Angol-magyar elektronikus informatikai szótár

E

e – elektronikus

e e [természetes logaritmus alapja]

E/R model (Entity-Relationship model) – E / K modell (egyed-kapcsolat modell)

eager – mohó | szigorú | buzgó

eager evaluation – mohó kiértékelés

eager release consistency – szigorú feloldó következetesség / konzisztencia

EAI (Enterprise Application Integration) – vállalati alkalmazások integrációja

EAP (Extensible Authentication Protocol) – EaP (kiterjeszthető hitelesítő protokoll)

ear of hypergraph – hipergráf füle

earcon – hangjelzés

Earliest Deadline First scheduling – legrövidebb határidejű először ütemezés

early adopter – korai felhasználó

early binding – korai kötés

early branch detection – korai elágazás észlelés

early stopping – korai megállás

early task – korai taszk

early-first form – korai-előbb forma

ease of use – könnyen kezelhető | használat könnyűsége

Easter date – Húsvét dátuma

Easter egg – húsvéti tojás [alkalmazásban elrejtett meglepetés]

easy to use – könnyen használható | könnyen kezelhető

easy-to-use face animation – könnyen használható arcanimáció

eavesdropper – hallgatózó | lehallgató | passzív támadó

eavesdropping – kilesés | kihallgatás | lehallgatás | hallgatózás

e-auction – e-aukció

e-banking – elektronikus bankműveletek | e-bank szolgáltatások

eBay – aukciós portál-rendszer | eBay [online aukciós oldal]

EBBP (European Best Business Practices) – legjobb európai üzleti megoldások

EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) – kiterjesztett binárisan kódolt decimális csere kód

EBL (Explanation-Based Learning) – EBL (magyarázat-alapú tanulás)

EBNF (Extended Backus–Naur Form) – kiterjesztett Backus–Naur-forma

e-bomb – e-bomba

e-book – e-könyv

EBS (Electronic Brainstorming) – elektronikus ötletbörze

EBU (European Broadcasting Union) – EBU (Európai Műsorterjesztők Szervezete)

EBU time code – EBU időkód

e-business – e-üzlet

e-cash – elektronikus pénz | e-pénz

ECB (Electronic CodeBook) – elektronikus kódkönyv

ECC (Error Correction Code) – ECC (hibajavító kód)

ECDL (European Computer Driving Licence) – Európai Számítógép-használói Jogosítvány

e-channel – e-csatorna

e-check – csekk-helyettesítő fizetési megoldás

echo – visszhang

ECITC (European Committee for Information Technology Testing Certification) – információtechnológiai tesztelési folyamatok ellenőrzésére, felülvizsgálatára és minősítésére létrehozott Európai Bizottság

ECL (Emitter-Coupled Logic) – ECL-logika (emittercsatolt logika)

eclipse – fogyatkozás

ECM (Enterprise Component Modeling) – vállalati komponensmodellezés

e-collaboration – e-együttműködés

e-college – e-kollégium

ecological model – ökológiai modell

ecological validity – ökológiai érvényesség

e-commerce – elektronikus kereskedelem | e-kereskedelem

e-commerce-enabled enterprise information system – e-kereskedelmet támogató vállalati információs rendszer

economic – gazdasági

economic feasibility – gazdasági értékelés | megvalósíthatósági vizsgálat

economic growth – gazdasági növekedés

economic impact – gazdasági hatás

economic order quantity – gazdaságos rendelési mennyiség

economic sector – gazdasági ágazat

economical benefit – gazdasági haszon

economical spanning tree – gazdaságos feszítőfa

economy – gazdaság

economy of effort – erőkifejtés gazdaságossága

economy of expression – kifejezés gazdaságossága

EDC (Error Detect Code) – EDC (hibajelző kód)

EDE (Encryption-Decryption-Encryption) – rejtés-visszafejtés-rejtés (háromszoros rejtés egy fajtája)

e-democracy – e-demokrácia

edge – él

edge collapse – él csúcsainak az összevonása | élzsugorítás

edge coloring – élszínezés

edge connectivity – élösszefüggőség

edge contraction – élösszehúzás

edge covering – élfedés | éllefedés

edge cut – élvágás

edge detection – élfelismerés | éldetektálás

edge disjoint paths – élidegen utak

edge extrusion – élkihúzás

edge fitting – élillesztés

edge graph – élgráf

edge localisation – éllokalizálás

edge matrix – élmátrix

edge preserving filter – élmegőrző szűrő

edge segment – élszegmens

edge set – élhalmaz

edge split – élkettévágás

edge weight – élsúly

edge-capacity function – élkapacitás-függvény

edge-chromatic number – élkromatikus szám

edge-connected graph – élösszefüggő gráf

edge-disjoint – élidegen | éldiszjunkt

edge-disjoint directed path – éldiszjunkt irányított út

edge-disjoint paths – élidegen utak | éldiszjunkt út

edge-enhancement – élkiemelés

edge-labeled graph – élcímkézett gráf

edge-sequence – élsorozat

edge-set – élhalmaz

edge-triggered – élvezérelt

edge-triggered behavior – élvezérelt működés

edge-triggered D flip-flop – élvezérelt D flip-flop

edge-triggered flip-flop – élvezérelt flip-flop

edge-triggered J-K flip-flop – élvezérelt J-K flip-flop

Edgeworth expansion – Edgeworth-kiterjesztés

EDI (Electronic Data Interchange) – EDI (elektronikus adatcsere) [alkalmazást alkalmazással összekötő protokoll / szabvány üzleti dokumentumok elektronikus továbbítására]

+EDI network – EDI hálózat

EDIF (Electronic Design Interchange Format) – EDI szabvány

EDIFACT (Electronic Data For Administration, Commerce and Transport) – EDIFACT (nemzetközi EDI szabvány)

edit – szerkeszt

edit checks – adatbevitel folyamán végzett ellenőrzés

edit distance – szerkesztési távolság

editable – módosítható

editor – szerkesztő személy | szerkesztőprogram

editor program – programokat módosító program

Edmonds-Karp algorithm – Edmonds–Karp-algoritmus

EDO-DRAM (Extended-DataOut DRAM) – EDO-DRAM | kiterjesztett / növelt adatkibocsátású DRAM

EDP (Electronic Data Processing) – elektronikus adatfeldolgozás

EDS (Electronic Discussion System) – elektronikus vitafórumot kezelő rendszer

education – oktatás

& adult education – felnőttoktatás

education industry – oktatásipar

education support system – oktatástámogató rendszer

educational – oktatási

educational content – oktatási tartalom

educational curriculum – oktatási anyag | tananyag

educational opportunities – oktatási lehetőségek

educational software platforms – oktatási szoftverplatformok

educational strategy – oktatási stratégia

educational tasks – oktatási feladatok

educational technology – oktatási technológia

educational technology integration and implementation – oktatási technológia integrációja és bevezetése

educational technology partnerships – oktatási technológiai partnerség

edutainment – oktatási célú szórakoztató anyag | oktatási és szórakoztatási célú szoftver-együttes | szórakoztatva történő oktatás

EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) – EDVaC (elektronikus diszkrét változójú automatikus számítógép)

EDW (Enterprise Data Warehouse) – EDW (vállalati adattárház)

e-economy – e-gazdaság

EEE triple encryption – titkosító-titkosító-titkosító háromszoros rejtjelezés

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) – elektromosan törölhető programozható csak olvasható memória | EEPROM

EF (Experience Factory Organisation) – EF (kísérleti üzem szervezet)

e-fairness – becsületes e-kereskedelem szabályrendszere

effaceable – törölhető

effect – hatás | effektus

effect axiom – hatásaxióma [szituációkalkulusban]

effective – hatásos | eredményes | hatékony

effective address – tényleges cím

effective algorithm – hatékony algoritmus

effective branching factor – effektív elágazási tényező

effective group id – tényleges csoport-azonosító | effektív csoport-azonosító [UNIX]

effective information – hatékony információ | effektív információ

effective key size – effektív kulcsméret

Effective Lines of Code (ELOC) – tényleges forrássorok száma (ELOC)

effective memory-access time – tényleges tárelérési idő

effective power – hatékony hatvány

effective user identifier (effective UID) – tényleges felhasználó-azonosító (tényleges UID)

effectiveness – hatékonyság

effector – beavatkozó

efficiency – eredményesség | hatásosság | hatékonyság

efficiency of a digraph – irányított gráf hatékonysága

efficiency of operation – művelet hatékonysága

efficient algorithm – hatékony algoritmus | hatásos algoritmus

efficient template metaprogramming – hatékony sablon-metaprogramozás

effort – ráfordítás [emberi munkában]

effort estimation – ráfordítás becslés

effort model – ráfordítás modell

effort prediction – ráfordítás előrejelzése

EFT (Electronic Fund Transfer) – pénzintézetek közötti elektronikus pénzforgalom

EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) terminal – EFTPOS terminál | POS terminál | bankkártyaelfogadó terminál

EG code (Euclidean Geometry code) – EG-kód (euklideszi geometriai kód)

egocentric viewpoint – önző nézőpont

egoless programming – alkalmazkodó programozás | csoportos programozás

egomotion – sajátmozgás

e-governance – e-kormányzás

e-government – e-kormányzat

Ehrlich swap method – Ehrlich cseremódszere

EIDS (Electronic Information Delivery System) – EIDS (elektronikus információtovábbító rendszer)

Eiffel – Eiffel [programnyelv]

EIFS (Extended Inter-Frame Spacing) – EIFS (kiterjesztett keretek közötti időköz)

EIGamal signature scheme – ElGamal-féle aláírási séma

eigenspace – sajáttér

eigenvalue – sajátérték

eigenvalue of a graph – gráf sajátértéke

eigenvector – sajátvektor

eigenvector of a graph – gráf sajátvektora

eight-neighbor – nyolc-szomszédos

EII (Enterprise Information Integration) – EII (vállalati információegyesítés)

e-inclusion – e-befogadás

EIS (Executive Information System) – EIS (vezetői információs rendszer)

EIU (Economist Intelligence Unit) – Gazdasági Hírszerzési Egység [gazdaságelemző központ]

EKF (Extended Kalman Filter) – kiterjesztett Kálmán-szűrő

elaboration – feldolgozás | kidolgozás

elapsed time – eltelt idő

e-learning – e-tanulás

e-learning program – e-tanulási program

e-learning project – e-tanulási projekt

e-learning systems – e-tanulási rendszer

election algorithm – választási algoritmus

electoral competition – elektorok versenye

electoral system – választási rendszer

electret microphone – elektret mikrofon

electrical – villamos

electrical characteristics – villamos jellemzők

Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM) – elektromosan törölhető programozható csak olvasható memória (EEPROM)

electrically-erasable – elektromosan törölhető

electrocardiogram (ECG) – elektrokardiogram (EKG)

electroencephalogram – elektroenkefalogram

electromagnetic – elektromágneses

electromagnetic interference – elektromágneses interferencia

electromagnetic spectrum – elektromágneses spektrum

electron beam – elektronsugár

electron gun – elektronágyú

electron tube – elektroncső

electronic – elektronikus

Electronic and Information Technology (EIT) – elektronikus és információs technológia

electronic banking – elektronikus banki szolgáltatások

electronic bill – elektronikus számla

electronic brainstorming – elektronikus ötletbörze

electronic brainstorming tool – számítógéppel támogatott döntéshozatal / ötletroham eszköz

electronic business (e-business) – elektronikus üzlet [e-üzlet]

electronic business environment – elektronikus üzleti környezet

electronic business systems security – elektronikus üzleti rendszerek biztonsága

electronic business transaction – elektronikus üzleti tranzakció | elektronikus üzleti ügylet

electronic calendaring – határidőnapló számítógépes formája | irodai naptár számítógépes formája

electronic cash – elektronikus készpénz | elektronikus készpénzhelyettesítő

electronic check – elektronikus ellenőrzés | elektronikus csekkhelyettesítő

Electronic Codebook (ECB) – elektronikus kódkönyv

electronic codebook mode – elektronikus kódkönyves üzemmód

electronic coin – elektronikus pénzérme | elektronikus érme

electronic commerce – elektronikus kereskedelem | e-kereskedelem

electronic commerce activity – elektronikus kereskedelmi tevékenység

electronic commerce challenges – elektronikus kereskedelmi kihívások

electronic commerce curriculum – elektronikus kereskedelmi tananyag

electronic commerce degree program – elektronikus kereskedelmi felsőoktatási program

electronic commerce evolution – elektronikus kereskedelem fejlődése

electronic commerce innovation – elektronikus kereskedelmi innováció

electronic commerce site – elektronikus kereskedelmi webhely

electronic commerce technology – elektronikus kereskedelmi technológia

electronic commerce training – elektronikus kereskedelmi képzés

electronic commerce transactions – elektronikus kereskedelmi tranzakció | elektronikus kereskedelmi ügylet

electronic concept – elektronikai elv

electronic cottage – magas funkcionalitású otthoni munkahely

electronic customer relationship management (ECRM) – elektronikus ügyfélkapcsolatkezelés

electronic data interchange – vállalatközi elektronikus adatcsere

electronic data processing – elektronikus adatfeldolgozás

electronic digital computer – elektronikus digitális számítógép

electronic document interchange – vállalatközi elektronikus dokumentum-csere

electronic fund transfer – elektronikus pénzátutalás

electronic gift – ajándékutalvány | kisebb összeg küldése elektronikusan

electronic ink – elektronikus festék

electronic journalism – elektronikus újságírás

electronic learning – elektronikus tanulás

electronic mail (e-mail) – elektronikus levél (e-mail) | villámlevél | drótposta

electronic markets – elektronikus piacok

electronic meeting software – virtuális értekezletet támogató szoftver

electronic network – elektronikus hálózat

Electronic Numerical Integrator And Computer (ENIAC) – elektronikus számjegyes integrátor és számítógép (ENIaC)

Electronic Payment System (EPS) – elektronikus fizető rendszer

electronic pen – fényceruza | fénytoll

electronic publishing – elektronikus könyvkiadás | elektronikus kiadványszerkesztés

electronic questionnaires – számítógépen kitöltendő kérdőív

electronic repository – elektronikus raktár

electronic sweatshop – munkaállomások előtt végzett, tömeges, egyszerű munka

electronic technology – elektronikus technológia

electronic transmission – elektronikus átvitel

electronic voting system – elektronikus szavazórendszer

electronic whiteboard – elektronikus tábla

electronic/digital government – elektronikus / digitális kormány

electro-physiological input – elektrofiziológiai bemenet [informatikai rendszerbe a felhasználó adott jellemzőinek követése, illetve feldolgozása céljából]

Electrostatic Discharge (ESD) – elektrosztatikus kisülés

element – elem

& idempotent element – idempotens elem

& inverse element – inverz elem

element access – elem elérése

element of a set – halmaz eleme

elementary – elemi

elementary cycle – elemi kör

elementary divisor – elemi osztó

elementary event – elemi esemény

elementary function – elemi függvény

elementary operation – elemi művelet

elementary symmetric function (elementary symmetrical function) – elemi szimmetrikus függvény

elementary transformation – elemi transzformáció

elementary type – elemi típus

elements (earth, air, fire, water) – elemek (föld, levegő, tűz, víz)

elevation – magasság

elevation model – domborzati modell

elevation point – magassági pont

elevator algorithm – lift-algoritmus [lemezütemezés]

Elias bound – Elias-korlát

Elias code – Elias-kód

elided – rejtett

eliminate – közömbösít | kiküszöböl | felszámol

eliminated branch – eltávolított elágazás

elimination – kiküszöbölés

& common subexpression elimination – közös részkifejezés kiküszöbölése

& global redundancy elimination – globális redundancia kiküszöbölése

& redundancy elimination – redundancia kiküszöbölése

elimination of copying – másolás elkerülése

elimination of variables – változók kiküszöbölése

eliminative – kiküszöbölő

elitizm (in evolutional algorithm) – elitizmus (evolúciós algoritmusban)

ELIZA – ELIZA [beszélgető program]

ellipse – ellipszis

ellipsis – hiányjel | kipontozás

ellipsoid – ellipszoid

& random point on the ellipsoid – véletlen pont az ellipszoidon

& rotation ellipsoid – forgási ellipszoid

ellipsoid algorithm – ellipszoid algoritmus

elliptic – elliptikus

elliptic curve – elliptikus görbe

elliptic curve algorithm – elliptikus görbés algoritmus

elliptic curve cryptosystem – elliptikus görbés kriptorendszer

elliptic curve factorization – elliptikus görbés faktorizáció

elliptic curve method – elliptikus görbés módszer

elliptic curve primality proving algorithm – elliptikus görbés prímteszt-algoritmus

elliptic function – elliptikus függvény

elliptic integral – elliptikus integrál

elliptic surface – elliptikus felület

elliptical – elliptikus

elliptic-curve factorization method – elliptikus görbés faktorizációs módszer

elusive requirement – nehezen megfogható igény

EM algorithm (expectation maximization algorithm) – EM algoritmus (várható értéket maximalizáló algoritmus)

email (electronic mail) – elektronikus levél | e-levél | villámlevél

email address – elektronikus levelezési cím | email cím

email gateway – elektronikus-levél átjáró

email security software – elektronikus levelezés biztonsági rendszere

e-market – e-piac

e-market system – e-piaci rendszer

e-marketing – e-marketing

e-marketplace – e-piactér

embedded – beágyazott | környezetbe ágyazott

embedded coding – beágyazott kódolás

embedded coding in image compression – beágyazott kódolás képtömörítésnél

embedded computer – beágyazott számítógép

embedded dependency – beágyazott függőség

embedded graph – beágyazott gráf

embedded help – beágyazott segítség | súgó

embedded link – beágyazott link

embedded media – beágyazott média

embedded point – beágyazott pont

embedded SQL – beágyazott SQL

embedded system – beágyazott rendszer

embedding – beágyazás

embedding of partial order into linear order – parciális rendezés beágyazása lineáris rendezésbe

emboss – domborítás | trébelés

emboss filter – emboss szűrő

embossed – dombornyomásos

e-medicine – e-gyógyászat

emergency – vészhelyzet | szükségállapot | katasztrófa

emergency plan – katasztrófaterv

emergency response – katasztrófa esetén követendő eljárás

emergency services – katasztrófa esetén használt szolgáltatások

emergent behavior – kialakuló viselkedés | létrejövő viselkedés

emergent property – eredendő tulajdonság

emergent requirement – eredendő követelmény

emerging functionality – kialakuló funkcionalitás

emerging pattern – felbukkanó minta

emission – kibocsátás | sugárzás | emisszió

emission map – emissziós térkép

emissive surface – sugárzó felület | emisszív felület

emitter – sugárzó | kibocsátó | emittáló

Emitter-Coupled Logic (ECL) – emitter csatolt logika (ECL)

emoticon – érzelmet kifejező jel | érzelmet kifejező ikon

& :) – mosoly

& :( – szomorú vagyok

& :'-( – sírás

& :~ – szintén sírás

& ;-) – kacsintás és nevetés

& :-D – nagy mosoly

& :-)) – nagy mosoly

& :-))))))))))) – nagyon nagy mosoly

& :-O – ásítás

& :-* – puszi | csók

emotional agent – érzelmi ügynök | emócionális ágens

Emotional Intelligence (EQ) – érzelmi intelligencia

emotions – érzelmek

emphasis – kiemelés | hangsúlyozás | nyomaték

empirical – tapasztalati | empirikus

empirical distribution function – tapasztalati eloszlási függvény | empirikus eloszlási függvény

empirical evaluation – tapasztalati értékelés | empirikus értékelés

empirical gradient – empirikus gradiens

empirical method – tapasztalati módszer | empirikus módszer

empirical research – empirikus kutatás

empirical relation – empirikus reláció

Empirical Software Engineering (ESE) – empirikus szoftverfejlesztés

empirical tests for randomness – véletlenség empirikus tesztelése

employability – alkalmazhatóság

employers’ requirements – munkaadói követelmények

empowerment – alkalmazottak bevonása a döntési folyamatba

empty – üres

empty case – üres eset

empty clause – üres klóz

empty graph – üres gráf

empty product – üres szorzat

empty set – üres halmaz

empty stack – üres verem

empty stream – üres adatfolyam | üres csatorna

empty string – üres füzér | üres sztring | üres karaktelánc

empty sum – üres összeg

empty tree – üres fa

EMR (Electronic Meeting Room) – elektronikus találkozószoba

EMS (Electronic Meeting System) – elektronikus találkozórendszer

emulation – utánzás | emuláció

emulator – emulátor

EMV card (Europay-MasterCard-Visa card) – EMV-kártya (európai bankkártya)

enable input – engedélyező bemenet

enabled action – engedélyezett művelet | lehetővé tett művelet

enabled task – engedélyezett taszk | lehetővé tett taszk

enabled transition – engedélyezett állapotátmenet

Encapsulated Postscript (EPS) – beágyazott postscript (EPS)

encapsulation – beágyazás | egységbezárás | egységbefoglalás | betokozás

enciphering – titkosítás | rejtjelezés | sifrírozás

encode – kódol

encoder – kódoló

encoding – kódolás

encoding of problem instances – konkrét probléma kódolása

encoding problem – kódolási probléma | kódolás problémája

encrypt – rejtjelez | titkosít

encrypt-decrypt-encrypt mode (EDE) – rejtjelező-visszafejtő-rejtjelező módszer [speciális háromszoros rejtjelezés]

encrypted – titkosított

encrypted file – titkosított fájl

Encrypted Key Exchange (EKE) – titkosított kulcscsere

encrypted password – titkosított jelszó

encryption – rejtjelezés | titkosítás | sifrírozás

encryption algorithm – rejtjelező algoritmus | titkosító algoritmus | sifrírozó algoritmus

encryption exponent – titkosító kitevő

encryption scheme – rejtjelező rendszer

encryption speed – rejtjelezési sebesség

end – végpont

end box – végéreugrás-gomb

end effector – végberendezés

end of file – fájl vége

end of special data – különleges adatok vége

End of Text (ETX) – szövegmező vége | adatmező vége

End Of Transmission (EOT) – adásvége

end office – vég-központ | helyi központ

end result – végeredmény

end scope – határkör vége

end system – végrendszer

end user – végfelhasználó

endian-ness – adatelhelyezési módszer

& big endian – adat kisebb helyiértékű része a nagyobb memóriacímre

& little endian – adat kisebb helyiértékű része a kisebb memóriacímre

ending a program – program befejezése

endnote – lábjegyzet | végjegyzet

endomorphism – endomorfizmus

endpoint – él végpontja

endpoint of a graph – gráf végpontja

endpoint of an edge – él végpontja

end-to-end argument – kezdet-és-vég közötti érvelés

end-to-end protocol – vég-vég protokoll | végpontok közötti protokoll

enduring requirement – tartós követelmény

enduser – végfelhasználó

End-User Computing (EUC) – végfelhasználói számítástechnika

End-User Development (EUD) – végfelhasználói fejlesztés

enduser interface – végfelhasználói felület

end-user programming – végfelhasználói programozás

enduser software – végfelhasználót kiszolgáló szoftver

end-vertex – él végpontja

enemy – ellenség

energy – energia

engine – motor | modul | működtető egység

engineering – technológia

& software engineering – szoftver technológia

engineering application – műszaki alkalmazás

engineering design margin – mérnöki tervezési tartalék

engineering tool – fejlesztőeszköz

engineering workstation – mérnöki munkaállomás

English – angol

English auction – hagyományos aukció, ahol adott összeggel emelni lehet a tétet

English text – angol szöveg

enhance – növel | fokoz | erősít

Enhanced Data Output DRAM (EDO DRAM) – növelt adatkibocsátású DRAM (EDO-DRAM)

enhanced straightforward dispatching – növelt direkt kiküldés

enhanced synchronous DRAM (ESDRAM) – növelt szinkron DRAM

enhancement – továbbfejlesztés | képességbővítés

enhancer – erősítő

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) – ENIAC (elektronikus számjegyes integráló és számítógép)

Enigma – Enigma (rejtvény | rejtély | talány) | Enigma [német rejtjelező gép]

enlarge – nagyít | növel

enlarged – felnagyított

enlarging – növelés

ENQ (enquiry) – ENQ (kapcsolatfelvétel kérés)

enqueue – várakozási sorba állít

enquiry (ENQ) – kapcsolatfelvétel kérés

enriching graphical representations – grafikus ábrázolás gazdagítása

ensemble learning – hipotézishalmaz együttes tanulása

entailment – vonzat (logikában)

& entailment constraint – vonzatkorlát | vonzatkényszer

enterprise – vállalkozás

enterprise analysis – teljes körű információs igény-felmérés

Enterprise Application Integration (EAI) – vállalati szintű alkalmazásintegráció

enterprise architecture – vállalati architektúra

enterprise bean – vállalati babszem

enterprise collaboration – vállalati együttműködés

enterprise data warehouse – vállalati adattárház

enterprise integration – vállalati integráció

Enterprise Javabeans – vállalati Java-elemek

enterprise management system – vállalati irányítási rendszer

enterprise networking – vállalati hálózatépítés

Enterprise Resource Planning (ERP) – integrált vállalatirányítási rendszer (ERP) | vállalati erőforrás-gazdálkodás tervezése (ERP)

enterprise system – vállalati (számítógépes) rendszer

enterprise wireless LAN – vállalati vezeték nélküli LAN

enterprise-level systems – vállalati szintű rendszerek

enterprise-wide – vállalatméretű

enterprise-wide computing – vállalat minden folyamatára kiterjedő, komplex számítógépes rendszer

entertainment industry – szórakoztatóipari

entier function – egészrész-függvény

entity – egyed | jellemző tulajdonságok összessége

entity class – entitás osztály

entity declaration – entitás deklaráció

entity identification problem – egyedazonosítási feladat / probléma

entity realization – entitás-előfordulás

entity relationship – egyedkapcsolat

entity set – egyedhalmaz

entity-relationship – egyedkapcsolat

entity-relationship diagram – egyedkapcsolat-diagram

entity-relationship model – egyedkapcsolat-modell

entrance-exam problem – felvételi vizsga feladat / probléma

entrepreneur – vállalkozó

entrepreneurial structure – egyszerű vállalkozói szerkezet / struktúra

entropy – entrópia

& discrete entropy – diszkrét entrópia

entropy function – entrópiafüggvény

entry – bejegyzés | belépés | bemenet

entry consistency – belépő következetesség | belépő konzisztencia

entry criteria – bemeneti feltétel

entry to subroutines – szubrutinok belépési pontjai

entry tunnel – belépési csatorna

enumerated type – felsorolási típus | felsorolásos típus

enumerating – felsorolás | leszámlálás | összeszámlálás

enumerating binary trees – bináris fák leszámlálása

enumerating prime numbers – prímszámok leszámlálása | prímszámok felsorolása

enumeration – leszámlálás | felsorolás | összeszámlálás

enumeration of balanced binary trees – kiegyensúlyozott bináris fák leszámlálása

enumeration of permutations – permutációk leszámlálása

enumeration of prime numbers – prímszámok leszámlálása | prímszámok felsorolása

enumeration of trees – fák leszámlálása

enumeration type – felsorolási típus

enumerator – felsoroló

envelope – burkológörbe | boríték

& central envelope – központi / centrális boríték

envelope representation – borítékreprezentáció

enveloped – betokozott

environment – környezet

environment history – környezeti történet

environment map – környezettérkép

environment mapping – környezetleképzés

environment node – környezeti csúcs

environment process – környezeti folyamat

environment variable – környezeti változó

environment vector – környezetvektor | környezeti vektor

environmental – környezeti

environmental control – környezeti vezérlés

environmental profile – környezeti profil | környezeti egyéni beállítás

environmental stress response – környezeti stresszhatásra adott válaszreakció

environmental subsystems – környezeti alrendszer

envisioning – ábrázolás | megjelenítés | szemléltetés

EOF (End Of File) – fájlvége jel | állományvégjel | EOF

EOL (End Of Line) – sorvége jel

EOM (End Of Message) – EOM (üzenetvégjel)

EOT (End Of Transmission) – EOT (adás vége | átvitel vége)

e-partnerships – e-partnerség

ephemeral awareness – lankadó éberség

EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing) – EPIC (explicit párhuzamos utasítás feldolgozás)

epidemic – járvány

epidemic protocol – járványprotokoll

epidemiologist – epidemiológus

epigenetic – epigenetikai

epigenetic regulation – epigenetikai szabályozás

epimorphism – epimorfizmus | szürjektív homomorfizmus

epipolar geometry – epipoláris geometria

episode – epizód

epistemic logic – episztemológiai logika

epistemological commitment – ismeretelméleti elkötelezettség

epistemology – ismeretelmélet

EPLD (Erasable Programmable Logic Device) – törölhető programozható logikai eszköz

epoch – korszak | időszak

epoch updating – időszakos módosítás

eposodic – epizódszerű [környezet]

e-procurement – termékek és szolgáltatások beszerzése a weben

e-procurement model – e-beszerzési modell

EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) – EPROM (törölhető programozható csak olvasható memória)

EPS (Electronic Payment System) – EPS (elektronikus fizető rendszer)

EPS (Encapsulated Postscript) – EPS (egységbe zárt postscript) [grafikus állományformátum]

epsilon (ε) – epszilon (ε)

epsilon register – epszilon regiszter

epsilon-free (ε-free) – epszilonmentes (ε-mentes)

epsilon-free grammar (ε -free grammar) – epszilonmentes nyelvtan (ε -mentes nyelvtan)

equal – egyenlő

equal sign – egyenlőségjel

equality (in logic) – egyenlőség (logikában)

equality – egyenlőség

& approximate equality – közelítő egyenlőség

& essential equality – lényeges egyenlőség

equality constraints – egyenlőséggel adott korlátozó feltételek

equality of sets – halmazok egyenlősége

equality symbol – egyenlőség jel

equality-generating dependency – egyenlőséggeneráló függőség

equalization – kiegyenlítés

equalize – kiegyenlít

equalizer – kiegyenlítő | hangszínszabályozó

equally likely – azonos valószínűségű | azonosan valószínű | egyforma valószínűségű | egyformán valószínű

equation – egyenlet | képlet

equation solver – egyenletmegoldó szoftvermodul

equational unification – egyenleti egyesítés

equidepth binning – azonos mélységű kosarazás

equidimensional – azonos dimenziójú

equidistant – ekvidisztáns | egyenlő távolságú | állandó távolságú | azonos távolságú

equidistant code – ekvidisztáns kód | egyenletes kód | állandó távolságú kód | azonos távolságú kód | szimplex kód

equidistributed sequence – egyenletes eloszlású sorozat

equidistribution test – egyenletes eloszlás tesztelése

equi-join – egyenlőség alapú összekapcsolás

equilibrium – egyensúly

& cache equilibrium – egyensúlyban levő gyorsítótár

equitable distribution – pártatlan eloszlás

equivalence – egyenértékűség | ekvivalencia

& modular equivalence – moduláris ekvivalencia

& structural equivalence – szerkezeti ekvivalencia

& type equivalence – típus egyenértékűség

equivalence algorithm – ekvivalencia-algoritmus

equivalence class – ekvivalenciaosztály

equivalence declaration – ekvivalencia deklaráció

equivalence relation – ekvivalenciareláció

equivalent – ekvivalens | egyenértékű

equivalent algorithms – ekvivalens algoritmusok

equivalent binary trees – ekvivalens bináris fák

equivalent codes – ekvivalens kódok

equivalent equations – ekvivalens egyenletek

equivalent expressions – ekvivalens kifejezések

equivalent Gray codes – ekvivalens Gray-kódok

equivalent linear programs – ekvivalens lineáris programok

equivalent load circuit – egyenértékű | helyettesítő | ekvivalens terhelő hálózat

equivalent of MMIXAL symbol – MMIXaL szimbólum ekvivalense

equivalent sets of dependencies – ekvivalens függőségi halmazok

equivalent staging – ekvivalens fokozatok kialakítása | besorolás ekvivalens fokozatok szerint | ekvivalens besorolás [a CMMI lépcsős és folytonos megközelítéseinek kombinálása útján]

equivalent states – egyenértékű állapotok | ekvivalens állapotok

equivalent symbols – ekvivalens szimbólumok

equiwidth binning – azonos szélességű kosarazás

ER model (Entity-Relationship model) – ER-modell (egyed-kapcsolat modell)

erasable – törölhető

Erasable Programmable Logic Device (EPLD) – törölhető programozható logikai eszköz (EPLD)

Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM) – törölhető programozható csak olvasható memória (EPROM)

erase – töröl | kitöröl

eraser – radír

erasing – törlés

erasing EPROM – EPROM törlése

erasure – törlődés

erasure burst – törlődéses csomó

erasure channel – törlődéses csatorna

erasure error – törlési hiba

Erdas Imagine – Erdas Imagine [digitális képfeldolgozó szoftver]

ergodic – ergodikus

ergodic process – ergodikus folyamat

ergonomical issue – ergonómiai kérdés

ergonomics – ergonómia

erosion – erózió | lepusztulás

ERP (Enterprise Resource Planning) – ERP (integrált vállalatirányítási rendszer) | ERP (vállalati erőforrás-gazdálkodás tervezés)

ERP implementation – ERP bevezetése | vállalatirányítási rendszer bevezetése

ERP model – ERP modell

ERP project – ERP projekt

ERP software – ERP szoftver

ERP software market – ERP szoftverpiac

ERP system – ERP rendszer | vállalati erőforrás-tervező rendszer

ERP systems lifecycle – ERP rendszerek életciklusa

ERP vendors – ERP értékesítők

errata – hibajegyzék

erroneously – hibásan | helytelenül

error – hiba

& absolute error – abszolút hiba

& bit error – bithiba

& Bit Error Rate (BER) – bithiba-arány

& compile-time error – fordítási idejű hiba

& computational error – kiszámítási hiba

& detectable error – felfedezhető hiba

& detection of error – hiba jelzése

& error propagation – hibaterjedés

& Forward Error Correction (FEC) – előre irányuló hibajavítás

& lexical error – lexikális hiba

& multilevel error handling – többszintű hibakezelés

& performance error – teljesítményhiba

& quantization error – kvantálási hiba

& relative error – relatív hiba

& residual error ratio – maradó-hiba arány

& run-time error – futási idejű hiba

& semantic error – szemantikus hiba

& syntax error – szintaktikus hiba

& transmission error – átviteli hiba

error analysis – hibaelemzés

error avoidance – hiba elkerülése

error burst – hibacsomó

error checklist – hibaellenőrző-lista

error code – hibakód

error condition – hibafeltétel

error control – hibakezelés

error correction – hibajavítás

error design – hibatervezés

error detecting routine – hibajelző rutin

error detection – hibajelzés

error detection and correction – hibafelismerés és javítás

error estimation – hibabecslés

error function – hibafüggvény

error handling – hibakezelés

error handling alternative – hibakezelési alternatíva

error interrupt – hibából eredő megszakítás

error management – hibakezelés

error message – hibaüzenet

error metrics – hibametrika

error model – hibamodell

error prevention – hibamegelőzés

error propagation – hibaterjedés

error range – hibatartomány

error recovery – hibaelfedés | hibás állapotból való felépülés | hiba utáni visszaállítás

error repair – hibajavítás

error report – hibajelzés

error reporting – hibajelzés

error sequence – hibasorozat

error value – hibaérték

error-correcting – hibajavító

error-correcting code – hibajavító kód

error-correcting decoder – hibajavító dekódoló

error-correction – hibajavítás

error-correction capability – hibajavító képesség

error-detecting code – hibajelző kód

error-evaluator polynomial – hibaérték-polinom

error-free – hibamentes

error-location number – hibahely-szám

error-locator polynomial – hibahely-polinom

ES (Expert System) – SZR (szakértő rendszer)

escape character – escape karakter

escape key – kilépő billentyű

escape problem – menekülési probléma

escape sequence – vezérlősorozat

escrow – letét

Escrowed Encryption Standard – letétes rejtjelező szabvány

ESD (Electrostatic Discharge) – elektrosztatikus kisülés

ESDRAM (Enhanced Synchronous DRAM) – kiterjesztett SDRaM

e-shop model – e-bolt modell

ESS (Executive Support System) – modellező-elemző vezetői támogató rendszer

essential – lényeges

essential hazard – lényeges hazárd

essential operator – alapvető operátor

essential prime implicant – lényeges prímimplikáns

essential term – lényeges tag | lényeges kifejezés

establish and maintain – létrehozás és fenntartás

ESTYLE="(Expressed Sequence Tag) – kifejeződött szekvenciadarab címkéje | véletlenszerűen izolált DNS-darab címkéje

estimate – becslés | értékelés

estimation – becslés

& error estimation – hibabecslés

estimation accuracy – becslési pontosság

estimation risk – becslési kockázat

estimation technique – becslési technika

e-stock exchange – e-tőzsde

e-store – e-bolt

e-system – e-rendszer

eta-conversion (η-conversion) – eta-konverzió (η-átalakítás)

ether – éteri kék

Ethernet – Ethernet | normál Ethernet | klasszikus Ethernet

& classic Ethernet – klasszikus Ethernet | normál Ethernet

& DIX Ethernet – DIX-szabványú Ethernet

& Fast Ethernet – gyors Ethernet

& Gigabit Ethernet – gigabites Ethernet

& switched Ethernet – kapcsolt Ethernet

& thick-Ethernet – vastag Ethernet

& thin-Ethernet – vékony Ethernet

Ethernet address – Ethernet-cím

Ethernet sniffing – Ethernet hálózat forgalmának lehallgatása

Ethernet switch – Ethernet-kapcsoló

ethical dilemmas – etikai dilemmák

ethical no free lunch rule Semmi sincs ingyen etikai elv

ethics – erkölcs | etika

ethnography – néprajz | etnográfia

ETL (Extraction, Transformation and Load) – ETL (kinyerés, átalakítás és betöltés)

ETL tool – ETL eszköz

ETX (End of Text) – ETX (szövegmező / adatmező vége)

EU (Execution Unit) – végrehajtó | feldolgozó egység

Euclid – Euclid [programnyelv]

Euclidean – euklideszi

Euclidean distance – euklideszi távolság

Euclidean division – euklideszi osztás

Euclidean geometry – euklideszi geometria

Euclidean Geometry code (EG code) – euklideszi geometriai kód (EG-kód)

Euclidean metric – euklideszi metrika

Euclidean norm – euklideszi norma

Euclidean space – euklideszi tér

Euclid’s algorithm – euklideszi algoritmus

& analysis of Euclid’s algorithm – euklideszi algoritmus elemzése

& extended Euclid’s algorithm – kiterjesztett euklideszi algoritmus

& extended Euclid’s algorithm for polynomials – kiterjesztett euklideszi algoritmus polinomokra

& multiprecision Euclid’s algorithm – nagy pontosságú euklideszi algoritmus

& original form of Euclid’s algorithm – euklideszi algoritmus eredeti formája

Euclid’s algorithm compared to binary algorithm – euklideszi algoritmus és bináris algoritmus összehasonlítása

Euclid’s algorithm for polynomials – euklideszi algoritmus polinomokra

Euclid’s algorithm for string polynomials – euklideszi algoritmus sztring polinomokra

Euclid’s extended algorithm – kiterjesztett euklideszi algoritmus

EULA (End User Licence Agreement) – EULa (végfelhasználói licenszszerződés)

Euler characteristic – Euler-karakterisztika

Euler circuit – zárt Euler-vonal

Euler constant (γ) – Euler-konstans (γ)

Euler numbers – Euler-számok

Euler operator – Euler-operátor

Euler summation formula – Euler-féle összegzési képlet

Euler theorem – Euler-tétel

Euler totient function (φ(n)) – Euler-függvény (φ(n))

Euler trail – Euler-vonal

Euler walk – Euler-bejárás | Euler-séta

Euler-Fermat-theorem – Euler–Fermat-tétel

Eulerian graph – Euler-gráf

Eulerian number – Euler-szám

Eulerian walk – Euler-vonal

Eulerian-cycle problem – Euler-kör feladat / probléma

Euler’s criterion – Euler-feltétel | Euler-kritérium

Euler’s formula – Euler-képlet

Euler’s phi function – Euler-féle fi-függvény | Euler-függvény

Euler’s theorem – Euler-tétel

Euler’s-function – Euler-függvény | Euler-féle fi-függvény

EURISKO – EURISKO [heurisztikáit módosítani képes rendszer]

European Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC) – biztonsági szabvány

evaluate – értékel | kiértékel

evaluation – kiértékelés | érték kiszámítása | behelyettesítés | becslés

& applicative-order evaluation – alkalmazás-sorrendű kiértékelés

& lazy evaluation – lusta kiértékelés

& normal-order evaluation – normál-sorrendű kiértékelés

evaluation function – kiértékelő függvény

& accuracy of evaluation function – kiértékelő függvény pontossága

evaluation of a function – függvény értékének kiszámítása

evaluation of a polynomial – behelyettesítés polinomba

evaluation of decision network – döntési háló kiértékelése

evaluation of determinants – determinánsok kiszámítása | determinánsok kifejtése

evaluation of mean and standard deviation – várható érték és szórás kiszámítása

evaluation of methods – módszerek kiértékelése

evaluation of powers – hatványok értékének kiszámítása | hatványok kiértékelése

evaluation of tools – eszközök kiértékelés

evaluation order – kiértékelési sorrend

evaluation plan – kiértékelési terv

evaluation short-circuit – rövidre zárt kiértékelés | rövidzáras kiértékelés

even – páros [szám]

even cycle – páros kör

even function – páros függvény

even permutation – páros permutáció

even permutation exact sequence – páros permutációs pontos sorozat

even-parity – páros paritású

even-parity circuit – páros paritású áramkör

even-parity code – páros paritású kód

event – esemény

& asynchronous event – aszinkron esemény

event bits – eseménybitek

event calculus – eseménykalkulus

event channel – eseménycsatorna

event class – esemény osztály

event control – eseményvezérlés

event diagram – eseménydiagram

event dispatcher thread – eseményelosztó programszál

event dispatching – esemény szétosztás

event driven simulation – eseményvezérelt szimuláció

event folding window – eseménybefoglaló ablak

event handler – eseménykezelő

event list – eseménylista

event listener – eseményfigyelő

event mask – eseménymaszk

event modeling – eseménymodellezés

event object – eseményobjektum

event ordering – esemény-sorrendezés

& happened-before relation – előbb történt reláció

event point – eseménypont

event processing – esemény feldolgozása

event queue – eseménysor

event queue group – eseménysor csoport

event scenario – esemény-forgatókönyv

event service – esemény szolgálat | eseményszolgáltatás

event structure – eseménystruktúra

event-based control – esemény-alapú vezérlés

Event-Condition-Action (ECA) – esemény-feltétel-tevékenység

event-driven – eseményvezérelt

event-driven interface – eseményvezérelt felület / interfész

event-driven system – eseményvezérelt rendszer

event-point schedule – eseménypont ütemezése

eventsharing – eseménymegosztás

eventual – végleges | végső

eventual consistency – fokozatos következetesség | fokozatos konzisztencia

eventual time bound – végleges időkorlát | végső időkorlát

eventually periodic sequence – végén periódikus sorozat | végperiódikus sorozat

evidence – bizonyíték

evidence variable – bizonyítékváltozó

evidental reasoning – bizonyítékra alapozó következtetés

evolution – evolúció

evolution analysis – fejlődésanalízis

evolution cost – evolúciós költség

evolution strategy – evolúciós stratégia

evolutionary – evolúciós

evolutionary development – evolúciós fejlesztés

evolutionary prototyping – evolúciós prototípuskészítés

evolutionary tree – evolúciós fa

e-voting – elektronikus szavazás

e-wallet – e-pénztárca | online vásárlásra használható, átutalt pénz

exabyte – exabájt [1018 bájt]

exact – pontos

exact cover problem – pontos lefedési feladat

exact division – pontos osztás

exact index – pontos index

exact rule – pontos szabály | precíz szabály | egzakt szabály

exact sequence – pontos sorozat | exakt sorozat

exactly divides – pontosan osztja

exactly once semantics – pontosan egyszer szemantikai módszer

example – példa

example of input – példa bemenetre

examples of spectral test – példák spektrális tesztre

except if operation – kivéve ha művelet

exception – kivétel

& derived exception – származtatott kivétel

& I/O exception – B / K kivétel

& standard exception – szabványos kivétel

& uncaught exception – el nem kapott kivétel

& unexpected exception – váratlan kivétel

exception checking – kivételellenőrzés

exception handler – kivételkezelő

exception hierarchy – kivételhierarchia

exception interface – kivétel felülete

exception mapping – kivétel leképezés

exception propagation – kivétel-továbbterjesztés

exception report – kivételes helyzetre figyelmeztető jelentés

exception rule – kivételi szabály

exception set – kivételek halmaza

exception throwing – kivétel továbbdobás

exception type – kivételtípus

exceptional case – különleges eset

exceptional curve – kivételes görbe

exceptions of process – folyamat kivételei

excess – többlet | felesleg

excess flow – többletfolyam

excess-3 code – háromtöbbletes kód

excess-B representation – B-többletes ábrázolás

exchange property – cseretulajdonság | kicserélési tulajdonság

excitation – gerjesztés

excitation equation – gerjesztési egyenlet

excitation table – vezérlési tábla

exclamation mark – felkiáltójel

exclusion – kizárás

& k-exclusion k-kizárás

& mutual exclusion – kölcsönös kizárás

& mutual exclusion problem – kölcsönös kizárási feladat

exclusion and inclusion – tartalmazás és kizárás | logikai szita

exclusion condition – kizárási feltétel

exclusion dependency – kizáró függősség

exclusion specification – kizárási leírás | kizárási meghatározás | kizárási specifikáció

exclusive – kizáró | exkluzív

exclusive lock – kizárólagos zár

exclusive or – kizáró VaGY

exclusive OR operator – kizáró VaGY operátor

Exclusive Read, Concurrent Write (ERCW) – kizárólagos olvasás, párhuzamos írás

Exclusive Read, Exclusive Write (EREW) – kizárólagos olvasás, kizárólagos írás

exclusive-NOR gate (XNOR gate) – ekvivalencia kapu

exclusive-NOR – ekvivalencia

exclusive-OR (XOR) – kizáró VAGY | exkluzív vagy

exclusive-OR gate (XOR gate) – kizáró VAGY kapu | antivalencia kapu | XOR-kapu

exclusive-OR – kizáró VAGY | antivalencia | XOR

exclusive-OR function – kizáró VAGY függvény | antivalencia függvény | XOR függvény

executable – futtatható | végrehajtható

executable file – végrehajtható fájl

executable program – végrehajtható program

executable statement – végrehajtható utasítás

execute – végrehajt

execute a subroutine – szubrutin végrehajtása

execution – végrehajtás

& admissible timed execution – elfogadható idejű végrehajtás

& corresponding executions – megfelelő végrehajtások

& indistinguishable executions – megkülönböztethetetlen végrehajtások

& regular execution – reguláris végrehajtás

& timed execution – időzített végrehajtás

execution control list – végrehajtást ellenőrző lista

execution correspondence – végrehajtási megfelelés / összhang / hasonlóság

execution engine – végrehajtómotor

execution fragment – végrehajtási töredék

execution model – végrehajtási modell

execution monitoring – végrehajtás monitorozása, figyelése

execution occurrence – objektumot érintő esemény

execution register – végrehajtási regiszter

execution semantics – végrehajtási szemantika

execution sequence control – végrehajtás folyamatának vezérlése

execution time – végrehajtási idő

Execution Unit (EU) – végrehajtó egység | feldolgozó egység

executive – végrehajtó

executive committee – vezetői testület

Executive Information System (EIS) – vezetői információs rendszer | felsővezetői információs rendszer

executive sponsor – informatikai projektet támogató felsővezető

executive workstation – speciális kiépítésű / felszereltségű vezetői terminál

executive/sequencing layer – végrehajtó / szekvenciális réteg

exemplar – mintapéldány

exhausting search – kimerítő keresés

exhaustion – kimerülés

& free store exhaustion – szabad tár kimerülése

exhaustive – kimerítő

exhaustive decomposition – teljes dekompozíció

exhaustive search – kimerítő keresés

existence – lét | létezés | egzisztencia

existence constraint – létezési megszorítás

existential – egzisztenciális

existential elimination – egzisztenciális kvantorok kiküszöbölése

existential graph – egzisztenciális gráf

existential instantiation – egzisztenciális példányosítás [logikában]

existential introduction – egzisztenciális kvantor bevezetése

existential quantifier – egzisztenciális kvantor

existential type – egzisztenciális típus

exit – kilépés | kilép | aktív folyamatot lezáró lépés | exit [utasítás]

& abortive exit – sikertelen kimenet

exit and sign out – kilépés és kijelentkezés

exit code – kilépési kód | visszatérési kód

exit condition – kilépési feltétel

exit criteria – kimeneti feltétel

exit from a subroutine – kilépési pont szubrutinból

exit help – kilépés a súgóból

exit point – kilépési pont

exit program – kilépés programból

exit protocol – kilépési protokoll

exit region – kilépési szakasz

exit section – kilépési szakasz

exit setup – kilépés telepítőből

exit status – kilépési állapot | kilépési státusz

exit tunnel – kimeneti csatorna

exocentric viewpoint – exocentrikus nézőpont

exon – exon [a gén fehérjét kódóló szakaszai]

exoskeleton – külső váz

expandex – bővített | kiterjesztett

expanded memory manager – bővített-memória kezelő

expanded node – kiterjesztett csúcs | ki nem fejtett függvény csomópont [végrehajtási gráfban]

expanding a node – csúcs kiterjesztése

expanding-width screen size – növelhető szélességű képernyőméret

expando – táguló adatbeviteli mező

expansion – tágulás | kiterjedés | | kiterjesztés | kibővítés | expanzió | kifejtés

expansion of a dynamic table – dinamikus tábla kiterjesztése

expansion of code – kódkiterjesztés

expansion of state – állapot-kiterjesztés

expectation – elvárás

expectation value – várható érték

Expectation-Maximization (EM) – várható érték maximalizálás

expected – várható | várt

expected CMMI components – elvárt CMMI elemek / komponensek

expected information – várható információ

expected minimax value – várható minimax érték [játékfában]

expected monetary value – várható pénzügyi érték

expected number – várható szám

expected pattern – elvárásnak megfelelő minta

expected running time – várható futási idő

expected utility – várható hasznosság

expected value – várható érték

expedited forwarding – gyorsított továbbítás | sürgős továbbítás

experiment – kísérlet

experimental – kísérleti

experimental design – kísérleti tervezés

experimental error – kísérleti hiba

experimental object – kísérleti objektum

experimental perspective – kísérleti perspektíva

experimental psychology – kísérleti pszichológia

experimental subject – kísérleti alany

experimental unit – kísérleti egység

experimentation – kísérletezés

experimentation and analysis – kísérlet és elemzés

experiments with random data – kísérletek véletlen adatokkal

expert – szakértő | tárgyterületi szakértő

expert based system – szakértő alapú rendszer

expert choice – szakértő döntése | szakértői döntés

expert opinion – szakértői vélemény

expert review – szakértői értékelés

Expert System (ES) – szakértő rendszer (SZR)

Expertise Model – szakisemereti modell

expiration – hatályvesztés

explaining away – elmagyarázás

explanation – magyarázat

explanation subsystem – magyarázó alrendszer

explanation-based generalization – magyarázat-alapú általánosítás

explanation-based learning – magyarázat-alapú tanulás

explicit – explicit | kifejezett | nyílt

explicit address – közvetlenül megadott cím (explicit cím)

explicit binding – explicit csatlakozás

explicit call of destructor – explicit destruktorhívás

explicit constructor – explicit konstruktor

explicit conversion – explicit átalakítás

explicit destruction – szándékos rombolás | kifejezett rombolás

explicit knowledge – verbalizált tudás | explicit tudás | kodifikált tudás

explicit set – explicit halmaz

explicit status bit – explicit érvényesség bit

explicit template argument – explicit sablonparaméter

explicit template instantiation – explicit sablonpéldányosítás

explicit type conversion – explicit típuskonverzió

exploit – sebezhetőséget kihasznál

exploitation – kihasználás

exploration – felfedezés

exploration function – felfedezési függvény [tanulásnál]

exploratory – feltáró

exploration problem – felfedezési probléma

exploratory analysis – előzetes elemzés

exploratory data analysis – feltáró adatelemzés

exploratory development – feltáró fejlesztés

exploratory learning – felfedező tanulás

explosion – robbanás

exponent – kitevő

exponent of a floating point number – lebegőpontos szám kitevője

exponent overflow – kitevő túlcsordulása

exponent part of a floating point number – lebegőpontos szám kitevőrésze

exponent underflow – kitevő alulcsordulása

exponential – exponenciális

& exponential sequence – exponenciális sorozat

exponential average – exponenciális átlag

exponential bound – exponenciális korlát

exponential complexity – exponenciális bonyolultság

exponential deviates – exponenciális eltérés

& generating of exponential deviates – exponenciális eltérések előállítása

exponential distribution – exponenciális eloszlás

exponential function – exponenciális függvény

& q-generalized exponential function q-általánosított exponenciális függvény

exponential generating function – exponenciális generátorfüggvény

exponential growth – exponenciális növekedés

exponential height – exponenciális magasság

exponential integral – exponenciális integrál

exponential model – exponenciális modell

exponential search tree – exponenciális keresőfa

exponential series – exponenciális sor

exponential sum – exponenciális összeg

exponential-time – exponenciális idejű

exponentiation – hatványozás

& exponentiation of polynomials – polinomok hatványozása

& exponentiation of power series – hatványsorok hatványozása

& multiprecision exponentiation – nagy pontosságú hatványozás

exponentiation instruction – hatványozási utasítás

exponentiation modulo p– modulo p hatványozás

export – export | kivitel | kivisz

exporting – adatkivitel más rendszerbe és / vagy formátumba

exposed station problem – megvilágított / látható állomás problémája

expressed sequence tag (EST) – kifejeződött szekvenciadarab címkéje | véletlenszerűen izolált DNS-darab címkéje

exposure – expozíció

exposure compensation – expozíció korrekció

exposure limitation – lehetséges károk csökkentése

expression – kifejezés

& available expression – rendelkezésre álló kifejezés

& conditional expression – feltételes kifejezés

& constant expression – konstans kifejezés

& full expression – teljes kifejezés

& nested expression – skatulyázott kifejezés

& very busy expression – nagyon foglalt kifejezés

expression complexity – kifejezés bonyolultsága

expression template – kifejezés-sablon

expression tree – kifejezésfa

expressiveness of decision tree – döntési fa kifejezőereje

extend – kiterjeszt

extendable – kiterjeszthető

extended – kiterjesztett

extended arithmetic – kiterjesztett aritmetika

extended ASCII – kiterjesztett aSCII

extended binary tree – kiterjesztett bináris fa

extended code – kiterjesztett kód

extended Datalog program – kiterjesztett Datalog program

extended dependency – kiterjesztett függőség

extended entity relationship – kibővített egyedkapcsolat

extended Euclidean algorithm – kiterjesztett euklideszi algoritmus

extended Euclid’s algorithm for polynomials – kiterjesztett euklideszi algoritmus polinomokra

extended fact table – kiterjesztett ténytábla

Extended File System (EXTFS) – kiterjesztett fájlrendszer

Extended Inter-Frame Spacing (EIFS) – kiterjesztett keretek közötti időköz

extended interpretation – kiterjesztett interpretáció [logikában]

Extended Kalman Filter (EKF) – kiterjesztett Kálmán-szűrő

extended memory specification – kiterjesztett memória specifikáció

extended stack introspection – kiterjesztett veremellenőrzés

extended ternary tree – kiterjesztett ternáris fa

extended type information – kiterjesztett típusinformáció

extendible hash table – kiterjeszthető tördelőtáblázat

extendible hashing – kiterjeszthető tördelés

extending a partial order – parciális rendezés kiterjesztése

extending of the sign bit – előjelbit kiterjesztése

extensibility – bővíthetőség

extensible – kiterjeszthető

Extensible Authentication Protocol (EAP) – kiterjeszthető hitelesítő protokoll

extensible I/O – bővíthető B / K

Extensible Markup Language (XML) – bővíthető jelölőnyelv (XML)

extension – kiterjesztés | bővítés | telefonmellék

& k-extension k-kiterjesztés

extension field – bővített test

extension header – kiegészítő fejrész

extension of a set – halmaz kiterjesztése

extension of a string – sztring kiterjesztése

extension of an instruction – utasítás kiterjesztése

extension of an ordering – rendezés kiterjesztése

extension point – kiterjesztési pont

extensional database predicate – extenzionális predikátum

extensional relation – extenzionális reláció

extensive game – extenzív játék

extent – kiterjedés | előfordulás [osztály esetében]

extent of reuse – újrafelhasználás mértéke

extent of speculativeness – spekulativitás mértéke

exterior of a polygon – sokszög külseje

extermination of orphans – árva megsemmisítés | fattyú megsemmisítés

extern – külső

external – külső

external action – külső művelet | külső akció

external attribute – külső attribútum

external auditor – külső auditor

external cache – külső gyorsítótár

external consistency – külső konzisztencia

external data – külső adat

External Data Representation (XDR) – külső adatábrázolás

external distance – külső távolság

external effect – külső következmény

external feedback – külső visszacsatolás

external fragmentation – külső töredezettség

external function – külső függvény

external interrupt – külső megszakítás

external link – külső link

external linkage – külső szerkesztésű

external node – külső csúcs

external path length – külső út hossza

external precondition – külső előfeltétel

external product attribute – külső termék attribútum | külső termékjellemző

external quality – külső minőség

external quality metrics – külső minőség mérésére alkalmas metrika

external requirement – külső követelmény

external service provider – külső szolgáltató

external signature – külső aláírás

external view – külső nézőpont

externalization – külső megjelenítés

extrabold – kövér

extract – kiemel | kitömörít

extracting square root – négyzetgyökvonás

extraction – kivonatolás | kinyerés

Extraction, Transformation and Load (ETL) – kinyerés, átalakítás és betöltés (ETL)

extractor – adatkinyerő | kivonatoló | kiíró operátor

Extranet – vállalati telephelyek között működtetett intranet

extraprise data warehouse – világméretű adattárház

extremal graph – extremális gráf

extreme programming – szélsőséges programozás | extrém programozás

extrinsic property – külső tulajdonság

extrinsic state – külső állapot

extrude – kihúz

extruding – kihúzás

eye – szem

eye candy – tetszetős látványelem

eye contact – szemkontaktus

eyedropper – szemcseppentő | pipetta

eye-tracking – szemmozgás-követés | szemmozgás-rögzítés

 1. Az angolszбsz alapъ, informatikбhoz kapcsolуdу bet?szavak szуtбra йs feloldбsaik, angolul йs magyarul (1)

  Документ
  Ma, az informatika (számítástechnika, adat-átviteltechnika, digitális fotótechnika, Internet tartalomipar,stb.) világában cikkeket, szakkönyvekett olvasva, előadásokatt hallgatva, de még mint egy beszélgetés résztvevője is, olyan mennyiségben
 2. Az angolszбsz alapъ, informatikбhoz kapcsolуdу bet?szavak szуtбra йs feloldбsaik, angolul йs magyarul (2)

  Документ
  Ma, az informatika (számítástechnika, adat-átviteltechnika, digitális fotótechnika, Internet tartalomipar,stb.) világában cikkeket, szakkönyvekett olvasva, előadásokatt hallgatva, de még mint egy beszélgetés résztvevője is, olyan mennyiségben
 3. A miskolci Egyetem Gépészmérnöki És informatikai karának

  Документ
  A tantárgy rövid tartalma: PC hardver alapfogalmak. A számítógép funkcionális rendszervázlata. A mikroprocesszor. A busz. Memória, tárak. Turing gép. Neumann elv.
 4. Elektronisk Dansk A. I. Meddelser 107 Nov 07

  Документ
  The 2006 Artificial Intelligence Dissertation Award sponsored by ECCAI has been awarded to:Kristian Kersting, Institute for Computer Science, Albert-Ludwigs University of Freiburg, Germany, for his thesis: "An Inductive Logic
 5. Szerkesztő-munkatársak

  Документ
  Benkő András (zenetörténet), Csákány Béla (jog, közgazdaság), Cseke Péter (mezőgazdaság), Fejér Miklós (tankönyvirodalom), Fodor Katalin (lélektan), Gaal György (irodalomtörténet), Gáspár Sándor (rádió), Jenei Dezső (műszaki irodalom),
 6. Elektronisk Dansk A. I. Meddelser 108 Feb 08

  Документ
  Dette nummer af EDAIM er foreloebigt sendte til den voksende antal DAIS medlemmer jeg har email adresse paa. Fortsat er der meget faa rettelser til medlemslisten fra jer .
 7. Arisztotelész

  Документ
  A fogyasztói magatartás vizsgálata a marketing szakembereinek egyik legfontosabb tevékenysége. Hiszen ha tudják, hogy mik a fogyasztók igényei, szükségletei, akkor hamarabb tudnak ezekre reagálni a megfelelő termék vagy szolgáltatás
 8. Elektronisk Dansk A. I. Meddelser 109 Maj 08

  Документ
  13.45 Patrik Doherty: Integrating AI and Unmanned Aerial Vehicle Technologies - A tsunami based emergency services scenario and the use of AI technologies
 9. Elektronisk Dansk A. I. Meddelser 112 Mar 09

  Документ
  At its recent recent General Assembly, on Friday October 31, the board of BNVKI-AIABN declared that the society intends to be a platform for AI research in Belgium, the Netherlands, and Luxembourg, in short the Benelux, and that it

Другие похожие документы..