Angol-magyar elektronikus informatikai szótár

C

C – C [programnyelv]

& ANSI C++ – aNSI C++ [programnyelv]

C input and output – C-stílusú bemenet és kimenet

C programmer – C programozó

C standard library – C standard könyvtár

C# – C# [programnyelv]

C++ – C++ [programnyelv]

C++ standardization – C++ szabványosítás

C2C (Customer-to-Customer) – vevő-vevő közvetlen internetes üzleti kapcsolat

CA (Certification Authority) – Ca (igazoló hatóság | tanúsító hatóság)

cable – kábel

& coaxial cable – koaxiális kábel | koax

cable connector – kábelcsatlakozó

cable modem – kábelmodem

cable television – kábeltelevízió | kábeltévé | kábel-TV

cabletext – kábeles képújság

CAC (Call Admission Control) – CaC (hívásengedélyezés)

cache – gyorsítótár

cache block replacement policy – gyorsítótár-blokk csere stratégia

cache coherence – gyorsítótár-koherencia [egy adat különböző gyorsítótárakban lévő példányainak összehangolt kezelése]

cache coherency – gyorsítótár-egyezőség [egy adat különböző gyorsítótárakban lévő példányainak összehangolt kezelése] | gyorsítótár-koherencia

cache consistency – gyorsítótár konzisztencia

cache consistency problem – gyorsítótár konzisztencia feladat / probléma

cache equilibrium – egyensúlyban levő gyorsítótár

cache hit – gyorsítótár találat

cache loading – gyorsítótár betöltése

cache manager – gyorsítótár kezelő

cache mapping – gyorsítótár-leképezés / leképzés

cache memory – gyorsítótár

cache miss – gyorsítótár találati hiba

cache-coherence protocol – gyorsítótár egyezőségi protokoll | gyorsítótár-koherencia protokoll

Cache-Coherent Non-Uniform-Memory-Access machine (CCNUMA machine) – koherens gyorsítótárral ellátott nem egységesített tárhozzáférésű gép (CCNUMA gép)

cache-consistency problem – gyorsítótár egységességének / konzisztenciájának feladata / problémája

cache-hit pattern – gyorsítótár-találati mintázat

Cache-Only Memory Architecture machine (COMA machine) – csak gyorsítótár-hozzáférésű gépek (COMA gép)

cache-update policy – gyorsítótár-frissítés módszere

caching – gyorsítótárba másolás | gyorsítótárból másolás | tárgyorsítás

CACM (Communications of the ACM) – CACM (Communications of the ACM – [folyóirat])

CAD (Computer Aided Design) – CAD (számítógéppel támogatott tervezés)

cadastral – kataszteri

cadastral map – kataszteri térkép

CAE (Computer-Aided Engineering) – számítógépes műszaki tervezés

Caesar cipher – Caesar-rejtjel

CAI (Computer-Aided Instruction) – CAI (számítógéppel támogatott oktatás

CAIS (Common ADA Interface Standard) – ADA felület szabvány

CAL (Computer-Aided Learning) – CAL (számítógéppel támogatott tanulás)

calculating prodigies – számítási érdekességek

calculation – számolás | számítás | kalkuláció

calculation of Bernoulli numbers – Bernoulli-számok kiszámítása

calculative rationality – számítható racionalitás

calculator – számológép

calculus – differenciál- és integrálszámítás | kalkulus

& λ-calculus – λ-kalkulus

& π-calculus – π-kalkulus

calculus of variations – variációszámítás

calendar – naptár

& Gregorian calendar – Gergely-naptár

& Julian calendar – Julianus-naptár

calibration – kalibrálás

calibration process – hitelesítési folyamat | kalibrálási folyamat

call – hívás | folyamat kezdeményezése

& macro call – makróhívás

Call Admission Control (CAC) – hívásengedélyezés

call back – visszahívás telefonos távoli elérésű rendszerekben

& asynchronous call back – aszinkron visszahívás

call back security – visszahívásos ellenőrzés távoli elérésű rendszerekben

call by name – név szerinti hívás

call by need – igény szerinti hívás

call by reference – hivatkozás szerinti hívás

call by result – eredmény szerinti hívás

call by value – érték szerinti hívás

call by value-result – érték-eredmény szerinti hívás

call center – telefonos / internetes ügyfél-tájékoztatási központ | távközlésre épülő információ-szolgáltató

call control – hívásellenőrzés

call function – hívó függvény

call graph – hívási gráf

call of a subroutine – szubrutin hívása

call of destructor – destruktorhívás

callback – visszahívás [programozási technika]

callback break – visszahívás megszegése

callback button – visszahívási lehetőség jelzése [képernyőn]

callback mechanism – visszahívási mechanizmus

callback method – visszahívandó metódus

callback model – visszahívó modell

callback promise – visszahívási ígéret

callee – hívott

callee-saved register – hívott által mentett regiszter

caller – hívó

caller-saved register – hívó által mentett regiszter

calligraphic display – vonalrajzoló megjelenítő

calling sequence – hívó sorozat

call-return model – hívás-visszatérés modell

callsign – hívójel

CAM (Computer Aided Manufacturing) – CAM (számítógéppel támogatott gyártás)

Cambridge Forty-Eight – Cambridge 48 sorozat

camcorder – videofelvevő kamera

cameo lighting – színpadi világítás

camera – fényképezőgép | kamera

camera animation – kamera animáció

camera calibration – kamera kalibráció

camera ready – nyomtatható | kamerakész

camera space – kamera tér

camera view – kamera nézet

canary – kanárisárga

cancel – töröl | érvénytelenít

cancel object – félbeszakítás objektum

cancellation – törlés | egyszerűsítés

cancellation error – törlési hiba

& avoiding of cancellation errors – törlési hiba elkerülése

cancellation lemma – törlési lemma

cancellation of flow – folyam törlése

cancellation rule – törlési szabály | egyszerűsítési szabály

candidate – jelölt

candidate definition – definíció jelölt

candidate elimination – jelölteltávolítási algoritmus

candidate generation – jelöltgenerálás

candidate key – kulcsjelölt

candidate set – halmazjelölt

candy box – figyelemfelhívó reklám weblapokon | navigációs elem weblapokon

cannibalization – marketing eszköz versenytárs kiszorítására

Canny edge detector – Canny éldetektor

Canoe puzzle – kenu rejtvény

canonical – kanonikus

canonical basis – kanonikus bázis

canonical constant – kanonikus állandó

canonical decomposition – kanonikus felbontás

canonical delta sequence – kanonikus delta sorozat

canonical distribution – kanonikus eloszlás

canonical divisor – kanonikus osztó

canonical forest – kanonikus erdő

canonical form – kanonikus alak | kanonikus forma

canonical form for task scheduling – taszkok ütemezésének kanonikus alakja

canonical form of algebraic expression – algebrai kifejezés kanonikus alakja

canonical height – kanonikus magasság

canonical name – kanonikus név

canonical parsing table – kanonikus elemző tábla

canonical product – kanonikus szorzat

canonical set – kanonikus halmaz

canonical sum – kanonikus összeg

Cantor diagonal method – Cantor-féle átlós módszer

canvas – rajzvászon

canvas size – vászonméret

Canny edge detection – Canny-féle éldetektálás

cap – nagybetű

capability – képesség | lehetőség

capability assessment – képességfelmérés

capability evaluation – képesség felmérése

Capability Level (CL) – képességi szint (CL) [CMMI-ben]

capability level profile – képességi szintek profilja

capability maturity assessment – képesség érettségi felmérés

Capability Maturity Model (CMM) – képesség fejlettségi modell

Capability Maturity Model Integration (CMMI) – Képesség Érettségi Modell Integráció (CMMI)

capable process – érett folyamat

capacitive load – kapacitív terhelés

capacitive loading – kapacitív terhelés

capacity – kapacitás | áteresztő-képesség

capacity constraint – kapacitáskorlát

capacity of a cut – vágás kapacitása | vágás áteresztő-képessége

capacity of a vertex – csúcs kapacitása | csúcs áteresztő-képessége

capacity of an edge – élkapacitás | él áteresztő-képessége

capacity of an edge set – élhalmaz kapacitása | élhalmaz áteresztő-képessége

capacity planning – kapacitás-tervezés

capital budgeting – tőkeköltségvetés

capital market – tőkepiac

capitalize – nagybetűvel ír

CAPP (Computer Aided Process Planning) – számítógéppel támogatott folyamattervezés

caption – felirat | képaláírás

capture – rögzítés | adatfelvétel | mérés

capture error – érzékelési hiba

capture message – elfogó üzenet

CAQ (Computer Aided Quality) – számítógéppel támogatott minőségbiztosítás

CAR (Causal Analysis and Resolution) – CAR (oksági elemzés és közzététel)

Carbon Copy (CC) – másolat

carbon ribbon – karbonszalag

card – kártya | kártyalap

& audio card – hangkártya

& playing card – kártyalap

& punched card – lyukkártya

& sound card – hangkártya

card reader – kártyaolvasó

card sorting – kártya rendezés

Cardano formula – Cardano-képlet | Cardano-formula

cardinal number – számosság

cardinality – számosság

cardinality of a set – halmaz számossága

care-of address – felügyeleti cím

caret (^) – csúcsos ékezet (^) | beszúrási pont

Carmichael number – Carmichael-szám

carnation – hússzín

carpal tunnel syndrome – csukló ínhüvely szindróma

carriage – kocsi

carrier extension – kerethossz kiterjesztés

Carrier Sense Multiple Access (CSMA) – vivőérzékeléses többszörös hozzáférés

Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA) – vivőérzékeléses többszörös hozzáférés ütközéselkerüléssel

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) – vivőérzékeléses többszörös hozzáférés ütközésérzékeléssel

carrier sense protocol – vivőérzékeléses protokoll

carry – átvitel

carry generate – átvitel generálása | átvitel generálású

carry lookahead adder – gyors átvitelképzésű összeadó

carry out – átvitel kimenet

carry propagate – átvitel terjedése | átvitel terjedésű

Cartesian – Descartes-féle | Cartesianus

Cartesian coordinate system – Descartes koordinátarendszer | ortogonális / derékszögű koordináta rendszer

Cartesian product – Descartes-szorzat | direkt szorzat

Cartesian product of graphs – gráfok Descartes-szorzata

Cartesian sum – direkt összeg | Descartes-összeg

cartography – térképészet | kartográfia

cart-pole problem – rúd-egyensúlyozási probléma

cartridge – kazetta

& tape cartridge – szalagkazetta

CAS (Column Address Strobe) – oszlopcím engedélyező

Cascade – lépcsőzetes elrendezés

cascade composition – kaszkád összetétel | kaszkád kompozíció | kaszkád kapcsolás

cascade generator – kaszkád-generátor | többfokozatú generátor

cascade merge – kaszkád összefésülés

cascade numbers – kaszkád-számok

cascaded – kaszkádolt | egymás után kapcsolt

cascaded abort – kaszkádosított megszakítás

cascaded decoder – többfokozatú dekóder | többlépcsős dekóder

cascading – sokszorozás | egymás után kapcsolás | kaszkádolás

cascading input – kaszkádosító bemenet

cascading menu – kaszkádmenü

cascading output – kaszkádosító kimenet

cascading rollback – továbbgyűrűző visszagörgetés

cascading stylesheets – kaszkádba rendezett stíluslapok

CASE (Computer-Aided Software Engineering) – CASE (számítógéppel támogatott szoftver tervezés)

case (statement) – case (utasítás)

case – eset

& average case – átlagos eset

& best case – legjobb eset

& expected case – várható eset

& worst case – legrosszabb eset

CASE classification – CASE-osztályozás

CASE environment – CASE-környezet

case node – szóba jövő esetek elágazási csomópontjai (végrehajtási gráfban)

CASE Research Corporation – CASE Kutatási Társaság

case sensitivity – kisbetű-nagybetű megkülönböztetés

case study – esettanulmány

CASE tool – CASE-eszköz

CASE toolset – CASE-eszközrendszer

case updating – eseti módosítás

CASE workbench – CASE-eszközkészlet

case-based learning – eset alapú tanulás

case-based planning – esetalapú tervkészítés

Case-Based Reasoning (CBR) – esetalapú következtetés

case-based system – esetalapú rendszer

Case-Mix Information System (CMIS) – esetösszetétel információs rendszer [kórházi informatika]

case-sensitive – kisbetű / nagybetű-érzékeny

case-sensitive compare – kis- és nagybetű összehasonlítás

cash – készpénz

Cash-On-Delivery (COD) – helyszíni fizetés kiszállításkor | utánvét

cast – típuskényszerítés | típuskonverzió | szereplőlista | típuskényszerítés | szereplőlista

& explicitly invoked cast – expliciten meghívott típuskonverzió

cast down – leszármazottra konvertálás | utódra konvertálás

cast up – ősre konvertálás

casual consistency – okozati konzisztencia | okozati következetesség

casually-consistent replication – okozatilag következetes másolás / többszörözés

Catalan number – Catalan-szám

catalog – katalógus

catalog management – több szállító ajánlataiból közös katalógus összeállítása és online elérhetővé tétele

catalog search – vevő az online katalógusból válogat

cataphoric reference – katafora [nyelvészetben hivatkozás egy későbben előforduló elemre]

catastrophic – katasztrofális

catch – elkap

catch all exception – minden kivétel elkapása

catch exception – kivétel elkapása

categorical data – kategória típusú adat

category – kategória

& first category – első kategória

& iterator category – bejáró-kategória

category utility – kategóriahasznosság

cathode-ray tube – katódsugárcső

CATV (Community Antenna Television) – CATV (közösségi-antenna televízió)

Cauchy inequality – Cauchy-egyenlőtlenség

Cauchy matrix – Cauchy-mátrix

causal – kauzális | okozati

causal analysis – kauzális elemzés | kauzális analízis

Causal Analysis and Resolution (CAR) – oksági elemzés és közzététel (CaR)

causal link – okozati kapcsolat

causal model – oksági modell | kauzális modell

causal network – okozati háló | kauzális háló

causality – oksági viszony

cause – kiváltó ok

CAUSE (Computer-Aided Usability Engineering) – CAUSE (számítógéppel segített használhatósági tervezés)

caustics – kausztikus

CAV (Constant Angular Velocity) – CAV (állandó szögsebesség)

Cayley diagram – Cayley-diagram

Cayley graph – Cayley-gráf

Cayley-Hamilton theorem – Cayley-Hamilton tétel

Cayley’s theorem – Cayley-tétel

CBA (Cost-Benefit Analysis) – költség-haszon elemzés

CBC-MAC – CBC-n alapuló üzenethitelesítés

CBCP (Certified Business Continuity Planner) – minősített üzletfolytonossági szakember

CBD (Component Based Development) – komponensalapú fejlesztés

CBI (Computer-Based Instruction) – CBI (számítógép-alapú oktatás)

CBIS (Computer Based Information System) – számítógép-alapú információs rendszer

CBR (Case-Based Reasoning) – CBR (esetalapú következtetés)

CBR (Comprehensive Business Recovery) – üzleti folyamatok helyreállítása

CBSE (Component-Based Software Engineering) – komponens-alapú szoftvertervezés

CC (Carbon Copy) – CC (másolat)

CCD (Charged Couple Device) – CCD (töltéscsatolt képátalakító eszköz)

c-connected graphc-összefüggő gráf

CCITT (The International Telegraph and Telephone Consultative Committee of the ITU) – CCITT (ITU Nemzetközi Távíró és Telefon Konzultatív Bizottsága)

CCLW (CounterCLockWise) – óramutató járásával ellentétes irányú

CCS (Common Communication Support) – egységes kommunikációs támogatás

CCTA (Central Computer and Telecommunication agency) – központi számítógép- és telekommunikációs ügynökség (USA)

CD (Compact Disc) – CD (CD-lemez | kompaktlemez)

CD burner – CD-író

CD recorder – CD-író

CDF (Channel Definition Format) – CDF (csatorna leíró formátum)

CDIR (Classless Inter-domain Routing) – CDIR (osztálynélküli körzetek közötti útválasztás)

CDMA (Code Division Multiple Acces) – CDMa (kódosztásos többszörös hozzáférés / elérés)

CDN (Content Delivery network) – CDN (tartalomszolgáltató hálózat)

CDPD (Cellular Digital Packet Data) – CDPD (cellás datagram szolgálat)

CDR (Critical Design Review) – kritikus tervezési felülvizsgálat

CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) – CD-ROM | csak olvasható optikai lemez

CDS (Coding Sequence) – CDS (kódoló szekvencia)

ceiling – felső egészrész | plafon

ceiling function – felső-egészrész függvény | plafonfüggvény

cell – memóriarekesz | cella

& photo cell – napelem | fotocella

cell phone – mobiltelefon

cell relay – cellakapcsolás

cell switching – cellakapcsolás

cellular array microprocessor – celluláris processzortömb

cellular automaton – sejtautomata

cellular automaton generator – sejtautomata-generátor

Cellular Digital Packet Data (CDPD) – cellás datagram szolgálat

Cellular Logic Image Processing (CLIP) – sejtlogikán alapuló képfeldolgozó processzor (CLIP)

Cellular Neural Network (CNN) – celluláris neurális hálózat (CNN)

cellular nonlinear network – celluláris nemlineáris hálózat

cellular phone – mobiltelefon

cellular wave computer – celluláris hullám-számítógép

censorship – cenzúra

census data – népszámlálási adatok

center – központ | középpont | centrum

& call center – telefonos / internetes ügyfél-tájékoztatási központ | távközlésre épülő információ-szolgáltató

& computer center – számítóközpont

center frequency – középfrekvencia

center of continuous geometry – folytonos geometria középpontja

center of gravity – súlypont

center of mass – tömegközéppont

center-based tree – központ alapú fa

center-weighted metering – középsúlyos fénymérés

central – központi | középponti

central axis position – tengely középhelyzet

central – központi | középponti | középpontos

Central Processing Unit (CPU) – központi végrehajtó egység | központi feldolgozó egység | központi feldolgozó processzor (CPU)

central projection – középpontos vetítés

central queue – központi sor | központi várakozó sor

centralized – centralizált | központosított

centralized arbiter – központosított döntő / választó | arbiter logika | központosított döntőlogika

centralized architecture – központosított architektúra

centralized authorization – központi jogosítás

centralized control – központosított vezérlés

centralized lock system – központosított zárolási rendszer

centralized system – központosított rendszer | központi rendszer

centralized two-phase locking – központi kétfázisú lezárás / zárolás

centre – középpont | centrum

centre page – lapközép

centroid – súlypont [poligoné]

centroid distance – centrumtávolság

centroid method – centroid módszer | súlypont módszer

CEO (Chief Executive Officer) – üzletvezető | szervezet legmagasabb szintű vezetője | vezérigazgató

CERT (Computer Emergency Response Team) – internetes hálózati incidensek felderítésével foglalkozó csoport

certain event – biztos esemény

certainty factor – megbízhatósági faktor | bizonyossági tényező

certainty of a pattern – minta bizonyossága

certificate – bizonyítvány | igazolvány | igazolás

Certificate Authority (CA) – tanúsító hatóság

certificate directory – tanúsítvány-jegyzék

certificate of irreducibility – irreducibilitás igazolása

certificate management – tanúsítvány kezelés

certificate of primality – prímtulajdonság bizonyítéka

Certificate Revocation List (CRL) – visszavont bizonyítványok listája

certificate validation – tanúsítvány érvényesítés

certification – igazolás | bizonylatolás | tanúsítás | tanúsítvány

Certification Authority (CA) – igazoló hatóság | tanúsító hatóság | jogosítvány kiadására jogosult hatóság

certification body – minősítő testület

certification path – tanúsítási út | tanúsítási útvonal

certificational weakness – tanúsítvánnyal kapcsolatos gyengeség

certified – okleveles | minősített

Certified Information Security Manager (CISM) – minősített informatikai rendszer biztonsági szakértő

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) – minősített informatikai biztonsági menedzser

certified mail – hitelesített levél

certified message delivery – igazolt üzenetkézbesítés | bizonyított üzenetkézbesítés

CFD (Control Flow Diagram) – vezérlésifolyam-diagram

CFG (Context Free Grammar) – környezetfüggetlen nyelvtan

CFL (Context Free Language) – környezetfüggetlen nyelv

CFS (Cooperative File System) – CFS (együttműködő fájl rendszer)

CF-tree (Clustering Feature-tree) – CF-fa (klaszterezési jellemző fa)

CG (Computer Graphics) – CG (számítógépes grafika)

CG CT (Computer Computed Tomography) – CG CT (számítógépes tomográfia)

CGI (Common Gateway Interface) – CGI (általános átjárófelület)

CGI (Computer Graphics Interface) – CGI (számítógépes grafikai felület / interfész)

CGM (Computer Graphics Metafile) – CGM (számítógépes grafikai metafájl)

chain – lánc

chain argument – láncolásos érvelés

chain condition – láncfeltétel

chain letter – körbeküldött levél

chain mode – láncolt üzemmód | láncolásos üzemmód

chain in a poset – részben rendezett halmaz rendezett részhalmaza

chain of a convex hull – konvex burok lánca

chain of submultisets – részmultihalmazok lánca

chain of subsets – részhalmazok lánca

chain operation – láncolási művelet

chain pointer – láncmutató

chain rule – láncszabály

chain rule for differentiation – differenciálás láncszabálya

chained – láncolt

chained directory (in cache coherence schemes) – láncolt könyvtár (gyorsítótár koherencia rendszerekben)

chained directory scheme – láncolt könyvtár séma

chained hash table – láncolt hasítótábla

chaining – összekapcsolás | láncolás

chaining assignment – láncolt értékadás

chalk – kréta

challenge – kihívás

challenge-response – kihívás-válasz

challenge-response identification – kihívás-válasz alapú személyazonosítás

challenge-response protocol – felszólítás-válasz protokoll

chance node (decision network, game tree) – véletlen csomópont (döntési hálóban) | véletlen csúcs (játékfában)

chance of winning – győzelmi esély

change – változás | változtatás

change agent – változás ügynöke | változás elkötelezettje

change bar – változást jelző csík | korrektúra csík [csoportmunkában]

change control board – változtatást irányító testület

change management – változtatáskezelés

change management plan – változáskezelési terv

change of summation variable – összegzési változó cseréje

change report – módosítási jelentés

change ringing – váltás a harangozásnál

changeability – módosíthatóság

changing type by casting – típus megváltoztatása típuskényszerítés által

changing variables in the substitution method – változók cseréje a helyettesítési módszerben

channel – csatorna | értékesítési csatorna

& access grant channel – hozzáférést engedélyező csatorna

& adaptive channel allocation – adaptív csatornakiosztás

& agent communication channel – ügynök-kommunikációs csatorna

& alpha channel – alfa-érték

& asymmetric channel – aszimmetrikus csatorna

& broadcast channel – üzenetszóró csatorna

& common channel signaling – közös csatornás jelzés

& common control channel – közös vezérlőcsatorna

& dedicated control channel – megkülönböztetett vezérlőcsatorna

& dual-channel audio – kétcsatornás hang

& duplex channel – egyidejű kétirányú adatátvitelt biztosító csatorna | duplex csatorna

& dynamic channel allocation – dinamikus csatorna-hozzárendelés

& event channel – eseménycsatorna

& fiber channel (fibre channel) – üvegszálas csatorna

& full-duplex channel – duplex csatorna

& half-duplex channel – felváltva kétirányú adatátvitelt biztosító csatorna | félduplex csatorna

& message channel – üzenetcsatorna

& message channel agent – üzenetcsatorna ügynök

& multi-access channel – többszörös hozzáférésű csatorna

& noiseless channel – zajmentes csatorna

& noisy channel – zajos csatorna

& paging channel – felhívó csatorna

& random access channel – véletlen elérésű csatorna

& reordering channel – újrarendező csatorna

& reverse channel – fordított irányú csatorna

& secure channel – biztonságos csatorna

& simplex channel – egyirányú adatátvitelt biztosító csatorna | szimplex csatorna

& static channel allocation – statikus csatorna-hozzárendelés

& symmetric channel – szimmetrikus csatorna

& synchronous connection oriented channel – szinkron összeköttetés alapú csatorna

& unreliable channel – megbízhatatlan csatorna

& virtual channel – látszólagos csatorna | virtuális csatorna

channel allocation – csatorna-hozzárendelés

channel alphabet – csatornaábécé

channel associated signaling – csatornához kapcsolódó jelzés

channel bandwidth – csatorna sávszélesség

channel capacity – csatorna-kapacitás | csatorna maximális adatátviteli sebessége

channel communication – csatorna kommunikáció

channel input alphabet – csatorna bemeneti ábécé

channel management – csatorna-menedzsment | csatorna-politika [marketing]

channel rate – csatorna átviteli sebesség

channel variable – csatornaváltozó

channel width – csatorna szélesség

chaos – káosz | zűrzavar

chaos experiment – káoszkísérlet

chaos theory – káoszelmélet

chapter – fejezet

chapter cue – fejezet végjel

chapter number – fejezetszám

char – karakter

character – jel | karakter

& tab character – tabulátor jel | tabuláló karakter

& wide character – széles karakter

character-based – karakter-alapú

character-based tree reconstruction – karakter-alapú fa rekonstrukció

character buffer – karakterpuffer

character code – karakterkód

character constant – karakter állandó

character device – karakteres készülék | karakteres eszköz | karakterenkénti átvitelre alkalmas készülék

character echoing – karakter-visszhang [adatátvitel során a vett karakter visszaküldése ellenőrzési céllal]

character handling – karakterkezelés

character literal – karakterliterál

character recognition – karakterfelismerés

character set – karakterkészlet

character string – karakterlánc | karakterfüzér

character stuffing – karakter-beszúrás

character traits – karakter jellemzők

character type – karaktertípus

character value – karakterérték

characteristic – karakterisztika | karakterisztikus

characteristic equation – karakterisztikus egyenlet

characteristic equation of a graph – gráf karakterisztikus egyenlete

characteristic matrix – karakterisztikus mátrix

characteristic matrix of a graph – gráf karakterisztikus mátrixa

characteristic of a field – test karakterisztikája

characteristic of a ring – gyűrű karakterisztikája

characteristic polynomial – karakterisztikus polinom

characteristic polynomial of a graph – gráf karakterisztikus polinomja

characteristic polynomial of a matrix – mátrix karakterisztikus polinomja

characteristic rule – karakterisztikus szabály

characteristic table – igazságtábla

characterization – jellemzés

character-stream device – karakterfolyam készülék | karakterfolyam eszköz

charge card – pénzhelyettesítő kártya | hitel-lehetőség nélkül

Charge-Coupled Device (CCD) – töltéscsatolt eszköz

chart – folyamatábra

chart parser – diagramelemző

chase algorithm – nyomozó algoritmus

chat – beszélgetés | csevegés

chat function – más eljárást kiegészítő online üzenetközvetítés [például ajánlattételnél]

chat program – csevegőprogram

chat room – csevegő szoba

chat session – csevegési összeköttetési időszak

cheater – csaló

cheater detection – csaló-detektálás

chatting – társalgás

chauffeur – szakértő rendszer használatát segítő közreműködő

chauffeured prototype – vezetett prototípus [papír-ceruza felhasználói / kezelői felület prototípus]

cheating – csalás

Chebyshev inequality – Csebisev-egyenlőtlenség

Chebyshev polynomial – Csebisev-polinom

check – ellenőriz | ellenőrzés | vizsgálat

& range check – értékhatár ellenőrzés

check bit – ellenőrző bit

check character – ellenőrzőkarakter

check digit – ellenőrző jegy | ellenőrző számjegy

check equation – ellenőrző egyenlet | ellenőrző képlet

check permission – jogosultság ellenőrzése

check polynomial – ellenőrző polinom

check symbol – ellenőrző jegy | ellenőrző karakter

check value – ellenőrző érték

checkbox – jelölőnégyzet

checked – ellenőrzött

checked access – ellenőrzött elérés

checked iterator – ellenőrzött bejáró

checked pointer – ellenőrzött mutató

checker – vizsgáló | ellenőrző

checkerboard – sakktábla

checkers learning – dámajáték-tanulás

checking – ellenőrzés

& late checking – kései ellenőrzés

& invariant checking – invariáns ellenőrzés

checking of exception-specification – kivétel-specifikáció ellenőrzése

checklist – ellenőrzendők jegyzéke

checkout line – fizetési sor | a befejezett válogatás utáni számlakészítés [e-kereskedelem]

checkmate – sakk-matt

checkpoint – ellenőrző pont

checkpointing – ellenőrzőpont-képzés

checksum – ellenőrző összeg

chess – sakk

& computer chess – számítógépes sakk

Chess Grandmaster Problem – sakknagymester-probléma

chess program – sakkprogram

chessboard – sakktábla

chesspiece – sakkfigura

CHI (Computer-Human Interaction) – CHI (számítógép-ember kölcsönhatás)

chief – vezető | fő-

Chief Information Officer (CIO) – informatikai vezető | informatikai igazgató | felső szintű informatikai vezető

Chief Knowledge Officer (CKO) – tudásvezető | tudásigazgató

Chief Learning Officer (CLO) – vállalati oktatási-képzési vezető

chief programmer – vezető programozó

chief programmer team – vezetőprogramozó-csoport

child – gyerek

child directory – gyerekkönyvtár

child mortality – gyerekhalandóság

child process – gyerekfolyamat

child record – gyerekrekord [adatbázisoknál használt fogalom]

child table – gyerektábla

child unit – gyerekegység

Chinese – kínai

Chinese mathematics – kínai matematika

Chinese Lottery – kínai lottó

Chinese Postman Problem – kínai postás feladat / probléma

Chinese remainder theorem – kínai maradéktétel

Chinese ring – kínai gyűrű

Chinese ring puzzle – kínai gyűrűjáték

Chinese room – kínai szoba [gondolatkísérlet]

chip – lapka | chip

& silicone chip – szilikon lapka

chip sequence – töredéksorozat

chip-select input (CS input) – lapka kiválasztó-jel bemenet

chirp (test signal) – ciripelés / csicsergés / csiripelés (vizsgáló jel)

chirp transform – ciripelő transzformált

chiseled appearance – cizellált megjelenés

choice – választás | kiválasztás

choice function – kiválasztási függvény

choice point – döntési pont

choice problem – kiválasztási probléma

choke – fojtótekercs

choke packet – lefojtó csomag

Cholesky factorization of a matrix – mátrix Cholesky-felbontása

Chomsky normal form – Chomsky-féle normál forma

choosing – kiválasztás

choosing a design method – tervezési módszer választása

choosing an analysis method – elemzési módszer választása

chord – húr

chord length – húr hossza

chordal – húr menti | húron mért

chording – akkordolás [több gomb egyidejű használata adatbevitelnél]

chorus – énekkar | kórus | kórus / énekkar [effekt]

chosen – választott

chosen-ciphertext – választott rejtjelszöveg

chosen-ciphertext attack – választott rejtjelszövegű támadás

chosen-message attack – választott szövegű támadás

chosen-message – választott üzenet

chosen-plaintext – választott nyíltszöveg

chosen-plaintext attack – választott nyíltszövegű támadás

chosen-text – választott szöveg

chosen-text attack – választott szövegű támadás

Christian mathematics – keresztény matematika

Christmas tree pattern – karácsonyfa minta

chroma – színezet

chroma key – színre kulcsolás

chromatic – kromatikus | szín-

chromatic index – kromatikus index

chromatic number – kromatikus szám

chromatic polynomial – kromatikus polinom

chromatic scale – kromatikus skála / hangsor

chromaticity – színesség

chrome – króm [szín] | króm [felhasználói felület látvány típus]

chrominance – színesség

chromosome – kromoszóma

chromosome – kromoszóma sáv-mintázat

chromosome banding pattern – különböző színek különböző fókuszpontja a szemben

chronological backtracking – időrendi visszalépéses stratégia

chronological organization – kronológiai szervezés

CHTML (Compact HTML) – CHTML (szűkített HTML)

chunk – séma | tudásmorzsa gondolkodásunkban | darab | adatblokk

chunking – darabolás

Church theorem – Church tétele

Church-Rosser property – Church–Rosser-tulajdonság

Church-Turing-thesis – Church–Turing-tézis

churn – lemorzsolódás

cicero – ciceró [nyomdai mértékegység, 12 pontos betűnagyság]

CIM (Computer Integrated Manufacturing) – számítógéppel integrált gyártás

CIM-OSA (CIM Open System Architecture) – vállalatmodellezési megoldás

cinemascope – kinemaszkóp [filmformátum]

CIO (Chief Information Officer) – CIO (informatikai igazgató | felső szintű informatikai vezető)

cipher – rejtjel | nulla | zérus | semmi

Cipher Block Chaining (CBC) – rejtjelláncolás | a rejtjelezett szöveg láncolása

cipher block chaining mode – rejtjelláncolásos üzemmód

Cipher Feedback Mode (CFB) – rejtjel-visszacsatolásos üzemmód

cipher machine – rejtjelező gép

cipher security – rejtjel-biztonság

Cipher-Block Chaining mode (CBC mode) – üzenetláncolásos üzemmód

Cipher-Feedback (CFB) – rejtjel-visszacsatolás | rejtjelezett szöveg visszacsatolása

cipher-feedback mode – rejtjel-visszacsatolásos üzemmód

ciphertext – rejtjelszöveg | rejtjelezett szöveg | sifre

ciphertext space – rejtjelszövegek tere

ciphertext-only – csak rejtjelszöveget ismerő

ciphertext-only attack – csak rejtjelszövegen alapuló támadás

circle – kör

& directed circle with negative total weight – irányított kör negatív összsúllyal

& simple circle – egyszerű kör

& undirected circle – irányítatlan kör

circuit – áramkör | hurok | zárt vonal [gráfban] | kör [gráfban]

& logic circuit – logikai áramkör

circuit breaker – biztosíték

circuit description – áramkör leírás

circuit diagram – kapcsolási rajz | áramköri rajz

circuit matrix – körmátrix

circuit satisfiability problem – hálózat-kielégíthetőségi feladat / probléma

circuit specification – áramköri specifikáció

circuit switching – áramkör-kapcsolás [hálózati kapcsolati mód] | vonalkapcsolás

circuitry – áramkör

circulant – cirkuláns

circulant matrix – cirkuláris mátrix

circular – cirkuláris

circular code – cirkuláris kód

circular dependency – körkörös függés

circular queue – körkörös sor | körpuffer

circular shift – körkörös léptetés

circular-scan scheduling (c-scan scheduling) – körkörös pásztázó ütemezés [lemez-ütemezési módszer]

circular-wait condition – körbevárakozás feltétel [holtpont szükséges feltétele]

circulation – forgalom | körforgás

circumscription – körülírás

cirrus – égszínkék

CIS (Computer Information System) – számítógéppel támogatott információfeldolgozó rendszer

CISA (Certified Information System Auditor) – okleveles információrendszer-ellenőr

CISC (Complex Instruction Set Computer) – CISC (összetett utasításkészletű számítógép)

cis-regulatory element – cisz-szabályozó elemek

CISWM (Certified Information Security Manager) – minősített informatikai rendszer biztonsági szakértő

CISSP (Certified Information Systems Security Professional) – minősített informatikai biztonsági menedzser

citizen participation – polgári részvétel | társadalmi részvétel

citizenship – állampolgárság

city block distance – háztömb távolság | Manhattan-távolság

civil rights – polgárjogok

CKO (Chief Knowledge Officer) – vállalati tudás-menedzsment felsővezető

CL (Capability Level) – CL (képességi szint)

claim edge – kérés él [erőforrás-foglalási gráfon]

claims analysis – igényelemzés

clamp diode – megfogódióda

clapboard – csapó

CLARA (Clustering Large Applications) – CLaRa (klaszterezés nagy alkalmazások esetén)

CLARANS (Clustering Large Applications based upon Randomized Search) – CLaRaN (nagy alkalmazások klaszterezése véletlen kereséssel)

Clark Normal Form – Clark normál forma

class – osztály

& active class – aktív osztály

& association class – asszociációs osztály

& base class – alaposztály

& derived class – származtatott osztály

& failure class – hibaosztály

& friend class – barátosztály

& hazard class – veszélyosztály

& leaf class – levélosztály

& metaclass – metaosztály

& nested class – beágyazott osztály

& node class – csomópontosztály

& parametrized class – paraméterezett osztály

& private class member – privát osztálytag

& protected class member – védett osztálytag

& public class member – nyilvános osztálytag

& storage class – tárolási osztály

& subclass – alosztály

& superclass – szuperosztály

& traits class – jellemzők-osztály

& virtual base class – virtuális bázisosztály

class cast exception – osztálykonverzió típusú kivétel

class code – bájtkód

class composition hierarchy – osztályszerkezet-hierarchia

class declaration – osztálydeklaráció

class definition – osztálydefiníció

class description – osztályleírás

class design – osztálytervezés

class diagram – osztálydiagram

class handle – osztálykezelő

class hierarchy – osztályhierarchia

class hierarchy design – osztályhierarchia tervezés

class identifier – osztályazonosító

class interface – osztályfelület

class loader – osztálybetöltő

class member – osztálytag

class object – osztály objektum

class operation – osztály-művelet

class overriding from virtual base – virtuális bázisosztály felülírása

class pointer – osztály típusú mutató

class repository – osztályraktár

class scheduling – órarend tervezés

class type – osztály típus

class-comparison mining – osztály-összehasonlítások bányászata

classic – klasszikus

classic Ethernet – klasszikus Ethernet | normál Ethernet

classical – klasszikus | hagyományos

classical cryptosystem – klasszikus rejtjelrendszer

classical logic – klasszikus logika

classical modular multiplication – klasszikus moduláris szorzás

classical planning – klasszikus tervezés

classification – osztályozás

classification in neural computing – neurális számítások osztályozása

classification method – osztályozási módszer

classification of edges – élek osztályozása

& backward edge – hátraél

& cross edge – keresztél

& forward edge – előreél

& tree edge – faél

classification tree – osztályozó fa

classified advertisement – kategorizált apróhirdetések [web-portálon]

classifier – csoportképző osztályozó elem | osztályozó

Classless Inter-Domain Routing (CIDR) – osztálynélküli körzetek közötti útválasztás

classroom – osztályterem

classroom communication – osztálytermi kommunikáció

classroom education – osztálytermi oktatás

clause – klóz

clause body – klóztest | klóztörzs

clause head – klózfej

CLB (Configurable Logic Block) – konfigurálható logikai blokk

Clean – Clean [programnyelv]

clean sequence – egyengető sorozat

clean-system – igazolt forrásból aktuálisan létrehozott rendszer

clear – törlés

clear goal – világos cél

clear input – törlő bemenet

cleartext – nyílt szöveg | nem rejtjelezett szöveg

Clear To Send (CTS) – adásra kész

clear token – tiszta / üres / kódolatlan token / igazolás

clearly marked exit – világosan / egyértelműen jelzett kilépés

CLI (Command Line Interface) – CLI (parancssoros kezelőfelület)

click – kattintás

click ratio – rákattintások száma | bannert tartalmazó lap megnyitásainak száma

click wheel – kattintó kerék

click-and-brick – parallel hagyományos és elektronikus üzletvitel

click-and-mortar – parallel hagyományos és elektronikus üzletvitel

click-and-mortar bank – e- és hagyományos bankolást ötvöző pénzintézet

clickstream tracking – egérmozgás | kattintások nyomon követése

Click-Through Rate (CTR) – kattintási arány | hirdetési hely aktivizálási aránya | a linket tartalmazó lap megnyitásainak száma

client – ügyfél | kliens | szolgáltatást kérő

& connected client – összekapcsolt ügyfél

& disconnected client – szétkapcsolt ügyfél

client caching – kliensoldali gyorsítótár

client crash – kliensoldali összeomlás

client error – kliens hiba

client side – ügyfél-oldali megoldás

client side multimedia – kliens-oldali multimédia

client stub – kliensoldali eljáráscsonk

client-based protocol – ügyfél alapú protokoll

client-centric consistency – kliensközpontú konzisztencia

client-initiated replica – kliens által kezdeményezett másolat

client-server – kliens-szerver

client-server architecture – ügyfél-kiszolgáló architektúra

client-server communication – ügyfél-kiszolgáló kommunikáció

client-server model – ügyfél-kiszolgáló modell | kliens-szerver modell

client-server system – kliens-szerver rendszer

client-side – kliensoldali

clinical trial – klinikai próba

clinical workstation – klinikai munkaállomás

clip – vág | levág | multimedia alkalmazás részlete

clip art – felhasználható grafikus elemek

clipboard – vágólap

clipping – vágás | képkivágás

clipping path – vágógörbe

clipping rectangle – vágási téglalap

CLIPS (C Language Implementation Production System) – CLIPS [adatvezérelt szabályalapú keretrendszer]

clique – teljes részgráf | klikk

clique number – klikkszám

clique problem – klikk-probléma

clock – óra | órajel

& logical clock – logikai óra

& physical clock – fizikai óra

& real-time clock – valós idejű óra

& synchronized clock – szinkronizált óra

clock driver – órakezelő program

clock gating – órajel kapuzás

clock generator – órajelgenerátor

clock pulse – órajel | órajel impulzus

clock reference – órajel referencia

clock register – óraregiszter

clock signal – órajel

clock skew – órajel elcsúszás

clock synchronization – óra szinkronizáció

clock tick – órajel

clock transition – órajel átmenet

clock-controlled – óravezérelt

clock-controlled generator – óravezérelt generátor

clocked sequential circuit – szinkron sorrendi hálózat

clocked synchronous state machine – szinkron állapotgép

clock-enable input – órajel-engedélyező bemenet

clockwise – óramutató járásával megegyező irányú

clone – másolat | klón

cloneable – klónozható

cloning – klónozás

close – közeli

close box – bezárónégyzet | lezáródoboz

close date – aukciót az eladó lezárja, a tétel még látható

close shot – közelkép

closed – zárt

closed architecture – zárt architektúra

closed caption – hang szöveges megjelenítése [feliratozás kérésre]

closed card sort – kötött kártya-rendezés

closed curve – zárt görbe

closed form – zárt alak

closed interval – zárt intervallum

closed itemset – zárt elemhalmaz

closed list – zárt lista

closed security environment – biztonsági szempontból zárt környezet

closed semiring – zárt félgyűrű

closed set – zárt halmaz

closed subset – zárt részhalmaz

closed trail – zárt vonal

closed user group – zárt felhasználói közösség

closed walk – zárt élsorozat | zárt séta

closed world – zártvilág

closed world assumption – zártvilág feltételezése | zártvilág feltevés

closed-loop MRP – zárt láncú anyagszükséglet tervezés | zárt láncú MRP

closest pair – legközelebbi pár

closest-point heuristic – legközelebbi pont heurisztika

close-up – közeli felvétel | közelkép

closing – bezárás

closing ceremony – záróülés

closing of file – állomány bezárása

closing of stream – adatfolyam lezárás

closure – lezárás

closure mechanism – lezárási mechanizmus

closure of sets – halmazok lezártja | halmazok lezárása

closure operator – lezárási operátor

cloud – felhő

clown-invariant research design – bohóc-invariáns kutatási terv

CLP (Constraint Logic Programming) – CLP (korlátlogikai programozás)

CLU – CLU [programnyelv]

cluster – fürt | csoport

cluster analysis – csoportosítás | klaszterelemzés

cluster decomposition – klaszter felbontása

cluster node – klasztercsomópont

cluster of workstations – munkaállomás-fürt | munkaállomás-csoport

cluster remapping – újracsoportosítás

cluster replication – többszörözés a fürtben | fürtös többszörözés

cluster testing – csoporttesztelés

clustered file – nyalábolt fájl | nyalábolt állomány

clustered file organization – nyalábolt fájlszervezés | nyalábolt állományszervezés

clustered page table – fürtözött laptáblázat | csoportosított laptáblázat

clustered relation – nyalábolt reláció

clustering – csoportosítás | csomósodás | fürtösítés | klaszterezés

& agglomerative clustering – egyesítő csoportosítás / klaszterezés

& conceptual clustering – fogalmi csoportosítás / klaszterezés

& divisive clustering – felosztó csoportosítás / klaszterezés

& hierarchical clustering – hierarchikus csoportosítás / klaszterezés

& k-means clustering k-közép csoportosítás / klaszterezés

& model-based clustering – modellalapú csoportosítás | modellalapú klaszterezés

& primary clustering – elsődleges csoportosítás | elsődleges klaszterezés

& secondary clustering – másodlagos csoportosítás | másodlagos klaszterezés

& text clustering – szövegcsoportosítás | szövegklaszterezés

clustering feature – csoportosítási jellemző | klaszterezési jellemző

clustering feature tree – csoportosítási / klaszterezési jellemző fa

clustering index – nyalábolt index

clustering large applications based upon randomized search – nagy alkalmazások csoportosí- tása / klaszterezése véletlen kereséssel

clustering of microarray data – mikrotömb adatok csoportosítása | mikroarray adatok klaszterezése

Clustering Using Representatives (CURE) – csoportosítás / klaszterezés reprezentáló elemek segítségével (CURE)

CLW (ClockWise) – óramutató járásával megegyező irányú

CM (Configuration Management) – CM (konfigurációmenedzsment)

CML (Current-Mode Logic) – áramvezérelt logika

CMM (Capability Maturity Model) – CMM (képesség érettségi modell)

CMMI (Capability Maturity Model Integration) – CMMI (Képesség Érettségi Modell Integráció)

CMMI appraisal tailoring – CMMI felmérés illesztése / testreszabása

CMMI framework – CMMI keret

CMMI model – CMMI modell

CMMI model component – CMMI modell eleme

CMMI model tailoring – CMMI modell illesztése | CMMI modell testre szabása

CMMI product suite – CMMI termékek sorozata

CMN-GOMS (Card, Moran, and Newell GOMS) – CMN-GOMS [gomblenyomás szintű modellre épülő hierarchikus struktúra]

CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) – komplementer fém-oxid félvezető (CMOS)

CMY (Cyan, Magenta, Yellow) – CMY (cián, bíborvörös, sárga)

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, black) – CMYK (cián, bíborvörös, sárga, fekete)

CNF (Conjunctive Normal Form) – KNF (konjunktív normálalak | konjunktív normálforma)

CNF satisfiability – konjunktív normálalak kielégíthetősége

CNF satisfiability problem – konjunktív normálalak kielégíthetőségi feladata / problémája

CNN (Cellular Neural Network) – CNN (celluláris neurális hálózat)

CNN paradigm – CNN paradigma

CNN universal machine – CNN univerzális gép

coaching method – betanító módszer | edző módszer

coalescing – egyesítés | összefuttatás

coalition – koalíció [ágensszervezet típus] | egyesülés

coarse – durva

coarse grained – durva szemcsézettségű

coarse index – elsődleges index

coarse-grain – durvaszemcsés

coarse-grain atomicity – durvaszemcsés atomitás

coarse-grain multicomputers – durván szemcsézett multiszámítógépek

coarse-grain multithreaded machine – durván szemcsézett többszálas gép

coarse-grain multithreaded processor – durván szemcsézett többszálas processzor

coarse-grain parallel processing – durvaszemcsés párhuzamos feldolgozás

coarse-grained languages – durván szemcsézett programozási nyelvek

coarse-grained SIMD architecture – durván szemcsézett SIMD architektúra

coarsest stable partition – legdurvább stabil partíció

co-atom – koatom

coaxial cable – koaxiális kábel | koax

COBOL – COBOL [programnyelv]

cocktail-shaker sort – koktélkeverő rendezés

CoCoMo (Consecutive Cost Model) – fejlesztési kockázatok becslésére kidolgozott módszer

COCOMO usergroup meeting – COCOMO felhasználói csoport találkozó

cocyle – kociklus

Coda file system – Coda fájlrendszer

code – kód

& ASCII code set – B4144kódszó-készlet

& bar code – vonalkód

& binary code – bináris kód

& byte code verifier – bájtkód-ellenőrző

& country code – országkód

& cyclic code – ciklikus kód

& equivalent code – ekvivalens kód

& error code – hibakód

& Error Correcting Code (ECC) – hibajavító kód

& Error Detecting Code (EDC) – hibajelző kód

& exception-safe code – kivételbiztos kód

& executable code – végrehajtható kód

& extended code – kiterjesztett kód

& Gray code – Gray-kód

& Hamming code – Hamming-kód

& hashed message authentication code – kivonatolt / heselt üzenethitelesítő kód

& linear code – lineáris kód

& machine code – gépi kód

& machine-dependent code – gépfüggő kód

& machine-independent code – gépfüggetlen kód

& maximum distance separable code – maximális távolságú szeparábilis kód | MDS-kód

& MDS code – MDS-kód | maximális távolságú kód

& mobile code – mobil kód | kódoló-dekódoló

& narrow sense BCH code – szűkebb értelemben vett BCH-kód

& nearly perfect code – csaknem tökéletes kód | csaknem teljes kód | csaknem perfekt kód

& object code – tárgykód

& perfect code – tökéletes kód | teljes kód | perfekt kód

& polynomial code – polinom kód

& precondition-effect code – előfeltétel-hatású kód

& projective code – projektív kód

& Pulse Code Modulation (PCM) – impulzus kód moduláció

& Reed-Muller code (RM code) – Reed–Muller-kód

& Reed-Solomon code (RS code) – Reed–Solomon-kód (RS-kód)

& relocatable code – áthelyezhető kód

& residual code – maradékkód

& RM code (Reed-Muller code) – RM-kód | Reed–Muller-kód

& RS code (Reed-Solomon code) – RS-kód (Reed–Solomon kód)

& secure mobile code – biztonságos mobil kód

& self-dual code – önduális kód

& self-orthogonal code – önortogonális kód

& systematic code – szisztematikus kód

& ternary Golay code – ternáris Golay-kód

& Unicode set – Unicode kódszó-készlet

code bloat – kódfelfúvódás | kódrobbanás

code complexity – kódbonyolultság

code converter – kódátalakító

Code Division Multiple Access (CDMA) – kódosztásos többszörös hozzáférés / elérés

code duplication – kód-duplázás

code efficiency – kódhatékonyság

code expansion – programméret növekedés | kódnövekedés

code field – kódmező

code generation – kódgenerálás

code generator – kódgenerátor

code group – kódcsoport

code hoisting – kódkiemelés

code inlining – kódbefordítás

code inspection statistics – kód inspekció statisztikája

code migration – kódátalakulás

code motion (in global scheduling) – kódmozgatás (globális ütemezésben)

code of ethics – etikai kódex | viselkedési szabályrendszer

code overflow – kódtúlcsordulás

code rate – kód sebesség

code reuse – kód újrafelhasználás

code review – kód felülvizsgálata

code scheduling – kódütemezés | utasítás ütemezése

code sharing – kódmegosztás

code size – kódméret

code word – kódszó

codebook – kódkönyv

codec (code/decode) – kodek (kódolás / dekódolás | kódoló-dekódoló)

& asymmetric codec – aszimmetrikus kodek

& symmetrical codec – szimmetrikus kodek

coded order – kódolt sorrend

coded state – kódolt állapot

codeword – kódszó

coding – kódolás

Coding Sequence (CDS) – kódolási sorozat (CDS)

coding theorem – kódolási tétel

co-discovery method – közös-felfedezés módszer

codomain – értékkészlet

codomain of a function – függvény értékkészlete

codon – kodon

coefficient – együttható | koefficiens

coefficient of variation – szórástényező

coefficients of a polynomial – polinomok együtthatói

& adaptation of coefficients of a polynomial – polinomok együtthatóinak adaptációja

& correlation coefficient – korrelációs együttható

& leading coefficients of a polynomial – polinomok főegyütthatói

& size of coefficients of a polynomial – polinomok együtthatóinak mérete

coercion – korlátozás

coexistence – együtt létezés

coforest – koerdő

cognetics (cognitive engineering) – megismerés-alapú tervezés

cognition – megismerés

cognitive – kognitív | megismerő

cognitive architecture – kognitív architektúra

cognitive artifact – kognitív eszköz

cognitive complexity – kognitív bonyolultság

cognitive dimension – kognitív dimenzió

cognitive disabilities – kognitív / megismerési nehézségek

cognitive dissonance – kognitív disszonancia

cognitive fidelity – kognitív hűség

cognitive impairment – kognitív károsodás

cognitive load – kognitív terhelés | kognitív teher

cognitive modeling – kognitív modellezés

cognitive problem-solving – megismerő problémamegoldás | kognitív problémamegoldás

cognitive psychology – megismeréssel foglalkozó pszichológia | kognitív pszichológia

cognitive research – megismerő kutatás | kognitív kutatás

cognitive science – megismeréstudomány | kognitív tudomány

cognitive style – megismerés stílusa | kognitív stílus

cognitive trust – megismerő bizalom | kognitív bizalom

cognitive walkthrough – kognitív bejárás [felhasználói felületé]

coherence – koherencia | összefüggőség | egyöntetűség

& cache-coherence protocol – gyorsítótár egyezőségi protokoll

& data coherence – adat-koherencia | adatok összefüggősége

& memory coherence – memória-koherencia | memóriahelyek összefüggősége

coherence detection strategy – egyöntetűség-észlelő stratégia

coherency – koherencia | összetartozás

& cache coherency – gyorsítótár-koherencia [egy adat különböző gyorsítótárakban lévő példányainak összehangolt kezelése]

coherent – koherens | összefüggő | egybefüggő

coherent assignment – összetartozó értékadás

coherent compounds – összetartozó összetevők

coherent memory – koherens memória | összetartozó memória

coherent operations – összetartozó műveletek

cohesion – kohézió | elemek összetartozásának mértéke | kapcsolat szorossága

cohesion ratio measure – kohéziós arány mértéke

cohomological – kohomologikus

cohomology – kohomológia

cohomology class – kohomológiaosztály

COIN (Community-of-Interest Network) – azonos érdeklődésű ügyfélcsoport | portál-technika célzottja

coin – érme | pénzérme

coin flipping – pénzfeldobás

coincidence – egybeesés

cold – hideg

cold site – korlátozott felszereltségű másodlagos telephely az üzletfolytonosság biztosítására | tartalék rendszer | biztonsági rendszer

colex order (colexicographic order) – kolex sorbarendezés | kolexikografikus rendezés | kolexikális rendezés

colexicographic order (colex order) – kolex sorbarendezés | kolexikografikus rendezés | kolexikális rendezés

collaboration – együttműködés

collaboration design – együttműködés tervezés

collaboration diagram – együttműködési diagram

collaboration occurrence – együttműködés konkrét esete

collaborative – együttműködő

collaborative agent – együttműködő ügynök

collaborative caching – együttműködő gyorsítótárba / gyorsítótárból másolás

collaborative drawing – együttműködő rajzolás

Collaborative Filtering (CF) – együttműködő szűrés

collaborative inquiry – együttműködő vizsgálat

collaborative learning – együttműködő tanulás

collaborative work-flow model – együttműködő munkafolyamat-szabályozási modell

collaborative writing – együttműködő írás

collaboratory – együttműködő | együttműködési

collapse box – összecsukható doboz

collating sequence – szótári sorrend

collection – gyűjtemény

collection framework – gyűjtemény-keretrendszer

collection service – gyűjtemény-szolgáltatás

collective intelligence – kollektív intelligencia

collector – gyűjtő

collide – ütközik

collinear – kollineáris | egy egyenesre eső

collinearity – kollinearitás

collision – ütközés

collision avoidance lock – ütközés elkerülő zár

Collision Detection (CD) – ütközés-érzékelés

collision domain – ütközési tartomány

collision normal – ütközési normálvektor

collision-resistance – összekötés | összekapcsolás | kombinálás | egyesítés

collision resistant hash function – ütközésrezisztens hasítófüggvény | ütközésbiztos hasítófüggvény

collision-free – ütközésmentes

collision-free protocol – ütközés nélküli protokoll

co-located – közös használatú (csoportmunkánál)

colon (:) – kettőspont (:)

color (colour) – szín

color balance – színegyensúly

color blindness – színvakság

color buffer – színpuffer

color circle – színkör

color correction – színjavítás

color cycling – színkörforgás [animációs technika]

color depth – színmélység

color diagram – színdiagram

color gamut – színterjedelem

color index – színindex

color look-up table – színhivatkozási táblázat | színpaletta

color matching – színillesztés | megjelenítési és nyomtatási színegyüttes egyeztetése

color mixing – színkeverés

& additive color mixing – összegző színkeverés | additív színkeverés

color model – színmodell

color palette – színpaletta

color perception – színérzékelés

color separation – színfelbontás

color space – színtér

color subsampling – színösszenyomás

color synthesis – színkeverés

& additive color synthesis – additív színkeverés

color table – színtábla

color temperature – színhőmérséklet

colorcast – színvetítés

coloring (colouring) – színezés

coloring problem – színezési probléma | színezési feladat

colorization – színezés

colorize – színez | kifest

colorized (coloured) – színezett | -színű

colour (color) – szín

colour based image retrieval – szín alapú képkeresés

coloured – színezett | -színű

column – hasáb | oszlop

column addition – oszlopösszeadás

column address – oszlopcím

column rank – oszloprang

column selection – oszlopkiválasztás | oszlop kiválasztása

column sum – oszlopösszeg

column vector – oszlopvektor

column-address register – oszlopcím-regiszter

COM (Component Object Model) – COM (összetevő objektummodell)

COM+ – COM+ [komponens alapú modell]

COMA machine (Cache-Only Memory Architecture machine) – COMA gép (csak gyorsítótár-hozzáférésű gép)

combination – kombináció

& random combination – véletlen kombináció

combination generation – kombináció előállítása

combination of random number generators – véletlenszám generátorok kombinációja | véletlenszám generátorok összekapcsolása

combination with repetitions – ismétléses kombináció

combinational – kombinációs

combinational circuit – kombinációs hálózat | kombinációs áramkör

combinational element – kombinatorikus elem

combinational logic – kombinációs logika

combinator – kombinátor

& fixed point combinator – fixpont kombinátor

combinatorial – kombinatorikus

combinatorial analysis – kombinatorikus analízis

combinatorial explosion – kombinatorikus robbanás

combinatorial geometry – kombinatorikus geometria

combinatorial interpretation – kombinatorikus interpretáció | kombinatorikus magyarázat

combinatorial mathematics – kombinatorikus matematika | diszkrét matematika

combinatorial matrix – kombinatorikus mátrix

combinatorial number system – kombinatorikus számrendszer

combinatorial optimization – kombinatorikus optimalizálás

combinatorial problem – kombinatorikus feladat / probléma

combinatorics – kombinatorika | diszkrét matematika

combined assignment operator – kombinált értékadó operátor

combining – összekötés | összekapcsolás | kombinálás | egyesítés | szerkesztés

combining forecasts – előrejelzések kombinálása

combining network – kombinációs hálózat

combining rule – összevonhatósági szabály

combo box – kombinált szövegbeviteli doboz | kombó doboz

comma-free – vesszőmentes

comma-free code – vesszőmentes kód

command – utasítás | parancs

& input command – beviteli utasítás | beíró utasítás

& output command – kiviteli utasítás | kiíró utasítás

& repetitive command – ismétlési utasítás

command design pattern – parancstervezési minta

command file – parancsfájl

command input – parancsbemenet

command interpreter – parancsértelmező

command key – parancsbillentyű | parancsgomb

command language – parancsnyelv

command line – parancssor | utasítássor

command line arguments – parancssori változók

command shell – parancsfeldolgozó

command stack – parancsverem | utasításverem

command-driven technique – közvetlen parancsokon alapuló módszer

command-line – parancssor- | parancssori | parancssoros

command-line argument – parancssori paraméter

command-line interface – parancssoros felhasználófelület / kezelőfelület

commensurable – összemérhető

comment – megjegyzés

comment density – kommentek sűrűsége

comment line – komment sor

commerce – kereskedelem

commerce server – kereskedelmi webhelyet menedzselő szerver

commerce degree program – kereskedelmi felsőoktatási program

& electronic commerce degree program – elektronikus kereskedelmi felsőoktatási program

commercial – kereskedelmi

commercial city – e-kereskedelmi város

Commercial Off The Shelf (COTS) – dobozos | kész | COTS

Commercial Off-The-Shelf Software (COTS) – COTS-szoftver | dobozos szoftver | kész szoftver

commercial software packages – kereskedelmi szoftvercsomagok

commercial transactions – kereskedelmi tranzakciók

commercial Web sites – kereskedelmi honlapok

commit – véglegesítés | nyugtázás

commit bit – véglegesítési bit

commit protocol – véglegesítő protokoll

commitment – elkötelezettség

& epistemological commitment – episztemológiai elkötelezettség

& ontological commitment – ontológiai elkötelezettség

commitment of a transactions – tranzakció véglegesítése

commitment to perform – elkötelezettség a végrehajtásra

committed read isolation level – véglegesített olvasási elkülönítési szint

commodity – termék

common – közös

CommonKADS – CommonKaDS [ismeretalapú rendszerfejlesztés módszertana

common carrier – távközlési közszolgáltató

common cause of process variation – folyamat szórásának megszokott oka

common channel signaling – közös csatornás jelzés

common control channel – közös vezérlőcsatorna

Common Criteria – Általános Követelmények [biztonsági szabvány]

Common Criteria (CC) – biztonsági funkciók és igénylisták szabvány gyűjteménye [USa]

Common Criteria for Information Technology Security – informatikai biztonság egységes elemei (nemzetközi szabvány)

Common Criteria for Information Technology Security Evaluation – informatikai biztonság felmérésének egységes elemei [nemzetközi szabvány]

common divisor – közös osztó | közös faktor

common factor – közös osztó | közös faktor

Common Gateway Interface (CGI) – általános átjáró felület / interfész

common markets – közös piacok

common modulus – közös modulus

common modulus attack – közös moduluson alapuló támadás

common multiple – közös többszörös

Common Object Request Broker Architecture (CORBA) – Általános Objektum-Kérés Közvetítő architektúra [elosztott rendszer objektumainak együttműködését biztosító szabvány]

common sense – hétköznapi józan ész

common subexpression – közös részkifejezés

common subexpression elimination – közös részkifejezés kiküszöbölése

common subsequence – közös részsorozat

Common User Access (CUA) – IBM felhasználói / kezelői felület szabvány

CommonKADS – CommonKaDS [ismeretalapú rendszerfejlesztő módszertan]

common-mode signal – közös módusú jel

commons problem – közös felhasználás problémája | közös eszközök problémája

commonsense knowledge – hétköznapi tudás

Communicating Sequential Processes (CSP) – kommunikáló szekvenciális folyamatok (CSP)

communication – hírközlés | híradás | kommunikáció | hírcsere | adatcsere | információcsere

& asynchronous communication – aszinkron kommunikáció

& client-server communication – ügyfél-kiszolgáló kommunikáció

& confidential group communication – bizalmas csoport-kommunikáció

& connectionless communication – összeköttetés / kapcsolat nélküli kommunikáció

& data communication – adatátvitel | adatcsere | adatkommunikáció

& direct communication – direkt / közvetlen kommunikáció

& generative communication – generatív kommunikáció

& Global System for Mobile Communication (GSM) – globális mobil-kommunikációs rendszer

& group communication – csoport kommunikáció

& indirect communication – közvetett / indirekt kommunikáció

& Inter-process Communication (IPC) – folyamatközi kommunikáció

& interprocess communication (IPC) – folyamatok kommunikációja [egymással]

& ISO model for communication – ISO kommunikációs modell

& message passing model for communication – üzenettovábbításos kommunikációs modell

& message-oriented communication – üzenet alapú kommunikáció

& one-way communication – egyirányú kapcsolat | egyirányú kommunikáció

& peer-to-peer communication – mellérendelt kommunikáció | egyenrangú felek kommunikációja

& persistent communication – megtartó kommunikáció

& reliable communication – megbízható kommunikáció

& reliable group communication – megbízható csoport kommunikáció

& secure group communication – biztonságos csoportkommunikáció

& shared-memory model for communication – közös memóriás kommunikációs modell

& stream-oriented communication – áramlás alapú kommunikáció

& synchronous communication – szinkron kommunikáció

& telecommunication – távközlés

& transient communication – átmeneti kommunikáció | időleges kommunikáció

& voice communication – beszédátvitel | beszédkommunikáció

communication channel – kommunikációs csatorna

communication complexity – üzenetszám | kommunikációs bonyolultság

communication diagram – kommunikációs diagram

communication facility – kommunikációs eszköz

communication failure – kommunikációs hiba

communication graph – kommunikációs gráf

communication in distributed system – kommunikáció elosztott rendszerben

communication level – kommunikációs szint

communication link – kommunikációs kapcsolat | adatátviteli vonal

communication management – kommunikációmenedzsment

communication medium – kommunikációs közeg

communication model – kommunikációs modell

communication network – kommunikációs hálózat

communication of information – információközlés

communication overhead – kommunikációs többletráfordítás

communication path – kommunikációs út

communication pattern – kommunikációs minta

communication port – kommunikációs port | kommunikációs kapu

communication processor – adatátviteli processzor | kommunikációs processzor

communication protocol – kommunikációs protokoll

communication satellite – kommunikációs műhold

communication subnet – kommunikációs alhálózat

communication sub-object – kommunikációs alobjektum

communication technology – kommunikációs technológia

communication theory – kommunikációelmélet

communicative – kommunikatív

communicative act – beszéd aktus

commutative – kommutatív

commutative addition – kommutatív összeadás

commutative cryptosystem – kommutatív kriptorendszer

community – közösség

Community Antenna Television (CATV) – közösségi-antenna televízió

community of nations – nemzetek közössége

Community of Practice (CoP) – szakértői közösség

community problems – közösségi problémák

community-level data – közösségi szintű adat

commutative – kommutatív | felcserélhető

commutative group – kommutatív csoport | abel-csoport

commutative law – kommutatív szabály | kommutativitás törvénye

commutative addition – kommutatív összeadás

commutative ring – kommutatív gyűrű

commutatively prefix – kommutatívan prefix

commutativity (in search problems) – kommutativitás (keresési problémákban)

commutativity – kommutativitás | felcserélhetőség

commutator – kommutátor

comp – gyors, de jó minőségű grafikus terv

compact – tömör | sűrű | kompakt

Compact Disk (CD) – tömör lemez | CD lemez | kompaktlemez

compact disk player – CD lejátszó | lemez lejátszó

compact list – kompakt lista

compact support – kompakt tartó

compaction – tömörítés

companion matrix – kísérő mátrix

comparable – összehasonlítható

comparability – összehasonlíthatóság

comparable elements – összehasonlítható elemek

comparable line segments – összehasonlítható szakaszok

comparative – összehasonlító

comparative scale – összehasonlító skála

comparative study – összehasonlító tanulmány

comparator – összehasonlító

comparison – összehasonlítás | egybevetés

& user supplied comparison – felhasználó által megadott összehasonlítás

comparison network – összehasonlító hálózat

comparison operator – összehasonlító operátor

comparison sort – összehasonlító rendezés

comparison-based algorithm – összehasonlítás-alapú algoritmus

compatibility – összeférhetőség | összeillőség | kompatibilitás

& type compatibility – típus összeillőség

compatibility matrix – kompatibilitási mátrix

compatibility rule – összeférhetőség szabálya

compatible – összeegyeztethető | kompatibilis | csereszabatos | összeillő

compatible activities – összeegyeztethető tevékenységek

compatible automata – kompatibilis automaták

compatible matrices – kompatibilis mátrixok

compatible relation – kompatibilis reláció

compatible signatures – kompatibilis aláírások

compatible trace properties – kompatibilis nyomtulajdonságok

compatible variable types – kompatibilis változótípusok

compensating transaction – kiegyenlítő tranzakció

competence – alkalmasság | szakmai hozzáértés | kompetencia

competitive advantage – versenyelőny

competitive analysis – versengő elemzés | online elemzés

competitive environment – versengő környezet

competitive forces model – vállalati versenyerőforrások modellje

competitive intelligence – kompetitív intelligencia

competitive labor market – kompetitív munkaerőpiac

competitive learning – versenyző tanulás

competitive market – szabadversenyes piac

competitive user testing – versengő / összehasonlító felhasználói tesztelés

compilation – fordítás

& conditional compilation – feltételes fordítás

& separate compilation – külön fordítás

compilation unit – fordítási egység

compile – fordít

compile time – fordítási idő | fordítási idő alatti | fordítási időbeli

compiled language – compiler által fordított nyelv

compiled – lefordított | futtatható

compiled virus – futtatható vírus-program

compiler – compiler | fordítóprogram

compiler algorithms – fordítóprogramok algoritmusai

compiler architecture – fordítóprogram architektúra

compiler bug – fordítóprogram-hiba

compiler-directed prediction – fordítóprogramból irányított elágazásbecslés

compiler-generated function – fordító által generált függvény

compile-time object – fordítási idejű objektum

compile-time polymorphism – fordítási idejű többalakúság | fordítási idejű polimorfizmus

complaint tracking – panaszkövetés

complement – komplemens | kiegészítő | komplementer

complement arithmetic – komplemens aritmetika

complement color – kiegészítő szín | komplementer szín

complement key – komplemens kulcs

complement language – komplemens nyelv

complement language class – komplemens nyelvosztály

complement number system – kiegészítő számrendszer | komplemens számrendszer

complement of a graph – gráf komplemense | kiegészítő gráf | gráf komplementere

complement operation – komplemensképzés művelet

complementarity problem – komplementaritási feladat

complementary elements of a lattice – háló komplemens elemei

complementary Gray code – komplemens Gray-kód

complementary slackness – kiegészítő eltérés

complementation – komplementálás | komplemens képzése

complementation property – komplemens tulajdonság

complemented lattice – komplemens háló

complete – teljes

complete ATG – teljes aTG

complete bigraph – teljes páros gráf

complete binary tree – teljes bináris fa

complete bipartite directed graph – teljes irányított páros gráf

complete bipartite graph – teljes páros gráf

complete decoding – teljes dekódolás

complete decoding algorithm – teljes dekódoló algoritmus

complete encapsulation – teljes egységbezárás

complete evaluation – teljes kiértékelés

complete graph – teljes gráf

complete k-ary tree – teljes k-áris fa

complete matching – teljes párosítás

complete metric space – teljes metrikus tér

complete MMIX program – teljes MMIX program

complete relation – teljes reláció

complete rhyme schemes – teljes rímképletek

complete set – teljes halmaz

complete set of residues – teljes maradékrendszer

complete sum – teljes összeg

complete ternary tree – teljes ternáris fa

complete test set – teljes teszthalmaz

completely adaptive protocol – teljesen adaptív protokoll

completely connected network – teljes összeköttetésű hálózat

completely equidistributed sequence – tökéletesen egyenletes eloszlású sorozat

completely factorable – teljesen faktorizálható

completely nontrivial dependency – teljesen nem triviális függőség

completeness – teljesség

completeness checking – teljesség ellenőrzése

completeness of a language – nyelv teljessége

completeness of a proof procedure – bizonyítás eljárás teljessége

completeness of a search algorithm – kereső algoritmus teljessége

completeness of resolution – rezolúció teljessége

complete-state formulation – teljes állapot leírás [problémáé]

completeness theorem – teljességi tétel

completion – végrehajtás

completion time – végrehajtási idő

complex – komplex | bonyolult | összetett

complex adaptive system – komplex alkalmazkodó rendszer

complex analytic space – komplex analitikus tér

complex arithmetic – komplex aritmetika

complex buying process – nagyértékű / bonyolult eszközök komplex kiválasztása / vásárlása [e-kereskedelem]

complex conjugate – komplex konjugált

complex cooperative decision – összetett közösségi döntés

Complex Instruction Set Computer (CISC) – összetett utasításkészletű számítógép (CISC)

complex multiplication – komplex szorzás | komplex számok szorzása

complex number – komplex szám

& multiplication of complex numbers – komplex számok szorzása

& representation of complex numbers – komplex számok ábrázolása

complex object – komplex objektum

complex partition – komplex számok felbontása

Complex PLD (CPLD) – összetett programozható logikai eszköz

Complex Programmable Logic Device (CPLD) – komplex programozható logikai eszköz

complex radices – komplex gyökök

complex root – komplex gyök

complex root of unity – komplex egységgyök

complex sentence – összetett mondat

complex stream – összetett folyam

complex structure-valued data – összetett struktúraértékű adat

complex term – összetett term

complex valued – komplex értékű

complexity – bonyolultság | komplexitás

& degree of complexity – bonyolultság foka

complexity analysis – bonyolultság elemzése

complexity class – bonyolultsági osztály

complexity measure – bonyolultsági mérték | hatékonysági mérték

complexity of a graph – gráf bonyolultsága | gráf komplexitása | gráf összetettsége

complexity of a solution – megoldás bonyolultsága

complexity of an algorithm – algoritmus bonyolultsága

complexity theory – bonyolultságelmélet

complexity-theoretic – bonyolultságelméleti

complexity-theoretic approach – bonyolultságelméleti megközelítés

complexity-theoretic security – bonyolultságelméleti biztonság

compliance – megfelelőség [megfelelés valaminek]

compliant motion – követő mozgás | önbeálló mozgás

component – komponens | összetevő | tag

& standard component – szabványos komponens

component abstraction – komponens absztrakció

component based – komponens alapú

component based Web engineering – komponens alapú webes fejlesztés

component creation – komponens létrehozása

& dynamic component creation – komponens dinamikus létrehozása

component design – komponens tervezése

component diagram – komponensdiagram

component event – komponensesemény

component graph – komponensgráf | taggráf | gráf komponense

component identification – komponens azonosítása

component interfaces – komponens felület / interfész

component listener – komponensfigyelő

Component Object Model (COM) – összetevő objektummodell

component reuse – komponens újrafelhasználása

component size – komponens mérete

component testing – komponens tesztelése

component-based development – komponens alapú fejlesztés

Component-Based Software Engineering (CBSE) – komponens-alapú szoftvertervezés

Component-Oriented Programming (COP) – komponensorientált programozás

composed code – összetett kód

composite – összetett

composite aggregation – kompozíció összeállítása

composite curve – összetett görbe

composite design pattern – összetétel tervezési minta

composite diagram – kompozíciós diagram

composite integer – összetett egész szám

composite join index – összetett összekapcsoló index

composite key – összetett kulcs

composite local object – összetett helyi objektum

composite modulus – összetett modulus

composite number – összetett szám

composite object – összetett objektum

composite operator – összetett operátor

composite selection – összetett kiválasztás | többszörös kiválasztás

composite structure – kompozíciós struktúra

composite type – összetett típus

composite video – kompozit videó

compositeness – összetettség

compositeness of a number – szám összetettsége

compositeness test – összetettségi vizsgálat | egész számok összetettségi vizsgálata

composition – összeállítás | kompozíció

& parallel composition – párhuzamos összeállítás

& strong composition – szigorú kompozíció

composition of functions – függvények összetétele | függvények kompozíciója

composition of namespaces – névtér összefűzés

composition of power series – hatványsorok összetétele / kompozíciója

composition of signatures – aláírások összeállítása

composition of variable types – változótípusok összeállítása

compositioning – kombinálás | összeállítás | kompozitálás

compound – összetett | egész | teljes

compound document – összetett dokumentum

compound domain name – összetett tartománynév

compound procedure – összetett eljárás

compound type – összetett típus

comprehensibility – érthetőség

compress – tömörít

compressed audio – tömörített audió

compressed bitmap – tömörített bittérkép

compressed video – tömörített videó

compression – tömörítés

& asymmetrical compression – aszimmetrikus tömörítés

& batch compression – kötegelt tömörítés

& lossless compression – veszteségmentes tömörítés

& symmetrical compression – szimmetrikus tömörítés

& video compression – videotömörítés

compression algorithm – tömörítési algoritmus

& adaptive compression algorithm – adaptív tömörítési algoritmus

compression factor – tömörítési faktor

compression function – tömörítő függvény

compression gain – tömörítési nyereség

compression ratio – tömörítési arány

compression-decompression – tömörítés-kitömörítés

compromise merge – kompromisszumos rendezés

compromised – veszélynek kitett | nem biztonságos | kompromittált

compromised key – veszélynek kiett kulcs | kompromittált kulcs

compulsory license – kötelező licensz

computability – kiszámíthatóság

computable – kiszámítható

computable function – kiszámítható függvény

computation – számítás | kiszámítás

& numerical computation – numerikus számítás

computation grid – számítási hálózat

computation migration – számítás-vándorlás

computation speedup – számítás sebességnövekedése

computation tree – kiszámítási fa

computational – számítástechnikai | kiszámítási | számítógépes

computational complexity – kiszámítási bonyolultság

computational fluid dynamics – áramlási dinamika numerikus módszerei | áramlási dinamika számítási módszerei

computational geometry – számítógépi geometria | számítógépes geometria

computational learning theory – számítógépes tanulás elmélete

computational linguistics – számítógépes nyelvészet

computational method – számítási módszer | numerikus módszer

computational neuroscience – számítógépes idegháló-modellezés

computational organization theory – számítási szervezetelmélet

computational problem – kiszámítási feladat

computationally secure – számítástechnikailag biztos

computational security – számítástechnikai biztonság | kiszámítási biztonság

computational vision – számítógépes látás

computational zero-knowledge protocol – számítástechnikailag nulla-ismeretű protokoll

computationally equivalent decision problems – számítástechnikailag ekvivalens eldöntési feladatok / problémák

compute – kiszámít | adatokat feldolgoz

compute and fetch scheme – kiszámítási és behívási módszer | kiszámítási és lehívási módszer

computer – számítógép

& desktop computer – asztali számítógép

& formula-controlled computer – formulavezérlésű számítógép

& home computer – otthoni számítógép

& supercomputer – szuperszámítógép

computer abuse – számítógépes visszaélés [büntetőjogi, vagy csak etikai]

Computer Aided Design (CAD) – számítógéppel támogatott tervezés (CAD)

computer algebra – komputeralgebra

computer architecture – számítógép-architektúra

computer arithmetic – számítógépes aritmetika

computer art – számítógépes művészet

computer center – számítóközpont

computer conference – számítógépes konferencia | távkonferencia

Computer Emergency Response Team (CERT) – balesetelhárító műszaki csoport

computer family – számítógépcsalád

computer forensics – számítógépes igazságügyi szakértés / nyomozás

computer fraud – számítógépes csalás

computer game – számítógépes játék

computer graphics – számítógépes grafika

computer hardware – számítógépes hardver

Computer Hardware Description Language (CHDL) – számítógép hardver leíró nyelv

Computer Information System (CIS) – számítógépes információs rendszer

computer instruction – számítógépes oktatás

computer intrusion – számítógépes behatolás [más gépre, hálózatba]

computer literacy – számítógépes felhasználói ismeretek

computer matching – input adat összevetése tárolt adatfájl tartalmával

computer network – számítógép-hálózat

computer network architecture – számítógép-hálózati architektúra

Computer Network Attack (CNA) – számítógép hálózati támadás

computer network workload – számítógépes hálózat terhelése

computer operation – számítógép-működés

computer program – számítógépes program

computer related crime – számítógépes bűnözés

computer revolution – számítógépes forradalom

computer science (CS) – informatika | információs technológia (IT) | számítástudomány

computer security (COMPUSEC) – számítógép biztonság

computer security incident – számítógép biztonsági incidens

Computer Security Technical Vulnerability Reporting Program (CSTVRP) – sebezhetőség elemző program

computer technology – számítástechnika

computer typesetting – számítógépes betűszedés

computer virus – számítógépes vírus

computer vision – számítógépes látás

Computer-Aided Design (CAD) – számítógéppel segített tervezés (CaD)

Computer-Aided Education (CAE) – számítógéppel segített oktatás (CaE)

Computer-Aided Engineering (CAE) – számítógépes műszaki tervezés (CaE)

Computer-Aided Learning (CAL) – számítógéppel támogatott tanulás (CaL)

Computer-Aided Manufacturing (CAM) – számítógéppel segített termelés (CaM)

Computer-Aided Software Engineering (CASE) – számítógéppel támogatott szoftvertervezés

computer-assisted – számítógéppel segített

computer-assisted audit technique – számítógéppel támogatott felmérés / audit / ellenőrzés

computer-assisted verification – számítógéppel segített ellenőrzés | számítógéppel segített igazolás

computer-based information systems – számítógépes információs rendszerek

Computer-Based Learning (CBL) – számítógépes tanulás

computer-based system engineering – számítógép-alapú rendszertervezés

computerized bulletin board system – számítógépes faliújság rendszer

computerized support – számítógépes támogatás

computer-mediated communication – számítógép által közvetített kommunikáció

computer-mediated interaction – számítógép által közvetített interakció

computer-mediated learning group – számítógép által közvetített tanulócsoport

computer-realizable simulation – számítógépes szimulációs

computer-supported cooperative work – számítógéppel támogatott együttműködés

computer-supported education – számítógéppel támogatott oktatás

computer-supported learning – számítógéppel támogatott tanulás

computer-system architecture – számítógéprendszer architektúrája

Comte inversion formula – Comte inverziós képlete

concast – egybeolvasztó adás | egybeadás

concatenated code – konkatenációs kód | láncolt kód

concatenation – összefűzés | egymás mellé írás | konkatenáció | juxtapozíció | láncolás

& string concatenation – karakterláncok összefűzése

concatenation of languages – nyelvek szorzata | nyelvek összeláncolása

concatenation of strings – sztringek / füzérek összeláncolása

concatenation operator – összefűzés operátor

concave – konkáv

concave function – konkáv függvény

concave vertex – konkáv csúcspont

concealment system – rejtő rendszer [értékes információk értéktelenekben való elrejtése]

concentric wheels – koncentrikus kerekek

concept – fogalom

concept description – fogalomleírás

concept hierarchy – fogalmi hierarchia

concept learning – fogalom tanulása

concept linkage – fogalomtársítás

concept of operations – műveletekre vonatkozó koncepció

concept reuse – koncepció újrafelhasználása

conceptual – konceptuális | fogalmi

conceptual abstraction – koncepcionális absztrakció

conceptual clustering – fogalmi klaszterezés

conceptual data model – elméleti modell

conceptual database – fogalmi adatbázis

conceptual definition – fogalmi meghatározás

conceptual level – fogalmi szint

conceptual model – fogalmi modell

conceptual modeling – fogalmi modellezés

conceptual requirement – koncepcionális követelmény

conceptual schema – fogalmi séma

conceptualization – konceptualizálás | fogalomalkotás

concise – tömör

conclusion – következtetés | végkövetkeztetés | következmény [implikációban]

concordance – megegyezés | egybeesés

concordance index – konkordancia index

concordance threshold – konkordancia küszöbérték

concrete – konkrét

concrete architecture – konkrét architektúra

concrete class – konkrét osztály

concrete node class – konkrét csomópontosztály

concrete problem – konkrét feladat / probléma

concrete program – konkrét program

concrete system – konkrét rendszer

concrete type – konkrét típus

concrete type derivation – konkrét típus származtatása

concurrency – konkurencia

concurrency control – konkurenciavezérlés | konkurenciakezelés

& optimistic concurrency control – optimista konkurenciavezérlés

& timestamp-based concurrency control – időbélyegzős konkurenciakezelés

concurrency control service – konkurencia ellenőrző szolgálat / szolgáltatás

concurrency transparency – versengési átlátszóság

concurrent – konkurens | párhuzamos | egyidejű

concurrent application – konkurens alkalmazás

concurrent execution – egyidejű végrehajtás | konkurens végrehajtás

concurrent help – párhuzamos segítség | egyidejű segítség

concurrent language – konkurens nyelv

concurrent object – konkurens objektum

concurrent operation – versengő művelet | konkurens művelet

concurrent processing – konkurens feldolgozás

concurrent program – konkurens program

concurrent programming – konkurens programozás

Concurrent Read, Concurrent Write (CRCW) – párhuzamos olvasás, párhuzamos írás

Concurrent Read, Exclusive Write (CREW) – párhuzamos olvasás, kizárólagos írás

concurrent server – versengő kiszolgáló | konkurens szerver

concurrent task – konkurens feladat

condenser microphone – kondenzátormikrofon

condition – feltétel

& agreement condition – megegyezési feltétel | egyetértési feltétel

& chain condition – láncfeltétel

& constant condition – állandó feltétel | konstans feltétel

& correctness condition – helyességi feltétel

& exclusion condition – kizárási feltétel

& initial condition – kezdeti feltétel

& non-blocking condition – nemblokkoló feltétel

& progress condition – haladási feltétel

& refinement of condition – feltétel finomítása

& refinement of condition of progress – haladási feltétel finomítása

& termination condition – megállási feltétel | befejeződési feltétel

& time bound condition – időkorlát feltétel

& validity condition – érvényességi feltétel

condition input – feltétel bemenet

condition of transition – átmenetfeltétel

condition variable – feltételes változó

condition-action rule – feltétel-cselekvés szabály, ha-akkor szabály

conditional – feltételes

conditional anonymity – feltételes névtelenség

conditional branch – feltételes elágazás

conditional branch instruction – feltételes elágazó utasítás

conditional compilation – feltételes fordítás

conditional control structure – feltételes vezérlési szerkezet

conditional convergence – feltételes konvergencia

conditional effect – feltételes következmény

conditional entropy – feltételes entrópia

conditional evaluation – feltételes kiértékelés

conditional expression – feltételes kifejezés

conditional independence – feltételes függetlenség

conditional loop – feltételes ciklus

conditional operational instruction – feltételes műveleti utasítás

conditional operators – feltételes utasítás

conditional pattern base – feltételes mintabázis

conditional planning – feltételes tervkészítés

conditional probability – feltételes valószínűség

conditional probability table – feltételes valószínűségi tábla

conditional product – feltételes szorzat

conditional proposition – feltételes állítás

conditional statement – feltételes kifejezés

conditional step – feltételes lépés

conditioning case – szülői feltétel

conditioning cutset – kondicionáló vágóhalmaz

conductance – konduktancia

conductor – vezető

conduit – szigetelő kábel | csatorna

cone – kúp

cone tree – gúlafa [háromdimenziós hierarchikus ábrázolás]

cones – csapok [emberi szemben]

conference – megbeszélés | értekezlet | konferencia

conference matrix – konferenciamátrix

confidence – bizonyosság | megbízhatóság | konfidencia

confidence coefficient – bizalom mértéke

confidence level – bizalom szintje

confidence limit – megbízhatósági határ

confidence of an association rule – asszociációs szabály bizonyossága

confidential – bizalmas

confidential group communication – bizalmas csoport-kommunikáció

confidential key – titkos | bizalmas | megbízható kulcs

confidentiality – bizalmasság | titkosság

Configurable Logic Block (CLB) – konfigurálható logikai blokk

configuration – konfiguráció | összeállítás

configuration audit – konfigurációs audit

configuration baseline – konfigurációs alapváltozat | alapkonfiguráció

configuration control – konfiguráció ellenőrzés | konfiguráció felügyelet

configuration control board – konfigurációt ellenőrző testület

configuration item – konfigurációs elem

configuration item – konfiguráció tétel

configuration language – konfigurációs nyelv

Configuration Management (CM) – konfigurációkezelés

configuration management plan – konfigurációkezelési terv

configuration manager – konfigurációkezelő

configuration problem – konfigurálási feladat / probléma

configuration status accounting – konfiguráció állapotának nyilvántartása

confinement – elszigetelés [adatok / információk]

confirmation slip – megerősítő csík

confirmation – megerősítés | jóváhagyás

confirmation theory – igazoló elmélet

confirmed service – megerősített szolgálat

conflict – ütközés | konfliktus

& reducing-reducing conflict – redukálás-redukálás konfliktus

& shift-reducing conflict – léptetés-redukálás konfliktus

& shift-shift conflict – léptetés-léptetés konfliktus

conflict resolution – ellentmondások feloldása

conflict set – konfliktushalmaz

conflict-directed backjumping – ütközés-vezérelt visszaugrás

conflict-equivalent – konfliktusekvivalens

conflict-free – konfliktusmentes

conflicting operation – ütköző művelet

conflicting users – konfliktusban lévő felhasználók

conflict-serializability – konfliktus-sorbarendezhetőség

conformance – megfelelőség

conformant planning – alkalmazkodó tervkészítés

conformant problem – szenzor nélküli feladat / probléma

confound – összezavar

confusion – összezavarás | összekuszálás | konfúzió

congestion – torlódás

congestion avoidance – torlódáselkerülés

congestion control – torlódáskezelés | torlódásszabályozás

congestion window – torlódási ablak

congregation – kongregáció [ágensszervezet típusa]

congruence – kongruencia

congruence class – kongruenciaosztály

congruence relation – kongruencia-reláció

congruent – kongruens

congruent number – kongruens szám

congruent number problem – kongruens számok problémája

conic – kúpos | kúp-

conic section – kúpszelet

conjecture – sejtés

conjugate – konjugált

conjugate directions – konjugált irányok

conjugate gradient method – konjugált gradiens módszere

conjugate of a partition – felbontás konjugáltja

conjugate permutation – konjugált permutáció

conjugate transpose – konjugált transzponált

conjugate words – konjugált szavak

conjugation – konjugálás

conjunction – konjunkció | összekapcsolás | logikai ÉS

conjunctive – konjunktív

Conjunctive Normal Form (CNF) – konjunktív normálalak | konjunktív normálforma (KNF)

conjunctive probability – együttes valószínűség

conjunctive query – konjunktív lekérdezés

connectable – összekapcsolható

connectable object – összekapcsolható objektum | csatlakozásképes objektum

connected – összefüggő

connected component – összefüggő komponens | összefüggő tag

connected graph – összefüggő gráf

connectedness – összefüggőség

connection – kapcsolat

connection between input and output – bemenet és kimenet összekötése

connection document – kapcsolatdokumentum

connection establishment – összeköttetés létesítése

connection establishment delay – összeköttetés-létesítési késleltetés

connection establishment failure probability – összeköttetés-létesítési hibavalószínűség

connection flag – összeköttetés-jelző

connection management – összeköttetés kezelése

connection order – összekötési szabály

connection port – kapcsolati kapu | port

connection release – összeköttetés feloldása

connectionism – konnekcionizmus

connectionless – kapcsolatnélküli

connectionless communication – összeköttetés / kapcsolat nélküli kommunikáció

connectionless message – kapcsolat nélküli üzenet

connectionless service – összeköttetés nélküli szolgáltatás

connectionless socket (UDP) – kapcsolat nélküli csatlakozó

connection-oriented – összeköttetés alapú | kapcsolat alapú

connection-oriented service – összeköttetés alapú szolgáltatás

connection-oriented socket (TCP) – kapcsolat-orientált csatlakozó

connectivity – összefüggőség

& weak connectivity – gyenge összefüggőség

connectivity test – összefüggőségi vizsgálat

connector – csatlakozó

coNP – ko-NP | co-NP

consciousness – tudatosság

consecutive – egymást követő | egymás utáni

consecutive elements – egymást követő elemek | egymás utáni elemek

consecutive integers – egymást követő egészek

consensus – egyetértés | konszenzus

& distributed consensus – osztott konszenzus

conservation of flow – folyam megmaradása

conservative sorting – megőrző rendezés | konzerváló rendezés

consistency – következetesség | ellentmondás-mentesség | konzisztencia

& cache consistency – gyorsítótár konzisztencia

& casual consistency – okozati konzisztencia | okozati következetesség

& client-centric consistency – kliensközpontú konzisztencia

& eager release consistency – szigorú feloldó következetesség / konzisztencia

& entry consistency – belépő következetesség | belépő konzisztencia

& eventual consistency – fokozatos következetesség | fokozatos konzisztencia

& FIFO consistency – FIFO konzisztencia | FIFO következetesség

& lazy release consistency – laza feloldó következetesség | laza feloldó konzisztencia

& monotonic-read consistency – monoton-olvasási következetesség / konzisztencia

& monotonic-write consistency – monoton-írási következetesség / konzisztencia

& read-your-write consistency – olvasd-az-írásod következetesség / konzisztencia

& release consistency – feloldó következetesség | feloldó konzisztencia

& sequential consistency – soros konzisztencia | soros következetesség

& strict consistency – szigorú konzisztencia | szigorú következetesség

& weak consistency – gyenge következetesség | gyenge konzisztencia

& write follow reads consistency – írás utáni olvasás következetesség / konzisztencia

consistency check – ellentmondás-mentesség ellenőrzése

consistency condition – konzisztencia feltétel

consistency inspection – konzisztencia ellenőrzés | következetesség ellenőrzés

consistency model – konzisztencia modell

consistency of literals – literálok konzisztenciája [literálok negáltjainak különbözősége]

consistency of transactions – tranzakciók konzisztenciája

consistency property – következetességi tulajdonság | következetességi sajátosság

consistency protocol – konzisztencia-protokoll

consistent – konzisztens

consistent broadcast – ellentmondásmentes üzenetszórás | ellentmondásmentes műsorszórás

consistent estimation – konzisztens becslés

consistent hypothesis – konzisztens hipotézis

consistent plan – konzisztens terv | ellentmondásmentes terv

consistent set of criteria – konzisztens kritérium halmaz | összefüggő kritérium halmaz

consolidated data mart – összevont adatpiac

consolidated fact table – összevont ténytábla

consonant – mássalhangzó

constacyclic – konstaciklikus

constant – állandó | konstans

constant complexity – állandó bonyolultság

constant condition – állandó feltétel | konstans feltétel

constant declaration – konstans deklaráció

constant expression – konstans kifejezés

constant folding – konstans összevonás

constant iterator – konstans bejáró

constant literal – konstans literál

constant member – konstans tag

constant member function – konstans tagfüggvény

constant name – konstans név

constant number – számkonstans

constant pointer – konstans pointer

constant propagation – konstans továbbterjesztés

constant safety – konstans biztonság

constant shading – állandó színnel árnyalás

constant symbol – konstans szimbólum

constant time – konstans idő

constant value – konstans érték

constellation diagram – csillagkép diagram | konstellációs diagram

constrained aspect ratio – méretarány tartás

constrained problem – korlátozott probléma

constrained type – korlátozott típus

constraint – korlát | kényszer | megszorítás | korlátozás | kényszerfeltétel

& absolute constraint – abszolút korlát

& active integrity constraint – aktív integritási megszorítás

& binary constraint – bináris korlát

& domain constraint – tartomány-megszorítás

& entailment constraint – vonzatkényszer

& existence constraint – létezési megszorítás

& foreign key constraint – idegen kulcs megszorítás

& integrity constraints – integritási megszorítások

& key constraint – kulcs megszorítás

& linear constraint – lineáris korlát

& nonlinear constraint – nemlineáris korlát

& preference constraint – preferencia korlát

& referential integrity constraint – hivatkozási épség megszorítás | hivatkozási integritási megszorítás

& schema level constraint – séma szintű megszorítás

& single-value constraint – egyértékűségi megszorítás

& timing constraint – időkorlát feltétel

& unary constraint – unáris korlát

Constraint Choice Language (CCL) – ágens üzenettartalom nyelv

constraint function – kényszerfüggvény

constraint graph – korlát-gráf

constraint hypergraph – korlát-hipergráf

constraint language – korlátnyelv

constraint learning – korláttanulás

Constraint Logic Programming (CLP) – korlátlogikai programozás

constraint model – korlátokat leíró modell

constraint programming – korlátprogramozás

constraint propagation – korlátok terjesztése

constraint satisfaction – korlát kielégítés

constraint satisfaction problem – korlát-kielégítési probléma

constraint-based mining – bányászat megszorításokkal

construct validity – szerkezet érvényesség

construction – létrehozás

construction and destruction – létrehozás és felszámolás

construction order – létrehozási sorrend | felépítési sorrend

construction problem – konstrukciós feladat / probléma

constructive – konstruktív

Constructive Quality Model (COQUAMO) – konstruktív minőségi modell (COQUaMO)

constructive induction – konstruktív indukció

constructive versus nonconstructive proofs – konstruktív és nemkonstruktív bizonyítások összehasonlítása

constructor – konstruktor

& conversion constructor – konverziós konstruktor

& copy constructor – másoló konstruktor

& default constructor – alapértelmezett konstruktor

& default copy constructor – alapértelmezett másoló konstruktor

& explicit constructor – explicit konstruktor

& union constructor – unió konstruktor

& virtual base constructor – virtuális-bázisosztály konstruktor

constructor for array element – tömbelemkonstruktor

constructor for built-in type – beépített típus konstruktora

constructor for class member – adattag-konstruktor

constructor for derived class – származtatott osztály konstruktora

constructor for global variable – globális változó konstruktora

constructor for type conversion – típuskonverzió-konstruktor

constructor function – konstruktorfüggvény

constructor initializer list – konstruktor kezdőértéklista

consultant – tanácsadó

consumable – fogyasztható

consumable resource – fogyasztható erőforrás | fogyóeszköz

consumer – fogyasztó

consumer auction – vevők számára szervezett aukció

consumer behavior – fogyasztói magatartás

consumer decision – fogyasztói döntés

consumer preference – fogyasztói preferencia

consumer profile – fogyasztói jellemzők | vevőprofil

Consumer-to-Administration (C2A) – C2A üzlet / tevékenység [fogyasztók tevékenység hatóságokkal, államigazgatási szervekkel]

contact address – kapcsolatcím

contact bounce – összeköttetés minősége

contain – tartalmaz

container – tároló | konténer

& associative container – asszociatív tároló

& polymorphic container – polimorfikus tároló

& STL container – STL tároló

container adapter – tároló-átalakító

container algorithm – tároló algoritmus

container design – tároló tervezés

container iterator – tároló bejáró

container listener – tároló figyelő

container memory management – tároló memóriakezelés

containment – tartalmazás

content – tartalom

content blueprint – tartalom lenyomat | tartalom vázlat | tartalom előtanulmány

Content Delivery Network (CDN) – tartalomszolgáltató hálózat

content delivery service – tartalomszolgáltatás | tartalomeljuttatás

content filter – tartalomszűrő

content management solutions – tartalomkezelő megoldások

content modules – tartalmi modul

content provider – tartalomszolgáltató

content-aware request distribution – tartalom-érzékeny kéréselosztás

content-based image retrieval – tartalomalapú képkeresés

content-based indexing – tartalom alapú indexelés

content-based search – tartalom alapú keresés

contention – verseny | versengés | ütközés

contention for resources – versengés az erőforrásokért

Contention Window (CW) – versengési ablak

context – környezet | szövegösszefüggés | kontextus

context clause – kontextus klóz

context-dependent – környezetfüggő | kontextus-függő

context diagram – környezeti diagram

context model – környezeti modell

context of use – felhasználási környezet | használati kontextus / összefüggés / helyzet

context switch – környezetváltás | kontext-csere

context-aware framework – környezetfüggő keretrendszer

context-based image compression – kontextuson alapuló képtömörítés

context-dependent – környezetfüggő | kontextus-függő

context-dependent class – környezetfüggő osztály

context-dependent grammar – környezetfüggő nyelvtan

context-dependent language – környezetfüggő nyelv

context-free – környezetfüggetlen

context-free grammar – környezetfüggetlen nyelvtan

context-free language – környezetfüggetlen nyelv

context-sensitive – környezetfüggő | környezetérzékeny

context-sensitive grammar – környezetfüggő nyelvtan

context-sensitive help – környezetérzékeny súgó

context-tree – környezetfa

contextual – kontextuális | szöveghez kapcsolódó

contextual inquiry – környezet-vizsgálat | valós környezetben történő használhatósági vizsgálat

contextual interview – valós környezetben történő használhatósági interjú

contextual meaning – környezetfüggő jelentés

contextual menu – környezet-függő menü

contextual probability – kontextuális valószínűség

contextual redundancy – kontextuális redundancia

contiguous – érintkező | összeérő | összefüggő | határos | szomszédos | folytonos

contiguous file allocation – folytonos / összefüggő fájl-elhelyezés

contiguous memory allocation – folytonos / összefüggő memóriaterület foglalása

contingency – előre nem látott esemény

contingency plan – terv váratlan esemény bekövetkeztére

contingency planner – katasztrófa-tervező

contingency planning – eshetőségi tervkészítés

contingency problem – eshetőségi probléma

contingency table – kontingencia-tábla

continuant polynomial – folytatódó polinom

continuation – folytatás

continuation-passing style – folytatás-átadó stílus

continued fraction – lánctört

continued fraction algorithm – lánctörtes algoritmus

continued fraction factoring algorithm – lánctörtes faktorizációs algoritmus

continued fraction representation – lánctörtes reprezentáció

continued fractions – lánctört

& continued fractions with polynomial quotients – polinomhányadú lánctörtek

& floating point continued fractions – lebegőpontos lánctörtek

& halving of continued fraction – lánctörtek felezése

& infinite continued fractions – végtelen lánctört

& mixed-radix continued fractions – vegyes-alapú lánctörtek

& modular continued fractions – moduláris lánctörtek

& multiprecision continued fractions – nagy pontosságú lánctörtek

& quadratic irrationalities of continued fractions – lánctörtek négyzetes irracionalitásai

& regular continued fractions – reguláris lánctörtek

continuity – folytonosság | folyamatosság

continuity of lattice – háló folytonossága | háló folyamatossága

continuity of lattice operations – hálóműveletek folytonossága

continuity of operations plan – működés folyamatosságának tervezése

continuous – folytonos

& piecewise continuous – szakaszonként folytonos

continuous Boole algebra – folytonos Boole-algebra

continuous collision detection – folytonos ütközésdetektálás

continuous domain – folytonos

continuous environment – folytonos környezet

continuous function – folytonos függvény

continuous geometry – folytonos geometria

& center of continuous geometry – folytonos geometria középpontja

continuous lattice – folytonos háló

continuous media – folytonos média

continuous media data – folytonos média adatai

continuous nondifferentiable function – folytonos nem differenciálható függvény

continuous planning – folyamatos újratervezés

continuous Poisson distribution – folytonos Poisson-eloszlás

continuous process improvement – folyamatos folyamatjavítás

continuous representation – folytonos reprezentáció

continuous ring – folytonos gyűrű

continuous speech – folyamatos beszéd

continuous speech recognition system – folyamatos-beszéd felismerő rendszer

continuous transform – folytonos transzformáció

continuum – kontinuum

continuum hypothesis – kontinuum-hipotézis

contour (of a state space) – kontúr (állapottérben) | határoló vonal (állapottérben)

contour – kontúr | körvonal

contour line – szintvonal

contour point – kontúrpont

contour tracing – kontúrkövetés

contract – szerződés | megállapodás

Contract Nets protocol – vállalkozási hálók protokoll

contract requirements – szerződéssel kapcsolatos követelmények

contraction – összehúzás | kontrakció

contraction of a graph – gráf összehúzása

contractor – szerződő fél

contractors and sub-contractors – vállalkozók és alvállalkozók

contractual model – szerződési modell

contradiction – ellentmondás

contrapositive – kontrapozitív

contrast – kontraszt

contrast enhancement – kontrasztkiemelés | kontrasztnövelés | kontrasztfokozás

contrast stretching – kontrasztnyújtás

contrasting class – kontrasztosztály

contrasty – kontrasztos

contravariance – kontravariancia

contravariant – kontravariáns

control – módszer | politika | szabály | kontroll | vezérlés | szabályozás | irányítás | ellenőrzés | vezérlő

& access control – elérés / hozzáférés szabályozás / vezérlés

& admission control – belépés ellenőrzés

& Call Admission Control (CAC) – hívásengedélyezés

& centralized control – központosított vezérlés

& congestion control – torlódáskezelés | torlódásszabályozás

& dialog control – párbeszéd-szabályozás

& disparity control – különbözőség ellenőrzése

& error control – hibakezelés

& event-based control – esemény-alapú vezérlés

& feedback-based flow control – visszacsatolás alapú forgalomszabályozás

& flow control – forgalomszabályozás

& frame control – keretvezérlés

& hierarchical feedback control – hierarchikus visszacsatolás vezérlés

& High Level Data Link Control (HDLC) – magas-szintű adatkapcsolati vezérlés

& interrupt-driven control – megszakítás–alapú vezérlés

& Link Control Protocol (LCP) – kapcsolatvezérlő protokoll

& link level control – kapcsolat szintű vezérlés

& Logical Link Control (LLC) – logikai kapcsolatvezérlés

& Medium Access Control (MAC) – közegelérés vezérlés | közeghozzáférés vezérlés

& optimistic concurrency control – optimista konkurenciaszabályozás

& pessimistic concurrency control – pesszimista konkurencia ellenőrzés

& process control – folyamatvezérlés

& rate-based flow control – sebesség alapú forgalomszabályozás

& sliding window flow control – csúszó-ablakos forgalomszabályozás

& structured control-flow construct – strukturált vezérlő szerkezet

& Synchronous Data Link Control (SDLC) – szinkron adatkapcsolat-vezérlés

& syntax-controlled – szintaxisvezérelt

& traffic control – forgalomszabályozás

& Transmit Power Control (TPC) – adási teljesítmény szabályozása

& transport flow control – szállítási forgalomszabályozás

control card – vezérlőkártya

control character – vezérlő karakter

control chart – vezérlési diagram

control code – vezérlőkód

control component – vezérlő komponens

control curve – vezérgörbe

Control Dependencies Graph (CDG) – vezérlésfüggőségi gráf (CDG)

control driven execution – közvetlen vezérlésű végrehajtás

control element – vezérlő elem

control flow – vezérlés-áram

control flow analysis – vezérlés-áram elemzés

control flow architecture – vezérlésfolyam architektúra

control flow complexity – vezérlés-áram bonyolultsága

control flow graph – vezérlés-áram gráfja

control flow structure – vezérlésfüggés struktúrája

control hazard – vezérlési hazárd

control instruction – vezérlő utasítás | vezérlési utasítás

control key (CTRL key) – control billentyű (CTRL billentyű) | vezérlőbillentyű

control mechanism – szabályozó mechanizmus

control mesh – vezérlőháló

control metrics – vezérlési metrika

control models – vezérlési modellek

control object – vezérlő objektum

control panel – vezérlőpult

control plane – vezérlési sík

control point – vezérlő pont

control sensitivity – vezérlés érzékenység

control sequencer – sorrendvezérlő

control signal – vezérlőjel

control statement – vezérlő utasítás

control structure – vezérlő szerkezet

control structure complexity – vezérlési struktúra bonyolultsága

control sub-object – vezérlő alobjektum | szabályozó alobjektum

control symbol – ellenőrző jegy

control system – vezérlőrendszer

control theory – vezérlés-elmélet | szabályozás elmélet | irányításelmélet

control token concept – vezérlőtoken koncepció

control uncertainty – vezérlési bizonytalanság

control unit – vezérlő egység

control-card interpreter – vezérlőkártya-értelmező

controllability – vezérelhetőség

controlled – felügyelt

controlled access area – felügyelt hozzáférési terület

controlled access – felügyelt hozzáférés

controlled type – vezérlési típus

controlled vocabulary system – korlátozott szótárú rendszer

controller – vezérlő

controller agent – vezérlő ügynök

controlling – controlling | kontrolling

controlling terminal – vezérlő terminál

control-statespace – vezérlési-állapot tér

convenience – kényelem

convention – szabály | megállapodás

& lexical convention – lexikális szabály

convergence – konvergencia

& linear convergence – lineáris konvergencia

& quadratic convergence – négyzetes konvergencia | kvadratikus konvergencia

& rate of convergence – konvergencia foka

& superlinear convergence – szuperlineáris konvergencia

convergence almost everywhere – konvergencia majdnem mindenütt

convergence cast – egybeolvasztó adás | egybeadás

convergence in measure – mértékben való konvergencia

convergence in the mean – középben való konvergencia

convergence of power series – hatványsorok konvergenciája

convergence property – konvergencia tulajdonság

convergent – konvergens

convergent sequence – konvergens sorozat

convergent series – konvergens sor

conversation analysis – párbeszéd elemzés

conversational policy – párbeszéd stratégia

converse – fordított | inverz | reciprok | megfordított | visszafordított

conversion – átalakítás | konverzió

& ambiguous type conversion – kétértelmű típusátalakítás | kétértelmű típuskonverzió

& implicit conversion – implicit átalakítás | implicit konverzió

& α-conversion – α-konverzió

& η-conversion – η-átalakítás | η -konverzió

conversion constructor – átalakító konstruktor

conversion of binary to decimal – átalakítás binárisból decimálisba

conversion of pointer to class – osztály-mutató konverzió

conversion of representations – ábrázolások átalakítása

conversion operator – átalakító operátor | konverziós operátor

conversion rate – áttérési arány

conversion to normal form – normál formára hozás

conversion to relational algebra – átfordítás relációs algebrába

convert – átalakít | konvertál

converted – konvertált | átalakított

converted to ceiling – felső egészre konvertált

converting case – kis- és nagybetűs átalakítás

convex – konvex

convex combination – konvex kombináció

convex combination of points – pontok konvex kombinációja

convex function – konvex függvény

convex hull – konvex burok

convex layer – konvex réteg

convex polygon – konvex poligon | konvex sokszög

& intersection of convex polygons – konvex sokszögek metszete

convex property – konvex tulajdonság

convex region – konvex tartomány

convex set – konvex halmaz

convex vertex – konvex csúcspont

conviction – meggyőződés

convolution – konvolúció

& cyclic convolution – ciklikus B5333konvolúció

& multidimensional convolution – többdimenziós konvolúció

& negacyclic convolution – negaciklikus konvolúció

convolution theorem – konvolúciós tétel

convolutional – konvolúciós

convolutional code – konvolúciós kód

convoy effect – konvoj-hatás

cookie – süti [internetes honlapok által a számítógépünkön hagyott kicsi adatcsomagok]

Cook-Levin theorem – Cook–Levin-tétel

cooling – hűtés

Coons patch – Coons-folt

cooperating processes – együttműködő folyamatok

cooperation – együttműködés

cooperation protocol – együttműködési protokoll

cooperative caching – együttműködő gyorsítótár

cooperative environment – kooperatív környezet

Cooperative File System (CFS) – együttműködő fájl rendszer

cooperative multitasking – együttműködésre alapozott multitaszking | több együttműködő taszk egyidejű végrehajtása

cooperative scheduling – együttműködésre alapozott ütemezés | kooperatív ütemezés

cooperative system – kooperatív rendszer

coordinate – koordináta

& absolute coordinate – abszolút koordináta

& barycentric coordinate – baricentrikus koordináta

& cylindrical coordinate – henger koordináta

& local coordinate – lokális koordináta

& normalized homogenous coordinate – normalizált homogén koordináta

& polar coordinate – polar koordináta

& spatial coordinate – térbeli koordináta

& spherical coordinate – gömbi koordináta

& texture coordinate – textúra koordináta

coordinate geometry (COGO) – koordinátageometria

coordinate ring – koordináta-gyűrű

coordinate system – koordinátarendszer

& Cartesian coordinate system – Descartes-koordinátarendszer

& device coordinate system – eszköz-koordinátarendszer

& model coordinate system – modellezési koordinátarendszer

& spherical coordinate system – gömbi koordinátarendszer

& world coordinate system – világ koordinátarendszer

coordinate transformation – koordináta transzformáció

coordinated check-pointing – koordinált ellenőrző pont készítése

& polar coordinates – polárkoordináták

coordination – koordinálás

coordination model – együttműködési modell

coordination-based distributed system – együttműködés alapú elosztott rendszer

COP (Component-Oriented Programming) – komponensorientált programozás | komponenselvű programozás

coplanar – egysíkú

copper – réz

coprime – relatív prím

coprocessor – segédprocesszor | koprocesszor

copy – másolás | másol | másolat

& default copy constructor – alapértelmezett másoló konstruktor

& memberwise copy – tagonkénti másolás

& reference counting copy – hivatkozásszámlálós másolás

& template copy constructor – sablonmásoló konstruktor

copy assignment – másoló értékadás

copy constructor – másoló konstruktor

copy editing – olvasószerkesztés

copy instruction – másoló utasítás

copy requirement – másolási megkötés

copy semantics – másolási szemantika

copy-back – visszamásolás

copying a string – sztring másolása

copying function – másoló függvény

copy-on-write – másolás íráskor

copy-on-write mechanism – másolás íráskor mechanizmus

copy-paste – másolás-beillesztés

copyright – szerzői jog

CORBA (Common Object Request Broker Architecture) – CORBA (Átalános Objektum-Kérés Közvetítő architektúra) [elosztott rendszer objektumainak együttműködését biztosító szabvány]

cordless phone – vezeték nélküli telefon

core – mag

core business practice – üzleti alaptevékenység | üzleti gyakorlat

core competencies – vállalkozás alap-képességei | alap-kompetenciák

core logic – belső logika | alap logika | mag logika

core object – belső elem

core of LR(1)-item – LR(1)-elem magja

core process – alapfolyamat | magfolyamat | kulcsfolyamat [üzleti életben]

core systems – a szervezet számára kritikus, központi rendszerek

core-based tree – magalapú fa

core-distance – belső távolság

coregion – rendezetlen üzenethalmaz

cornea – szaruhártya

corner – sarok

cornstarch – halványsárga

coroutine (co-routine) – inkrementális modul | párhuzamosan működő rutin | korutin

corporate – testületi | vállalati | jogi

corporate body – jogi személy

corporate computing – vállalati informatika

corporate culture – vállalati kultúra

corporate database – vállalati adatbázis

corporate libraries – vállalati könyvtárak

corporate security policy – cégszintű biztonsági politika

corpus – korpusz | szöveganyag

corpus-based – korpusz-alapú

correct – helyes | korrekt

correct execution – korrekt végrehajtás

correct prediction (in branch processing) – helyes becslés (elágazás feldolgozásban)

correcting – javító | javítás

corrective – B5471javító

corrective action – javító intézkedés

corrective maintenance – korrektív karbantartás

correctness – helyesség

& partial correctness – részleges helyesség | parciális helyesség

& total correctness – teljes helyesség

& weak total correctness – gyenge teljes helyesség

correctness of a program – programhelyesség

& partial correctness of programs – programok részleges helyessége | programok parciális helyessége

correctness of an algorithm – algoritmus helyessége

correctness proof – helyesség bizonyítása

corrector view – javító nézet

correlated subquery – korrelált alkérdés

correlation – korreláció

correlation analysis – korrelációanalízis

correlation attack – cégszintű biztonsági politika

correlation coefficient – korrelációs együttható

correlation immune – korrelációimmunis

correlation immunity – korrelációimmunitás

correlation rule – korrelációs szabály

correspondence – megfelelés | megfeleltetés | összefüggés

correspondence courses – levelező tanfolyamok

corresponding executions – megfelelő végrehajtások

corresponding messages – megfelelő üzenetek

corresponding states – megfelelő állapotok

corrupted data – sérült adat

corruption – sérülés | romlás | romlás | romlottság | korrupció

cortex (cerebral) – agykéreg

coset – mellékosztály

coset leader – mellékosztály-vezető

cosine – koszinusz

cosine distance – koszinusz távolság

cosine metrics – koszinusz mérték

cosmic – kozmikus

COSMIC (FFP Counting Method) – COSMIC (teljes funkciópont számolási módszer)

cosmic ray – kozmikus sugár

cost – költség

cost driver – költség meghajtó

cost estimation – költségbecslés

cost estimation tool – költségbecslési eszköz

cost function – költségfüggvény

cost justification – költség igazolás

cost matrix – költségmátrix

cost model – költségmodell

cost of a flow – folyam költsége

cost of arc (graph) – él költsége (gráfban)

cost of exception – kivétel költsége | kivétel hatékonysága

cost per thousand impressions – ezer megtekintésre jutó reklámköltség

cost-based optimizing – költség-alapú optimalizálás

cost-based plan selection – költségalapú tervválasztás

cost/benefit – költség-hatékonyság | költség-haszon

Cost/Benefit Analysis (CBA) – költség-haszon elemzés

cost/benefit estimate – költség-hatékonyság becslése

cost/benefit ratio – költség-haszon arány

cost/benefit studies – költség-nyereség tanulmányok

cost-effectiveness evaluation – költség-hatékonyság kiértékelés

cotangent – kotangens

COTS (Commercial Of The Shelf Software) – COTS-szoftver | dobozos szoftver | kész szoftver

count – számlálás | darabszám

countable set – megszámlálható halmaz

countably infinite set – megszámlálhatóan végtelen halmaz

counter – számláló

counter measure – ellenintézkedés

counter mode – számláló mód | számláló üzemmód

counterclockwise – óramutató járásával ellentétes irányú

counterclockwise orientation – óramutató járásával ellentétes irányítás

counterexample – ellenpélda

counterexample algorithm – ellenpélda algoritmus

counting – számlálás | leszámlálás | összeszámlálás

counting problem – leszámlálási probléma | leszámlálási feladat | összeszámlálási feladat

counting semaphore – számláló szemafor

counting sort – leszámláló rendezés

counting-based page replacement – számlálás alapú lapcsere

country – ország

count-to-infinity problem – végtelenig számolás problémája

coupling – csatolás | kapcsolódás | függőség szorossága

& coupling distributed system – csatolt osztott rendszer

coupon collector’s problem – kupongyűjtési feladat

coupon collector’s test – kupongyűjtő teszt

course map – tanulási ábra | tanulási útvonalábra

courseware – oktatócsomag [oktatáshoz használt szoftver]

covariance – kovariancia

covariance matrix – kovariancia mátrix

covariant – kovariáns

cover – fedő

cover of functional dependencies – funkcionális függőségek fedője

coverage – fedvény | lefedettség

covered edge – lefedett él

covering – fedés | befedés | lefedés

covering in a lattice – fedés hálóban | lefedés hálóban

covering radius – fedősugár

covering system – fedő rendszer | lefedő rendszer

covertical – kovertikális | azonos x-koordinátájú

CP (Capacity Planning) – kapacitástervezés

CPA (Certified Public Accountant) – okleveles könyvvizsgáló

CPC (Cost-Per-Click) – hirdetésre-kattintáskor keletkező szolgáltatási költség

CPFR (Collaborative Planning, Forecasting, Replenishment) – szervezetközi ellátási-lánc együttműködés

CPI (Common Programming Interface) – közös programfelület | közös programinterfész

CPLD (Complex PLD) – összetett programozható logikai eszköz

CPM (Critical Path Method) – kritikus út módszere

CPM-GOMS (Cognitive Perceptual Motor GOMS) – CPM-GOMS (kognitív modellezési modell)

CPT (Conditional Probability Table) – FVT (feltételes valószínűségi tábla)

CPU (Central Processing Unit) – CPU (központi feldolgozó egység)

CPU burst – CPU-löket

CPU register – CPU-regiszter

CPU scheduler – CPU-ütemező

CPU scheduling algorithm evaluation – CPU-ütemező algoritmus értékelése

CPU utilization – processzor kihasználás | CPU-kihasználás

CPU-bound process – CPU-igényes folyamat | CPU-korlátos folyamat

CR (Carriage Return) – kocsivissza

crack – feltör | feltörés

cracker (black hat hacker) – programfeltörő | szoftverkalóz | számítógépes betörő | informatikai rendszerbe betörő személy

cracking – védelem feltörése

cradle – dokkolóegység | kézi mikrogép csatlakoztatása asztali géphez

Cramer’s rule – Cramer-szabály

CRAMM CCTA (Risk Analysis and Management Method) – kockázatelemzési és -kezelési módszer

CRAP (Contrast-Repetition-Alignment-Proximity) – CRAP (kontraszt-ismétlés-felsorakoztatás-közelség) [4 fő látványterv elv]

crash – összeomlás | katasztrófa

& air crash – légi katasztrófa

crash failure – összeomlási meghibásodás

crash recovery – felépülés összeomlásból

crawl – csúszás | mászás

crawler – csúszómászó | keresőgép

CRC (Class-Responsibility-Collaboration Card) – osztály-felelősség-együttműködés kártya

CRC (Cyclic Redundancy Check) – CRC (redundancia ciklikus ellenőrzése)

CRC (Cyclic Redundancy Code) – CRC (ciklikus redundanciakód)

CRC card – CRC kártya

create – létrehoz

create dependency – létrehozási függőség

creating – létrehozás

creation – létrehozás

& component creation – komponens létrehozása

& process creation – folyamat létrehozása

Creative Commons – szabad kultúra [kevés jog fenntartva]

creativity – kreativitás

creator – létrehozó | megalkotó

credential – bizonyítvány | igazoló irat

credit – hitel

credit card – hitelkártya

credit market – hitelpiac

credit message – hitelüzenet

credit-card fraud – hitelkártya-csalás

credit-card payment – hitelkártyás fizetés

creditibility – hitelesség

creeping featurism – beszivárgó tulajdonságok

crest factor – csúcstényező

crisis – krízis helyzet

crisis management – krízis helyzetek kezelése

crisp – éles | határozott

criteria based scheduler – kritérium alapú ütemező

criterion – kritérium | feltétel

criterion testing – kritérium tesztelés

critical – kritikus

critical edge – kritikus él

critical exponent – kritikus kitevő | kritikus exponens

critical incident analysis – kritikus váratlan esemény elemzése

critical job – kritikus feladat | kritikus tevékenység

critical mass – kritikus tömeg

critical path – kritikus út

critical path approach – kritikus útvonal megközelítés

Critical Path Method (CPM) – kritikus út módszere

critical path planning – kritikus út problémája

critical path scheduling – kritikus út szerinti ütemezés

critical path time – kritikus út ideje

critical point – kritikus pont

critical race – kritikus versenyhelyzet

critical realism – kritikai realizmus

critical region – kritikus szakasz | kritikus régió

critical resource – kritikus erőforrás

critical section of a program – program kritikus szakasza

critical section problem – kritikus szakasz feladat / probléma [kölcsönös kizárás]

critical signal path – kritikus jelterjedési útvonal

critical situation notification – kritikus helyzet jelzése

critical state – kritikus állapot

critical success factor – kritikus sikertényező

critical system – kritikus rendszer

critical system development – kritikus rendszer fejlesztése

critical system specification – kritikus rendszer specifikációja

critical system transformation – kritikus rendszer transzformációja

critical system verification – kritikus rendszer verifikációja

criticality – kritikusság

CRL (Certificate Revocation List) – CRL (visszavont bizonyítványok listája)

CRM (Customer Relationship Management) – CRM (ügyfélkapcsolat kezelés)

crop – levágás | nyírás | körbevágás

crop marks – vágójelek

cross – kereszt | keresztbe

cross cast – keresztbe történő típuskonverzió

cross certificate – keresztigazolás | keresztbizonyítvány

cross correlation – keresztkorreláció

cross edge – keresztél

cross link – keresztkapcsolat

cross product – keresztszorzat

cross reference – kereszthivatkozás

cross section – keresztszelvény

Cross Site Scripting (XSS) – weboldalak egyfajta sebezhetősége (XSS)

cross table – kereszttábla

crossbar network – crossbar hálózat | kereszthálózat

crossbar switch – crossbar kapcsoló | keresztkapcsoló

crossbeam pointer – kereszt-mutató

cross-correlation – keresztkorreláció

cross-cultural communication – kultúraközi kommunikáció

cross-cultural communication process – kultúraközi kommunikációs folyamat

cross-cultural environment – kultúraközi környezet

cross-cultural research – kultúraközi kutatás

crossfade control – kereszthalkítás szabályozó

crosshair – célkereszt | szálkereszt

crosshair cursor – szálkereszt | célkereszt

crosshatch – keresztvonalkázás | sraffozás

cross-hatching – keresztvonalkázás

crosslink – kereszthivatkozás | keresztlink

cross-marketing – termékcsoportokon keresztül folytatott marketing munka

cross-media advertising – több médián folytatott hirdetési rendszer

crossover – kereszteződés | keresztváltó | hangváltó

cross-platform compatibility – platformok közötti kompatibilitás

cross-platform design – felületek-közti | keresztplatformos tervezés

cross-point switch – kereszt-rudas kapcsoló

cross-post – postázás több hírcsoportba

cross-reference – kereszthivatkozás

cross-tab – kereszttáblázat

cross-tabulation – kereszttáblázat

crosstalk – csavart érpáron adatfolyam-ütközés

cross-validation – kereszt-validálás | keresztellenőrzés

crossword puzzle – keresztrejtvény

CRT (Cathode Ray Tube) – CRT (katódsugárcső)

CRT display – katódsugárcsöves megjelenítő

CRUD (Create-Report-Update-Delete) – CRUD (létrehoz-beszámol-frissít-töröl) [4 fő adatbázis tevékenység]

crypt – titkos

cryptanalysis – titkosítás vizsgálata

cryptanalyst – kriptoanalízissel foglalkozó személy

cryptogram – rejtjel | sifre | kriptogram | titkosírás

cryptographer – kriptográfus | rejtjelező szakember

cryptographic – kriptográfiai

cryptographic algorithm – kriptográfiai algoritmus | titkosító algoritmus

cryptographic check value – kriptográfiai ellenőrző érték

cryptographic facility – kriptográfiai eszköz | kriptográfiai berendezés

cryptographic hashing – kriptográfiai hasítás

cryptographic machine – rejtjelező gép

cryptographic mode – kriptográfiai mód | kriptográfia módszer

cryptographic protection – kriptográfiai védelem

cryptographic protocol – kriptográfiai protokoll

cryptographic seal – titkosító pecsét

cryptographic system – rejtjelező rendszer | rejtjelrendszer

cryptographically – kriptográfiailag | kriptográfiai szempontból

cryptographically secure – kriptográfiailag biztos

cryptographically secure pseudo-random – kriptográfiailag biztos álvéletlen

cryptographically secure pseudorandom bit generator – kriptográfiailag biztos álvéletlen generátor

cryptography – titkosítás tudománya | kriptográfia

cryptologist – kriptológus | titkosítási szakember

cryptology – rejtjelezés tudománya

cryptosystem – rejtjelrendszer | rejtjelező rendszer

cryptosystem security – kriptorendszer biztonsága | megbízhatósága

cryptotext – rejtjelszöveg | rejtjelezett szöveg | titkosított szöveg

CS (Chip-Select) – lapka kiválasztó-jel

CSCL (Computer-Supported Collaborative Learning) – CSCL (számítógéppel támogatott együtt- működő tanulás)

CS-controlled write – lapkakiválasztással vezérelt írás | CS-vezérelt írás

CSCW (Computer-Supported Cooperative Work) – CSCW (számítógéppel támogatott együttműködő munka)

CSF (Critical Success Factors) – üzletmenet szempontjából kritikus mutatók / tényezők [elemzés] | kritikus sikertényezők módszere

CSG (Constructive Solid Geometry) – CSG (konstruktív tömörtest geometria)

CSMA (Carrier Sense Multiple Access) – CDMA (vivőérzékeléses többszörös hozzáférés)

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision avoidance) – CSMA / CA (vivőérzékeléses többszörös hozzáférés ütközéselkerüléssel)

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) – CSMA / CD (vivőérzékeléses többszörös hozzáférés ütközésérzékeléssel)

CSME (Computer-Supported Meeting Environments) – CSME (számítógéppel támogatott találkozási környezet)

CSMR (Computer-Supported Meeting Rooms) – CSMR (számítógéppel támogatott találkozási helyszínek)

CSP (Constraint Satisfaction Problem) – CSP (korlát-kielégítési probléma)

CSPEC (Control Flow Specification) – vezérlési folyamatspecifikáció

CSS (Cascading Style Sheets) – CSS (egymásba ágyazható stíluslapok | rangsorolt stíluslapok | lépcsőzetes stíluslapok)

C-style – C-stílus

C-style allocation – C-stílusú memóriafoglalás

C-style cast – C-stílusú konverzió

C-style error handling – C-stílusú hibakezelés

C-style function and algorithm – C-stílusú függvény és algoritmus

C-style string – C-stílusú karakterlánc

c-symmetric ringc-szimmetrikus gyűrű

CT (Communication Technology) – kommunikációs technológia

CTCP (Client To Client Protocol) – CTCP (kliens-kliens protokoll)

CTO (Chief Technology Officer) – számítógépes rendszerekért felelős technikai vezető

CTR (Click-Through Rate) – átkattintási arány

CTS (Clear To Send) – CTS (adásra kész)

CTS (Carpal Tunnel Syndrome) – ínhüvely-gyulladás [adatbevitel, ergonómia]

CU SeeMe – CU SeeMe [népszerű videokonferencia-szoftver]

CUA (Common User Access) – közös felhasználói hozzáférés

cube – kocka | köb-

cube map – kockatérkép [textúrázásnál]

cube mapping – kocka leképezése

cube operator – kockaművelet

cube root modulo m– köbgyök modulo m

cube texture map – kockatextúra-térkép

cubic – harmadfokú | köb | harmadfokú görbe | kocka alakú

cubic character – kubikus karakter

cubic curve – harmadfokú görbe

cubic equation – harmadfokú egyenlet

cubic spline – harmadfokú spline | köbös szplájn

& natural cubic spline – természetes köbös szplájn

cubic surface – harmadfokú felület

cuboid – téglatest

cue card – magyarázó téglalap | magyarázó ablakocska

cultural – kulturális

cultural development – kulturális fejlődés

cumulative – halmozott | halmozódó | kumulálódó | kumulatív

cumulative distribution – kumulatív eloszlásfüggvény

cumulative learning – kumulatív tanulás

cumulative probability density – valószínűségi sűrűségfüggvény

curbing code bloat – kódfelfúvódás

CURE (Clustering Using Representatives) – CURE (klaszterezés reprezentáló elemek segítségével)

current – áram | aktuális

& alternating current – váltakozó áram

current directory – aktuális könyvtár | aktuális katalógus

current instance – kurrens előfordulás | aktuális előfordulás

current loop – áramhurok

current prefix – aktuális prefix

current spike – áramtüske | áramlökés

current state – aktuális állapot

current-best-hypothesis – pillanatnyilag-legjobb hipotézis

current-file-position pointer – aktuális fájlpozíció mutatója | fájlpointer

curriculum development – tananyag-fejlesztés

Curriculum Vitae (CV) – életrajz

curried notation – körrizett jelölés

currying – körrizés [függvényátalakítási módszer]

cursor – kurzor

& block cursor – téglalap alakú kurzor

cursor key – kurzormozgató billentyű

curvature – görbület

& Gaussian curvature – Gauss-féle görbület | Gauss-görbület

curve – görbe

& Bézier curve – Bézier-görbe

curve fitting – görbeillesztés

curve generator – görbe generátor

cusp – oszkuláló pont | fordulópont

customer – vevő | ügyfél | vásárló

customer access – ügyfélhozzáférés

customer behavior – ügyfélmagatartás

customer centered Web design – ügyfélközpontú weblaptervezés

customer experience – vásárlói tapasztalat | vásárlók tapasztalata

customer loyalty – vevő loyalitása | márkahűség

customer profile – vevő-profil

customer registration – vevő-regisztráció [adatbázisban]

customer relations – vevőkapcsolatok

Customer Relationship Management (CRM) – ügyfélkapcsolat kezelés (CRM)

Customer Relationship Management outsourcing (CRM outsourcing) – ügyfélkapcsolat-kezelés kihelyezése

customer relationships – ügyfélkapcsolatok

customer retention – ügyfelek megtartása

customer service – ügyfélszolgálat

customer support – vásárló-támogatás | vásárló támogatása | ügyfél-támogatás

customer-centered retailing – vevőközpontú kiskereskedelem

customer-oriented – ügyfélközpontú | ügyfélorientált

customizability – beállíthatóság | testreszabhatóság

customization – termék / szolgáltatás egyedivé tétele | termék / szolgáltatás testreszabása

customize – beállít

customized – testre szabott

customized product – egyedi igényre szabott termék

cut – vágás | kivágás | vágat

cut and choose – vágj és válassz

cut and paste – kivágás és beillesztés

cut edge – elvágó él

cut operation – vágás művelet

cut scene – részek vagy felvonások közötti átvezetések

cut set – elvágó halmaz

cut vertex – elvágó csúcs

cutoff frequency – vágási frekvencia

cutoff test – vágási teszt

cutset – vágóhalmaz

cutset conditioning – vágóhalmaz feltételezés

cuts-only editing – csak vágást használó szerkesztési mód

cutting – vágás

cutting off – vágás

CUU (Conference on Universal Usability) – CUU (általános felhasználhatósági konferencia)

CV (Curriculum Vitae) – önéletrajz

CVS (Computer Vision Syndrome) – katódsugárcső okozta fejfájás, szemkifáradás és más problémák összefoglaló neve

CW (Contention Window) – CW (versengési ablak)

CWA (Closed World Assumption) – CWA (zártvilág feltételezése)

CWM (Common Warehouse Metamodel) – CWM (általános adattárház metamodell)

cyan – cián | türkizkék

cyber- – kiber-

cyber ethics – kiberetika

cyber society – kibertársadalom

cyber space – kibertér

CyberCash – készpénzhelyettesítő megoldás | kiberpénz

cyberchondria (cyber hypochondria) – kiber-hipochondria

cyberculture – kiberkultúra

cyberglove – adatkesztyű | kiberkesztyű

cybergold – készpénzes fizetést helyettesítő megoldás

cyberlawyer – kiberügyvéd

cyberlife – kiberélet

cybernaut – kibernauta

cybernetics – kibernetika

cybersex addiction – kiberszex-függőség

cyberspace – kibertér

CYC – CYC [ontológia témájú projekt]

CycL (Cyc Language) – CycL [ontológia-leíró nyelv]

cycle – kör | ciklus

& undirected cycle – irányítatlan kör

cycle button – ciklikus kiválasztó gomb

cycle free – körmentes

cycle in a random permutation – ciklus véletlen permutációban

cycle in a sequence – ciklus sorozatban

& detection of cycle in a sequence – sorozatban lévő ciklus felismerése

cycle index – körindex | ciklusindex

cycle lemma – ciklikus lemma

cycle length – ciklushossz | kör hossza

cycle of a graph – gráf egy köre

cycle of a permutation – permutáció ciklusa

cycle structure of a permutation – permutáció ciklusszerkezete

cycle-free grammar – ciklusmentes nyelvtan

cycles per second – ciklus / másodperc

cyclic – ciklikus

cyclic binary code – ciklikus bináris kód

cyclic code – ciklikus kód

cyclic convolution – ciklikus konvolúció

cyclic decomposition – ciklikus felbontás | ciklikus dekompozíció

cyclic Gray code – ciklikus Gray-kód

cyclic group – ciklikus csoport

cyclic monoid – ciklikus monoid

cyclic ordering – ciklikus rendezés

cyclic permutation – ciklikus permutáció

cyclic product – ciklikus szorzat

cyclic product code – ciklikus szorzatkód

Cyclic Redundancy Check (CRC) – ciklikus redundancia ellenőrzés (CRC)

Cyclic Redundancy Code (CRC) – ciklikus ellenőrző kód (CRC)

cyclic rotation – ciklikus elforgatás

cyclic shift – ciklikus eltolás

cyclic shift method – ciklikus eltolási módszer

cyclic solution – ciklikus megoldás

cycling – ciklizálás

cycling of simplex algorithm – szimplex algoritmus ciklizálása

cyclomatic complexity – ciklomatikus bonyolultság

cyclomatic complexity measure – ciklomatikus bonyolultság mérőszáma

cyclomatic number – ciklomatikus szám

cyclotomic – körosztási

cyclotomic coset – körosztási mellékosztály

cyclotomic decomposition – ciklotomikus felbontás

cyclotomic field – körosztási test

cyclotomic polynomial – körosztási polinom

cyclotomy – körosztás

cylinder – henger | cilinder [mágneslemez adott fejpozícióban elérhető adatai]

cylinder block – cilinder-blokk

cylinder group – cilindercsoport

cylindric – hengeres

cylindrical – hengeres

cylindrical coordinate – henger koordináta

Cyrillic – cirill

cytogenetics – citogenetika

 1. Az angolszбsz alapъ, informatikбhoz kapcsolуdу bet?szavak szуtбra йs feloldбsaik, angolul йs magyarul (1)

  Документ
  Ma, az informatika (számítástechnika, adat-átviteltechnika, digitális fotótechnika, Internet tartalomipar,stb.) világában cikkeket, szakkönyvekett olvasva, előadásokatt hallgatva, de még mint egy beszélgetés résztvevője is, olyan mennyiségben
 2. Az angolszбsz alapъ, informatikбhoz kapcsolуdу bet?szavak szуtбra йs feloldбsaik, angolul йs magyarul (2)

  Документ
  Ma, az informatika (számítástechnika, adat-átviteltechnika, digitális fotótechnika, Internet tartalomipar,stb.) világában cikkeket, szakkönyvekett olvasva, előadásokatt hallgatva, de még mint egy beszélgetés résztvevője is, olyan mennyiségben
 3. A miskolci Egyetem Gépészmérnöki És informatikai karának

  Документ
  A tantárgy rövid tartalma: PC hardver alapfogalmak. A számítógép funkcionális rendszervázlata. A mikroprocesszor. A busz. Memória, tárak. Turing gép. Neumann elv.
 4. Elektronisk Dansk A. I. Meddelser 107 Nov 07

  Документ
  The 2006 Artificial Intelligence Dissertation Award sponsored by ECCAI has been awarded to:Kristian Kersting, Institute for Computer Science, Albert-Ludwigs University of Freiburg, Germany, for his thesis: "An Inductive Logic
 5. Szerkesztő-munkatársak

  Документ
  Benkő András (zenetörténet), Csákány Béla (jog, közgazdaság), Cseke Péter (mezőgazdaság), Fejér Miklós (tankönyvirodalom), Fodor Katalin (lélektan), Gaal György (irodalomtörténet), Gáspár Sándor (rádió), Jenei Dezső (műszaki irodalom),
 6. Elektronisk Dansk A. I. Meddelser 108 Feb 08

  Документ
  Dette nummer af EDAIM er foreloebigt sendte til den voksende antal DAIS medlemmer jeg har email adresse paa. Fortsat er der meget faa rettelser til medlemslisten fra jer .
 7. Arisztotelész

  Документ
  A fogyasztói magatartás vizsgálata a marketing szakembereinek egyik legfontosabb tevékenysége. Hiszen ha tudják, hogy mik a fogyasztók igényei, szükségletei, akkor hamarabb tudnak ezekre reagálni a megfelelő termék vagy szolgáltatás
 8. Elektronisk Dansk A. I. Meddelser 109 Maj 08

  Документ
  13.45 Patrik Doherty: Integrating AI and Unmanned Aerial Vehicle Technologies - A tsunami based emergency services scenario and the use of AI technologies
 9. Elektronisk Dansk A. I. Meddelser 112 Mar 09

  Документ
  At its recent recent General Assembly, on Friday October 31, the board of BNVKI-AIABN declared that the society intends to be a platform for AI research in Belgium, the Netherlands, and Luxembourg, in short the Benelux, and that it

Другие похожие документы..