Ііі. Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган – Барановського

Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Спеціальність – «Маркетинг»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Галузь знань 0305 – Економіка та підприємництво

Напрям підготовки 6.030507 - Маркетинг

Освітньо - кваліфікаційний рівень 7.050108 «Спеціаліст»

Освітньо - кваліфікаційний рівень 8.050108 «Магістр»

2008

ІІІ. ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГУ, ТОРГІВЛІ ТА МИТНОЇ СПРАВИ

А. Загальний опис факультету

 1. Координатор ЕСТS від факультету.

Координатор ЕСТS від факультету МТМС

Ткаченко Ганна Анатоліївна – к.е.н., доцент кафедри товарознавства, митної справи та експертизи непродовольчих товарів

Тел./Факс

0622-95-33-86

e-mailкоординатора:

tovnepr@kaf.donduet.edu.ua

години, коли можна зв’язатися з координатором:

Понеділок, середа 10.00-12.00

Декан факультету МТМС

Баширов Іслам Халідович, к.е.н., проф.

Тел.

0622-95-34-84

Заступник декана з навчально-методичної роботи

Агбаш Владислав Леонтійович, к.т.н., доцент

Тел.

0622-95-34-20

Заступник декана з навчально-виховної роботи

Луговська Ірина Анатоліївна – к.е.н., доцент

Тел.

0622-95-34-84

Адреса:

83017, м. Донецьк, бул. Шевченка, буд. 30

Тел.

0622-95-34-84

e-mail:

fmtms@dek.donduet.edu.ua


 1. Стислий опис структури й організації факультету.

Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи (ФМТМС) існує з дня створення Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського.

ДонНУЕТ був заснований у травні 1920 року за ініціативою видатного вченого-економіста, державного і суспільного діяча України М.І. Туган-Барановського.

Спочатку університет носив назву Київського інституту, складовою частиною якого була кафедра організації, планування і економіки торгівлі. У 1924 році, коли інститут був перетворений на Комерційний, кафедра мала назву “торгівлі і комерції”. У 1931 році інститут був переведений до столиці України м. Харкова, і кафедра отримала назву “організації і техніки торгівлі”.

У 1938 році Харківський інститут радянської торгівлі переданий до відомства Міністерства освіти СРСР.

У 1941 році інститут був евакуйований до Самарканду, на його базі був утворений інститут кооперативної торгівлі. Через 3 роки інститут переїздить до Сталіно. У цей час кафедра має назву “кафедра організації і техніки радянської торгівлі”.

У 1959 рокці переведений у Донецьк з назвою Донецький інститут радянської торгівлі.

У 1998 році за рішенням Міністерства освіти України інститут був перетворений на ДонДУЕТ, а кафедра отримала назву “кафедра маркетингу та комерційної справи”.

У 2000 році університету присвоєно ім’я видатного українського вченого, громадського і політичного діяча М. І. Туган-Барановського. Це вищий навчальний заклад державної форми власності для підготовки фахівців у сфері економіки, фінансів, фондового ринку, менеджменту, маркетингу, технології харчування та обладнання переробних і харчових виробництв.

За період роботи факультету було підготовлено близько 7 тисяч фахівців.

Підготовка фахівців здійснюється за ступеневою системою: бакалавр – спеціаліст – магістр. Навчальні ланки підготовки спеціалістів складені з урахуванням потреб національного стандарту та передового досвіду провідних ВНЗ України та зарубіжжя.

Спеціалісти - випускники факультету працюють в органах Центральної виконавчої та законодавчої влади, в різних галузях народного господарства України на керівних посадах, у торгівельно-промислових та науково-дослідних установах, у вищих навчальних закладах.

Сьогодні факультет маркетингу, торгівлі та митної справи є одним з престижних факультетів університету.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців з наступних спеціальностей:

 1. “Маркетинг”

 2. “Товарознавство і комерційна діяльність”

 3. "Товарознавство та експертиза в митній справі"

Факультету маркетингу, торгівлі та митної справи підпорядковані такі кафедри:

   • Маркетингу і комерційної справи (зав. кафедри – Азарян Олена Михайлівна, 32 штатних викладачів)

   • Товарознавства і експертизи непродовольчих товарів (зав. кафедри – Лойко Дмитро Петрович, 16 штатних викладачів)

   • Товарознавства та експертизи продовольчих товарів (зав. кафедри - Малигіна Валентина Дмитрівна, 21 штатний викладач)

   • Експертизи в митній справі (зав.кафедри – Осипенко Наталія Іванівна, 6 штатаних викладачів)

   • Українознавства (зав. кафедри – Узбек Констянтин Мінич, 14 штатних викладачів)

   • Прикладної математики (зав. кафедри –Лавриненко Наталя Михайлівна, 18 штатних викладачів)

Випускаючою кафедрою з спеціальності "Маркетинг" є кафедра маркетингу та комерційної справи. Кафедру очолює д.е.н., професор, член кореспондент Академії економічних наук України Азарян Олена Михайлівна, яка працює на постійній основі, має значний науково-педагогічний досвід роботи. На випускаючій кафедрі питома вага викладачів з вченими ступенями і званнями складає 70,24 %, у тому числі докторів наук, професорів – 27,5 %, кандидатів наук і доцентів – 42,74%. У штаті кафедри працює 32 викладачів на постійній основі та 8 – на основі сумісництва. Всі викладачі мають базову освіту і значний досвід викладацької роботи. Середній вік викладачів складає 36 років. Педагогічне навантаження викладачів кафедри становить 800 - 900 годин, залежно від посади та кваліфікації. На факультеті навчається 1220 студентів денної форми навчання (зі спеціальності «Маркетинг» - 466 студента) та 1462 студентів – заочної, серед яких 482 студенти, що отримують спеціальність “Маркетинг”.

Науково-дослідна робота у ДонНУЕТ адаптована до сучасних умов господарювання, орієнтована на вирішення проблемних питань функціонування та розвитку економічної системи регіону, торгівлі та маркетингової діяльності. Наукові дослідження професорсько-викладацького складу дозволяють скорегувати роботу на створення та розвиток власних наукових шкіл. На кафедрі маркетингу та комерційної справи сформовані 6 наукових шкіл: “Промисловий маркетинг” (Керівник д.е.н, професор Шубін О.О.); “Маркетингова діяльність на споживчому ринку” (Керівник д.е.н, професор Азарян О.М.); “Маркетингові системи управління сферою підприємства” (Керівник д.е.н, професор Білопольський М.Г.); “Комерційне середовище в умовах трансформації економіки” (Керівник к.е.н, професор Воробйов Б.З.); “Маркетингові дослідження” (Керівник к.е.н, професор Баширов І.Х. ); “Бізнес-взаємодії в системі екологічного маркетингу” (Керівник к.е.н, професор Криковцева Н.О.).

У рамках регіональних досліджень колективом кафедри маркетингу та комерційної розроблена новітні методичні підходи до розробки механізмів стратегічного управління розвитком сфери торгівлі та ресторанного господарства «Механізми та методи стратегічного управління розвитком сфери торгівлі та ресторанного господарства», розроблені методичні вказівки з вивчення тем дисципліни «Промисловий маркетинг», розроблено навчальний план зі спеціалізації «Промисловий маркетинг». Колективом кафедри розроблені методичні рекомендації щодо вдосконалення діяльності ринків в які увійшли: класифікатор ринків, атестаційні вимоги до організації ринків, загальні положення щодо організації спеціалізованих ринків (книжкового, квіткового, зооботанічного, скотофураженого та автомобільного). Проведено дослідження і зроблен аналіз маркетингової діяльності морського транспорту на ринку України. Проведено дослідження специфіки продажів товарів широкого вжитку за допомогою використання ІТ-технологій. Проведено дослідження ефективного використання соціально-економічного потенціалу у рамках інвестиціонно-інноваційного прцесу.

Наукова діяльність, яка здійснюється на кафедрі маркетингу i КС, в достатній мipi пов'язана з творчими інтересами студентів, які беруть участь в poбoтi наукових товариств на протязі усього терміну навчання в університеті. В рамках діяльності товариств студенти мають можливість придбати навички дослідницької та аналітичної роботи. Kpaщі студентські роботи обговорюються на студентських наукових конференціях, що проводяться щорічно.

Так студенти-маркетологи приймають участь у конференціях різних рівней, у тому числі: Міжнародній студентській конференції „Творча спадщина видатного українського вченого-економіста М. Туган-Барановського i сучасність: погляд молоді”; Науковій студентській конференції за підсумками НДР; Науково-практичній конференції “Актуальні проблеми розвитку реклами в Україні”; Регіональна студентська наукова конференція “Молодь i підприємництво”; Міжнародній науковій конференції студентів i молодих вчених “Управління розвитком соціально-економічних систем i глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”; науково-практична конференція “Інформаційні технології в маркетингу”; науково-практичній конференції “Товарознавство та дослідження ринку”.

У ХІ Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищіх навчальних закладів у 2008 диплом за перемогу у номінації «Оригінальність власної економічної постановки задачі, її вирішення за допомогою ПМОМ» отримала магістерська робота Матвієнко М.М. наук.керівник к.е.н., проф. Радкевич Л.А., диплом у номінації «Рівень наукової новизни (за кількістю плолжень наукової новизни)» - магістрант Перепелов Р.А. (наук. керівник к.е.н., проф. Азарян О.М.).

Щорічно проводиться Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Маркетинг у третьому тисячолітті”, конкурс бізнес-проектів “Моя спеціальність – моє покликання”, Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності “Маркетинг”.

В цілому, слід відмітити підвищення ділової та наукової активності молоді стосовно участі у конкурсах наукових праць: 2007 рік - 2 проекти направлені на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (м. Харьків), один з яких отримав перемогі у номінації «За змістовну дослідну роботу та найкращу доповідь» (Криковцев О.О. «Партнерський маркетинг на ринку освітніх послуг і трудових ресурсів», наук. керівник д.е.н., проф. Азарян О.М.). У конкурсі на кращій проект зі студентського самоврядування робота студентів Подоприхіної Г.О., Саркісян С.Л., Хорунжої І.О. нагороджена у номінації «Проект, який призваний вирішувати проблеми кадрової молодіжної політики працевлаштування та профорієнтації» наук. керівник к.е.н., проф. Азарян О.М.

У 2003 році кафедрою ініційований та проведений Перший міський конкурс бізнес-проектів "Моя спеціальність - моє покликання!" при підтримці Донецької облдержадміністрації, у 2004 трансформований у Другий регіональний, де представлено понад 60 інноваційних проектів. А у 2008 році на Шостий регіональний конкурс бізнес-проектів «Моя спеціальность – моє покликання» надійшло 136 проектів, що викликали високу зацікавленість практичних робітників та переможці мали можливість пройти стажування в облдержадміністрації з подальшими перспективами працевлаштування.

За ініціативою кафедри був проведений III Всеукраїнський студентський семінар "Маркетинг - крок у третє тисячоліття", який поступово трансформувався у Міжнародну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Маркетинг у третьому тисячолітті». І у 2008 році конференція зібрала понад 150 учасників з різних ВУЗів України, Болгарії, Росії, Вірменії, Польщі, Німеччини, Італії, Великобританія.

З метою привернення уваги громадськості до необхідності формування світогляду та високого професійного рівня майбутніх рекламістів, художників, дизайнерів та відповідно договору між ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського та Видавничим домом «Студцентр» 16-17 жовтня 2008 року було проведено І Донецький студентський фестиваль реклами (ДСФР).

На Фестиваль було представлено 320 робіт, в тому числі за номінаціями відповідно до «Положення фестивалю»:

 • оригінал-макет соціальної друкованої реклами – 110 робіт;

 • оригінал-макет комерційної друкованої реклами – 64 роботи;

 • оригінал-макет зовнішньої реклами – 85 робіт;

 • відеореклама - 9;

 • інтернет-реклама - 3;

 • фірмовий стиль - 10;

 • макет упаковки - 15;

 • проект комплексної рекламної кампанії – 9 робіт.

В цілому у І ДСФР прийняли участь більш 400 студентів з ВУЗів України та Донецького регіону (ДонНУЕТ, ДонУЕП, ДАЖКГ ДІМГ, КНТЕУ).

 1. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів

  Документ
  Особливість системи базується на угоді про те, що навчальне навантаження студента очної форми навчання впродовж навчального року становить 60 кредитів (один кредит – 36 годин).
 2. Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Документ
  Особливість системи базується на угоді про те, що навчальне навантаження студента очної форми навчання впродовж навчального року становить 60 кредитів.
 3. А. Загальний опис факультету (1)

  Документ
  Одним із чинників успіху діяльності випускаючих кафедр: кафедри товарознавства і експертизи непродовольчих товарів; кафедри товарознавства і експертизи продовольчих товарів; кафедри експертизи в митній справі; кафедри маркетингу і
 4. Eсts інформаційний пакет Напрям підготовки 0501 "Економіка І підприємництво" Спеціальність 050100 "Міжнародна економіка" Донецьк – 2008

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ECTS) – це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 5. Години, коли можна зв’язатися з координатором: понеділок, середа, 10. 00 – 12. 00

  Документ
  Загальна чисельність професорсько-викладацького складу, що працює за спеціальністю, складає 119 осіб, них 22 – професори, доктора наук і 38 – кандидати наук, доценти.
 6. Міністерство освіти І науки україни (202)

  Документ
  Рассулова Надія Василівна – начальник відділу якості та кредитно-модульної системи організації навчального процесу в університеті, кандидат економічних наук,
 7. Міністерство освіти І науки україни (194)

  Документ
  Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ) є одним із провідних наукових та освітянських центрів, створений за Постановою Ради Народних Комісарів (№19/672) у 1920 році, підпорядкований
 8. Спеціалізація – «Технологія харчування»

  Документ
  - Нужна Тетяна Валеріївна, декан факультету харчування, канд. хім. наук, доцент кафедри хімії, тел. 335-43-55, E-mail: fh@dek.donduet.edu.ua, години 10.
 9. Виконавець (4)

  Документ
  1. *Л10-9 С95 Сирохман І. В, Товарознавство пакувальних товарів і тари : підручник / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. — К. : Центр учбової літератури, 2009.

Другие похожие документы..