Angol-magyar elektronikus informatikai szótár

B

B* search – B* keresés

B*-tree – B*-fa

B+-tree – B+-fa

B2A (Business-to-Administration) – üzleti szféra és a közigazgatás elektronikus kapcsolata

B2B (Business-to-Business) – üzlet-üzlet elektronikus kapcsolata | elektronikus kapcsolat üzleti partnerek között

B2C (Business-to-Consumer) – üzlet-vevő kapcsolat e-kereskedelemben | elektronikus kapcsolat az üzleti szféra és a vevő között

B2G (Business-to-Government) – elektronikus kapcsolat az üzleti szféra és a kormányzat között

BAA (Business Area Analysis) – üzleti területek elemzése

baby step - giant step – kis lépés − nagy lépés

Babylonian mathematics – babiloni matematika

BAC (Bacterial Artificial Chromosome) – BAC (bakteriális mesterséges kromoszóma)

back clip plane – hátsó vágósík

back light – háttérvilágítás

back panel – hátlap

back plane – hátsó sík | hátsó vágósík

back substitution – visszahelyettesítés

back to the present – vissza a jelenbe

back up – háttérmásolat készítése, biztonsági másolat | tartalék

backbone – gerincvezeték | fővonal

backbone network – gerinchálózat

backbuffer – hátsó képernyőpuffer

backdoor – hátsó kapu | kiskapu

back-end operations – háttér műveletek | szerveren zajló műveletek

back-end processor – háttérprocesszor

back-end tool – háttéreszköz

backface – hátsólap

backface culling – hátsólap eldobás

backgammon – ostábla

background – háttér

background assumption – háttér feltételezés

background image – háttér kép

background knowledge – háttértudás

background music – háttérzene

background noise – alapzaj | háttérzaj

background process – háttérfolyamat | háttérben futó folyamat

backing store – háttértár

backing up (in a search tree) – visszalépés (keresési fában)

backjumping – visszaugrásos stratégia

backlight – ellenfény | háttérvilágítás

Back-Off Time (BOT) – visszalépési idő

backpack radio – hullámsáv

backpropagation – hiba-visszaterjesztés

backslash – visszafelé perjel | fordított törtvonal (\)

backtrace – híváslista

backtrack – visszalépés

backtrack method – visszalépéses módszer

backtracking – visszalépéses stratégia

& chronological backtracking – időrendi visszalépéses stratégia

& dependency-directed backtracking – függőség-vezérelt visszalépéses stratégia

& dependency-driven backtracking – függőség-vezérelt visszalépéses stratégia

& dynamic backtracking – dinamikus visszalépéses stratégia

& intelligent backtracking – intelligens visszalépéses stratégia

& iterative deepening backtracking – iteratívan mélyítő visszalépéses stratégia

& time dependent backtracking – időfüggő visszalépéses stratégia

backtracking search – visszalépéses keresés

backtracking system – visszalépő rendszer

backup – biztonsági mentés | biztonsági másolat | tartalék | tartalék másolat készítése | mentés | mentett adat

backup copy – biztonsági mentés

backup generation – biztonsági másolat előállítása

backup parsing – visszalépéses elemzés

backup procedure – visszalépéses eljárás

backup replica – biztonsági másolat

backward – visszafelé irányuló

backward chaining – visszafelé láncolás

backward compatibility – visszafelé kompatibilitás

backward learning – hátrafelé tanulás | visszafelé tanulás

backward reasoning – visszafelé következtetés

backward recovery – visszafelé haladó helyreállítás | visszafelé haladó felépülés

backward reference – hátra irányuló hivatkozás

backward search for planning – tervgenerálás visszafelé haladó kereséssel

backwards – visszafelé

bacon frame – jelzőfény keret

bacterium – baktérium [önmagát másoló számítógépvírus]

bad block – hibás blokk [mágneslemezen]

bad guy – rossz fiú

Baer ring – Baer-gyűrű

bag – multihalmaz | zsák

bag of words (model) – szózsák (modell)

Baker’s equation – Baker-egyenlet [technológia sikerét leíró]

bakery algorithm – sorszámválasztásos algoritmus | pékségi algoritmus

balance – egyensúly

balance control – egyensúlyszabályzó

balance heuristic – egyensúly heurisztika

balanced – kiegyensúlyozott

balanced binary number system – kiegyensúlyozott kettes számrendszer

balanced binary tree – kiegyensúlyozott bináris fa

balanced circuit – szimmetrikus áramkör

balanced decimal number system – kiegyensúlyozott tízes számrendszer

balanced Gray code – kiegyensúlyozott Gray-kód

Balanced Incomplete Block Design (BIBD) – kiegyensúlyozott nem teljes blokkrendszer | kiegyensúlyozott nem teljes blokkdesign

balanced line – szimmetrikus vonal

balanced merging – kiegyensúlyozott összefésülés

balanced mixed-radix number system – kiegyensúlyozott vegyes alapú számrendszer

balanced partition – kiegyensúlyozott felbontás

balanced permutation – kiegyensúlyozott permutáció

balanced radix sorting – kiegyensúlyozott radix rendezés

balanced representation – kiegyensúlyozott ábrázolás

balanced scorecard – kiegyensúlyozott mutatószám rendszer

balanced search tree – kiegyensúlyozott keresőfa

balanced string – kiegyensúlyozott sztring | kiegyensúlyozott karaktersorozat

balanced ternary notation – kiegyensúlyozott ternáris jelölés

balanced ternary number system – kiegyensúlyozott négyes számrendszer

balanced transmission – szimmetrikus átvitel

balanced tree – kiegyensúlyozott fa

& weight-balanced tree – súlykiegyensúlyozott fa

balancing – kiegyensúlyozás

balancing a k-d-tree – k-d-fa kiegyensúlyozása

balancing a binary tree – bináris fa kiegyensúlyozása

balloon help – buborék súgó [Mac OS]

ballot problem – szavazási feladat

balun – kiegyensúlyozott / kiegyensúlyozatlan

bandpass – sáváteresztő

band-pass filter – sáváteresztő szűrő

bandpass function – sáváteresztő függvény | sávszűrő függvény

band-stop filter – sávzáró szűrő

bandwidth – sávszélesség

bandwidth broker – sávszélesség ügynök

bandwidth-delay product – sávszélesség-késleltetés szorzat

bandwidth of n-cube – n-kocka sávszélessége

banker’s algorithm – bankár algoritmus

banking – bankműveletek végzése

banking act – jegybanktörvény

banking management – bank irányítása

banking system – bankrendszer

& central banking – jegybankrendszer

& electronic banking – elektronikus bankszolgáltatás

& on-line banking – online bankügyletek

& video home banking – bankügyletek intézése otthonról

bankonewallet – Bank One internetes vevőinek e-folyószámlája

banner – címfelirat | reklámcsík | szalagcím

banner ad – reklámcsík | szalaghirdetés | szalaghirdetés [weblapon]

banner advertisement – szalaghirdetés | weboldalon sáv formájában megjelenő üzenet

banner advertisements – szalagreklám

bar – sáv | oszlop

bar chart – oszlopdiagram

bar code – vonalkód

barber’s paradox – borbély-paradoxon

barchart – oszlopdiagram

barrel distortion – hordó alakú torzítás

barrel shifter – állítható lépésméretű léptetőregiszter

barrel-tap – gomb lenyomása közbeni gépelés

barrier – határ | határsorompó

barrier function method – akadályfüggvényes módszer

barrier synchronization – határ szinkronizáció

barriers to entry – mások piacralépését akadályozó tevékenység

b-ary number b-áris szám

b-ary sequence b-áris sorozat

barycentric – baricentrikus

barycentric coordinate – baricentrikus koordináta

barycentric function – baricentrikus függvény

base – alapszám | bázis | alap

& access to base – báziselérés

base b representation b-alapú ábrázolás | b-alapú reprezentáció

& complex base – komplex alapszám

& irrational base – irracionális alapszám

& knowledge base – tudásbázis

& private base class – privát bázisosztály

& template base class – sablon típusú bázisosztály

& virtual base class – virtuális bázisosztály

base address – báziscím

base case – alapeset

base class – alaposztály

base class access control – bázisosztály hozzáférés

base class constructor – bázisosztály konstruktor

base class member initialization – bázisosztály tagjának kezdeti értékadása

base cuboid – alapkocka

base measure – alap mérőszám

base of representation – ábrázolás alapja

base pair – bázispár

base practice – alapgyakorlat

base range – alaptartomány

base register – bázisregiszter

base station – bázisállomás

base type – alaptípus

base-a pseudoprime – a-ra nézve álprím

base-m number system – m-alapú számrendszer

base-64 encoding – base-64 kódolás

baseband signal – alapsávi jel

baseline – alapvonal

baseline architecture – alap felépítés

baseregister addressing mode – bázisregiszteres címzési mód

basic – alap- | alapvető

BASIC – BASIC [programnyelv]

basic bit-map protocol – alapvető bittérkép protokoll

basic block – alap blokk

basic feasible solution – alap megengedett megoldás

basic identity – alapvető azonosság

basic operation cycle – alap műveleti ciklus | elemi műveleti ciklus

basic partition – alappartíció

basic security guidelines – alapvető biztonsági irányelvek

basic sequence – alapsorozat

basic solution – alapmegoldás

basic variable – alapváltozó | bázisváltozó

basis – alap | bázis

& homogeneous basis – homogén bázis

basis for induction – indukció bázisa

basis function – alapfüggvény

basis of induction – indukció alapja

basis of vector space – vektortér bázisa

basis theorem – bázistétel

basket – kosár

bat – denevér [háromdimenziós mutató eszköz]

batch – köteg | kötegelt

batch compression – kötegelt tömörítés

batch control totals – ellenőrző összeg [kötegelt feldolgozásnál]

batch file – kötegelt állomány | parancsállomány

batch job – kötegelt feladat

batch operating system – kötegelt feldolgozást végző operációs rendszer

batch processing – kötegelt adatfeldolgozás

batch system – kötegelt rendszer

Batcher method – Batcher módszere

Batcher’s odd-even merging network – Batcher páros-páratlan összefésülő hálózata

battery – telep | elem

Baud – Baud | baud [mértékegység]

baud rate – jelzési sebesség | átviteli sebesség | szimbólumáramlási sebesség

Baudot code – Baudot-kód

Baxandall tone control – Baxandall-hangszínszabályzó

Bayes method – Bayes-módszer

Bayes model – Bayes modell

Bayes network – Bayes-háló | valószínűségi háló

Bayes rule – Bayes-szabály

Bayes’ theorem – Bayes-tétel

Bayesian belief network – Bayes-féle hihetőségi háló

Bayesian classification – Bayes-osztályozás

Bayesian classifier – Bayes-osztályozó

Bayesian learning – Bayes-tanulás

Bayesian model merging – Bayes-i modellösszevonás

Bayesian network learning – Bayes-háló tanulása

Bayes-Vash equilibrium – Bayes–Nash-egyensúly

BCC (Blind Carbon Copy) – BCC (vakmásolat)

BCD (Binary Coded Decimal) – BCD (binárisan kódolt decimális)

BCD adder – BCD összeadó

BCD counter – BCD számláló

BCD decoder – BCD dekódoló

BCD subtractor – BCD kivonó

BCD to seven segment decoder – BCD-7-szegmenses dekódoló

BCG method (Boston Consulting Group) – BCG portfólióelemzési módszer [például stratégiai tervezés]

BCH-code – BCH-kód

BCNF (Boyce-Codd Normal Form) – BCN+ (Boyce–Codd-normálforma)

B-distance – B-távolság

beam – sugárnyaláb

beam search – nyalábolt keresés

beaming – információ küldés infravörös kapcsolaton keresztül

bean entity – babszem-egyed

beat frequency oscillator – lebegtető oszcillátor

Beaufort cipher – Beaufort-rejtjel

bed of nails – mérőtűágy

before and after-hours trading – nyitvatartási időn túli kereskedelem | nyitvatartási időn túli e-kereskedelem

begin – kezd | kezdet

begin scope – hatáskör kezdete

behaviour – viselkedés

& undefined behaviour – meghatározatlan viselkedés

behaviour diagram – viselkedésdiagram

behavioural approach – viselkedéstudományi szemléletű megközelítés

behavioural description – viselkedési leírás

behavioural description architecture – viselkedési leírás architektúra

behavioural equivalence – viselkedési egyenértékűség

behavioural model – viselkedési modell

behavioural theory – viselkedéstudomány elmélete

behaviourism – viselkedés-lélektan

Belady’s anomaly – Bélády-anomália

Belady and Lehman model of maintenance – Bélády és Lehman karbantartási modellje

belief – hiedelem | meggyőződés

belief network – hihetőségi háló

Bayesian belief network – Bayes-féle hihetőségi háló

Belief Desire Intention (BDI) – hiedelem | kívánalom | szándék [ágens modell]

belief function – bizonyosságfüggvény

belief network – hiedelemháló

belief revision – hiedelem-felülvizsgálat

Bell number – Bell-szám

Bell polynomial – Bell-polinom

bell ringing – harangozás

Bellman equation – Bellman-egyenlet

Bellman update – Bellman-frissítés

Bellman-Ford-algorithm – Bellman–Ford-algoritmus

Bellmann-Ford routing algorithm – Bellmann–Ford útválasztó algoritmus

bell-shaped curve – haranggörbe

bell-shaped sequence – harang alakú sorozat

benchmark – viszonyítási alap | teljesítményértékelés | teljesítménymérés | összehasonlító mérés

benchmark testing – benchmark tesztelés | sebességmérő tesztelés

benchmarking – teljesítménymérés | összehasonlítás | versenytárs-elemzés

bending – hajlítás

Benes network – Benes-hálózat

BER (Bit Error Rate) – BER (bithiba-arány)

Berkeley algorithm – Berkeley-algoritmus

Berkeley fast file system – Berkeley gyors fájlrendszer

Berkeley socket – Berkeley-csatlakozó

Berlekamp’s algorithm – Berlekamp-algoritmus

Bernoulli distribution – Bernoulli-eloszlás

Bernoulli number – Bernoulli-szám

Bernoulli polynomial – Bernoulli-polinom

Bernoulli trial – Bernoulli-kísérlet

Bertrand postulate – Bertrand-posztulátum

bespoke product – rendelésre készített termék

best possible – legjobb | lehető legjobb

best practices – legjobb gyakorlat

best-case – legjobb eset

best-case running time – futási idő a legjobb esetben | legjobb futási idő

best-effort service – legjobbra törekvő szolgáltatás

best-first search – legjobbat először keresés

Best-Fit allocation (BF allocation) – tárkiosztás legjobb-illeszkedéssel (BF tárkiosztás)

Best-Fit allocation strategy – BF tárkiosztási stratégia

beta (β) – béta (β)

& beta distribution – béta eloszlás

beta cut-off – béta-vágás

beta distribution – béta-eloszlás

beta function – béta-függvény

beta test – béta-teszt

beta testing – béta tesztelés | csaknem kész szoftver előzetes felhasználói tesztelése

betacam – betacam [Sony szabvány]

beta-reduction (β-reduction) – béta-redukció (β-redukció)

between-subjects design – több-alanyos tervezés | kísérleti / vizsgálati elrendezés, amelyben személyek különböző csoportjainál nyert adatokat hasonlítanak össze

bevel – ferdítés | fazetta

beveled appearance – domborhatású megjelenítés

Bézier curve – Bézier görbe

B-frame – B-keret

BGP (Border Gateway Protocol) – BGP (határátjáró protokoll)

BGs – háttérhangok

BI (Business Intelligence) – ÜI (üzleti intelligencia)

BIA (Business Impact Analysis) – üzleti hatás elemzés [üzletfolytonossági terv készítésénél]

biaffine – biaffin

bias – előmágnesezés | eltérítés | torzítás | elfogultság [tanulásnál]

bias current – munkaponti áram

bias notation – eltérítéses jelölés

bias weight – eltolássúly [neuronhálóban]

biased – nem szabályos

biased coin – hamis pénzérme | nem szabályos pénzérme

BIBD (Balanced Incomplete Block Design) – kiegyensúlyozott nem teljes blokkrendszer | kiegyensúlyozott nem teljes blokkdesign

BIBO (Bias In, Bias Out) – BIBO (torzítás be, torzítás ki)

biconditional – ekvivalencia (logikában)

biconnected – kétszeresen összefüggő

biconnected component – kétszeresen összefüggő komponens

bicubic – kettős köbös

bid – árajánlat | licit

bid cancellation – eladó nem fogadja el a vevőt, ajánlattevőt

bid history – eladók / vevők / tétek / események teljes online listája

bid increment – meghatározott, állandó emelési összeg [aukción]

bidding – tétet / ajánlatot tenni [aukción]

bidirectional – kétirányú

bidirectional bus – kétirányú sín | kétirányú busz

bidirectional data bus – kétirányú adatsín | kétirányú adatbusz

bidirectional iterator – kétirányú bejáró

bidirectional message authentication code – kétirányú üzenethitelesítő kód

bidirectional path tracing – kétirányú fényútkövetés

bidirectional pin – kétirányú kivezetés

bidirectional search – kétirányú keresés

bidirectional shift register – kétirányú léptetőregiszter

bidirectional terminal – kétirányú végpont

bidirectional tunneled multicast – kétirányú alagutas többes-adás

bidirectional typesetting – kétirányú tördelés

bifurcation – bifurkáció | elágazás | elágazási pont | bifurkáció

Big Blue – nagy kék cég [IBM beceneve]

big oh – nagy ordó

big omega – nagy ómega

big theta – nagy théta

big-endian – nagyobb a végén [számábrázolási formátum, a magasabb helyértéket az alacsonyabb címen feltüntető számábrázolás]

big-endian computer – felsővég alapú számítógép

big-oh notation – nagy-O jelölés

big-omega notation – nagy-ómega jelölés

bigram model – bigram modell [beszédfelismerésben]

bigraph – páros gráf

big-theta notation – nagy-théta jelölés

bijection – bijekció | kölcsönösen egyértelmű leképezés

bijective – bijektív | kölcsönösen egyértelmű

bijective function – bijektív függvény | kölcsönösen egyértelmű függvény

BIL format (Band Interleaved by Line format) – BIL formátum

bi-level – kétszintű

bilinear – kettős lineáris | bilineáris

bilinear filtering – kétvonalú | bilineáris szűrés

bilinear form – bilineáris forma

bilinear interpolation – bilineáris interpoláció

bilinear texture filtering – bilineáris textúra szűrés

bilinear transform – kétvonalú | bilineáris átalakítás

bill analysis – számla-elemzés

bill due – esedékes váltó

bill forgery – bankjegyhamisítás

bill of commission – jutalékkimutatás

bill of cost – költségszámla

bill of credit – hitellevél

bill of delivery – szállítólevél

Bill Of Materials (BOM) – anyaglista | alkatrész jegyzék | anyagjegyzék

bill of quantities – ráfordítások jegyzéke

bill of sale – adásvételi szerződés

bill of sufferance – vámmentességi igazolás

bill payment portal – számlafizetésre kialakított portál

bill rate – kincstárjegy hozama

billboard – plakát | hirdetőtábla

billing system – számlázási rendszer

billisecond – billiszekundum

bin – kosár | láda

bin packing – ládapakolás

binary – kettes alapú | bináris | binér

binary adder – bináris összeadó

binary adder-subtractor – bináris összeadó-kivonó

binary addition – bináris összeadás

binary alphabet – bináris ábécé

binary arithmetic – bináris aritmetika

binary association – bináris asszociáció

binary basis – kettes alap | bináris bázis

binary BCH code – bináris BCH-kód

binary channel – bináris csatorna

binary character code – bináris karakterkód

binary CNN – bináris CNN

Binary Coded Decimal (BCD) – binárisan kódolt decimális szám

binary computer – kettes alapú számítógép | bináris számítógép

binary count down protocol – bináris visszaszámlálás protokoll

binary counter – bináris számláló

binary cube – bináris kocka

Binary Decision Diagram (BDD) – bináris döntési diagram

binary decoder – bináris dekódoló

binary digit – bináris számjegy

binary divider – bináris osztó

binary encoder – bináris kódoló

binary entropy function – bináris entrópiafüggvény

binary erasure channel – bináris törlődéses csatorna

binary exponential back-off algorithm – kettes exponenciális visszalépés protokoll

binary file – bináris állomány | bináris fájl

binary file of programs – programok bináris fájlja

binary fixed point – bináris fixpont

binary gcd algorithm – bináris lnko-algoritmus

binary Gray code – bináris Gray-kód

binary heap – bináris kupac

binary image – bináris, fekete-fehér kép

binary integer – bináris egész

binary interface – bináris felület / interfész

binary logarithm – kettes alapú logaritmus

binary logic – bináris logika

binary method for exponentiation – bináris hatványozás módszere

binary mode – bináris mód

binary multiplier – bináris szorzó

binary notation – kettes számrendszerbeli jelölés | kettes számrendszerbeli írásmód | kettes számrendszerbeli felírás | kettes számrendszerbeli megadás

binary number – bináris szám

& signed binary number – előjeles bináris szám

binary number system – bináris számrendszer | kettes számrendszer

binary operation – binér művelet | binér operáció | kétváltozós művelet

binary operator – bináris operator

binary point – bináris pont

binary polynomial – bináris polinom

binary radix point – bináris gyökpont

binary recurrences – bináris rekurzív egyenlet

binary relation – binér reláció | kétváltozós reláció

binary repetition code – bináris ismétléses kód

binary resolution – bináris rezolúció

binary search – bináris keresés

binary search tree – bináris keresőfa

binary semaphore – bináris sorompó | bináris szemafor

binary shift – bináris eltolás

Binary Space Partitioning tree (BSP-tree) – BSP-fa (bináris térfelosztó fa)

binary subtractor – bináris kivonó

binary sum – bináris összeg

Binary Symmetric Channel (BSC) – bináris szimmetrikus csatorna (BSC)

binary to decimal conversion – binárisból decimálisba való átalakítás | bináris-decimális konverzió

binary to octal conversion – bináris-oktális átalakítás

binary tree – bináris fa

& enumeration of binary trees – bináris fák leszámlálása

binary tree network – binárisfa-hálózat

binary tree representation of a tree – fa bináris faábrázolása

binary trinomial – bináris háromtag | bináris trinom | bináris háromtagú

binary variable – bináris változó

binary vector space – bináris vektortér

Binary, Large Object (BLOB) – bináris, nagy objektum (BLOB)

binary-decimal conversion – kettes-tízes átalakítás | bináris-decimális konverzió

binary-search-tree property – bináris keresőfa-tulajdonság

binaural audio – binaurális audió | kétfülű hangzás

binding – kötés | csatlakozás | kapcsolódás

& block structured binding – blokk-struktúrált kötés

& dynamic binding – dinamikus kötés

& indirect binding – indirekt kötés

& name binding – név kötése

& parameter binding – paraméterkötés

& static binding – statikus kötés

binding by identifier – azonosítóval történő csatlakozás / kapcsolódás

binding by type – típussal történő csatlakozás / kapcsolódás | típuskapcsolt

binding by value – értékkel történő csatlakozás / kapcsolódás | értékkapcsolt

binding handle – csatlakozáskezelő

binding list – lekötési lista

binding strength – kötés erőssége

binding time – kötési idő

binding to an object – csatlakozás egy objektumhoz | kapcsolódás egy objektumhoz

Binet identity – Binet-azonosság

binning – kosarazás

binocular display – szemüveg-képernyő

binocular stereopsis – kétkamerás térbeli látás

binomial – binomiális | kéttag | kéttagú

& binomial transforms – binomiális transzformált

binomial coefficient – binomiális együttható

binomial convolution – binomiális konvolúció

binomial distribution – binomiális eloszlás

binomial expansion – binomiális kifejtés

binomial heap – binomiális kupac

binomial number system – binomiális számrendszer

binomial series – binomiális sor

binomial test – binomiális teszt

binomial theorem – binomiális tétel

binomial theorem of Abel – abel binomiális tétele

binomial tree – binomiális fa

binomial-tree root – binomiális fa gyökere

binormal – binormális

binormal vector – binormális vektor

bin-packing problem – ládapakolási feladat

bio-electronic computing – bioelektronikai informatika | bioelektronikai számítástechnika

bioinformatics – bioinformatika

bio-inspired – biológiai ihletésű

biological naturalism – biológiai naturalizmus

biomedical data analysis – orvostudományi adatelemzés

biomedical data mining – orvostudományi adatok bányászata

biometric – biometriai

biometric authentication – biometrikus jellemzőkön alapuló azonosítás

biometric database – biometriai adatbázis

biometric devices – biometrikus eszköz

biometric identification – biometrikus azonosítás

biometric security – biometriai biztonsági azonosítás

biometrics – biometrika

bionics – bionika

biorthogonal – biortogonális

biorthogonal filter – biortogonális szűrő

BIOS (Basic Input Output System) – BIOS | beégetett I / O alaprendszer

biotechnology – biotechnológia

BIP format (Band Interleaved by Pixel format) – BIP formátum

bipartite – páros | két részre osztott

bipartite graph – páros gráf

bipartite matching – párosítás páros gráfokban

bipartition – két osztályba sorolás

bipolar – bipoláris

Bipolar Junction Transistor (BJT) – bipoláris kapcsolóelvű tranzisztor

bipolar logic family – bipoláris logikai áramkörcsalád

bipolar PAL device – bipoláris PAL eszköz

bipolar PLA circuit – bipoláris PLA áramkör

bipolar PROM – bipoláris PROM

bipolar wave – bipoláris hullám

biprefix code – biprefix kód

biprefix set – biprefix halmaz

birational – biracionális

BIRCH (Balanced Iterative Reducing and Clustering using Hierarchies) – BIRCH (kiegyensúlyozott iteratív csökkentés és klaszterezés hierarchiák segítségével)

birthday – születésnap

birthday attack – születésnapi támadás | születésnapi ellentmondáson alapuló támadás

birthday paradox – születésnap-paradoxon

birthday problem – születésnap-probléma

BIS (Business Intelligence Systems) – üzleti-intelligencia rendszerek | vezetői információrendszer

bisection – kettéosztás | felezés

bisection bandwidth – felezési sávszélesség

bisection width – felezési szélesség

bisimulation – biszimuláció

bison – bison [szintaktikus elemző generátor]

bistable – kétállapotú | bistabil

bit (binary digit) – bit [binary digit rövidítése]

BIT (Nordisk Tidskrift for Informations Behandling) – BIT (Nordisk Tidskrift for Informations Behandling – [folyóirat]

bit depth – bitmélység

bit difference – bitkülönbség

bit commitment – bitmegkötés

bit error – bithiba

bit error rate (BER) – bithiba-arány

bit field – bitmező

bit generator – bitgenerátor

bit line – bitvezeték

bit map – bittérkép

bit operation – bitművelet

bit pattern – bitminta

bit per second – b / s | bit / másodperc [adatsebesség mértékegysége]

bit position – bitpozíció

bit rate – bitsebesség | adatsebesség

bit reversal – bitfordítás

bit select – bitkiválasztás

bit stuffing – bitbeszúrás

bit time – bitidő

bit vector – bitvektor

bitangent vector – bitangens vektor

bit-block transfer – bitblokk áthelyezés

bit-field type – bitmező típus

bitmap – bittérkép

bitmap display – bittérképes megjelenítő

bitmap file – bittérkép-fájl

bitmap graphics – bittérképes grafika

bitmap index – bittérképindex

bitmap texture – bittérképes textúra

bitmapped image – bittérképes kép

bitmapped join index – bittérképezett összekapcsoló index

bitonic – biton | bitonikus

bitonic Euclidean traveling-salesman problem – biton euklideszi utazó-ügynök feladat / probléma

bitonic path – biton út

bitonic sorting network – biton rendező hálózat

bitrate – bitarány | bitsebesség

bit-reversal permutation – bitfordító permutáció

bit-reversal ring – bitfordító gyűrű

bit-reversed binary counter – bitfordító bináris számláló

bits per inch – bit / hüvelyk

bits per second – bit / másodperc

bits/char (bpc) – bit / karakter

bits/symbol – bit / szimbólum | bit / jel

bitstream – bitfolyam | bitáram

bit-vector – bitvektor

bitwise AND operator – bitenkénti ÉS operátor

bitwise EXCLUSIVE OR operator – bitenkénti KIZÁRÓ VAGY operátor

bitwise not operator – bitenkénti NEM operátor

bitwise OR operator – bitenkénti VAGY operátor

bitwise – bitenként

bitwise difference – bitenkénti különbség

bitwise logical operator – bitenkénti logikai operátor

bitwise operation – bitenkénti művelet

bitwise operator – bitenkénti operator

bivalence – kétértékűség

bivariate – kétváltozós

bivariate generating function – kétváltozós generátorfüggvény

bivariate polynomial – kétváltozós polinom | kéthatározatlanú polinom

BJT (Bipolar Junction Transistor) – bipoláris kapcsolóelvű tranzisztor

black – fekete

black box – fekete doboz | olyan rendszer, melynek működési elve nem ismert

black box testing – feketedoboz tesztelés

black coloured – feketére színezett

black point – abszolút fekete pont

blackboard architecture – táblaarchitektúra | munkatábla architektúra

blackboard as design tool – fekete tábla, mint tervezési eszköz

blackboard model – modellvázlat

blackbody – fekete test

black-box simulation – fekete dobozos szimuláció

black-box testing – belső programlogika figyelembe vétele nélkül végzett funkcióvizsgálat | fekete doboz tesztelés

blank – szóköz | üres hely | hiányjel

& algebra of blanks – üres helyek algebrája

blank space – üres szóköz

blanking – sorkioltás

blanking interval – sorkioltási intervallum

blast – robbanás

bleed – szivárgás | kifolyás | kifolyó

blend – kever | keverék

blended learning – vegyes tanulás | komplex tanulás

blended learning environment – vegyes tanulási környezet

blending – összemosás | összemosó | keverés

blending-intersection – simított-metszet

blending-union – simított-egyesítés

blind – vak

blind search – vak keresés

blind signature – vak aláírás

blind signature scheme – vak aláírásos rendszer

blind spot – vakfolt

blinded message – vakított üzenet

blinding – vakítás

blinding factor – vakító faktor

blinding function – vakítófüggvény

blink – villog

blinking – villogás | villogtatás

bloatware – felfújtver [túlságosan felduzzadt szoftver]

BLOB (Binary, Large Object) – BLOB (bináris, nagy objektum)

blob – csepp | paca

blob detection – foltkeresés

block – blokk

& basic block – alapblokk

& disk-block – lemezblokk | diszkblokk

& nested block – skatulyázott blokk | beágyazott blokk

block algorithm – blokkalgoritmus

block branching processing – blokk elágazású feldolgozás

block buffer cache – blokkos gyorsító puffertár

block code – blokk-kód

block coding – blokk-kódolás

block cipher – blokkrejtjel | blokkos rejtjel

block declaration – blokk deklaráció

block decomposition – blokk-felbontás

block design – blokk design

& associative block design – kapcsolt blokk design

& complemented block design – komplemens blokk design

block device – blokkos készülék | blokkosan kezelhető készülék | blokkos eszköz

block diagram – blokk vázlat | blokkdiagram

block entry time – blokk belépési időpont

block exit time – blokk kilépési időpont

block header – blokkfejléc

block length – blokkhossz | blokkhosszúság

block matching – blokk-párosítás

block mode – blokkmód | blokkos üzemmód

block operation – blokkművelet

block replay – blokkvisszajátszás | blokkismétlés

block structure – blokk-struktúra

block structure in pseudocode – pszeudokód blokkszerkezete

block structured language – blokk-strukturált nyelv

block-based – blokk alapú

block-based nested loop join – blokk alapú beágyazott ciklusú összekapcsolás

block-chain – blokklánc

blocked process – blokkolt folyamat

blocked state – blokkolt állapot

block-graph – blokkgráf

blocking – blokkolás

blocking commit protocol – blokkolást végrehajtó protokoll | blokkolást véglegesítő protokoll

blocking flow – blokkoló folyam

blocking I/O system call – blokkoló be-kiviteli rendszerhívás

blocking message passing – blokkoló üzenetküldés [szinkron]

blocking process – blokkoló folyamat

blocklength – blokkhossz | blokkhosszúság

blocks world – kockavilág

blog – webes napló | webnapló

blowfish – szimmetrikus blokkrejtjel

blow-suck tube – fújó-szívó cső [beviteli kisegítő lehetőség]

blue – kék

Blue Book standard – Kék könyv szabvány [E-CD, CD+, CD+G, CD+EG, CD+XG]

blue coloured – kék színű

blue screen – kék képernyő

blue screen of death – kékhalál képernyő

blueberry – áfonyakék

blue-box method – kék háttér eljárás

bluetooth – közeli drótnélküli adatátviteli rendszer

Blum integer – Blum-egész

Blum-Blum-Shub pseudorandom bit generator – BBS álvéletlen bitgenerátor

blur – elmosás | életlenítés | homályosítás

blur filter – elmosó szűrő | kontrasztcsökkentő szűrő

blur more – erősebb életlenítés

blurred – elmosódott

BNF (Backus–Naur Form) – Backus–Naur-forma

board-level design – kártya szintű tervezés

body – test | törzs

body face – kenyérbetű

body of coroutine – korutin törzse

body of loop – ciklus törzse

body of module – modul törzse

body of program – programtörzs

body of revolution – forgástest

body of subroutine – alprogram törzse

Boehm’ software quality model – Boehm szoftverminőségi modellje

bold – félkövér | vastag

boldoblique – félkövér ferde

Boltzmann machine – Boltzmann-gép

bomb – bomba

& letter bomb – levélbomba

& logic bomb – logikai bomba

Bombieri norm – Bombieri-norm

BOMP (Bill of Material Processing) – darabjegyzék-feldolgozás | gyártástervezés

bond percolation – perem-perkoláció

bookmark – könyvjelző

bookmarkable – kedvencekbe felvehető | könyvjelző illeszthető rá

bookshelf problem – könyvespolc-probléma

Boolean – Boole- | Boole-féle

Boolean algebra – Boole-algebra

Boolean association rule – Boole asszociációs szabály

Boolean data type – logikai adattípus

Boolean evaluation – logikai kiértékelés

Boolean expression – Boole-kifejezés

Boolean flag – kétállapotú jelző | kétállapotú mutató

Boolean formula – Boole-kifejezés

Boolean function – Boole-függvény

Boolean lattice – Boole-háló

Boolean logic – Boole-logika

Boolean matrix – Boole-mátrix

Boolean matrix multiplication – Boole-mátrix szorzása

Boolean operation – Boole-művelet

& AND Boolean operation – ÉS Boole-művelet

& exclusive OR Boolean operator – kizáró VAGY Boole-művelet

& shift Boolean operator – eltolás Boole-művelet

Boolean polynomial – Boole-polinom

Boolean ring – Boole-gyűrű

Boolean search – logikai kapcsolatokat kezelő keresés | Boole-keresés

Boolean space – Boole-tér

Boolean type – logikai típus

Boole’s inequality – Boole-egyenlőtlenség

boosted neural network – turbózott neuronháló

boosting – turbózás [tanulásnál]

boosting method – boosting eljárás

boot – rendszerindítás | betöltés

boot block – indító blokk [rendszer első betöltendő blokkja a lemezen]

boot disk – indító lemez

boot file – üres gépbe betölthető fájl

boot sector – rendszerbetöltő szektor

boot sector virus – adathordozó boot szektorát fertőző vírus

boot sequence – indító lépések | indulási lépések

bootstrap loader – kezdeti betöltő [indító blokk betöltője]

bootstrap methodology – bootstrap módszertan

Bootstrap Protocol (BOOTP) – üzembeállító protokoll

bootstrap register – rendszertöltő regiszter

bootstrap ROM module – rendszerbetöltő ROM modul

bootstrapping – indítás

bootstrapping algorithm – öntöltő algoritmus

border – szegély | keret

Border Gateway Protocol (BGP) – határátjáró protokoll | BGP protokoll

borderless frame – szegély nélküli keret

Borel-Cantelli-lemma – Borel–Cantelli-lemma

borrow – kivonáskor keletkező átvitel | áthozat

Bose distance – Bose-távolság

BOT (Back-Off Time) – BOT (visszalépési idő)

bot – robot | intelligens ágens | robot program

bottle – palack

bottleneck – szűk keresztmetszet | torlódás | dugó

& resource bottleneck – torlódás az erőforrásnál

bottleneck spanning tree – szűk feszítőfa | feszítőfa szűk keresztmetszettel

bottleneck traveling-salesman problem – szűk utazóügynök feladat | utazóügynök feladat szűk keresztmetszettel

bottom – alsó

bottom margin – alsó margó

bottom of a stack – verem alja

bottom space – alsó szegély

bottom to top – alulról felfelé

bottom-note – lábjegyzet | lapalji jegyzet

bottom-up – alulról felfelé

bottom-up design – tervezés lentről felfelé

bottom-up development – lentről felfelé történő fejlesztés

bottom up estimation – alulról felfelé stratégiával végzett becslés

bottom-up estimation technique – lentről-felfelé becslési technika

bottom-up method – alulról felfelé módszer

bottom-up parsing – alulról-felfelé elemzés

bounce – visszaverődés | visszapattanás | kézbesíthetetlen elektronikus levél visszaküldése a feladónak

bounciness – rugalmassági tényező

bound – korlát

bound checking – korlátellenőrzés

boundary – határ

boundary condition – peremfeltétel

boundary curve – határgörbe

boundary detection – határdetektálás

boundary input – határvonal | perem bemenet

boundary of a polygon – sokszög határa

boundary representation (B-rep) – határfelület ábrázolása

boundary set – határhalmaz

bounded – korlátos

bounded capacity queue – véges méretű sor

bounded function – korlátos függvény

& almost bounded function – majdnem korlátos függvény

bounded indeterminacy – korlátozott nemdeterminisztikusság

bounded optimality – korlátozott optimalitás

& asymptotic bounded optimality – aszimptotikus korlátozott optimalitás

bounded range – korlátozott tartomány

bounded rationality – korlátozott racionalitás

bounded waiting – korlátos várakozás | időkorlátos várakozás

bounded-buffer problem – korlátos puffer feladat / probléma

bounding – befoglaló

bounding box – befoglaló doboz

bounding cylinder – befoglaló henger

bounding ellipsoid – befoglaló ellipszoid

bounding heuristics – korlátozó heurisztikák

bounding sphere – befoglaló gömb

bounding volume – befoglaló tér

Bourne shell – Bourne parancsértelmező

box – doboz | skatulya

& dead-letter box – kézbesíthetetlen levelek ládája

& nesting boxes – egymásba illesztett dobozok

box filter – doboz szűrő

boxplot – dobozdiagram

Boyce-Codd Normal Form (BCNF) – Boyce–Codd normálforma (BCN)

BPA (Brown Paper Analysis) – barna papír elemzés [folyamat menetének fizikai végigkövetése papíron]

bpb (bit per bit) – bit / bit

bpc (bits per character) – bit / karakter

BPC (Business Process Continuity) – üzletmenet-folytonosság | üzletmenet-folytonosság tervezése

BPI (Business Process Integration) – BPI (üzleti folyamatok egyesítése)

bpp (bits per pixel) – bit / képpont

BPR (Business Process Reengineering) – üzleti folyamat teljes újjászervezése | üzleti folyamatok újratervezése

bps (bit per second) – b / s [adatsebesség mértékegysége]

bracket – zárójel

Brahma – Brahma

& tower of Brahma – Hanoi tornyai

brain – agy

brain-computer interface – agy-számítógép kezelőfelülete

braindamaged – eszement

brainstorming – ötletbörze | ötletroham

BRAN (Broadband Radio Access Network) – BRaN (szélessávú rádiós hálózat)

branch – elágazás | ág

branch address – ugrási cím

branch address fetch – ugrási címfelhozatal

branch coverage – ág lefedettség

branch delay slots – elágazás késleltetési rés

branch detection – elágazás detektálás

branch execution – elágazás végrehajtás

Branch History Table (BHT) – elágazás történeti tábla

branch instructions – elágazó utasítás

branch penalty – elágazási ciklusveszteség

branch point – elágazási pont

branch prediction – elágazás-előrejelzés

branch processing – elágazás feldolgozás

branch testing – ág tesztelés

Branch Target Address (BTA) – elágazási cím

Branch Target Address Cache (BTA) – elágazási címpuffer

Branch Target Instruction Cache (BTIC) – elágazási célutasítás-puffer

branch target path accessing – elágazási ág elérése

branch unit – elágazáskezelő egység

branch-and-bound – elágazás és korlátozás

branch-and-bound search – elágazás-és-korlátozás keresés

branching dependency – elágazó függőség

branching factor – elágazási tényező

branching method – elágazási mód [programé]

branching query – elágazó lekérdezés

branch-or-skip – elágazás vagy átlépés

branch-to-subroutine – ugrás a szubrutinra

branch-with-execute – elágazás végrehajtással

branch-with-skip – elágazás átugrással

brand – márka | brand

brand identity – márkajel

BRDF (Bidirectional Reflection Distribution Function) – BRDF (kétirányú visszaverődés eloszlási függvény)

BRDF sampling – BRDF alapú mintavételezés

breach – rendszer feltörése | szabályzat megsértése

breadcrumb – morzsa

breadth-first – szélességi

breadth-first search – szélességi keresés

breadth-first tree – szélességi keresőfa

break – végrehajtás megszakítása

& callback break – visszahívás megszegése

break point – töréspont | megszakítási pont

breakable – feltörhető

breakdown analysis – részlet elemzés [rendszer használatának a megértésére és a feladat megoldására fordított idő elemzése]

breaking – törés | feltörés

breakpoint – töréspont | megszakítási pont

B-rep (boundary representation) – határfelület reprezentáció

brick – tégla

brick-and-mortar – hagyományos üzletvezetésű cég [tégla és malter]

bridge – híd

& half bridge – félhíd

& remote bridge – távoli híd

& spanning tree bridge – feszítőfás híd

& transparent bridge – transzparens híd

bridge design pattern – hídtervezési minta

bridge disc – hídlemez [CD-ROM / XA, CD-szabvány]

brightness – fényerő | fényerősség | fényesség | világosság

brightness-based recognition – fényességlapú felismerés

bring to front – előrehozni

broadband – szélessávú

Broadband Radio Access Network (BRAN) – szélessávú rádiós hálózat

broadcast – adatszórás | üzenetszórás | szórt adás | körözvényadás

broadcast channel – üzenetszóró csatorna

& reliable broadcast channel – megbízható üzenetszóró csatorna

broadcast mode – üzenetszóró üzemmód

broadcast model – eseményszóró modell

broadcast network – üzenetszóró hálózat | adatszóró hálózat

broadcast routing – üzenetszóró útválasztás | adatszóró útválasztás

broadcast storm – üzenetszórási vihar | adatszórási vihar

broadcasting – üzenetszórás | adatszórás

broker – közvetítő ügynök

broker agent – alkusz ügynök | alkusz ágens

brokerage model – közvetítő modell

Brooks’ Law – Brooks törvénye

brown – barna

Brownian motion – Brown-mozgás

browsable content – böngészhető tartalom

browse – böngészés | tallózás | böngészik

browser – böngésző | tallózó

browsing – böngészés

brush – ecset

brush shapes – ecsetformák

brush stroke – ecsetvonás

brute – nyers

brute force – nyers erő

brute force algorithm – nyers-erő algoritmus

brute-force attack – nyers erőn alapuló támadás

brute-force parsing – teljes visszalépéses elemzés

brute-force search – nyers-erő keresés

BSA (Business Software Alliance) – szoftverek jogtisztaságát védő szervezet

BSC (Balanced Scorecard System) – kiegyensúlyozott mutatószám-rendszer

BSD (Business System Design) – üzleti rendszerek tervezése

BSP (Business System Planning) – vállalatmodellezési módszertan [IBM]

B-spline – B-spline

B-spline curve – B-spline görbe

BSP-tree (Binary Space Partitioning tree) – BSP-fa (bináris térfelosztó fa)

BSSRDF (Bi-directional Scattering Surface Reflectance Distribution Function) – BSSRDF (kétirányú szóró felületi visszaverődési eloszlási függvény)

BTPC (Binary Tree Predictive Coding) – bináris fás prediktív kódolás

B-tree – B-fa

bubble – buborék

bubble sort – buborékrendezés

bucket – edény

bucket sort – edényrendezés

budget – költségvetés

budgeting – költségvetés készítése

buffer – puffer | átmeneti tár | érintkező övezet [térinformatika] | pufferzóna [térinformatika]

buffer amplifier – meghajtó erősítő

buffer cache – gyorsító puffertár

buffer management – pufferkezelés

buffer management strategy – pufferkezelő stratégia

buffer manager – pufferkezelő

buffer memory – puffer memória

buffer overflow – puffer túlcsordulás

buffer overflow error – puffertúlcsordulási hiba

buffer position – puffer pozíció

buffer swap – puffercsere

buffered input stream – pufferelt bemeneti csatorna

buffered output stream – pufferelt kimeneti csatorna

buffering – pufferelés | átmeneti tárolás | kiegyenlítő tár alkalmazása

bug (error or defect) – hiba (program hibája | program hiányossága)

builder design pattern – építő tervezési minta

building from source – forrásállományok lefordítása

building local capacity – helyi kapacitás bővítése

building trust – bizalomépítés

built-in – beépített

built-in data type – beépített adattípus

built-in feature – beépített eszköz | beépített jellemző

built-in type – beépített típus

Bulgarian solitaire – bolgár pasziánsz

bulge – kidomborítás

bulk load – nagy tömegű töltés | nagy tömegű feltöltés

bullet – felsorolási jel

bulleted – díszjeles

bulletin board system – elektronikus hirdetőtábla rendszer

bullseye – célkör

bully algorithm – erőszakos algoritmus | zsarnok algoritmus

bump – dudorodás | domborúság

bump map – bucka térkép

bump mapping – bucka leképzés

bundle – köteg

bureaucracy – bürokratikus szervezet [vállalati modell]

burgundy – burgundivörös

buried macrocell – eltemetett makrocella

burn in testing – beégetett tesztelés

burn-in – beégetett | beégetés

burst – sűrűsödés | löket | impulzus | hibacsomó

burst error – hibacsomó | csomós hiba

burst loss sensitivity – löketveszteségi érzékenység

burst mode – löketmód | csomagmód | blokkátviteli mód

burst transfer – löket átvitel | csomag átvitel | blokkos átvitel [időszakonként adatcsomagok átvitele]

burst-correcting code – hibacsomó-javító kód

bus – sín | busz

bus architecture – sín architektúra | busz architektúra

bus grant – sín / busz megadás / engedélyezés

bus holder circuit – síntartó / busztartó áramkör

bus interface – síncsatoló | buszcsatoló | buszinterfész

bus network – sínhálózat

bus request – sínkérés | buszkérés

bus topology – síntopológia

bus transceiver – sín / busz átvitelt lebonyolító eszköz | busz adóvevő

bus transfer – sínátvitel | buszátvitel

bushy – bozótszerű

bushy tree – bozótszerű fa

business – üzlet | üzleti

business analysis framework – üzleti elemző keretrendszer

business communication – üzleti kommunikáció

business computer – üzleti számítógép

business concepts – üzleti fogalmak

business consulting services – üzleti tanácsadó szolgáltatás

business continuity – üzletfolytonosság

Business Continuity Plan (BCP) – üzletmenet folytonossági terv

Business Impact Analysis (BIA) – üzleti hatáselemzés

business data processing language – üzleti adatfeldolgozó nyelv

business driver – üzleti hajtóerő

business function – üzleti funkció | részterület

business GIS – üzleti földrajzi információs rendszer

business goal – üzleti cél

Business Intelligence (BI) – üzleti intelligencia | üzleti hírszerzés | üzleti szakértelem

business knowledge – üzleti tudás

business model – üzleti modell

business object – üzleti objektum

business objective – üzleti cél

business performance – üzleti teljesítmény

business plan – üzleti terv

business policy – üzletpolitika

business process – üzleti folyamat

Business Process Improvement (BPI) – üzleti folyamatok javítása

Business Process Reengineering (BPR) – üzleti folyamatok újratervezése

business processes – üzleti folyamatok

business risk – üzleti kockázat

business rule – üzleti szabály

business strategy – üzleti stratégia

business system – üzleti rendszer

business transaction process – üzleti tranzakciós folyamat

business verify – üzlet valódiságának ellenőrzése

businessman – üzletember

Business-to-Administration (B2A) – B2A üzlet / tevékenység [cégek, vállalatok tevékenysége hatóságokkal, államigazgatási szervekkel]

Business-to-Business (B2B) – B2B üzlet / tevékenység [üzleti szervezetek közötti üzleti kapcsolat e-üzletvitelben]

Business-to-Customer (B2C) – B3B üzlet / tevékenység [üzleti szervezet és végfelhasználó közötti üzleti kapcsolat e-üzletvitelben]

busy pattern – foglaltság jel [elfoglaltságot jelző megjelenés-minta]

busy pointer – foglaltság-jelző egérmutató [például homokóra]

busy waiting – aktív várakozás | foglaltsági várakozás

busy-wait loop – foglaltság megszűnésére / felszabadulásra várakozó hurok

busy-waiting – lefoglalva várakozás

butterfly – pillangó

butterfly network – pillangó hálózat

butterfly operation – pillangó művelet

butterfly subdivision – pillangó felosztás

button – gomb | nyomógomb

& callback button – visszahívási lehetőség jelzése [képernyőn]

& command button – parancsgomb

buyer-controlled marketplace – vevők által nyitott e-piactér

buyout – kivásárlás

by name – név szerinti

by need – igény szerinti

by reference – hivatkozás szerinti

by result – eredmény szerinti

by value – érték szerinti

by value-result – érték-eredmény szerinti

byline – képaláírás

bypass – elkerülés | kikerülés | kerülőút

bypass path – elkerülő út

bypassing blocks of permutation – permutáció blokkjainak átugrása

byte (an 8-bit quantity) – bájt (8 bit)

byte addressing – bájtcímzés

byte code – bájtkód

byte code verifier – bájtkód-ellenőrző

byte difference – bájtkülönbség

byte reversal – bájtfordítás

byte stuffing – bájtbeszúrás

byte-oriented machine – bájtelvű számítógép

Byzantine failure – bizánci hiba | váratlan hiba

Byzantine generals – bizánci tábornokok

Byzantine generals problem – bizánci tábornokok problémája

 1. Az angolszбsz alapъ, informatikбhoz kapcsolуdу bet?szavak szуtбra йs feloldбsaik, angolul йs magyarul (1)

  Документ
  Ma, az informatika (számítástechnika, adat-átviteltechnika, digitális fotótechnika, Internet tartalomipar,stb.) világában cikkeket, szakkönyvekett olvasva, előadásokatt hallgatva, de még mint egy beszélgetés résztvevője is, olyan mennyiségben
 2. Az angolszбsz alapъ, informatikбhoz kapcsolуdу bet?szavak szуtбra йs feloldбsaik, angolul йs magyarul (2)

  Документ
  Ma, az informatika (számítástechnika, adat-átviteltechnika, digitális fotótechnika, Internet tartalomipar,stb.) világában cikkeket, szakkönyvekett olvasva, előadásokatt hallgatva, de még mint egy beszélgetés résztvevője is, olyan mennyiségben
 3. A miskolci Egyetem Gépészmérnöki És informatikai karának

  Документ
  A tantárgy rövid tartalma: PC hardver alapfogalmak. A számítógép funkcionális rendszervázlata. A mikroprocesszor. A busz. Memória, tárak. Turing gép. Neumann elv.
 4. Elektronisk Dansk A. I. Meddelser 107 Nov 07

  Документ
  The 2006 Artificial Intelligence Dissertation Award sponsored by ECCAI has been awarded to:Kristian Kersting, Institute for Computer Science, Albert-Ludwigs University of Freiburg, Germany, for his thesis: "An Inductive Logic
 5. Szerkesztő-munkatársak

  Документ
  Benkő András (zenetörténet), Csákány Béla (jog, közgazdaság), Cseke Péter (mezőgazdaság), Fejér Miklós (tankönyvirodalom), Fodor Katalin (lélektan), Gaal György (irodalomtörténet), Gáspár Sándor (rádió), Jenei Dezső (műszaki irodalom),
 6. Elektronisk Dansk A. I. Meddelser 108 Feb 08

  Документ
  Dette nummer af EDAIM er foreloebigt sendte til den voksende antal DAIS medlemmer jeg har email adresse paa. Fortsat er der meget faa rettelser til medlemslisten fra jer .
 7. Arisztotelész

  Документ
  A fogyasztói magatartás vizsgálata a marketing szakembereinek egyik legfontosabb tevékenysége. Hiszen ha tudják, hogy mik a fogyasztók igényei, szükségletei, akkor hamarabb tudnak ezekre reagálni a megfelelő termék vagy szolgáltatás
 8. Elektronisk Dansk A. I. Meddelser 109 Maj 08

  Документ
  13.45 Patrik Doherty: Integrating AI and Unmanned Aerial Vehicle Technologies - A tsunami based emergency services scenario and the use of AI technologies
 9. Elektronisk Dansk A. I. Meddelser 112 Mar 09

  Документ
  At its recent recent General Assembly, on Friday October 31, the board of BNVKI-AIABN declared that the society intends to be a platform for AI research in Belgium, the Netherlands, and Luxembourg, in short the Benelux, and that it

Другие похожие документы..