Розділ І. Загальна характеристика управлінських рішень органів внутрішніх справ та адміністративних процедур

33


ЗМІСТ

ВСТУП.............................................................................................................................3

РОЗДІЛ І. Загальна характеристика управлінських рішень органів внутрішніх справ та адміністративних процедур

1.1. Взаємодія органів внутрішніх справ з населенням як об’єкт організаційно–управлінського впливу………………………………………………………………..10

1.2. Сутність та види управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням……………………………………………….......................31

1.3. Поняття адміністративної процедури…………...................................................57

Висновки до першого розділу………...……………………………………………...69

РОЗДІЛ ІІ. Адміністративно–процедурні питання прийняття та реалізації управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням

2.1.Адміністративні процедури прийняття управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням…………………………………….…72

2.2.Адміністративні процедури реалізації управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням……………………………………...108

2.3.Забезпечення законності адміністративних процедур прийняття та реалізації управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням…………………………………………………………………………...123

Висновки до другого розділу ……………………………………………...……….137

РОЗДІЛ ІІІ. Удосконалення адміністративних процедур прийняття та реалізації управлінських рішень органів внутрішніх справ

3.1.Ефективність управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням………………………….………………………………………………..139

3.2.Напрямки вдосконалення адміністративних процедур прийняття та реалізації управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням.......150

Висновки до третього розділу……………………………………………...……….170

ВИСНОВКИ ...............................................................................................................172

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………...176

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте /search.html

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. У системі державного управління органи внутрішніх справ посідають особливе місце, це обумовлено, перш за все, тими функціями, які вони покликані виконувати, а також тим, що їх діяльність здійснюється безпосередньо серед населення і охоплює практично всі сфери суспільного життя. Кожна практична дія органу внутрішніх справ, в чому б вона не проявлялася, розпочинається з прийняття певного управлінського рішення, яким передбачено безперервний комплекс заходів щодо його реалізації.

Особливістю системи органів внутрішніх справ є масштабність та важливість прийнятих ними управлінських рішень, які стосуються широких верств населення і зачіпають інтереси більшої кількості громадян особисто. Вони, як правило, приймаються в умовах обмежених часових ресурсів, ризику, інформаційної невизначеності, тому проблема підвищення їх якості є особливо актуальною. Це зумовлено процесами переорієнтації морально–правових цінностей в країні, насамперед на людину, гарантування її прав і свобод, встановленням партнерських відносин між органами внутрішніх справ та населенням.

Органами внутрішніх справ приділяється постійна увага всебічному та об’єктивному розгляду звернень громадян як одній з основних форм взаємодії з населенням. Минулого року ними розглянуто 11 млн. звернень громадян, що майже на третину більше, ніж у 2006 році. За результатами перевірок приймалися численні управлінські рішення щодо захисту конституційних прав громадян та інтересів держави, усунення порушень законів. Найбільша кількість звернень громадян до органів внутрішніх справ у 2007 р. стосувалася питань забезпечення законності, боротьби зі злочинністю (58%); з питань забезпечення соціального і правового захисту особи (27%); з питань нагляду за додержанням і застосуванням чинного законодавства (7%); з питань боротьби із корупцією (8%).

Аналіз статистичних даних за 2007 р. дає можливість стверджувати, що МВС України посідає друге місце після Міністерства праці та соціальної політики України за кількістю розглянутих звернень, які надійшли від громадян.

На сьогодні основними причинами виконання необґрунтованих рішень органами внутрішніх справ є низький рівень практики застосування адміністративних процедур стосовно їх підготовки та прийняття, які не в повній мірі відповідають вимогам часу та змісту адміністративно-правової реформи. Крім того, на цей час дослідження адміністративно–процедурних питань прийняття управлінських рішень ОВС не є систематичними та комплексними, хоча останнім часом у вітчизняній і зарубіжній літературі проблемам методології прийняття управлінських рішень надається все більша увага.

Науково–теоретичне підґрунтя для виконання дисертаційного дослідження склали праці вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі теорії управління, адміністративного права та процесу, зокрема: В.Б. Авер’янова, М.І. Ануфрієва, І.В. Арістової, Г.В. Атаманчука, В.Д. Бакуменка, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, Ю.П. Битяка, Є.О. Безсмертного, Р.Ф. Васильєва, В.Р. Весніна, В.М. Гаращука, І.П. Голосніченка, А.О. Дєгтяра, Є.В. Додіна, В.М. Князєва, Л.В. Коваля, Ю.М. Козлова, А.Т. Комзюка, В.В. Конопльова, О.П. Коренєва, М.М. Мартиненка, В.І. Московця, Н.Р. Нижник, В.Г. Перепелюка, В.П. Пєткова, В.М. Плішкіна, Ю.О. Тихомирова, О.Г. Фролової, М. Альберта, Б. Гурне, Г. Драммонда, Д. Марча, М. Мескона, Х. Райфі, Г. Саймона, Ф. Хедоурі та інших.

Водночас треба зазначити, що глибоке, комплексне дослідження адміністративних процедур прийняття та реалізації управлінських рішень органів внутрішніх справ, зокрема, у відносинах з населенням до даного часу не проводилось, а відсутність монографічної літератури з цієї проблематики свідчить як про складність цього питання, так і про недостатню увагу з боку вчених правознавців.

Таким чином, недостатня теоретична розробленість обраної теми, її наукова новизна, значимість та актуальність для практичної діяльності органів внутрішніх справ зумовлюють потребу у проведенні поглибленого наукового дослідження.

Зв’язок з науковимипрограмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до п. 3.1 Приоритетних напрямків наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність на період 2004–2009 рр., затверджених наказом МВС України № 755 від 5 липня 2004 р., п.3.7 Пріоритетних напрямків наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх справ на 2006–2010 рр., схвалених Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ від 12 грудня 2005 р.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є визначення змісту та особливостей адміністративних процедур щодо підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень ОВС у відносинах з населенням, їх місця в загальній системі управлінських рішень та актів управління, а також розробка конкретних практичних рекомендацій та наукових пропозицій щодо удосконалення правового регулювання адміністративно–процедурних питань прийняття та реалізації зазначеного виду рішень.

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно було вирішити такі основні завдання:

 • з’ясувати особливості становлення і розвитку взаємодії між органами внутрішніх справ та населенням в Україні;

 • сформулювати поняття та визначити особливості управлінських рішень ОВС у відносинах з населенням;

 • здійснити класифікацію видів управлінських рішень ОВС у відносинах з населенням;

 • розмежувати поняття «управлінське рішення» та «нормативно–правовий акт»;

 • охарактеризувати роль і місце адміністративних процедур в діяльності органів внутрішніх справ;

 • визначити сутність адміністративних процедур прийняття і реалізації управлінських рішень ОВС у відносинах з населенням;

 • здійснити характеристику способів забезпечення законності адміністративних процедур прийняття і реалізації управлінських рішень ОВС у відносинах з населенням;

 • визначити вимоги до управлінських рішень ОВС у відносинах з населенням, дотримання яких забезпечить ефективність рішень;

 • сформулювати основні напрямки вдосконалення адміністративних процедур прийняття і реалізації управлінських рішень ОВС у відносинах з населенням.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які формуються в сфері прийняття та реалізації працівниками ОВС управлінських рішень у відносинах з населенням.

Предмет дослідження становлять адміністративні процедури прийняття та реалізації управлінських рішень ОВС у відносинах з населенням.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Їх застосування обумовлюється системним підходом, що дає можливість досліджувати проблеми в єдності їх соціального змісту та юридичної форми. За допомогою логіко–семантичного методу поглиблено понятійний апарат (підрозділи 1.1–1.3). Порівняльно–правовий метод та методи класифікації, групування використовувались для визначення окремих видів управлінських рішень ОВС у відносинах з населенням (підрозділ 1.3). За допомогою історико–правового методу досліджувалися процеси становлення та розвитку взаємодії органів внутрішніх справ і населення (підрозділ 1.1). Системно–структурний метод використано для визначення місця правових норм, які регулюють адміністративні процедури прийняття та реалізації управлінських рішень ОВС у відносинах з населенням (підрозділи 2.1–2.3). Статистичний і документальний аналіз застосовувались для визначення недоліків правового регулювання діяльності органів внутрішніх справ та їх посадових осіб по здійсненню управлінських рішень ОВС у відносинах з населенням (підрозділи 1.1). Компаративний метод використано для вироблення пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення адміністративних процедур прийняття та реалізації управлінських рішень ОВС у відносинах з населенням (підрозділ 2.5).

Нормативну базу дисертаційного дослідження становлять Конституція України, закони України, укази Президента України та Постанови Кабінету Міністрів України, нормативно–правові акти Міністерства внутрішніх справ України.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертаційне дослідження є одним з перших спроб у вітчизняній адміністративно–правовій науці комплексних досліджень, присвячених адміністративно–процедурним питанням прийняття і реалізації управлінських рішень ОВС у відносинах з населенням. У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд нових наукових положень і висновків, запропонованих особисто здобувачем. Основні з них такі:

 • набуло подальшого розвитку з’ясування особливостей взаємодії органів внутрішніх справ з населенням, які полягають у встановленні добровільного та рівноправного зв’язку, обміну інформацією та засновані на принципах взаємодопомоги та співробітництва;

 • вдосконалено поняття управлінського рішення органів внутрішніх справ. Порівняно з існуючими, його пропонується розглядати як зовнішній вираз конкретних дій, зроблених на основі аналізу оперативної обстановки та оцінки функціонування органу внутрішніх справ, що має відносно особливий правовий характер і визначається орієнтацією на досягнення конкретних результатів;

 • уперше визначені особливості управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням, які відображають основний зміст та характер взаємодії органів внутрішніх справ із зовнішнім середовищем і визначають головні напрямки правоохоронної зовнішньо–адміністративної діяльності;

 • вперше розглянуто роль і місце управлінських рішень ОВС у відносинах з населенням, з урахуванням притаманних їм властивостей запропоновано класифікацію зазначеної категорії рішень за ознаками: 1) цільового призначення; 2) за способом прийняття; 3) залежно від джерела виникнення; 4) залежно від змісту волі прийняття управлінського рішення та ступеня свободи дії суб’єкта, який організовує його виконання; 5) за видами критеріїв; 6) залежно від початку й кінця вирішення завдання; 7) за методом аналізу інформації; 8) за часом дії; 9) за способом фіксації.

 • подальшого розвитку набуло встановлення співвідношення понять «нормативно–правовий акт» і «управлінське рішення». Виявлення їх властивостей на практиці дає можливість розуміти «управлінське рішення» дещо ширше, ніж поняття «нормативно–правовий акт»;

 • дістало подальшого розвитку визначення змісту адміністративної процедури, що полягає у офіційно встановленому порядку прийняття та виконання суб’єктами відповідних адміністративно-правових відносин управлінського рішення (акта) та порядок вчинення адміністративних й організаційних дій (заходів) з метою реалізації й забезпечення прав, свобод, законних інтересів громадян;

 • вдосконалено теоретичне положення щодо сутності адміністративних процедур прийняття та реалізації управлінських рішень ОВС у відносинах з населенням із застосуванням системного підходу в контексті врахування особливостей адміністративної діяльності органів внутрішніх справ. Вперше досліджено процедури прийняття та реалізації оперативних управлінських рішень ОВС у відносинах з населенням, особливість яких полягає у негайному виконанні останніх;

 • дістала подальшого розвитку характеристика способів забезпечення законності адміністративних процедур прийняття та реалізації управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням;

 • набуло подальшого розвитку положення про ефективність управлінського рішення ОВС у відносинах з населенням шляхом визначення вимог, що ставляться до нього, зокрема, надійності та раціональності;

 • вперше розроблені науково–практичні рекомендації щодо визначення основних напрямків подальшого вдосконалення адміністративних процедур прийняття та реалізації управлінських рішень ОВС у відносинах з населенням.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання висновків та пропозицій дисертації:

 • сфері науково–дослідної діяльності – для подальшої розробки адміністративних процедур прийняття та реалізації управлінських рішень ОВС у відносинах з населенням;

 • правотворчості – для вдосконалення правового регулювання прийняття та реалізації управлінських рішень ОВС у відносинах з населенням;

 • правозастосовчій діяльності – використання одержаних результатів дозволить поліпшити практику застосування адміністративних процедур прийняття та реалізації управлінських рішень ОВС у відносинах з населенням;

 • навчальному процесі – матеріали дисертації можуть бути використані під час проведення занять з дисциплін «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ» та «Адміністративне право».

Апробація результатів дисертації. Дисертація обговорювалась за розділами і в цілому на спільних засіданнях кафедр адміністративної діяльності ОВС та кафедри адміністративного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ. Результати дисертаційного дослідження доповідалися на науково–практичних конференціях: «Забезпечення правопорядку та безпеки громадян у контексті реформування міліції громадської безпеки» (Харків, 2006); «Актуальні проблеми сучасної науки» (Харків, 2006); «Права людини в діяльності органів внутрішніх справ України» (Євпаторія, 2006), (тези опубліковані).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладені в одинадцяти статтях, опублікованих у фахових наукових виданнях.

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте /search.html

 1. Розділ 1 загальна характеристика управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ

  Документ
  РОЗДІЛ 2 СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДГОТОВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 2. Розділ теоретико-правові основи атестації працівників органів внутрішніх справ

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Міністерство внутрішніх справ України вживає заходів щодо зміни соціального призначення міліції, ставить на перше місце у своїй діяльності забезпечення прав і свобод людини й громадянина, намагається
 3. Н аціональн а академ І я внутрішніх справ Кафедра адміністративного права І процесу Адміністративне право Навчально-методичний комплекс київ-2011 Адміністративне право

  Документ
  Навчально-методичні матеріали з адміністративного права для курсантів 1 курсу факультету початкової та спеціальної підготовки (за експериментальною програмою) Національної академії внутрішніх справ.
 4. Розділ взаємодія органів внутрішніх справ з громадськістю в сфері охорони громадського порядку та боротьби з правопорушеннями

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Успіх демократичних перетворень в Україні неможливий без належного правового регулювання і практичного функціонування інституту участі громадськості в правоохоронній діяльності – одного із найважливіших
 5. Битяк - Адміністративне право України

  Документ
  Рецензента: Авер’янов В. Б., завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В. М. Ко-рецького, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України,
 6. Оціальних досліджень протизаконне насильство в органах внутрішніх справ соціологічний та історико-правовий аналіз Харків 2005

  Закон
  Ця публікація здійснена за фінансової підтримкиЄвропейського Союзу. За зміст публікації відповідає лишеХарківська правозахисна група, і його ні за яких обставинне можна вважати таким,
 7. Адміністративне право України - основні поняття

  Документ
  Книга "Адміністративне право України" підготовлена з акцентуванням уваги на основні поняття адміністративного права з урахуванням змін і доповнень до Конституції України, внесених Законом України 8 грудня 2004 року.
 8. Харківський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису пономаренко ганна олександрівна

  Документ
  Актуальність теми. Забезпечення внутрішньої безпеки як своєрідної характеристики і необхідної умови життєдіяльності людей, суспільства та держави в цілому є невід’ємною складовою державної політики, тобто однією з найбільш важливих функцій держави.
 9. Київський національний університет внутрішніх справ На правах рукопису лаврик галина Володимирівна

  Документ
  ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СВОБОДИ СОВІСТІ, ВІРОСПОВІДАННЯ І ДІЯЛЬНОСТІРЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 1919-1929 РОКІВТА ЇЇ ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА

Другие похожие документы..