Виконавець

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень бібліотеки

Квітень - 2009 р.

Виконавець:

Подгорна Ірина Петрівна,

зав. сектором

/Тел. 95-34-44/

Донецьк-2009

Зміст

 1. Природничі науки 3

 2. Біологічні науки 4

 3. Енергетика 5

 4. Радіоелектроніка 5

 5. Харчові виробництва.

Товарознавство харчових продуктів 6

 1. Товарознавство 7

 2. Соціологія 7

 3. Статистика 9

 4. Економіка. Економічні науки 10

Управління економікою 13

Бухгалтерський облік 14

Аудит 17

Економіка праці 18

Фінанси 19

Страхування 25

Економіка підприємства 25

Економіка промисловості 32

Економіка торгівлі 33

Історія гостинності і туризму 34

 1. Світова економіка 35

 2. Політичні науки 37

 3. Держава і право 38

 4. Военна наука 43

 5. Освіта 43

 6. Філологічні науки 44

 7. Філософські науки 46

 8. Психологія 47

 9. Видання викладачів ДонНУЕТ 49

Бюлетень нових надходжень за квітень 2009 р.

Прим. (*-навчальна література, який надано

гриф Міністерства освіти і науки України)

Природничі науки

*БП 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина і харчовіпродукти, вироблені з її використанням : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. X. Пономарьов, І. В. Донцова. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 126 с. - ISBN 978-9G6-364-856-9. – 1 прим.

У посібнику викладено історію розвитку генної інженерії, її суть, механізм, завдання, обсяги виробництва і продаж трансгенних культур, продуктів харчування, компанії, то їх виробляють, ставлення до трансгенних продуктів у світі і в Україні, як потенційно небезпечних, законодавче регулювання поводження з генетично мо­дифікованими організмами (ГМО) та використання їх в Україні, інших державах, порядок проведення досліджень ГМО на якість і біобезпеку, методи визначення генетично модифікованих інгредієнтів у продовольчій сировині і харчових продуктах.

Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів Ш і IV рівній акредитації за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво», а також буде корисним у роботі спеціалістів фірм, торговельних підприємств, споживачам.

*В1 В23 Ващук, Ф. Г. Математичне програмування та елементи варіаційного числення: навч. Посіб. / Ващук Ф.Г., Лавер О.Г., Шумило Н.Я. — К. : Знання, 2008.— 368 с.— (Вища освіта XXI століття). - ISBN 978-966-346-455-8. – 1 прим.

У посібнику розглядаються задачі варіаційного числення, теорії оптимального управління, знаходження екстремумів нелінійних функцій без обмежень, задачі математичного програмування, задачі динамічного програмування, трьох індексні транспортні задачі, сіткові графи та транспортні задачі на транспортних сітках. На початку кожного розділу посібника наводяться необ­хідні теоретичні відомості (означення, теореми, формули). Велика увага приділяється розв'язанню прикладних та практичних задач, які розглядаються на всіх етапах — від постановки до одержаного результату з перспективою їх подальшого розв'язання на ЕОМ. Для студентів вищих навчальних закладів природничого та технічного напрямів, економічних спеціальностей; магістрів та науково-педагогічних працівників, які цікавляться проблемами постановки, дослідження та розв'язання задач оптимізації.

*В3 К24Курс загальної фізики : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Кармазін В.В., Семенець В.В. - К. : Кондор, 2009. - 786 с. - ISBN978-966-351-210-5. - 1 прим.

Навчальний посібник написаний відповідно до програми курсу фізики для вищих навчальних закладів. В посібнику розглянуто всі розділи фізики, які вивчають у вузах: механіка, коливання, спеціальна теорія відносності, молекулярна фізика та термодинаміка, електромагнетизм, хвилі, оптика, квантова оптика, квантова механіка, елементи статистичної фізики та основи фізики атомного ядра. Наприкінці кожного розділу наведеш численні контрольні запитання, які дають можливість звернути увагу на головні положення теми, а також здійснити самоконтроль рівня засвоєння матеріалу. Всі розділи містять вправи та задачі.

*В11 С25 Свердан, П. Л.Вища математика. Математичний аналіз і теорія ймовірностей : підруч. — К.: Знання, 2008. — 450 с. - ISBN978-966-346-411-4. – 1 прим.

У підручнику викладено теорію границь, диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних, інтегральне числення, моделювання процесів диференціальними рівняннями, теорію ймовірностей, основи математичної статистики. Значну увагу приділено практиці розв'язання типових задач, аналізу і графічному представленню результатів. Подано завдання для самоконтролю, вправи для аудиторної та домашньої робіт, а також додаток. Частину матеріалу висвітлено для аналізу фармацевтичної та медико-біологічної інформації.

Призначено для студентів, аспірантів та науковців за напрямами навчання та досліджень у галузях медицини, біології, фармації, хімії, економіки, педагогіки, агротехнології, соціології.

Біологічні науки

*Е Г 91 Грицик, В. Екологія довкілля. Охорона природа: навч. посіб. / В. Грицик , Ю. Канарський, Я. Бедрі. К. : Кондор, 2009. - 292 с. - ISBN978-966-351-214-3. – 1 прим.

У посібнику висвітлено систематизований матеріал з екології, соціоекології та охорони навколишнього середовища. Розглядаються особливості структури навколишнього середовища людини та основні антропогенні впливи людської діяльності на довкілля. Викладено основні поняття і принципи екології як науки про взаємодію живих організмів і їх сукупностей між собою та з навколишнім середовищем. Розглянуто проблеми і перспективи охорони природи з точки зору сучасної екологічної парадигми. Приділено увагу як проблемам глобальної екології, так і проблемам взаємодії людини й довкілля в Україні.

Посібник розрахований на студентів середніх і вищих навчальних закладів технічного й гуманітарного профілю, де викладають­ся курси "Екологія", "Соціоекологія", "Охорона природи", вчителів, викладачів, інженерно-технічних працівників, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

*Е К45 Кіцно, В. О. Основи радіобіології та радіоекології: навч. посіб. / В. О. Кіцно, С. В. Поліщук, І. М. Гудков — 2-е вид. — К. : «Хай-Тек Прес», 2009. - 320 с. - ISBN 978-966-2I43-01-0. – 1 прим.

Укладено на основі робочих програм для природничо-біологічних спеціальностей з розділів загальної, сільськогосподарської, лісогосподарської та ветеринарної радіобіології. Містить відомості з дозиметрії та радіометрії продукції сільського та лісового господарства та інших об'єктів навколишнього середовища. Наведено теми самостійних і лабораторних робіт та розглянуто порядок їх виконання. Дається методика вирішення завдань з прогнозування накопичення радіонуклідів в рослинах, в організмах тварин, в продукції рослинництва, тваринництва та лісокористування. Включено перелік орієнтовних контрольних тестів, список рекомендованої навчальної літератури.

Дня засвоєння теоретичного курсу і виконання лабораторних занять студентами вищих навчальних закладів освіти III—IV рівнів акредитації.

*Е П64 Потіш, Л. А.Екологія : навч. посіб. — К. : Знання, 2008. — 272 с. — (Вища освіта XXI століття). - ISBN 978-966-346-457-2. – 1 прим.

Навчальний посібник укладений з використанням досвіду викладання дисциплін "Загальна екологія" та "Основи екології". У ньому розкриті базові питання класичної та сучасної екології, зокрема її фундаментальних підрозділів: вчення про фактори навколишнього середовища, демекологію, біоценологію, екосистемологію та біогеоценологію, глобальну екологію. Кожен розділ міс­тить перелік контрольних питань у вигляді тестів.

Окремою частиною є "Лабораторний практикум з екології", який охоплює п'ятнадцять лабораторно-практичних занять та семінарів. Адресується студентам, викладачам вищих навчальних закладів освіти, а також вчителям та учням загальноосвітніх шкіл, де факультативно читається ця дисципліна. Сподіваємося, що посібник зацікавить також інженерно-технічних працівників та спеціалістів інших напрямків.

*Е Ф50.Фізична екологія : навч.посіб. / Новоселецький М. Ю., Лико Д. В,. Панасюк А. Л., Тищук. В.І. - К. : Кондор. - 2009. - 480 с. – 1 прим.

У навчальному посібнику висвітлені основні положення та терміни з екологічної фізики, які розкривають зміст фізичних процесів і явищ, що протікають у природі та їхній вплив на біосферу.

Посібник підготовлений за кредитно-модульною системою згідно з вимогами галузевого стандарту освіти з екології в Україні та на основі навчальної програми варіативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Екологія» Він включає навчальні елементи (модулі), до яких подано мінімально необхідний лекційний матеріал (теоретичне ядро), розміщено повноцінні задачники з текстами задач для довгострокового завдання за темами кожного навчального елемента та прикладами розв'язання, списки тестових запитань для поточного (предметно-елементного) і модульного контролю, інструкції до виконання лабораторних робіт тощо. Посібник адресований для студентів, науковців, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів.

*Е26 В20 Васюкова, Г. Т. Екологія : підруч. / Васюкова Г. Т., Грошева O. I. - К. : Кондор, 2009. — 524 с. - ISBN 978-966-351-260-0. - 1 прим.

Запропонований підручник охоплює найважливіші проблеми загальної та сучасної екології. Він охоплює найважливіші проблеми сучасної екології. Розглянуті основні проблеми, які виникли у взаємовідносинах людини і природи в індустріальний період розвитку цивілізації та можливі шляхи їх подолання.

Розглянуто: демографічний вибух XX сторіччя і урбанізацію, екологічні процеси змін навколишнього середовища, економічні наслідки забруднення та його вплив на стан біосфери і здоров'я людей, питання раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища, умови подальшого функціонування системи «Суспільство — природа» і взаємодій різних системи всесвіту.

Енергетика

*З1 С17 Самохвалов, B. C.Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження : навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2008. — 224 с. - ISBN 978-966-364-734-0. – 1 прим.

У навчальному посібнику розглянуто основні принципи енергозбереження за рахунок використання вторинних енергетичних ресурсів. Значну увагу звернуто на економічну ефективність енергозбереження. Наприкінці кожного розділу запропоновано контрольні запитання, що в значній мірі сприяє самостійному опануванню навчального матеріалу, а практичні приклади дозволяють краще освоїти методики економічної ефективності від впровадження енергозберігаючих заходів.

Навчальний посібник розрахований для студентів технічних вищих закладів, інженерно-технічним працівникам промислових підприємств і проектно-конструкторських організацій завдяки наявності в додатку великого обсяг}' додаткової інформації.

Радіоелектроніка

*З973 В65 Войтюшенко, Н. М. Інформатика і комп'ютерна техніка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Войтюшенко, А. І. Останець. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 564 с. - ISBN978-966-364-825-5. – 1 прим.

Навчальний посібник містить матеріал за базовим курсом інформатики і комп'ютерної техніки для користувачів персональних комп'ютерів, що відповідає нормативній програмі Міністерства науки і освіти України. У нього сходять інформаційні, технічні і програмні основи ПК, основні зведення і матеріал по одержанню навичок роботи з операційною системою Windows, сервісними й офісними програмами, мережними ресурсами, основи алгоритмізації базових обчислювальних процесів, основні зведення і матеріал по одержан­ню навичок роботи зоб'єктно-орієнтованою мовою Visual Basic, приклади використання Visual Basic у додатках Microsoft Office.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних і технічних спеціаль­ностей усіх форм навчання, ідо освоюють базовий курс комп'ютерної підготовки.

Харчові виробництва. Товарознавство харчових продуктів

 1. Виконавець (1)

  Документ
  1. В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.] - Донецк : ДонНУ, 2009.
 2. Виконавець (2)

  Документ
  1. *Ж С16 Салухіна, Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: підручник, —СалухІна Н. Г., Язвінська О. М. – К. : Центр учбової літератури, 2010.
 3. Виконавець (3)

  Документ
  2.Д8 А58 Альтер, М. С. Шаги к мечте : очерк о нашем земляке - первопроходце Арктики Г. Я. Седове : в честь 130-летия со дня рождения. – Донецк : Шилтон, 2007.
 4. Виконавець (4)

  Документ
  1. *Л10-9 С95 Сирохман І. В, Товарознавство пакувальних товарів і тари : підручник / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. — К. : Центр учбової літератури, 2009.
 5. Виконавець (6)

  Документ
  1. В1 В23 Ващук, Ф. Г. Математичне програмування та елементи варіаційного числення : навч. посіб. / Ващук Ф. Г., Лавер О. Г. - К. : Знання, 2008.— 368 с.
 6. Виконавець (7)

  Документ
  1. В11 Б25 Барковський В., Барковська Н. . Вища математика для економістів : навч. посіб. / Барковський В., Барковська Н. — К. : Центр учбової літератури, 2010.
 7. Виконавець (8)

  Документ
  1. * В11 К48 Клепко, В. Ю. Вища математика в прикладах і задачах : навч. посіб. - 2-е вид. / Клепко В. Ю., Голець В. Л. - К. : Центр учбової літератури, 2009.
 8. Л. Г. Штика Відповідальний виконавець ндр, науковий співробітник Т. М.Ілюк

  Документ
  Методи дослідження - методологічні засади дослідження включали комплексний підхід, виділення теоретико-змістових схем предметного поля галузі науки державного управління з урахуванням здобутків традиційних наукових галузей, а також
 9. О. О. Труш Відповідальний виконавець, к держ упр. А. О. Кузнєцов

  Документ
  Мета роботи - визначення інституціональних засад сучасної політики розширення Європейського Союзу, зокрема тенденцій еволюції його регіональної політики, насамперед місця і ролі регіонів у європейській інтеграційній політиці порівняно

Другие похожие документы..