Київ 2010

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

В.М. БАРИШНІКОВ

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Навчально-методичний посібник

для державних службовців, які навчаються за професійною програмою підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості

Київ 2010

УДК 351

ББК 67.9

Б 24

Рецензенти:

Федоренко В.Г. доктор економічних наук, професор

Ковбаско О.М. кандидат технічних наук, доцент

Рекомендовано до друку Вченою радою

Інституту підготовки кадрівдержавної служби зайнятості України

31 березня 2010 року, протокол № 2

Баришніков В.М.

Б 24 Інститут державної служби. Проходження державної служби : навч.-метод. посіб. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 140 с.

ISBN 978-966-8640-74-2

Навчально-методичний посібник містить навчально-методичні та інформаційні матеріали – програму теми, контрольні питання та тестові завдання для перевірки рівня знань слухачів, список рекомендованої літератури, законодавчі матеріали.

Призначений для слухачів центру підвищення кваліфікації ІПК ДСЗУ – державних службовців, які навчаються за професійною програмою підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості, для використання під час самостійного вивчення теми ЗН-4 «Державне управління і державна служба» професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців.

ISBN 978-966-8640-74-2

© В.М. Баришніков, 2010

© Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2010

ЗМІСТ

Навчально-методичні матеріали

1. Програма теми…………………………………………………...

5

2. Мета та завдання вивчення теми……………………………….

5

3. Список використаної літератури……………………………….

6

4. Перелік контрольних питань……………………………………

10

5. Тестові завдання для контролю знань………………………….

11

Інформаційні матеріали

Інститут державної служби. Проходження державної служби. Конспект лекції………………………………………………………

20

Частина 1. Інститут державної служби

Інститут державної служби: поняття і зміст……………………….

20

Утворення інституту державної служби в Україні…………………

25

Закон про державну службу, його зміст і основні положення…….

29

Управління державною службою……………………………………

31

Адаптація законодавства про державну службу до

європейських стандартів……………………………………………..

33

Розбудова інституційної спроможності державної служби……….

36

Розвиток персоналу державної служби……………………………..

42

Основоположні принципи сучасної державної служби……………

45

Впровадження європейських стандартів……………………………

49

Майбутнє публічної служби…………………………………………

52

Частина 2. Проходження державної служби

Вступ на державну службу. Поняття службової кар'єри……………...

54

Способи заміщення посад у системі державної служби………………

59

Стажування державного службовця у державному органі…………...

67

Особливості оплати праці, гарантії та заохочення державних службовців…………………………………………………........................

68

Пенсійне забезпечення і грошова допомога державним

службовцям……………………………………………………………….

71

Порядок обчислення стажу роботи в органах державної служби……..

72

Особливості роботи працівників державних підприємств,

установ та організацій за сумісництвом………………………………...

74

Механізм припинення державно-службових відносин………………...

75

Додатки:

 • Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року №3723-ХІІ (в редакції 22.05.2008)………………………………

77

 • Постанова Кабінету Міністрів України № 250 від 27/04/1994

«Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток»……………....................................................

97

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України №410-р від 4/06/1994………………………………………………………………

98

 • Положення про порядок стажування у державних органах: Затв.

Постановою Кабінету Міністрів України № 804 від 01/12/1994 ….

99

 • Положення про ранги державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України № 658 від 19/06/1996…………………………….

101

 • Порядок перебування на державній службі працівників патронатної служби членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих державних адміністрацій: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 851 від 19/05/1999 ………………………...

104

 • Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України, № 950 від 13/06/2000 ……………………………………

107

 • Положення про формування кадрового резерву для державної Служби: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 199 від 28/02/2001 …………………………………………………………….

114

 • Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 169 від 15/02/2002 ………………………………………

120

 • Порядок видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 212 від 24/02/2003 …………………………..

125

 • Порядок погодження продовження терміну перебування на державній службі: Затв. Кабінетом Міністрів України № 2020 від 26/12/2003……………………………………………………………...

127

 • Порядок надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 182 від 18/02/2004…..

129

 • Наказ Міністерства праці та соціальної політики Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості №86 від 24.03.2006………………………………………………………………

132

Навчально-методичні матеріали

 1. Програма теми

Інститут державної служби: поняття і зміст. Принципи державної служби. Конституційні засади соціального характеру державної служби. Правовий інститут державної служби. Правове регулювання державно-службових відносин. Особливий публічно-правовий статус державних службовців.

Утворення інституту державної служби в Україні. Закон України «Про державну службу», його зміст та основні положення. Управління державною службою. Адаптація законодавства про державну службу до європейських стандартів. Розбудова інституційної спроможності державної служби. Розвиток персоналу державної служби. Розвиток державної служби під впливом процесів глобалізації та побудови єдиного європейського простору.

Поняття службової кар’єри. Право на державну службу. Прийняття на державну службу. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу. Конкурсний відбір при прийнятті на державну службу. Особи, які приймаються на посади державних службовців без конкурсу. Випробування при прийнятті на державну службу. Категорії посад і ранги державних службовців служби зайнятості. Просування по службі. Кадровий резерв. Стажування. Оцінка кадрів. Атестація державних службовців. Особливості оплати праці, гарантії та заохочення державних службовців. Припинення державної служби.

 1. Мета та завдання вивчення теми

Мета вивчення теми:

 • сформувати цілісне уявлення державних службовців служби зайнятості про інститут державної служби через комплексний розгляд питань утворення сучасної державної служби в Україні, формування принципів державної служби в Законі України «Про державну службу» та їх закріплення в Конституції України та інших законодавчих і нормативно-правових актах України, реалізації на практиці організаційно-правового механізму проходження державної служби;

 • ознайомити слухачів системи підвищення кваліфікації з сучасними підходами до реформування та розвитку інституту державної служби шляхом дослідження основних завдань державної служби, формування принципів і цінностей сучасної публічної служби, адаптації законодавства про державну службу до європейських стандартів;

 • удосконалити та оновити знання та вміння застосовувати на практиці державними службовцями основних положень комплексу правових норм, які становлять правовий інститут державної служби і регламентують: відносини, що складаються в процесі організації самої державної служби, статус державних службовців, гарантії і процедури його реалізації, механізм проходження державної служби.

За результатами вивчення теми слухачі повинні:

 • чітко розуміти сутність юридичного статусу державного службовця щодо виконання функцій держави, його роль у розбудові сучасної демократичної держави;

 • виконувати свої посадові обов’язки з дотриманням основних прав і свобод громадян України, неухильно дотримуватись основних завдань державної служби як інституції, через яку реалізується демократична сутність держави;

 • дотримуватись Конституції і законів України, чинних в Україні міжнародно-правових норм;

 • виконувати функції держави тільки в межах компетенції органу, де вони працюють, і в межах прав, закріплених за посадою;

 • постійно підвищувати свій професійний рівень, впроваджувати нові досягнення науки, прогресивні методи виконання управлінських завдань;

 • активно впроваджувати в професійну діяльність систему якості за міжнародними стандартами ISO 9001:2000;

 • брати активну участь у реформуванні державних інституцій, вміти використовувати для цього інструменти інституційної розбудови: Twinning, TAIEX, SIGMA;

 • дотримуватись цінностей сучасної публічної служби: політичної нейтральності, чесності і непідкупності, суворо дотримуватись законності і управлінського професіоналізму;

 • вміти дотримуватись норм законодавства України про державну службу, користуватись законодавчою та нормативно-правовою базою з питань організаційно-правового забезпечення державної служби;

 • будувати свою професійну кар’єру державного службовця у відповідності до нормативно-правових документів щодо проходження державної служби.

 1. Програма курсу: «Історія української державності (Історія України)» для студентів юридичного факультету Київ-2010

  Документ
  ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (Історія України) –складова частина навчальної програми на юридичному факультеті і входить до системи базової підготовки студентів в українських спеціалізованих вищих закладах освіти.
 2. Шевченка Геологічний факультет Кафедра гідрогеології та інженерної геології А. В. Шостак інженерна геологія навчальний посібник Київ 2010

  Документ
  В навчальному посібнику подається опис тієї геологічної обстановки, котра вивчається й піддається оцінці під час інженерно-геологічних досліджень. Розглядаються інженерно-геологічні завдання, що розв’язуються за допомогою геоморфологічних,
 3. Регіонального та муніципального розвитку матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9 квітня 2010 р.) Частина перша київ 2010

  Документ
  Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (09.04.2010) / За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.
 4. Рситеті радіоелектроніки (1965-2010) Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик до 80-річчя з дня заснування Харків 2010 ббк ч75: Ч215

  Документ
  Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) : [Текст] : наук.-допом. анот. бібліогр. покажч. / упоряд.
 5. Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Київ 2010

  Документ
  Шемшученко Ю.С. - директор Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України та Національної академії правових наук України;
 6. Роде наш красний: Село Кальник. Кн. ІІІ. Дослідження соціальних проблем села Кальника наприкінці Х v ІІІ на початку ХХ ст. Київ 2010

  Документ
  Казьмирчук Григорій, Казьмирчук Марія. Роде наш красний: Село Кальник. – Кн. ІІІ. Дослідження соціальних проблем села Кальника наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.
 7. Навчально -методичний комплекс до викладання дисципліни київ 2010

  Документ
  Закорко І.П., Журавель О.В., Логвиненко Ю.В., Сверділ Є.В., Калінський А.М. Спеціальна фізична підготовка (фізична підготовка). Навчально-методичний комплекс до викладання дисципліни.
 8. Навчально-методичний комплекс дисципліни “ менеджмент персоналу” для підготовки фахівців 050 економіка підприємства київ-2010

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни „Менеджмент персоналу” складено доц. Балановською Т.І. на основі типової програми "Управління персоналом", затвердженої Департаментом кадрової політики, аграрної освіти та науки Міністерства
 9. Навчально-методичний комплекс з дисципліни стратегічний маркетинг для студентів окр “Магістр” спеціальності 050108 «Маркетинг» Київ 2010

  Документ
  Навчально-методичний комплекс укладено к.е.н., доцентом Ларіною Я.С. з використанням типової робочої програми з дисципліни «Стратегічний маркетинг», робочих програм аналогічних курсів університетів, а також враховуючи рекомендації

Другие похожие документы..