Angol-magyar elektronikus informatikai szótár

W

W3C – World Wide Web Konzorcium

wafer – szilicium egykristály szelet

Wafer Scale Integration ASP (WASP) – lapka szinten integrált ASP

WAIS (Wide Area Information Servers) – WAIS (széles kiterjedésű információs szerverek)

wait or die protocol – várj vagy halj meg protokoll

wait-die system – megvár-meghal rendszer

wait-free termination condition – várakozásmentes befejeződési feltétel

wait-freedom – várakozásmentesség

wait-freedom condition – várakozásmentesség feltétele

waiting chain – várakozási lánc

waiting queue – várakozási sor

waiting time – várakozási idő

waits-for graph – várakozási gráf

wakeup message – ébresztő üzenet

Wald sequence – Wald-sorozat

walk – élsorozat | séta

walk of a tree – fa bejárása

walk-through – keresztülsétálás [egy modellen] | kamera nélküli próba

walk-up-and-use – könnyen használható

walla – háttérzaj [zsargon]

Wallis product for π – Wallis-szorzat π előállítására

Walsh function – Walsh-függvény

Walsh transform – Walsh-transzformált

Walsh-Hadamard transform – Walsh-Hadamard transzformáció | Walsh-Hadamard transzformált

WAM (Warren Abstract Machine) – Warren-féle absztrakt gép

WAN (Wide Area Network) – WAN (nagykiterjedésű hálózat)

WAP (Wireless Application Protocol) – WAP (vezeték nélküli alkalmazási protokoll)

WAP gateway – WAP átjáró

Ward method – Ward-módszer

warehouse refresh software – tárházfrissítő szoftver

warez – kalózszoftver [zsargon]

warm boot – melegindítás

warning – figyelmeztetés

warning lock – figyelmeztető zár

warning protocol – figyelmeztető protokoll

warp – hajlítás | tördelés

WARP systolic computer – WaRP szisztolikus számítógép

warping – hajlítás

Warren’s algorithm – Warren-algoritmus

waterfall method – vízesés módszer

waterfall model – vízesés modell

watermark – vízjel

watermarking – vízjelezés

Watson lemma – Watson-lemma

Watt (W) – Watt (W) [teljesítmény mértékegysége]

wave – hullám

wave computing – hullámszámítás | hullámterjedés-alapú számítás

wave equation – hullámegyenlet

waveform – hullámforma

waveform coding (in speech understanding) – hullámforma kódolás (beszédértésben)

waveform monitor – hullámforma monitor

wavelength – hullámhossz

Wavelength Division Multiple access (Dam) – hullámhossz-osztásos többszörös elérés / hozzáférés

Wavelength Division Multiplexing (WDM) – hullámhossz-osztásos nyalábolás / multiplexelés

wavelet – hullám | hullámocska | az adatokat különböző frekvenciakomponensekre daraboló függvény

wavelet coefficient – wavelet-együttható

wavelet filter – wavelet-szűrő

wavelet image decomposition – waveletes képfelbontás

wavelet scalar quantization – wavelet skalár kvantálás

wavelet transformation – wavelet-transzformáció

wavetable – hullámtábla

wavetable synthesis – hullámtábla szintézis

waypoint – mérföldkő

WCMP (Wireless Control Message Protocol) – WCMP (vezeték nélküli vezérlőüzenet protokoll)

WDM (Wavelength Division Multiplexing) – WDM (hullámhossz-osztásos nyalábolás / multiplexelés)

WDMA (Wavelength Division Multiple Access) – WDMA (hullámhossz-osztásos többszörös elérés / hozzáférés)

WDP (Wireless Datagram Protocol) – WDP (vezeték nélküli datagram protokoll)

WE (Write Enable) – írásengedélyezés

weak – gyenge

weak al – gyenge MI

weak artificial intelligence (weak AI) – gyenge mesterséges intelligencia (gyenge MI)

weak binary operator – gyenge bináris operátor

weak Byzantine agreement – gyenge bizánci megegyezés

weak collision resistance – gyenge ütközési ellenállás

weak connectivity – gyenge összefüggőség

weak consistency – gyenge következetesség | gyenge konzisztencia

weak consistency model – gyenge konzisztencia modell

weak direct product – gyenge direkt szorzat

weak duality – gyenge dualitás

weak entity set – gyenge egyedhalmaz

weak key – gyenge kulcs

weak learning – gyenge tanulás

weak logical time – gyenge logikai idő

weak memory consistency – gyenge memória konzisztencia

weak method – gyenge módszer

weak mobility – gyenge mobilitás

weak one-way – gyengén egyirányú

weak one-way hash function – gyengén egyirányú hasítófüggvény

weak order – gyenge rendezés

weak ordering – gyenge rendezés

weak ordering of events – események laza rendezése

weak precedence grammar – gyenge elsőbbségi nyelvtan

weak processor consistency – gyenge processzor konzisztencia

weak termination condition – gyenge befejeződési feltétel

weak total correctness – gyenge teljes helyesség

weakest precondition – leggyengébb előfeltétel

weakly isomorphic graphs – gyengén izomorf gráfok

weakly ordered system – lazán rendezett rendszer

weakly typed language – gyengén típizált nyelv

weakness – gyengeség

Weak-Strong consistency (WS) – gyenge-erős konzisztencia

Weak-Weak consistency (WW) – gyenge-gyenge konzisztencia

wearable computer – hordozható számítógép | viselhető számítógép

weather predicting system – időjárás-előrejelző rendszer

WEB (World Wide Web) – web [világháló]

Web agent – web ügynök

Web attitude – viselkedés a weben

Web browser – webböngésző

Web database – webadatbázis

Web document – webdokumentum

Web information base – webinformációs bázis

Web mining – webbányászat | webes adatbányászat

Web page – weboldal

Web proxy – web helyettesítő eszköz

Web ring – web-gyűrű [egymásra linkelő weblapcsoport]

Web risk assessment – internettel kapcsolatos kockázatok elemzése

Web search engine – webkeresőmotor

Web security – web biztonság

Web server – web szolgáltató | webszerver | webkiszolgáló

Web service – webes szolgáltatás

Web site – internetes hely | web hely

Web usage mining – webhasználat bányászat

Web-based database system – web alapú adatbázisrendszer

Web-based interface – web-alapú felület | web-alapú interfész

Web-based system – web-alapú rendszer

webcasting – webes tartalomközvetítés

WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) – WebDAV (web-alapú elosztott szerzői és változatnyilvántartó rendszer)

Web-enabled database – weben elérhető adatbázis

webhosting – webtartalom tárolása kiszolgálón

webjacker – web-eltérítő [legális webhelyről illegális helyre történő átirányítást végző szoftver]

Weblog – webszerver-napló | webnapló | blog

Weblog entry – webszerver-napló bejegyzés

Web-mail – webes levél

webmaster – webmester | rendszergazda | web-kiszolgáló működésének felelőse

Web-portal – web-portál [körülírható érdeklődési csoportot kiszolgáló, navigációs gyűjtőlap]

Web-safe color palette – webbiztos színpaletta

website – honlap

website design – honlap terv | honlap tervezés

website maintenance – honlap karbantartás

website topology – honlap szerkezet

wedge – ék

wedge-shaped distribution – ékalakú eloszlás

week isomorphism – gyenge izomorfizmus

Weierstrass-function – Weierstrass-függvény

weight – súly

weight distribution – súlyeloszlás

weight enumerator – súlyszámláló

weight function – súlyfüggvény

weight of a codeword – kódszó súlya

weight of a vertex – egy csúcs súlya

weight of edge – élsúly

& edge with negative weight – negatív súlyú él

& edge with nonnegative weight – nemnegatív súlyú él

& edge with positive weight – pozitív súlyú él

& edge with small integer weight – kis egész súlyú él

& edge with unit weight – egységnyi súlyú él

weight space – súlytér

weighted – súlyozott

weighted arithmetic mean – súlyozott számtani középérték

weighted average – súlyozott átlag

weighted bipartite graph – súlyozott páros gráf

weighted bipartite matching – párosítás súlyozott páros gráfban

weighted code – súlyozott kód

weighted fair queuing algorithm – súlyozott egyenlő esélyű sorba-állítási algoritmus

weighted graph – súlyozott gráf

weighted linear function – súlyozott lineáris függvény

weighted matroid – súlyozott matroid

weighted median – súlyozott medián

weighted power-sum – súlyozott hatványösszeg

weighted reference counting – súlyozott hivatkozásszámlálás

weighted set-covering problem – súlyozott halmazfedési probléma

weighted vertex cover – súlyozott csúcslefedés

weighted voting – súlyozott szavazás

weighted-union heuristic – súlyozott uniós heurisztika

weighting – súlyozás

weighting problem – súlyozási probléma

weights and measures – súlyok és mértékek

weights in associative and neural computing – súlyok az asszociatív és neurális számításokban

Weil conjecture – Weil-sejtés

welding – hegesztés

well – kút

well founded – jól fundált | jól megalapozott

well ordered set – jólrendezett halmaz

well ordering – jólrendezés

well-balanced – jól kiegyensúlyozott

well-balanced permutation – jól kiegyensúlyozott permutáció

well-behaved – jól működő

well-defined – jól definiált

well-defined ATG – jól definiált aTG

well-defined grammar – jól definiált nyelvtan

well-defined problem – jóldefiniált feladat / probléma

well-formed – jólformált

well-formed expression – jólformált kifejezés

well-formed formula – jólformált képlet / formula

well-formed function – jólformált függvény

well-formed type – jólformált típus

well-formed XML – jólformált XML

well-formedness – jólformáltság

well-formedness condition – jólformáltság feltétele

well-known address – jól-ismert cím | közismert cím

well-known port – közismert port | jólismert port

well-structured problem – jólstruktúrált feladat / probléma fdöntéstámogató rendszereknél]

WEP (Wired Equivalent Privacy) – WEP (vezetékessel egyenértékű biztonság)

west-first routing – nyugatra-először útvonalválasztás

wetware – szürkeállomány

Weyuker properties – Weyuker-féle tulajdonságok

WF (WorkFlow system) – csoportmunka-rendszer

what-if analysis – mi-lenne-ha elemzés [döntéstámogató rendszereknél]

what-if game – mi-lenne-ha próbákat lehetővé tévő matematikai, szimulációs modell

wheat – világosbarna

Wheatstone disc – Wheatstone-korong

while loop while ciklus

white – fehér

white balance – fehéregyensúly

White Book standard – Fehér Könyv szabvány [VCD, CD-Bridge]

white box – fehér doboz | ismert működési elvű rendszer

white box testing – fehérdoboz tesztelés

white colored – fehér színű

white flag – teljes képkocka jelző

white level – fehérjelszint

white noise – fehérzaj

white pages – elektronikus telefonkönyv szolgáltatások

white paper – tanulmány

white point – fehér pont

white sequence – fehér sorozat

white space – fehér szóköz | üres hely

white-box testing – fehér doboz tesztelés [funkcióelemzés a program belső struktúrája alapján]

whitening – fehérítés

whole-part association – egész-rész asszociáció

Wide Area Network (WAN) – nagykiterjedésű hálózat

wide band – széles-sáv | széles frekvencia sáv

wide character – széles karakter

wide character classification – széles karakterek osztályozása

wide character I/O – széles-karakter B / K

wide character literal – széles karakterliterál

wide context – tág tartalom

wide-angle – nagy látószögű

wideband transmission – széles sávú átvitel

widescreen TV – széleskijelzőjű TV

widget – mütyür | szemléletes vezérlőelem | szerkentyű | kütyü

widow – özvegysor

Widrow-Hopf rule – Widrow-Hopf−szabály | delta-szabály

width – szél | széles | szélesség | vastagság

Wi-Fi (Wireless Fidelity) – Wi-Fi (vezeték nélküli megbízhatóság)

Wi-Fi alliance – Wi-Fi Szövetség

Wi-Fi Protected Access (WPA) – WI-Fi védett hozzáférés

Wikipedia – Wikipédia [internetes értelmező szótár]

WIMP (Windows-Icons-Menus-Pointer: a style of graphical user interface) – ablak-ikon-menü-rámutató eszköz

WIMP interface – WIMP grafikus kezelőfelület stílusa

winchester – merevlemez | winchester

windmill – szélmalom

window – ablak

& active window – aktív ablak

& congestion window – torlódási ablak

& receiving window – vételi ablak

& response window – válaszablak

& sending window – adási ablak

& silly window syndrome – buta ablak jelenség

& sliding window flow control – csúszó-ablakos forgalomszabályozás

& sliding window protocol – csúszó-ablakos protokoll

& X window – X-ablak

window dressing – ablak keretének megjelenési formája

window event – ablakesemény

window manager – ablakkezelő

window scheduling – ablakütemezés

window space – ablak tér

window title bar – ablak címsora | ablak fejléce

Windows Internet Naming Service (WINS) – Windows Internet névszolgáltatás

winged edge data structure – szárnyas-él adatszerkezet

WINS (Windows Internet Naming Service) – WINS (Windows Internet névszolgáltatás)

wire – vezeték

wire center – huzalközpont

wired AND – huzalozott ÉS

Wired Equivalent Privacy (WEP) – vezetékessel egyenértékű biztonság

wired logic – huzalozott logika

wireframe – drótváz | huzalváz

wireless – vezeték nélküli

Wireless Application Protocol (WAP) – vezeték nélküli alkalmazási protokoll

wireless bitmap – vezetéknélküli bittérkép | vezetéknélküli célra használt bittérkép

Wireless Control Message Protocol (WCMP) – vezeték nélküli vezérlőüzenet protokoll

Wireless Datagram Protocol (WDP) – vezeték nélküli datagram protokoll

wireless dongle – USB-adapter vezeték nélküli személyi hálózathoz

wireless environment – vezeték nélküli környezet

wireless fidelity – vezeték nélküli megbízhatóság

Wireless Internet Service Provider (WISP) – vezeték nélküli Internet-szolgáltató

Wireless LAN – vezeték nélküli helyi hálózat | vezeték nélküli lokális hálózat

Wireless Local Area Network (WLAN) – vezeték nélküli helyi hálózat | vezeték nélküli lokális hálózat

Wireless Markup Language (WML) – vezeték nélküli alkalmazások jelölőnyelve

Wireless Personal Area Network (WPAN) – vezeték nélküli személyi hálózat

Wireless Session Protocol (WSP) – vezeték nélküli viszony protokoll

Wireless Transaction Protocol (WTP) – vezeték nélküli lebonyolítási protokoll

wireless transmission – drótnélküli adatátvitel

wire-tap channel – lehallgató csatorna

wiretapping – lehallgatás kommunikációs hálózaton

Wisconsin multicube architecture – Wisconsin multicube architektúra

WISP (Wireless Internet Service Provider) – WISP (vezeték nélküli internet-szolgáltató)

with enable – engedélyezéssel

with repetition – ismétléses

within-page link – oldalon belüli link

within-subjects design – egy-alanyos tervezés [kísérleti / vizsgálati elrendezés, amelyben ugyanazon személyek más helyzetekben nyert adatait hasonlítják össze]

witness – tanú

witness operator – tanú operátor

wizard – varázsló

WLAN (Wireless Local Area Network) – WLAN (vezeték nélküli helyi | vezeték nélküli lokális hálózat)

WM1 (Word size Minus one) – szó mérete mínusz egy

WML (Wireless Markup Language) – WML (vezeték nélküli alkalmazások jelölőnyelve)

wood – fa

WORA (Write Once Run Anywhere) – egyszeresen tárolt, mindenhol futtatható rendszerek

word – szó

word alignment – szóillesztés

word clock – külső órajel

word length – szóhossz

word processing – szövegfeldolgozás

word select – szó kiválasztás

word size – szó mérete

word stem – szótő

word wrap – sortörés

word-based – szóalapú

wordwrap – szó automatikus átemelése a következő sor elejére

work – munka

work breakdown structure – feladatlebontási struktúra

work library – munka könyvtár

work product – munkatermék

work product and task attributes – munkatermék és feladat attribútumai

work-efficient parallel algorithm – munkahatékony párhuzamos algoritmus

worker – dolgozó

worker thread – dolgozószál

workflow – munkafolyamat

workflow management – munkafolyamat-kezelés

workflow management system – munkafolyamat-kezelő rendszer

workflow systems – munkafolyamat modell

workgroup computing – munkafolyamat alapú számítógépes működés

working directory – munkakönyvtár | aktuális könyvtár

working environment – munkakörnyezet

working hypothesis – munkahipotézis

working memory – munkamemória

working set – munkahalmaz | aktív lapkészlet

working-set model – munkahalmaz modell | aktív halmaz modell

working system – működő rendszer

workload – munkaterhelés

work-optimal parallel algorithm – munkaoptimális párhuzamos algoritmus

workplace – munkahely (munkaállomás elrendezése)

workspace – munkaterület

workstation – munkaállomás [többnyire vizuális kijelző eszközből, beviteli eszközből és valamilyen gépen futó szoftverből áll]

world – világ

& Arab world – arab világ

world coordinate system – világ koordinátarendszer

world model – világmodell

World Wide Web (WWW) – világháló | web

world-view transformation – világ-nézeti transzformáció

WORM (Write Once, Read Many) – WORM (egyszer ír, sokszor olvas séma)

worm – féreg [kártékony program]

wormhole routing – menetközbeni útvonalválasztás

Worm’s walk – Worm-séta

worst case delay – maximum késleltetés | legrosszabb esetben előforduló késleltetés

worst-case running time – futási idő legrosszabb esetben

wound or wait protocol – sebezd meg vagy várj protokoll

wound-wait system – megsebez-megvár rendszer

wow factor – csodálkozási tényező

WPA (Wi-Fi Protected Access) – WPa (WI-Fi védett hozzáférés)

WPAN (Wireless Personal Area Network) – WPaN (vezeték nélküli személyi hálózat)

wrap – körbefolyatás | tördelés

wraparound – körbefogás

wraparound 2-D mesh – visszacsatolt 2-D háló

wraparound error – átfordulási hiba

wraparound problem – átfordulási feladat / probléma

wrapper – csomagoló

Wrapper Agent (WA) – csomagoló ágens

wrapper class – csomagoló osztály

wrapper generator – borítékoló generátor

wrapping text – szöveg tördelése

wreath – koszorú

wreath product – koszorúszorzat

writable – írható

write – írás | ír

Write After Read dependency (WAR dependency) – olvasás utáni írás-függőség

Write After Write dependency (WAW dependency) – írás utáni írás-függőség

write cycle – írás ciklus

write cycle time – írási ciklus idő

write fence – írásvédelem

write follow reads consistency – írás utáni olvasás következetesség / konzisztencia

write lock – írási zár

write method – írási mód

Write Once, Read Many (WORM) – egyszer ír, sokszor olvas séma

write operation – írási művelet

write performance – írási teljesítmény

write quorum – írási testület

write race – írási verseny

write set – írási halmaz

write time – írási idő

write-ahead log – munkaterv-napló

write-back – visszaírás

write-back cache – visszaírási gyorsítótár

write-back policy – visszaírási politika / stratégia

Write-Enable input (WE input) – írásengedélyező bemenet

write-follow-reads – írást követő olvasás

write-invalidate policy – visszaírás érvénytelenítési politika / stratégia

write-pulse width – írási impulzus szélesség

write-through – keresztülírás | átírás

write-through cache – keresztülíró gyorsítótár

write-through policy – átírási politika | átírási stratégia

write-update policy – írás-frissítési politika | írás-frissítési stratégia

write-write conflict – írás-írás ütközés | írás-írás konfliktus

writing of a file – fájl írása

WSP (Wireless Session Protocol) – WSP (vezeték nélküli viszony protokoll)

WTP (Wireless Transaction Protocol) – WTP (vezeték nélküli lebonyolítási protokoll)

WWW (World Wide Web) – WWW (világháló | web)

wyde (16-bit quantity) – wyde (16 bites mennyiség)

wyde difference – wyde különbség

wyde string – wyde sztring

WYSIWIS (What You See Is What I See) – WYSIWIS (azt látod, amit én is)

WYSIWITYS (What You See Is What I Think You See) – WYSIWITYS (azt látod, amit gondolok, hogy látsz)

WYSIWYG (What You See Is What You Get) – WYSIWYG (azt kapod, amit látsz) [egyfajta dokumentumszerkesztési mód]

WYSIWYN (What You See Is What You Need) – WYSIWYN (azt látod, amire szükséged van)

X

X kernel – X-kernel

X protocol – X-protokoll

X terminal – X-terminál

X window – X-ablak

X-axisX-tengely

XCON – XCON [számítógép konfiguráló szakértő rendszer]

Xerox Star – Xerox Star [első grafikus felhasználói felülettel rendelkező számítógép]

XML (Extensible Markup Language) – XML (bővíthető jelölő nyelv) [internetes nyelvi szabvány]

XML document – XML dokumentum

XML query – XML lekérdezés

XML query language – XML lekérdezőnyelv

XML rewrite – XML átírás

XML schema – XML séma

XNOR gate – ekvivalencia kapu

XOR (exclusive OR) – XOR (kizáró VAGY) [logikai művelet]

XOR gate – kizáró VAGY kapu

XOR operation – kizáró VAGY művelet

X-ray – röntgensugár | röntgen

X-ray image – röntgenkép

XUML (executable UML) – UML modellnézeteket forráskóddá alakító nyelvi megoldás

X-Windows – X-Windows [szabványos grafikus platform]

x-y coordinatesx-y koordináták

Y

Y2K – 2000. év problémája

YAC (Yeast Artificial Chromosome) – YAC (élesztő mesterséges kromoszóma)

yacc – yacc [szintaktikus elemző generátor]

Yankee auction – English-auction egy fajtája, ahol eltérő mennyiségekre lehet ajánlatot tenni

yaw angle – forduló szög | faroló szög

Y-axisY-tengely

Y-connector – Y-csatlakozó

Yeast Artificial Chromosome (YAC) – élesztő mesterséges kromoszóma (YAC)

yellow – sárga

Yellow Book standard – Sárga könyv szabvány [CD-ROM]

yellow pages – sárga oldalak [ágensszolgáltatások szervere]

yes-no query – igen-nem lekérdezés

Yet Another Compiler-Compiler – egy újabb fordító fordító

yoozability – usability alternatív alakja

yottabyte – yottabájt

you are here indicator – aktuális pozíció-jelző

Young tableau – Young-tábla

Yule distribution – Yule-eloszlás

YUV color system – YUV szín-koordinátarendszer [PaL]

Z

Zariski topology – Zariski-topológia

Z-axisZ-tengely

ZBT (Zero Bus Turnaround) – nulla buszfordulási idő | nulla irányváltási idő [írás-olvasás közötti váltás]

ZBT SSRAM – nulla irányváltási idejű szinkron SRaM

z-buffer – z-puffer

Z-buffer – Z-puffer | mélység puffer

Zech’s logarithm – Zech-logaritmus

zener diode – zéner dióda

zero – nulla

& leading zero – vezető nulla

& minus zero – negatív nulla

& order of magnitude of zero – nulla nagyságrendje

& polynomial zero – polinomiális nulla | nullpolinom

zero capacity queue – nulla kapacitású várakozási sor

zero crossing – nullátmenet

zero day attack – nulladik napi támadás | hivatalosan még nem publikált sebezhetőség elleni támadás

zero divisor – nulla osztó

zero level – nullszint

zero matrix – nullmátrix

zero of a polynomial – polinom gyöke | polinom nullhelye | polinom zérushelye

zero-address – nullcímes

zero-address instruction – nullcímes utasítás

zero-cycle branching – nullciklusú elágazás

zero-knowledge – nullaismeretű

zero-knowledge identification – nulla-ismeretű azonosítás

zero-knowledge interactive protocol (ZKIP) – nullaismeretű interaktív protokoll (ZKIP)

zero-knowledge proof – nullaismeretű bizonyítás

zero-knowledge protocol – nullaismeretű protokoll

zero-mean normalization – zéró-átlag normalizálás

zero-one principle (0-1 principle) – nulla-egy elv (0-1 elv)

zero-operand execution – operandus nélküli végrehajtás

zero-order logic – nulladrendű logika

zero-sum game – nullaösszegű játék

zeta function ς(z) – zeta-függvény ς(z)

zettabyte – zettabájt

zigzag – cikcakk

zigzag join – cikcakk-összekapcsolás

zig-zag sequence – cikk-cakk sorozat | cikk-cakk bejárási sorrend

Z-independent vectors – Z-független vektorok

zip – zip-tömörítés

Zipf distribution – Zipf-eloszlás

Zipfian distribution – Zipfian-eloszlás

Ziv-Lempel coding – Ziv-Lempel tömörítés

ZKIP (Zero-Knowledge Interactive Protocol) – nullaismeretű interaktív protokoll (ZKIP)

z-nomial coefficients z-nomiális együtthatók

z-nomial theorem z-nomiális tétel

zombie – befejeződött folyamat / kapcsolat, ami még élőnek látszik

zombie process (UNIX) – zombi folyamat (UNIX)

zone – zóna | sáv | mező

zone transfer – zóna átvitel

zoom – nagyít | nagyítás

zoom box – átméretező doboz | nagyító-kicsinyítő négyzet

zoom ratio – nagyítás foka

zooming – nagyítás | kicsinyítés

zooming user interface – méretezhető kezelőfelület

Zorn’s lemma – Zorn-lemma

z-score normalization – standard normalizálás

z-sorting – mélységrendezés

Z-test – Z-teszt | mélység puffer

Egyéb jelek

α (alpha) – α (alfa)

α-conversion – α-átalakítás | α-konverzió

β (beta) – β (béta)

β-reduction – β-redukció

γ (Euler’s constant) – γ (Euler-állandó)

γ (gamma) – γ (gamma)

Γ (Gamma) – Γ (Gamma)

δ (delta) – δ (delta)

Δ (Delta) – D (Delta)

δ−reduction – δ-redukció

ε (epsilon) – ε (epszilon)

ε-free – ε-mentes

ε−free grammar – ε-mentes nyelvtan

ε-free LL(1) grammar – ε-mentes LL(1) nyelvtan

ζ (zeta) – ζ (dzéta)

η (eta) – η (éta)

η -conversion – η-átalakítás | η-konverzió

θ (theta) – θ (théta)

Θ (Theta) – Θ (Théta)

ι (iota) – ι (ióta)

κ (kappa) – κ (kappa)

λ (lambda) – λ (lambda)

Λ (Lambda) – Λ (Lambda)

λ-abstraction – λ-absztrakció

λ-application – λ-alkalmazás

λ-calculus – λ-kalkulus

μ (mu) – μ (mü)

ν (nu) – ν (nü)

ξ (xi) – ξ (kszi)

Ξ (Xi) – Ξ (Kszi)

ο (o) – ο (o)

π (pi) – π (pi)

Π (Pi) – Π (Pi)

π(x) (prime count) – π(x) (prímszámok száma)

π-calculus – π-kalkulus

ρ (rho) – ρ (ró)

σ (sigma) – σ (szigma)

Σ (Sigma) – Σ (Szigma)

τ (tau) – τ (tau)

υ (upsilon) – υ (ipszilon)

φ (phi) – φ (fi)

φ(n) (totient function) – φ(n) Euler-függvény

Φ (golden ratio) – Φ (arany arány)

& logarithm of golden ratio – aranymetszési arány logaritmusa

Φ (Phi) – Φ (Fi)

χ (chi) – χ (khi)

χ2 (chi-square) – χ2 (khi-négyzet)

Ψ (psi) – Ψ (pszi)

ψ (Psi) – ψ (Pszi)

ω (omega) – ω (ómega)

Ω (Omega) – Ω (Ómega)

 1. Az angolszбsz alapъ, informatikбhoz kapcsolуdу bet?szavak szуtбra йs feloldбsaik, angolul йs magyarul (1)

  Документ
  Ma, az informatika (számítástechnika, adat-átviteltechnika, digitális fotótechnika, Internet tartalomipar,stb.) világában cikkeket, szakkönyvekett olvasva, előadásokatt hallgatva, de még mint egy beszélgetés résztvevője is, olyan mennyiségben
 2. Az angolszбsz alapъ, informatikбhoz kapcsolуdу bet?szavak szуtбra йs feloldбsaik, angolul йs magyarul (2)

  Документ
  Ma, az informatika (számítástechnika, adat-átviteltechnika, digitális fotótechnika, Internet tartalomipar,stb.) világában cikkeket, szakkönyvekett olvasva, előadásokatt hallgatva, de még mint egy beszélgetés résztvevője is, olyan mennyiségben
 3. A miskolci Egyetem Gépészmérnöki És informatikai karának

  Документ
  A tantárgy rövid tartalma: PC hardver alapfogalmak. A számítógép funkcionális rendszervázlata. A mikroprocesszor. A busz. Memória, tárak. Turing gép. Neumann elv.
 4. Elektronisk Dansk A. I. Meddelser 107 Nov 07

  Документ
  The 2006 Artificial Intelligence Dissertation Award sponsored by ECCAI has been awarded to:Kristian Kersting, Institute for Computer Science, Albert-Ludwigs University of Freiburg, Germany, for his thesis: "An Inductive Logic
 5. Szerkesztő-munkatársak

  Документ
  Benkő András (zenetörténet), Csákány Béla (jog, közgazdaság), Cseke Péter (mezőgazdaság), Fejér Miklós (tankönyvirodalom), Fodor Katalin (lélektan), Gaal György (irodalomtörténet), Gáspár Sándor (rádió), Jenei Dezső (műszaki irodalom),
 6. Elektronisk Dansk A. I. Meddelser 108 Feb 08

  Документ
  Dette nummer af EDAIM er foreloebigt sendte til den voksende antal DAIS medlemmer jeg har email adresse paa. Fortsat er der meget faa rettelser til medlemslisten fra jer .
 7. Arisztotelész

  Документ
  A fogyasztói magatartás vizsgálata a marketing szakembereinek egyik legfontosabb tevékenysége. Hiszen ha tudják, hogy mik a fogyasztók igényei, szükségletei, akkor hamarabb tudnak ezekre reagálni a megfelelő termék vagy szolgáltatás
 8. Elektronisk Dansk A. I. Meddelser 109 Maj 08

  Документ
  13.45 Patrik Doherty: Integrating AI and Unmanned Aerial Vehicle Technologies - A tsunami based emergency services scenario and the use of AI technologies
 9. Elektronisk Dansk A. I. Meddelser 112 Mar 09

  Документ
  At its recent recent General Assembly, on Friday October 31, the board of BNVKI-AIABN declared that the society intends to be a platform for AI research in Belgium, the Netherlands, and Luxembourg, in short the Benelux, and that it

Другие похожие документы..