European credit transfer system

А. Загальний опис інституту МТ

1. Координатор ЕСТS від інституту – кандидат технічних наук, доцент

Шиліна Олена Павлівна.

Адреса координатора: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, корпус 7, ауд. 7141, тел. (8-0432) 598-262

З координатором можна зв’язатись з 9.00 до 15.00 щоденно, крім вихідних.

2. Опис структури інституту МТ

 1. Дирекція ІнМТ – ауд. 1217, тел.(8-0432) 598-404, вн. тел.25-65. Адреса інституту: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, корпус 1, E-mail: inmt@fttmb.vstu.vinnica.ua

2. Факультет технології, автоматизації та комп'ютеризації машинобудування, корпус 1, ауд.1210, тел. (8-0432) 598-323. вн.тел. 23-23.

Декан факультету к.т.н., доц. Козлов Леонід Генадійович.

Заступник декана з виховної роботи – ст. викладач Семичаснова Наталя Степанівна. вн. тел. 23-84.

3. Факультет автомобілів та їх ремонту і відновлення корпус 1, ауд.1214, вн. тел. 26-31.

Декан факультету – д.т.н., професор Поляков Андрій Павлович.

Заступник декана з виховної роботи – ст. викладач Лєбєдєва Галина Олександрівна. вн. тел. 23-84.

.

4. Кафедра технології таавтоматизації машинобудування (ТАМ) –корпус 1, ауд.1102 тел. (8-0432) 598-391, вн. тел. 23-91.

Завідувач кафедри – д.т.н., професор Сивак Іван Онуфрійович, заступник завідувача – к.т.н., доц. Муляр Юрій Іванович, секретар – Бугор Тамара Федорівна.

5. Кафедраметалорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв (МРВтаОАВ) – корпус 1, ауд. 1212 , тел. (8-0432) 598-151, вн. тел. 25-23.

Завідувач кафедри – д.т..н. , професор Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович, заступник завідувача – к.т.н., доц. Обертюх Роман Романович,

секретар – Гураш Надія Сергіївна

6. Кафедратехнології підвищення зносостійкості (ТПЗ) - корпус 7, ауд. 7128, тел. (8-0432) 598-678, (8-0432) 598-192, вн. тел.26-78.

Завідувач кафедри – д.т.н., проф. Савуляк Валерій Іванович, заступник завідувача – к.т.н., доц. Шиліна Олена Павлівна, секретар – Марченко Юлія Сергіївна.

7. Кафедраавтомобілів та транспортного менеджменту (АТМ) – корпус 3, ауд. 3216, тел. (8-0432) 598-438, вн. тел. 24-38.

Завідувач кафедри – к.т.н., доц. Біліченко Віктор Вікторович, заступник завідувача – к.т.н., доц. Крещенецький Володимир Леонідович; секретар – Сонько Ніна Петрівна.

8. КафедраОпору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) – корпус 1, ауд. 1115, тел. (8-0432) 598-184, вн. тел.24-65.

Завідувач кафедри – д.т.н., проф. Огородніков Віталій Антонович, заступник завідувача – к.т.н., професор Федотов Валерій Олександрович, секретар – Штукатор Лідія Григорівна.

9. Кафедраприкладної математики (ПМ) – корпус 2, ауд. 2309, 2310 тел. (8-0432) 598-594, вн. тел. 25-91.

Завідувач кафедри – д.т.н., професор Михалевич Володимир Маркусович, заступник завідувача – к.п.н., доц. Хомюк Ірина Володимирівна, секретар – Пасєка Ірина Іванівна.

10. Локальний комп’ютерний центр новітніх навчальних та наукових технологій (ЛКЦНННТ) – корпус 1, ауд. 1209, 1209а, 1211. тел. (8-0432) 598-463, вн. тел. 24-63.

Начальник ЛКЦНННТ – Козлова Галина Сергіївна.

11. Науково-навчальний комп'ютерний центр мехатроніки „ВНТУ-ФЕСТО”( ННКЦ -ФЕСТО ) – корпус 7, тел. (8-0432) 598-696, вн. тел. 25-13.

Директор ННКЦ – ФЕСТО – к.т.н., проф. Бурєнніков Юрій Анатолійович.

12. Центр діагностики та ремонту автомобілів – корпус – 7

Директор центру – к.т.н., доцент Біліченко Віктор Вікторович.

13. Центр „Зварювання” – корпус 7, ауд. 7135, тел. (8-0432) 598-678.

Директор центру - д.т.н., професор Савуляк Валерій Іванович.

14. Факультет підвищення кваліфікації машинобудування та транспорту– корпус 7, ауд. 7135, тел. (8-0432) 598-678, (8-0432)598-262

Декан факультету - к.т.н., доцент Шиліна Олена Павлівна

В інституті навчається 903 студента, із них – 215 студента за заочною формою навчання. Навчальний процес забезпечують 65 викладачів.

Сформувалися актуальні наукові напрямки. Ефективність цієї діяльності забезпечує потужний потенціал науковців у складі 6 докторів і 35 кандидатів наук. На кафедрах інституту середній відсоток викладачів з науковими ступенями складає 73,8% (78% на ФТАКМ та 67,3% на ФАРВ).

В інституті сформувалися і активно функціонують провідні наукові школи докторів наук, професорів Огороднікова В.А. та Ісковича-Лотоцького Р.Д., в яких проводяться дослідження в напрямку розвитку феноменологічної теорії руйнування суцільних, пористих та композиційних матеріалів при великих пластичних деформаціях та теорії розрахунку і розробки вібраційних процесів та обладнання.

Формуються та набирають досвіду актуальні наукові напрямки з розробки моделей накопичення пошкоджень матеріалів (наук. кер. д.т.н., проф. Михалевич В.М.), розробки нових конструкційних матеріалів та технологій нанесення покриттів для підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин (д.т.н., проф. Савуляк В.І.), розвитку прикладної теорії деформуємості суцільних та пористих тіл при складному навантаженні й удосконалення на цій основі технологічних процесів обробки матеріалів тиском (д.т.н., проф. Сивак І.О.), моделювання та синтезу елементів гідросистем з підвищеними техніко-економічними показниками (к.т.н., проф. Бурєнніков Ю.А. і к.т.н., доц. Козлов Л.Г. ), організаційно-технічного розвитку виробничих систем транспорту (к.т.н., доц. Біліченко В.В., к.т.н., доц. Ребедайло В.М.). В останній час активно проводяться дослідження з ефективності пасажирських автомобільних перевезень (к.т.н., проф. Бурєнніков Ю.А., к.т.н., доц. Біліченко В.В.) та з діагностики надійності транспортних систем (д.т.н., проф. Поляков А.П.).

Згідно створеної у ВНТУ системи на кафедрах ІнМТ ведеться активна робота з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. За звітний період захищено 7 кандидатських дисертацій та 1 кандидатська дисертація здана у спецраду і прийнята до захисту. Над докторськими дисертаціями працюють к.т.н., доценти: Байло В.Г., Біліченко В.В., Грушко О.Г., Дерібо О.В., Кашканов А.А., Козлов Л.Г., Краєвський Т.Т., Обертюх Р.Р., Поліщук Л.К., Пурдік В.П., Севостьянов І.В., Хом’юк І.І., Хом’юк В.А., над кандидатськими дисертаціями – 26 здобувачів, з них 18 – навчається у аспірантурі ВНТУ.

Наукова діяльність колективу ІнМТ за звітний період знайшла відображення в опублікованих 11 монографіях та 187 (34 за участю студентів) наукових статтях, 30 навчальних посібниках і підручниках, 33 (4 за участю студентів) отриманих патентах на винаходи. Науковцями ІнМТ за активної участі аспірантів і магістрантів зроблено 107 доповідей на міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях (5 за участю студентів), тільки у науково-технічних конференціях ВНТУ за звітний період прийняло участь понад 190 студентів.

Організаційні питання з наукової роботи постійно розглядаються на вчених радах інституту та факультетів ФТАКМ і ФАРВ, обговорюються на засіданнях кафедр. На всіх кафедрах працюють наукові семінари. Усі кандидатські дисертації, що представляються до захисту за спеціальностями 05.03.05 - Процеси і машини обробки тиском та 05.02.02 – Машинознавство (Системи приводів), заслуховуються на об’єднаних наукових семінарах кафедр ФТАКМ і ФАРВ.

Науковці ІнМТ виконують великий обсяг науково-дослідних держбюджетних робіт, фінансування яких отримано на конкурсній основі (за 2005-2007 роки обсяг фінансування склав більше 530 тис.грн) та госпдоговірних робіт (за 2005-2007 роки обсяг фінансування склав 412,3 тис.грн). Найбільший внесок у госпдоговірному фінансуванні належить кафедрі АТМ – 398,3 тис.грн. (наукові керівники тем проф. Бурєнніков Ю.А., доц. Біліченко В.В.) Колектив кафедри займається оптимізацією пасажирських автомобільних перевезень в м.Вінниці. На кафедрі ТАМ виконується важлива госпдоговірна робота для Бородянського ВАТ "Борекс" зі створення крано-маніпуляторної установки з пропорційним гідроприводом (науковий керівник проф. Бурєнніков Ю.А., доц. Козлов Л.Г.). Кафедра ТПЗ вже декілька років плідно займається відновленням елементів ходової частини трамваїв Вінницького ТТУ (науковий керівник проф. Савуляк В.І.). Укладені і планується укласти госпдоговори у 2008 році з таким фінансуванням: каф. АТМ – 100 тис.грн., каф. ТАМ – 25 тис.грн., каф. МРВОАВ – 5 тис.грн., каф. ОМПМ - 5 тис.грн., каф. ПМ – 3,1 тис.грн.

Провідні науковці ІнМТ є членами експертних рад ВАК України (проф. Огородніков В.А.) та Міністерства освіти і науки України з "Машинобудування" ( проф. Іскович-Лотоцький Р.Д.) , спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій: проф. Іскович-Лотоцький Р.Д. (голова спецради), проф. Огородніков В.А. (заступник голови), проф. Сивак І.О., проф. Поляков А.П., проф. Михалевич В.М., проф. Савуляк В.І., проф. Бурєнніков Ю.А., доц. Обертюх Р.Р., доц. Дерібо О.В., доц. Севостьянов І.В. Працюють у редакційних колегіях провідних наукових фахових видань: « Вісник ВПІ» - професори Бурєнніков Ю.А., Іскович-Лотоцький Р.Д., Огородніков В.А., Михалевич В.М., Савуляк В.І., доц. Дерібо О.В. ( відп. секретар); «Физика и техника высоких давлений», «Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні» - проф. Огородніков В.А.; «Промислова гідравліка і пневматика», «Вібрації в техніці і технологіях» (заст. гол. редактора) - проф. Іскович-Лотоцький Р.Д.

В ІнМТ активно працюють у напрямку винахідницької діяльності на каф. МРВ та ОАВ (зав. каф. Іскович-Лотоцький Р.Д.), створені науково-дослідні лабораторії: вібраційних та віброударних машин (каф. МРВ та ОАВ), "Борекс-гідравліка" (каф. ТАМ), "Гідроагрегат" (каф. ТАМ), пластичних деформацій (каф. ОМПМ), дослідження пластичних пористих матеріалів в процесах обробки металів тиском (каф. ТАМ) та науково-навчальні центри: "Діагностика та ремонт автомобілів", мехатроніки "ВНТУ – ФЕСТО", зварювання. На базі центра мехатроніки "ВНТУ – ФЕСТО", працює постійно діючий всеукраїнський науково-технічний семінар.

Кафедри ІнМТ плідно співпрацюють з науковцями провідних науково-дослідних установ і ВНЗ України та зарубіжжя: НДІ Академії наук України - електрозварювання ім. Патона, проблем міцності, проблем матеріалознав-ства, надтвердих матеріалів; НТУУ "Київський політехнічний інститут", НТУ «Харківський політехнічний інститут", НУ "Львівська політехніка", МДТУ ім. М. Баумана, Московським автомеханічним інститутом, Познанською політехнікою, Яським технічним університетом та іншими.

У науковій роботі кафедр ІнМТ активну участь беруть студенти. Вони працюють на госпдоговірних і держбюджетних темах (з оплатою і без оплати), в наукових гуртках, виступають з доповідями на науково-технічних конференціях, публікують результати своїх досліджень в наукових журналах, подають заявки на винаходи та отримують патенти. За звітний період науковцями ІнМТ разом зі студентами було опубліковано 34 статті, подано 2 заявки та отримано 4 патенти на винаходи.

За результатами участі студентів ІнМТ у Всеукраїнських олімпіадах стали переможцями: з комп’ютерного моделювання студ. гр. 2ТМ-00 Лозинський Д. (кер. доц. Козлов Л.Г., 2005 р.), із зварювання студ. гр. ТВ-01 Заболотний С. (кер. проф. Савуляк В.І., 2006 р.), студ. гр. ТВ-02 Критюк О. та студ. гр. ТВ-03 Стратійчук І. (кер. проф. Савуляк В.І., 2007 р.), на міжнародному конкурсі по САПР в машинобудуванні студ. гр. 1ТМ-03 Нешик І. та Діденко Д. (кер. доц. Козлов Л.Г.).

3. Опис умов для навчання

Бібліотеку університету укомплектовано достатньою кількістю сучасних підручників, навчальних посібників та періодичних й нормативних видань із профілю підготовки фахівців. 4 комп’ютерних класа інституту МТ обладнано сучасними комп’ютерами. В інституті створено спеціалізовані лабораторії для проведення лабораторного практикуму з фахових дисциплін. На кафедрах інституту функціонують зали курсового та дипломного проектування.

4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів

Інститут готує бакалаврів з напрямів:

6.050502 «Інженерна механіка»;

6.050504 «Зварювання»;

6.070106 «Автомобільний транспорт»;

6.090200 «Інженерна механіка»;

6.092300 «Зварювання»;

фахівців зі спеціальностей:

7.090202 – Технологія машинобудування

7.090203 – Металорізальні верстати та системи

7.090258 – Автомобілі та автомобільне господарства

7.092303– Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій

магістрів за спеціальностями:

8.090202 – Технологія машинобудування

8.090203 – Металорізальні верстати та системи

8.090258 – Автомобілі та автомобільне господарства

8.092303– Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій

В інституті є денна та заочна форми навчання. Навчальний процес здійснюється як за держзамовленням, так і за контрактом. Ліцензована кількість місць для вступу до інституту зі спеціальностей складає:

Всього в т.ч за держзамовленням

7.090202 – 90 - 40

7.090203 – 30 -20

7.090258 - 75 -25

7.092303- 60 -15

Всього: 255 осіб 100 осіб

Підготовка фахівців в ІнМТ здійснюється за триступеневою системою: бакалавр (термін навчання - 4 роки), спеціаліст (термін навчання -
5 років), магістр (термін навчання – 5,5 років). На кафедрах на кожну ступінь розроблено освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) фахівця, освітньо-професійні програми (ОПП) спеціальності за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, які погоджено з науково-методичним центром вищої освіти Міністерства освіти і науки України, директором науково-методичного центру вищої освіти України, головами навчально-методичних комісій з окремих напрямів.

Підготовка фахівців здійснюється згідно з розробленими та узгодженими в установленому порядку навчальними планами; навчальними та робочими навчальними програмами дисциплін; індивідуальними планами викладачів.

 1. European credit transfer system (2)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 2. European credit transfer system (16)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 3. European credit transfer system (1)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 4. European credit transfer system (10)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 5. European credit transfer system (14)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 6. European credit transfer system (18)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 7. European credit transfer system (25)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 8. European credit transfer system (3)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 9. European credit transfer system (22)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 10. European credit transfer system (4)

  Документ
  Вінницький національний технічний університет заснований у 1960 р. як загальнотехнічний факультет Київського технологічного інституту харчової промисловості, який у 1964 р.

Другие похожие документы..