Учебная программа для специальности 1-24. 01. 01 Международное право 1-24. 01. 02 Правоведение

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор учреждения образования

Федерации профсоюзов Беларуси

“Международный институт трудовых

и социальных отношений”

___________ В.И. Толкачев

"____"____________ 2010 г.

Регистрационный № УД-________/р.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА беларуси

Учебная программа для специальности

1-24.01.01 Международное право

1-24.01.02 Правоведение

Факультет Юридический

Кафедра истории права и гуманитарных дисциплин

Курс 1 / 1

Семестр 1 / 1

Лекции 56 / 18

Практические (семинарские) Экзамен 1 семестр

Занятия 50 / 6 (в том числе 20 / -

самост. управл.раб.

студентов)

Всего аудиторных часов

часов по дисциплине 106 / 24

Всего часов Форма получения

по дисциплине 242 высшего образования очная,

заочная,

Минск 2010 г.

Составил: к.и.н., доцент Курьянович А.В.

Учебной программы по курсу «История государства и права Беларуси» составлена на основе типовой учебной программы по курсу “история государства и права Беларуси” для высших учебных заведений, по специальностям 1-24 01 01 - «Международное право», 1-24 01 02 «Правоведение», утвержденной учебно-методическим объединением по гуманитарному образованию 17.07.2007г. (рег. № ТД-Е.047/тип.)

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры истории права и гуманитарных дисциплин

27.08.2010, протокол № 1

Заведующий кафедрой

__________В.Г. Филяков

Одобрена и рекомендована к утверждению научно-методическим Советом учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси “Международный институт трудовых и социальных отношений”

2010, протокол №

Председатель

________В.И. Толкачёв

I. Паясняльная запіска

Рабочая праграма складзена на аснове Тыпавой праграмы для вышэйшых навучальных установаў спецыяльнасці Г 09. 01.00 «Правазнаўства» і ўлічвае тыя змены, якія ў апоўшнія гады мелі месца ў заканадаўств Рэспублікі Беларусь.

Бягучыя змены дадаткова адлюстроўваюцца на лекцыях і семінарскіх занятках.

Маецца адпаведнае навукова-метадычнае забеспячэнне курса: вучэбныя і наглядна-тэхнічныя сродкі.

Кантроль узроўня ведаў студэнтаў ажыццяўляецца ў працэсе практычных заняткаў, а таксама на экзамене.

Мэта дысцыпліны, яе месца ў вучэбным працэсе

Асноўнай мэтай выкладання вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя дзяржавы і права Беларусі» з’яўляецца фарміраванне ўмоў для ўзнікнення ў студэнтаў канцэпцуальнага юрыдычнага мыслення, засваення асноўных катэгарыяльных паняццяў і асноўных канцэпцый, распрацаваных гісторыка-прававой навукай, як неабходнай метадалагічнай базы для паспяховага авалодання ведамі, неабходнымі будучаму юрысту.

Выкладанне курса ажыццяўляецца ў цеснай сувязі з дысцыплінамі «Гісторыя Беларусі», «Гісторыя славянскіх краін» і інш.

Задачы вывучэння дысцыпліны

Рэалізацыя мэты патрабуе вырашэння наступных задач:

 • вывучэння працэсу фарміравання асноў беларускай дзяржаўнасці і права;

 • засваення катэгарыяльнага правазнаўчага апарату на пэўных этапах яго развіцця;

 • фарміравання ў студэнтаў актыўнай грамадзянскай пазіцыі.

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен:

мець уяўленне аб узнікненні і развіцці дзяржаўнасці і права беларускага народа, аб гістарычным развіцці дзяржаўна-прававых інстытутаў Беларусі ў мінулым, аб вытоках сучаснай прававой сістэмы нашай краіны. Ведаць заканамернасці развіцця дзяржаўна-прававых інстытутаў беларускага народа, асноўныя праблемы і навуковыя канцэпцыі гісторыі дзяржавы і права Беларусі, магчымасці якія паўставалі перад беларускім народам у мінулым і іх рэалізацыю ў дзяржаўна-прававых формах, асноўныя прававыя ідэі, якія былі сфармуляваны нашымі папярэднікамі, прававыя помнікі мінулага Беларусі, якія адыгралі значную ролю ў развіцці права не толькі нашай краіны, але і ўсей Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы;

умець аналізаваць арыгінальныя нарматыўна-прававыя акты мінулых эпох, выкарыстоўваючы адпаведную метадалогію.

мець навыкі самастойнага збора матэрыялу, работы з даследчыцкай і даведачнай літаратурай.

II. ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

Дзённая форма навучання

№п/п

Назва тэмы

Лекцыі

Семінары

Самастойная
(кіруемая) кантралюемая работа студэнта

11.

Прадмет і задачы курса

2

22.

Старажытная дзяржавы-княствы. Прававая характарыстыка

2

2

33.

Утварэнне Вялікага княства Літоўскага Рускага і Жамойцкага. Грамадскі і дзяржаўна-прававы лад. Судовая сістэма і працэсуальнае прав

10

4

5

44.

Крыніцы і асноўныя рысы права феадальнай Беларусі ў XIV-XVI стст.

2

2

65.

Грамадска-палітычны лад Беларусі ў складзе Расійскай імперыі

12

10

76.

Станаўленне беларускай дзяржаўнасці ў 1917-1921 гг.

2

2

5

87.

Дзяржаўна-прававое становшча Беларусі ў 1921-1945 гг.

10

2

98.

Дзяржаўна-прававое становшча Беларусі ў 1945-канцы 1980-х гг.

4

4

5

19.

Пераход Беларусі да дзяржаўнай самастойнасці

12

4

5

Усяго:

56

30

20

Завочная форма навучання

п/п

Назва тэмы

Лекцыі

Семінары

1.

Прадмет і задачы курса

2

2.

Старажытная дзяржавы-княствы. Прававая характарыстыка

2

3.

Утварэнне Вялікага княства Літоўскага Рускага і Жамойцкага. Грамадскі і дзяржаўна-прававы лад. Судовая сістэма і працэсуальнае прав

2

4.

Крыніцы і асноўныя рысы права феадальнай Беларусі ў XIV-XVI стст.

2

5.

Грамадска-палітычны лад Беларусі ў складзе Расійскай імперыі

2

6.

Станаўленне беларускай дзяржаўнасці ў 1917-1921 гг.

2

7.

Дзяржаўна-прававое становшча Беларусі ў 1921-1945 гг.

2

8.

Дзяржаўна-прававое становшча Беларусі ў 1945-канцы 1980-х гг.

2

2

9.

Пераход Беларусі да дзяржаўнай самастойнасці

2

4

Усяго:

18

6

 1. Ежеквартальный отчет по ценным бумагам За 1 квартал 2008 года

  Содержательный отчет
  ru Адрес страницы в сети Интернет: www.minbank.ru ОГЛАВЛЕНИЕ Стр. Введение I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и
 2. Учебная программа для специальности 1-24 01 01 Международное право 1-24 01 02 Правоведение (1)

  Программа
  Данная рабочая программа предназначена для изучения студентами Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» по специальности 1-24 01 01 «Международное право» и 1-24 01 02 «Правоведение» дисциплины
 3. Учебная программа для специальности 1-24. 01. 01 Международное право 1-24. 01. 02 Правоведение (1)

  Программа
  Учебной программы по курсу «История государства и права зарубежных стран» для высших учебных заведений, по специальностям 1-24 01 01 - «Международное право», 1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое право», 1-23 01 06 «Политология»,
 4. Учебная программа для специальности 1-24 01 01 Международное право 1-24 01 02 Правоведение (2)

  Программа
  Учебной программы по курсу «История государства и права зарубежных стран» для высших учебных заведений, по специальностям 1-24 01 01 - «Международное право», 1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое право», 1-23 01 06 «Политология»,
 5. Учебная программа для специальности: 1-24 01 01 Международное право 1-24 01 02 Правоведение (1)

  Программа
  Учебная программа дисциплины «Таможенное право» разработана в соответствии с образовательным стандартом высшего образования и типовой учебной программой, в соответствии с требованиями закона Республики Беларусь от 29 октября 1991 года
 6. Учебная программа для специальностей 1-24 01 01 Международное право 1-24 01 02 Правоведение

  Программа
  Конституционное право зарубежных стран является одной из отраслей правовой системы, занимает среди них особое место. С него начинается формирование всех остальных отраслей права, и в этом – его системообразующая роль.
 7. Учебная программа для специальности: 1-24 01 01 Международное право 1-24 01 02 Правоведение (2)

  Программа
  Учебная программа составлена на основе типовой учебной программы «Экономическая теория», утвержденной 03.01.2011г., регистрационный номер № ТД–Е. 281/тип.
 8. Учебная программа для специальностей: 1-24 01 02 Правоведение 1-24 01 01 Международное право

  Программа
  Учебная программа «Право интеллектуальной собственности» составлена на основе учебной программы для студентов вузов Республики Беларусь, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь 15 марта 2006г.
 9. Учебная программа для специальности 1-24 01 02 Правоведение Факультет Менеджмента и маркетинга (2)

  Программа
  Учебная программа составлена на основе учебной программы по дисциплине «Хозяйственный процесс», утвержденной учебно-методическим объединением вузов Республики Беларусь от 25.

Другие похожие документы..