European credit transfer system

відділ магістратури;

 • відділ аспірантури і докторантури;

 • спеціалізовані ради;

 • комп’ютерний центр.

  2.3. Навчально-науковий Інститут міжнародних зв'язків, до складу якого входять:

  • відділ міжнародних зв’язків;

  • деканат по роботі з іноземними студентами;

  • кафедра мовознавства;

  • підготовче відділення для іноземців;

  • відділ координацій міжнародних програм;

  • комп’ютерний центр.

  2.4. Навчально-науковий Інститут довузівскої підготовки, до складу якого входять:

  • підготовче відділення для громадян України;

  • відділення кафедри прикладної математики;

  • відділення кафедри фізики;

  • підготовчі курси;

  • комп’ютерний центр;

  2.5. Навчально-науковий Інститут інтеграції навчання з виробництвом, до складу якого входять:

  • кафедра інтеграції навчання з виробництвом (подвійного підпорядкування);

  • інформаційно-аналітичний центр;

  • організаційний відділ;

  • факультет підвищення кваліфікації з сучасних комп’ютерних технологій;

  • факультет підвищення кваліфікації керівників організацій та підприємств;

  • факультет підвищення кваліфікації в галузі енергетики;

  • факультет перепідготовки економічних кадрів;

  • відділ цільової підготовки та працевлаштування студентів;

  • комп’ютерний центр;

  • відділ професійної підготовки;

  2.6. Науково-виробничий Інститут організаційного та методичного забезпечення навчання, до складу якого входять:

  • навчальний відділ;

  • навчально-методичний відділ;

  • науково-технічна бібліотека з комп’ютерним центром обслуговування абонентів;

  • інститутські методико-диспетчерські центри (подвійного підпорядкування);

  • наукова лабораторія організації та аналізу навчального процесу.

  3. До складу Університету також входять:

  3.1. Науково-дослідна частина;

  3.2. Науково-дослідний інститут проблем моделювання багатозв’язних систем;

  3.3. Центри: “Інженерна екологія”; “Аналого-цифрові системи”; “Мікрокомп’ютерні і медичні системи”; Регіональний центр Академії педагогічних наук України;

  3.4. Науково-дослідні лабораторії: “Борекс-Гідравліка”, “Гідроагрегат”; автоматизованих систем управління енергоресурсами; гендерних досліджень; математичного та імітаційного моделювання електричних мереж; нових інформаційних технологій; гідродинаміки; діагностування електронної апаратури; ефективних будівельних конструкцій; автоматизації наукових досліджень; відмовостійких інформаційно-обчислювальних і керуючих систем; екологічних досліджень та екологічного моніторингу; проблем вищої школи;

  3.5. Комп’ютерний інформаційно-видавничий центр “Універсум-Вінниця”;

  3.6. Підрозділи та служби університету:

  відділ кадрів, бухгалтерія, планово-фінансовий відділ, відділ забезпечення орендних платежів та комунальних послуг, канцелярія, архів, патентний відділ, редколегії наукових журналів, редакційно-видавничий відділ; редколегія часопису “Імпульс”, електротехнічна лабораторія, спеціалізована група з питань енергозбереження, перший відділ, другий відділ, копіювально-розмножувальна дільниця, відділ охорони праці та безпеки і життєдіяльності, штаб цивільної оборони, їдальня, стадіон “Олімпійський”, санаторій-профілакторій (подвійного підпорядкування), медичний пункт (подвійного підпорядкування).

  Санаторій-профілакторій та медпункт мають необхідну матеріально-технічну базу, укомплектовані медичним і обслуговуючим персоналом і проводять лікування та оздоровлення студентів і співробітників за безперервним графіком роботи.

  3.7. Підрозділи та служби адміністративно-господарської частини:

  відділ матеріально-технічного постачання та експлуатаційно-технічного обслуговування, господарський відділ, відділ головного енергетика, відділ головного механіка, студмістечко, відділ автотранспорту та механізації, відділ зв'язку з квазіелектронною автоматичною телефонною станцією, технічний відділ адміністративно-господарської частини, відділ поточного та капітального ремонтів, навчально-виробнича дільниця, пральня, бюро перепусток.

  Професорсько-викладацький склад

  Університет укомплектовано кваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який здатний забезпечити підготовку фахівців на рівні державних вимог. Підготовку спеціалістів в університеті забезпечують 47 кафедр та 28 їх філій на підприємствах та організаціях м. Вінниці та області. 37 кафедр очолюють доктори наук, професори, що становить 79%.

  Загальна чисельність професорсько-викладацького складу - 609 осіб, з них штатних, зайнятих на постійній основі та на засадах внутрішнього сумісництва 547 осіб, що складає 90%, а працюючих на засадах зовнішнього сумісництва 62 осіб (10%). В тому числі 57 докторів наук, професорів, що становить біля 10,4 %, 334 кандидатів наук, доцентів – 61 %. Середній вік педагогічно-викладацького складу складає 48 років.

  Наукові дослідження і науково-технічна діяльність

  Основні наукові напрями досліджень університету відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, визначеними в Законі України “Про приоритетні напрямки розвитку науки і техніки”, а саме:

  • фундаментальні дослідження в галузі фізики твердого тіла, фізики плазми, фізико-хімії;

  • розробка теоретичних основ створення нових речовин і матеріалів;

  • наукові основи створення перспективних інформаційних технологій, приладів комплексної автоматизації, систем зв’язку, ресурсозберігаючих технологій, медичних засобів;

  • наукові проблеми розбудови державності україни;

  • філософія прав людини, проблеми наукової раціональності та гендерної справедливості в сучасній філософії;

  • розробка наукових основ проблем наукового змісту освіти та методики навчання й виховання, проблем гуманізації та інтеграції у технічній освіті;

  • дослідження екологічного стану довкілля та встановлення закономірностей багатофакторних впливів та синергетичних ефектів в екологічних системах;

  • створення високоефективних автоматизованих систем управління й контролю енергоспоживання, систем діагностики високовольтного устаткування електроенергетичних мереж;

  • створення нових процесів та обладнання для віброударних технологій, розробка гідроапаратів та гідросистем із підвищеними техніко-економічними показниками;

  • розвиток феноменологічної теорії руйнування суцільних, пористих та композиційних матеріалів із великими пластичними деформаціями та удосконалення технології обробки матеріалів тиском;

  • розробка й упровадження ефективних будівельних конструкцій, нових будівельних матеріалів, елементів та технологій будівництва;

  • розробка пристроїв та систем інформаційно-вимірювальної техніки, радіоелектронної та біомедичної апаратури, комп’ютерної та оптоелектронної техніки;

  • розробка ефективних моделей управління регіональним економічним розвитком та сучасного підприємництва.

  У ВНТУ зосереджені визнані наукові школи, які створюють основний науковий потенціал університету, з напрямків:

  • - розробка математичних моделей процесів, що протікають в енергетичних та екологічних системах, інформаційно-вимірювальних систем та систем автоматичного та автоматизованого керування цими процесами (наук. кер. заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф., акад. АПНУ Мокін Б. І.);

  • теплообмін та гідродинаміка полікомпонентних поліфазних потоків і середовищ в елементах тепло- і біотехнологічного устаткування; аналіз та синтез тепло- і біотехнологічних систем (наук. кер. заслужений працівник народної освіти України, д.т.н., проф. Ткаченко С. Й.);

  • дослідження фізичних процесів у газових та напівпровідникових середовищах і розробка пристроїв мікроелектроніки на цій основі (наук. кер. д.т.н., проф. Осадчук В. С.);

  • автоматизація оптимального керування режимами електроенергетичних систем (наук. кер. д.т.н., проф. Лежнюк П. Д.);

  • оптико-електронні й інформаційно-енергетичні технології (наук. кер. заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор Кожем’яко В. П.);

  • феноменологічні критерії руйнування суцільних, пористих та композиційних матеріалів у межах великих пластичних деформацій та застосування їх у вирішення технологічних задач механіки (наук. кер. д.т.н., проф. Огородніков В.А.);

  • розробка методів та засобів математичного моделювання пристроїв і систем автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки (наук. кер. д.т.н., проф. Квєтний Р. Н.);

  • негатроніка (наук. кер. д.т.н., проф. Філинюк М. А.);

  • створення теорії, математичних моделей і методів синтезу складних систем контролю, діагностики й управління в промисловості, аерокосмічній і оборонній сферах (наук. кер. заслужений діяч науки УРСР, д.т.н., проф. Кузьмін І. В.);

  • формування ефективної моделі управління сучасним підприємством за умов поглиблення ринкових відносин (наук. кер. д.е.н., проф. Мороз О. В.);

  • інформаційно-вимірювальні системи в енергозберігаючих технологіях із застосуванням електромеханічних перетворювачів (наук. кер. д.т.н., проф. Поджаренко В. О.).

  • теорія розрахунку і розробка вібраційних і віброударних процесів і машин (наук. кер. д. т. н., проф. Іскович-Лотоцький Р. Д.).

  Д. Процедура допуску до навчання

  Для в’їзду в Україну на навчання у період з 15 серпня до 15 листопада підставою для оформлення в’їзної візи з метою навчання є оригінал запрошення від вищого навчального закладу, в інші терміни – оригінал відповідного запрошення та клопотання Міністерства освіти і науки про навчання візової підтримки.

  У ВНТУ функціонує підготовче відділення, яке здійснює довузівську підготовку іноземних громадян для отримання освіти у вищих навчальних закладах України.

  Нині в університеті навчаються за контрактом іноземні громадяни з 19 країн. З 2000 року Інститут міжнародних зв’язків здійснює прийом до ВНТУ іноземних громадян на заочну форму навчання з російською та англійською мовами викладання.

  З метою надання студентам ВНТУ можливостей навчання в закордонних університетах, за підтримки головного представництва в нових незалежних державах Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), в 2000 році при Інституті міжнародних зв’язків ВНТУ створений консультаційний центр “Навчання за кордоном”.

  На підготовче відділення реєстрація здійснюється до 15 листопада.

  Під час навчання на підготовчому відділені вивчають наступні дисципліни: українська (російська ) мова, математика, фізика, хімія, креслення, країнознавство, основи інформатики і обчислювальної техніки.

  По закінченню підготовчого відділення та атестації отримують свідоцтво на бланку визначеного зразка.

  Іноземні студенти, що бажають поступати на перший курс університету, повинні мати відповідні завірені документи про закінчення підготовчого відділення в інших університетах.

  1. European credit transfer system (2)

   Документ
   Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
  2. European credit transfer system (16)

   Документ
   Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
  3. European credit transfer system (1)

   Документ
   Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
  4. European credit transfer system (10)

   Документ
   Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
  5. European credit transfer system (14)

   Документ
   Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
  6. European credit transfer system (18)

   Документ
   Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
  7. European credit transfer system (25)

   Документ
   Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
  8. European credit transfer system (3)

   Документ
   Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
  9. European credit transfer system (22)

   Документ
   Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
  10. European credit transfer system (4)

   Документ
   Вінницький національний технічний університет заснований у 1960 р. як загальнотехнічний факультет Київського технологічного інституту харчової промисловості, який у 1964 р.

  Другие похожие документы..