Робоча програма для студентів спеціальності 040200 “Соціологія”

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ

МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Робоча програма

для студентів спеціальності 6.040200

“Соціологія”

КИЇВ – 2004

Укладач: Баришполець О.Т., кандидат історичних

наук, доцент

Програму обговорено і схвалено на засіданні кафедри

Протокол № від 2004 року

Рекомендовано до друку Головною вченою радою

Університету

Протокол № 5 від 30 червня 2004 р.

Пояснювальна записка

Курс є базовим для практичної підготовки фахівців за спеціальністю “Соціологія”. Його мета:

– засвоїти теоретичні основи прикладної соціології;

– з’ясувати функції, категорії, методи; зв’язки із загальною соціологією та галузевими соціологічними теоріями;

– ознайомитись з досвідом діяльності провідних соціологічних установ України, методами їх роботи.

Завдання курсу:

– набуття навичок соціологічного аналізу соціальних явищ і процесів; організації і проведення соціологічних досліджень (розроблення програм, інструментарію, методичних рекомендацій для роботи з інтерв’юерами, експертами і респондентами; підготовки заключних матеріалів соціологічного дослідження і ін.).

Студенти розробляють програми соціологічних досліджень за обраними темами, відповідними їм інструментарієм з обговоренням на практичних і лабораторних заняттях, проводять опитувань, машину та ручну обробку інформації, складають соціологічні звіти.

Тематичний план

для студентів денної форми навчання

п/п

Назви тем

Всього

Форми контролю

Лекц.

Семін.

Практ.

Лабор.

Самост. робота

Розділ І. Основи прикладної соціології

1.

Об’єкт, предмет і функції прикладної соціології

10

2

8

Співбесіда

2.

Закони і категорії прикладної соціології.

16

4

4

8

Співбесіда

3.

Соціальний процес, його теоретичне та емпіричне дослідження.

18

4

2

2

2

8

Співбесіда

4.

Соціальний факт, соціальні норми та орієнтири.

18

4

2

2

2

8

Реферати

5.

Системно-функціональний аналіз соціологічних явищ.

18

4

2

2

2

8

Співбесіда

6.

Спеціальні соціологічні теорії та їх роль в соціологічних дослідженнях.

16

4

2

2

8

Співбесіда

Розділ ІI. Методологія соціологічного дослідження

7.

Метод, методика, техніка і процедура в соціологічному дослідженні

10

2

8

8.

Організація соціологічного дослідження

14

2

4

8

Співбесіда

9.

Програма соціологічного дослідження

20

6

6

4

10

Письмові роботи

10.

Вибірковий метод у соціологічному дослідженні

20

4

2

4

2

8

Письмові роботи

11.

Вимірювання соціальних характеристик

24

6

2

4

2

10

Письмові роботи

Розділ IІІ. Методи соціологічних досліджень

12.

Опитування

34

8

6

4

6

10

Письм.

роб.

13.

Експертне опитування

24

4

4

4

4

8

Письм.

роб.

14.

Метод структурного аналізу малих груп

24

4

4

4

4

8

Письм.

роб.

15.

Метод фокус-груп

26

6

2

4

4

10

Письм.

роб.

16.

Аналіз документів

30

6

4

4

6

10

Письм.

роб.

17.

Метод спостереження

19

4

2

5

8

Письм.

роб.

18.

Соціальний експеримент

23

4

2

4

5

8

Контр.

опит.

Розділ IV. Обробка, аналіз та узагальнення соціологічної інформації

19.

Надійність вимірювання первинної інформації

12

2

2

8

Контр.

опит.

20.

Обробка інформації

22

4

2

4

4

8

Колокв.

21.

Аналіз і узагальнення результатів соціологічного дослідження

26

4

2

4

6

10

Контр.

роб.

Всього

432

88

40

62

62

180

Заліки/ Екзамен


 1. Конспект лекцій з курсу «методологія, методи та технології соціологічних досліджень» для студентів для студентів спеціальності 040200 “ (1)

  План-конспект
  Немає чіткої границі між емпіричними й теоретичними дослідженнями. По-перше, не можна відокремити факти, досліджувані в емпіричному дослідженні, від фактів, досліджуваних у дослідженні теоретичному.
 2. Конспект лекцій з курсу «методологія, методи та технології соціологічних досліджень» для студентів для студентів спеціальності 040200 “ (2)

  План-конспект
  Проблема структури соціологічного знання досить актуальна. Інтерес до неї визначається, принаймні, двома моментами: по-перше, вона основа методологічного уточнення й об єднання змісту багатоскладової науки - соціології, по-друге, вона
 3. Концепція освітньої діяльності Державної академії керівних кадрів культури І мистецтв

  Документ
  В Конституції України та Законі України “Про освіту” визначено, що освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.
 4. Закон України "Про вищу освіту", вводиться ступенева освіта

  Закон
  вдосконалення нормативно-правового та методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою.
 5. Центр научно-гуманитарной информации (1)

  Документ
  О нас пишут: Дайджест публикаций за 2004 г. / Нар. укр. акад. Центр науч.-гуманитар. информ.; Сост. О. И. Самофал; Отв. ред. И. В. Козицкая. – Х., 2004.
 6. Клименко Ю. В., Корнейчук В. И

  Документ
  Башавець, Н.А. Розвиток фізичних якостей старшокласників засобами українських народних ігор: Метод. рек. /Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського.
 7. Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології /Київ облас. ін-т післядиплом освіти пед кадрів; За ред. Н.І. Клокар. Біла Церква, 2003. 92 с

  Дипломная работа
  Анотований каталог IV обласної виставки "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології" /Київ. облас. ін-т післядиплом освіти пед.

Другие похожие документы..