, первый вице-президент, генеральный директор Международного Союза экономистов, первый вице-президент, академик Международной Академии менеджмента, академик РАЕН, доктор
 3. Программа москва, взфэи 24-25 апреля 2012 г. Оргкомитет конференции (2)

  Программа
  Красильников Виктор Наумович – первый вице-президент ВЭО России, первый вице-президент, генеральный директор Международного Союза экономистов, первый вице-президент, академик Международной Академии менеджмента, академик РАЕН, доктор
 4. Библиографический указатель по материалам библиотечного фонда Москва (1)

  Библиографический указатель
  Романов А.Н. Ускорение на подъеме: фрагменты из выступления… перед коллективом института 4 сентября 2007 г. Институтский вестник. - 2007.- № 3 (18).
 5. Бюллетень новых поступлений выпуск 6 Москва Центральная 2008 г

  Бюллетень
  Колесникова Т.Г. Функции многих переменных: Учебно-методическое пособие / Т.Г. Колесникова, В.П. Мостовой, Г.В. Прусакова; ВЗФЭИ. Барнаульский филиал. - Барнаул: Б.
 6. Методические указания по выполнению курсовой работы для самостоятельной работы студентов, обучающихся по специальности 080104. 65 «Экономика труда» (1)

  Методические указания
  Прикладные социологические исследования труда. Методические указания по выполнению курсовой работы. Для самостоятельной работы студентов, обучающихся по специальности 080104.
 7. Методические указания по выполнению курсовой работы для самостоятельной работы студентов, обучающихся по специальности 080104. 65 «Экономика труда» (2)

  Методические указания
  Экономика труда. Методические указания по выполнению курсовой работы. Для самостоятельной работы студентов, обучающихся по специальности 080104.65 «Экономика труда - М.
 8. Программа итоговой Государственной Аттестации для студентов, обучающихся по специальности 080104. 65 «Экономика труда»

  Программа
  Вы окончили теоретический курс обучения, прошли преддипломную практику и теперь перед Вами последний рубеж – Итоговая Государственная Аттестация. Именно она должна выявить соответствие Ваших знаний и умений требованиям Государственных
 9. Методические указания по выполнению курсовой работы Для студентов специальности 080104. 65 «Экономика труда»

  Методические указания
  Управление персоналом. Методические указания по выполнению курсовой работы. Темы курсовой работы. Для студентов специальности 080104.65 «Экономика труда».

Другие похожие документы..