Державні будівельні норми україни

ДБН А.2.3-1-

державні будівельні норми україни

Територіальна діяльність

у будівництві

Основні положення

ДБН А.2.3-1…..

(остаточна редакція)

Київ

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

2008

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО:

Дочірнє Підприємство

"Науково-дослідний та проектний інститут

"Донецький ПромбудНДІпроект"

державного акціонерного товариства

"Будівельна компанія "Укрбуд"

РОЗРОБНИКИ:

Симонович В.Є., дійсний член Академії будівництва України,

Дроздов Л.М., дійсний член Академії будівництва України,

Светницька Л.А., (науковий керівник),

Аверченко І.А., (відповідальний виконавець)

Слінкіна Н.О.

ЗА УЧАСТЮ:

Український державний головний науково-дослідний виробничий інститут інженерно-технічних і экологічних вишукувань УкрНДІІНТВ

(Соколов В.А., к.г.-м.н Стрижельчик Г.Г.).

Дочірнє Підприємство "Проектний інститут "Львівський Промбудпроект" державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" (Білів І.Ф., Данилейко Б.Й.)

Державне Підприємство "Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут морського транспорту "ЧорноморНДІпроект" (Нікулін С.Г., Мельников О.Д.)

Український державний науково-дослідний іпроектно-вишукувальний інститут "УкрНДІводоканалпроект"(д.т.н., проф. Оглобля О.І., Волошин М.Я., Чванова В.О.)

Базовий і територіальний проектно-вишукувальний інститут "КримГIIНТIЗ" (Ткаченко М.П., Варивода П.М.)

Закрите акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроект" (Грицай В.О., Демченко І.Т.)

Відкрите акціонерне товариство "Харьківський Водоканалпроект" (Чмельов Ю.О., Євтушенко Г.І.)

Українське головне орендне підприємство по інженерних та екологічних розвідуваннях для будівництва "Укрбудрозвідування" (Богданов В.І.)

Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут "НДІпроектреконструкція" (Онищук Г.І., Красовський Л. Т.)

Дочірнє підприємство "Проектний інститут "Київський Промбудпроект" державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" (Єфімчук В.В., Тваровський В.М., Ващенко Л.С.)

Дочірнє підприємство "Проектний інститут "Придніпровський Промбудпроект" державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" (Ратушний Г.В., Кипароидзе Г.Б., Гайдамака Б.Л., Коршунов А.С.)

Відкрите акціонерне товариство "УкрНДІінжпроект" (Михайлюк Д.В., Терехов М.В.)

Закрите акціонерне товариство проектний та науково-дослідний інститут "Харківський ПромбудНДІпроект" (Удовиченко О.С., Федак Г.Ф.)

ПРИЙНЯТО

ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказ Міністерства регіонального розвитку і будівництва України від ……… 2008 г. № …………..

НА ЗАМІНУ

ДБН А.2.3-1-99

ЗМІСТ

С.

1

Сфера застосування ……………………………………………………….

1

2

Терміни та визначення понять …………………………………………..

1

3

Загальні положення …………………………………………………………..

2

4

Види робіт та послуг при здійсненні територіальної діяльності ………

6

Загальні роботи та послуги ……………………………………………

6

Окремі (спеціалізовані) роботи та послуги за напрямами діяльності ……

8

У промисловому будівництві ………………………………………

8

У промисловому транспорті ………………………………………….

9

У водопостачанні, каналізації і звязаних з ними гідротехнічних спорудах …………………………………………………………………..

10

У газопостачанні та комунальному теплопостачанні …………….

12

В інженерних вишукуваннях ……………………………………….

12

При забудові підроблюваних територій …………………………..

13

З реконструкції, ремонту та експлуатації житлово-цивільних та комунальних обєктів …………………………………………………….

14

У морському транспорті ……………………………………………

15

При розміщенні і будівництві у підземних гірничих виробках обєктів народного господарства ………………………………………..

17

5

Права територіальної організації ……………………………………………….

19

6

Відповідальність територіальної організації ……………………………

20

7

Планування та фінансування територіальної діяльности ………………

20

Додаток А (обовязковий)

Перелік проектних та інженерно-вишукувальних організацій, на які покладається здійснення територіальної діяльності ……………………

22

Додаток Б (довідковий)

Перелік установ і організацій, яким надсилається на відгук проект нормативного документа ДБН А.2.3-1 "Територіальна діяльність у будівництві. Основні положення"

Державні будівельні норми україни

Територіальна діяльність у будівництві.

Основні положення.

ДБН А.2.3-1-….

Вводяться на заміну

ДБН А.2.3-1-99

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці норми поширюються на територіальну діяльність у промисловому будівництві, промисловому транспорті, водопостачанні, каналізації і звязаних з ними гідротехнічних спорудах, газопостачанні і комунальному теплопостачанні, в інженерних вишукуваннях, при забудові підроблюваних територій та інших територій із складними інженерно-геологічними умовами, розміщенні і будівництві обектів у підземних гірничих виробках, при реконструкції і ремонті житлово-цивільних та комунальних обектів, у морському транспорті.

Ці норми визначають призначення, засоби здійснення, види робіт і послуг, джерела фінансування територіальної діяльності, а також права та відповідальність територіальних організацій Міністерства регіонального розвитку та будівництва.

Вимоги цих норм є обовязковими для застосування центральними та місцевими органами виконавчої влади, державного нагляду і експертизи, місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, субєктами містобудівної діяльності, які здійснюють проектування і будівництво.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче наведені терміни, вжиті у цьому нормативному документі, та позначені ними поняття.

2.1 Територіальна діяльність

Складова частина державного регулювання у сфері містобудування, будівництва та архітектури з метою реалізації економічної, науково-технічної, екологічної і соціальної політики при будівництві та створення умов для погодження дій і інтересів субєктів містобудівної діяльності, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування та населення.

2.2 Територіальна організація

Визначена Міністерством регіонального розвитку та будівництва за погодженням з місцевими органами виконавчої влади проектна, проектно-вишукувальна чи інженерно-вишукувальна організація, що має досвід, базу даних, технічну базу та фахівців відповідної кваліфікації, яка здійснює передбачену цим нормативним документом територіальну діяльність на закріплених за нею територіях.

2.3 База даних

Довідковий матеріал, що характеризує стан території стосовно її забудови, інженерної та транспортної інфраструктури, містить відомості про наявність резервних територій, матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів, інженерно-геологічну та екологічну ситуацію.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Метою територіальної діяльності, як складової частини державного регулювання у сфері містобудування, будівництва та архітектури є створення умов дотримання правил містобудування, у здійсненні узгодженої системи будівництва та іншого використання територій, забезпечення правових і організаційних основ планування та взаємоузгоджених дій субєктів містобудування, поєднання державних і місцевих інтересів, а також інтересів громадян у вирішенні раціонального використання промислових территорій, формування повноцінного екологічно благополучного життєвого середовища, забезпечення безпеки і надійності обєктів при новому будівництві, реконструкції, перепрофілюванні і технічному переоснащенні підприємств, вирішення питань комплексного розвитку територій, інженерної і транспортної інфраструктури, збереження історико-культурної спадщини, а також забезпечення раціонального використання природних, матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів.

3.2 Територіальна діяльність здійснюється шляхом проведення комплексу прогнозних, аналітично-експертних, інженерно-вишукувальних і проектних робіт, довідково-інформаційних, консультативних послуг і передбачає:

 • проведення територіальної діяльності в узгодженні з діючим законодавством;

 • сприяння здійсненню Міністерством регіонального розвитку та будівництва, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади єдиної технічної політики щодо впровадження правових та організаційних основ планування, забудови та іншого використання території для забезпечення сталого розвитку населених пунктів;

 • співпрацю з відповідними управліннями, відділами та іншими уповноваженими підрозділами місцевих державних адміністрацій з питань, що виходять з даних норм;

 • участь у громадських слуханнях принципових питань щодо використання територій;

 • прогнозування профілю і масштабу розвитку господарського комплексу на основі аналізу техніко-економічних, соціальних, містобудівних, екологічних характеристик та інвестиційної привабливості територій;

 • визначення режиму раціонального використання земель та обгрунтування розміщення нових, розширення, реконструкції обєктів з додержаванням інтересів державних і місцевих органів влади, інтересів субєктів містобудівної діяльності та інвесторів;

 1. Державні будівельні норми україни (2)

  Документ
  – это база нормативно-правовых документов в области строительства, созданная ООО"Информационно-маркетинговый центр" (г.Киев)в соответствии с приказами Минстройархитектуры Украины № 29 от 15.
 2. державні будівельні норми україни Система містобудівної документації

  Документ
  РОЗРОБНИКИ: док. арх., проф. Ю.Білоконь – керівник розробки, док. арх., проф. І.Фомін, к.г.н. Ю.Палеха, к.т.н. Е.Шаповалов, д.г.н. Г.Підгрушний, А.Економов, В.
 3. Дер жавні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І споруд електрична кабельна система опалення дбн в 5-24-2003 Київ

  Документ
  Ці Норми поширюються на проектування та монтаж електричних кабельних систем опалення (далі - ЕКСО) з номінальною напругою до 1 В, нагрівальні елементи яких укладаються без­посередньо в будівельні конструкції як при новому будівництві,
 4. Державний комітет україни з будівництва та архітектури

  Документ
  ( Про затвердження Зміни N 1 додатково див. Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 339 від 23.07.2008 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 179 від 08.
 5. Державнi будiвельнi норми україни

  Документ
  наук Г.М.Єременко, Н.С.Полька); Головне санiтарно-епiдемiологiчне управлiння МОЗ України (Т.О.Цибенко); Український центр державного санепiднагляду МОЗ України (I.
 6. Будівельні матеріали профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій загальні технічні умови

  Документ
  1.1 Цей стандарт поширюється на профілі з непластифікованого полівінілхлориду (далі - ПВХ) для будівельних конструкцій (далі - профілі), призначені для виготовлення огороджувальних будівельних конструкцій (вікна, балконні двері, двері,
 7. Транспорту для міст україни дбн б. 1-2-95 Видання офіційне Державний комітет України у справах містобудування І архітектури (Держкоммістобудування України) Київ 1996

  Документ
  11.95р. N 9 і введені в дію з 01.04.9 р. Видавництво "Укрархбудінформ" ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ | Система містобудівної документації.
 8. Харитонов - НПК Цивільного кодексу України

  Кодекс
  Після набуття Україною незалежності в нашій державі було прийнято значну кількість нормативних актів, в тому числі кодексів, призначених регулювати різні види суспільних відносин.
 9. Міністерство освіти І науки України (167)

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0502 „Менеджмент” (спеціальність „Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). – Полтава.

Другие похожие документы..