Виконавець

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Наукова бібліотека

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень бібліотеки.

Лютий-2010

Виконавець:

Салатинська М. В. ,

провідний бібліотекар

/Тел. 95-34-44/

Донецьк-2010

Зміст

Фізико-математичні науки 3

Обчислювана техніка 3

Харчові виробництва 3-4

Історичні науки 4-5

Економічні науки 5

Державне управління 5-6

Облік. 6

Економіка нерухомості 6-7

Фінанси 7-8

Економіка підприємства 8-9

Економіка промисловості 9

Економіка будівництва 9-10

Сільське господарство 10

Логістика 10

Торгівля 10

Зовнішня торгівля 10-11

Міжнародна економіка 11

Економіка України 11-13

Політичні науки 13-14

Правознавство 14

Вища освіта 14-15

Релігієзнавство 15

Філософські науки 15-16

Видання викладачів ДонНУЕТ 16-24

Електронні документи 24-30

Прим. (* - навчальна література, якій надано

гриф Міністерства освіти і науки України)

Фізико-математичні науки

1. В1 В23 Ващук, Ф.Г. Математичне програмування та елементи варіаційного числення : навч. посіб. / Ващук Ф.Г., Лавер О.Г. - К. : Знання, 2008.— 368 с.(Вища освіта XXIстоліття). - ISBN 978-966-346-455-8 - 1 прим.

У посібнику розглядаються задачі варіаційного числення, теорії оптимального управління, знаходження екстремумів нелінійних функцій без обмежень, задачі математичного програмування, задачі динамічного програмування, трьохіндексні транспортні задачі, сіткові графи та транспортні задачі на транспортних сітках. На початку кожного розділу посібника наводяться необхідні теоретичні відомості (означення, теореми, формули). Велика увага приділяється розв'язанню прикладних та практичних задач, які розглядаються на всіх етапах -— від постановки до одержаного результату з перспективою їх подальшого розв'язання на ЕОМ. Для студентів вищих навчальних закладів природничого та технічного напрямів, економічних спеціальностей; магістрів та науково-педагогічних працівників, які цікавляться проблемами постановки, дослідження та розв'язання задач оптимізації.

Обчислювана техніка

2. З973 С42 Компьютерные сети. Локальные сети. Часть 1 : учеб.-метод. пособ. - Луганск : ЛНУ им. Тараса Шевченко, 2008. - 130 с. - 1 прим.

Учебные курсы по компьютерным сетям стали обязательными в подготовке студентов инженерных, экономических и других специальностей. Учебно-методическое пособие содержит материал, соответствующий программе по курсу «Компьютерные сети», и предназначено для использования студентами специальности «Информатика» дневной и заочной форм обучения и последипломного образования в условиях кредитно-модульной системы обучения.

Харчові виробництва

3. Л80 П32 Пількевич Н. Б. Мікробіологія харчових продуктів : навч. посіб. / Пількевич Н. Б, Боярчук О. Д. – Луганськ : Альма-матер, 2008. - 152 с. - 1 прим

Посібник „Мікробіологія харчових продуктів" написаний згідно з програмою курсу Й складається з розділів, у яких розкриваються основні властивості товарів промислового призначення, процеси, що відбуваються в харчових продуктах при зберіганні, визначені умовами їх виробництва, мікробіологічної забрудненості, а також дією навколишнього середовища.Цей посібник допомагає оволодіти знаннями, необхідними для вирішення практичних завдань у сфері товарообігу основних груп товарів виробничого призначення.Навчальний посібник адресовано студентам спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» та рекомендовано фахівцям харчової промисловості.

4. Л80 П78 Прогресивні техніка та технологи харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. пр. / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; [редкол. : О. І. Черевко (відттов. ред.) та ін.]. - Харків, 2009. - Вип. 1 (9). - 641 с. : іл., табл. - 2 прим.

Збірник містить статті з прогресивних технологій продуктів харчування, удосконалення процесів та апаратів харчових виробництв. Розглядаються фізико-хімічні та математичні методи дослідження харчових продуктів, результати товарознавчих досліджень та експертизи, а також питання підвищення якості як продуктів харчування, так і непродовольчих товарів.Збірник розраховано на наукових та практичних працівників, викладачів вищої школи, керівників підприємств торгівлі, аспірантів, магістрантів та студентів економічних та торговельних вищих навчальних закладів.

5. Л81 П78 Черевко,А. И. Прогрессивные процессы концентрирования нетрадиционного плодоовощного сырья : монография /А.И. Черевко, Л.В. - X.: ХГУПТ, 2009. – 241с. - рис., табл. - Библиогр.: 89 назв. - ISBN 978-966-405-115-3 - 1 прим.

Работа посвящена созданию ресурсосберегающих способов и оборудования для производства пищевых полуфабрикатов из нетрадиционного плодоовощного сырья. Разработана теоретическаямодель процесса концентрирования фруктовых пюре в роторном пленочном аппарате, и экспериментально определено влияние конструктивных параметров ротора на интенсивность выпаривания. Предложены прогрессивные способы производства пищевых полуфабрикатов из дикорастущего плодово-ягодного :сырья и пряных овощей, а также оборудование для их реализации.Монография рассчитана на специалистсв пищевой промышленности, а акже может рекомендоваться в качестве учебного пособия для студентов ысших учебных заведений и аспирантов специальности "Процессы и борудование пищевых, микробиологических и фармацевтических производств".

6. Л81 Н34 Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій] : збірник . - Вип. 36 т. 1 . - О.:[ОНАХТ], 2009 . - 316 с. - 1прим.

7. Л81 Н34Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій] : збірник . - Вип. 36, т. 2 . - О.: [ОНАХТ], 2009 . - 321 с. - 1 прим.

Історичні науки

8. Т(4УКР) В97 Вегеш, М. М. Карпатська Україна на шляху державотворення. До 70-річчя проголошення державної незалежності Карпатської України : монографія / Вегеш М. М, Токар М. Ю. - Ужгород : Карпати, 2009. - 448 с. - ISBN 978-966-671-201-4 - 1 прим.

У даному виданні комплексно досліджуються суспільно-політичні проблеми розвитку Карпатської України в процесі державного будівництва. Автори аналізують перспективи державотворення через призму участі місцевого населення В суспільному житті краю впродовж 1918-1939 років, їх участі в політичних процесах тощо. Монографія, котра виходить у світ з нагоди 70-ї річниці проголошення державної незалежності Карпатської України, стане в нагоді всім, хто цікавиться славетними й трагічними сторінками Історії національно-визвольної боротьби закарпатських українців у XX столітті.

9. Т3(4УКР) 3-26 Замлинський, В.3. Гетьмани України : монографія / Володимир Замлинський. - Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2008. - 288 с. - ISBN 978-966-617-190-3 - 1 прим.

Багатовікова історія України породила козацтво - спільність мужніх, волелюбних людей, патріотів. Саме з ними пов'язане становлення українського народу як нації. Формування державності, складання національно-культурних інститутів України, демократичних засад її розвитку - усе те, що певною мірою перекликається з нашим сьогоденням. У книзі розповідається про гетьманів України, починаючи від Венцеслава Світольдовича й кінчаючи останнім з них - Павлом Скоропадським. Через їх біографії розкриваються маловідомі широкій громадськості сторінки історії України. Видання містить повну хронологію гетьманів України.Для науковців, викладачів, усіх, хто цікавиться українською історією.

10. Т3(4УКР) У45 Україна в 2005-2009 pp.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія / за заг. ред. Ю. Г. Рубана. - К. : НІСД, 2009. - 655 с. - ISBN 966-554-I75-7 - 2прим.

Монографія видається відповідно до Указу Президента України «Питання Національного інституту стратегічних досліджень» з метою оприлюднення результатів щорічних комплексних досліджень процесів суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України. Видання містить стратегічні оцінки трансформації політичної системи, забезпечення національної безпеки, гуманітарного та етнополітичного розвитку, становлення громадянського суспільства, соціально-економічних перетворень, регіональної та оборонно-промислової політики, міжнародного співробітництва України в 2005-2009 роках. Для широкого кола політиків, державних службовців, фахівців, науковців.

Економіка

11. У012.2 Г17 Гальчинський, А. С.Криза і цикли світового розвитку / Гальчинський А. С. - К.: АДЕФ-Україна, 2009. — 392 с. - ISBN 978-966-187-045-0 - 1 прим.

У книзі подано аналіз кризи 2008-2009 у контексті сучасних глобальних цивілізаційних трансформацій. З цих позицій обґрунтовуються системні чинники кризи, розкривається ЇЇ інформативна функція, конструктивна роль в Інноваційному оновленні суспільних процесів, їх інтенсифікації. Особлива увага приділяється новітнім тенденціям, що характеризують циклічність світового розвитку, перспективам соціальних та економічних перетворень. У виданні порушується багато дискусійних теоретичних проблем, які ще не дістали достатніх наукових узагальнень. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів, а також усіх, хто прагне осмислити складні тасуперечливі проблеми сучасного світового розвитку.

Державне управління

12. У050 А90 Асаул, А. Н.Теория и практика принятия решений по выходу организаций из кризиса / А. Н. Асаул и др. ; под ред. А. Н. Асаула. – СПб. : ИПЭВ, 2007. - 224 с. - ISBN 978-5-91460-003-4 - 1 прим.

В книге представлены теоретические исследования и практические разработки теории принятия управленческих решений с учетом жизненного цикла организации. Особое внимание уделено исследованию возникновения и распознавания кризисов на ранних стадиях кризисного процесса. Представлена методика распознавания скрытой стадии кризиса в организации и ее применение в строительных организациях. Значительное внимание уделено моделированию управленческих решений в организации и принятию управленческих решений но ее выходу из кризиса. Книга предназначена для ученых, аспирантов, слушателей системы переподготовки и повышения квалификации, специалистов по экономике и управлению, руководителей высшего управленческого звена. Книга может быть использована в учебном процессе при подготовке специалистов, обучающихся по специальности 080500 «Экономика и управление народным хозяйством» и магистров по направлению 521500 «Менеджмент».

 1. Виконавець (1)

  Документ
  1. В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.] - Донецк : ДонНУ, 2009.
 2. Виконавець (2)

  Документ
  1. *Ж С16 Салухіна, Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: підручник, —СалухІна Н. Г., Язвінська О. М. – К. : Центр учбової літератури, 2010.
 3. Виконавець (3)

  Документ
  2.Д8 А58 Альтер, М. С. Шаги к мечте : очерк о нашем земляке - первопроходце Арктики Г. Я. Седове : в честь 130-летия со дня рождения. – Донецк : Шилтон, 2007.
 4. Виконавець (4)

  Документ
  1. *Л10-9 С95 Сирохман І. В, Товарознавство пакувальних товарів і тари : підручник / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. — К. : Центр учбової літератури, 2009.
 5. Виконавець (5)

  Документ
  *БП 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням : навч. посіб. для студ. вищ. навч.
 6. Виконавець (7)

  Документ
  1. В11 Б25 Барковський В., Барковська Н. . Вища математика для економістів : навч. посіб. / Барковський В., Барковська Н. — К. : Центр учбової літератури, 2010.
 7. Виконавець (8)

  Документ
  1. * В11 К48 Клепко, В. Ю. Вища математика в прикладах і задачах : навч. посіб. - 2-е вид. / Клепко В. Ю., Голець В. Л. - К. : Центр учбової літератури, 2009.
 8. Л. Г. Штика Відповідальний виконавець ндр, науковий співробітник Т. М.Ілюк

  Документ
  Методи дослідження - методологічні засади дослідження включали комплексний підхід, виділення теоретико-змістових схем предметного поля галузі науки державного управління з урахуванням здобутків традиційних наукових галузей, а також
 9. О. О. Труш Відповідальний виконавець, к держ упр. А. О. Кузнєцов

  Документ
  Мета роботи - визначення інституціональних засад сучасної політики розширення Європейського Союзу, зокрема тенденцій еволюції його регіональної політики, насамперед місця і ролі регіонів у європейській інтеграційній політиці порівняно

Другие похожие документы..