Робоча навчальна програма на 2010-2011 навчальний рік Адміністративно-процесуальне право

Міністерство освіти і науки України

Миколаївський Навчальний центр

Націоанльного університету

одеська юридична академія”

Кафедра кримінально-правових дисциплін

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор_________П.М. Шапірко

“­­__”­­­___________2010 р.

Робоча навчальна програма

на 2010-2011 навчальний рік

Адміністративно-процесуальне право

Для спеціальності 6.030401 “Право”

Заочна форма навчання

Прокурорсько-слідча спеціалізація

Цивільно-правова спеціалізація

Розробила: викладач Каплій О.В.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

Протокол № 8 від «2» вересня 2010 р.

Миколаїв - 2010

1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ

Заочна форма навчання

Форма навчання

Спеціалізація

Курс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Залік

Заочна форма навчання

Прокурорсько-слідча спеціалізація

Цивільно-правова спеціалізація

3

5

2

2

6

8

3

6

8

4

12

*

86

98

*

4

7

10

6

16

94

110

*

ВСЬОГО

3,4

5,6,7

20

10

30

*

186

216

*

*

 1. Загальні положення

Вивчення питань пов’язаних з адміністративним процесом є складовою частиною спеціальної підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі права. Треба зазначити, що адміністративно-процесуальне право є відносно молодою юридичною підгалуззю, котра переживає зараз своє становлення в якості самостійної галузі права. Невід’ємною ознакою сучасного адміністративно-процесуального права є надзвичайна суперечливість її понятійно-категоріального апарату. Зараз в Україні відбувається процес становлення адміністративної юстиції, що надає адміністративному процесу нового змісту: адміністративний процес пов’язується з функціонуванням адміністративної юстиції. На сьогоднішній день саме форма здійснення правосуддя адміністративним судами на законодавчому рівні пов’язується з адміністративним процесом. Такий стан речей спричиняє низку нових проблем, зокрема проблему теоретичного обґрунтування правової регламентації адміністративної правотворчості та правозастосування органами, що уповноважені державою на здійснення публічно-управлінських функцій.

Враховуючи вищезазначене можна стверджувати, що курс «Адміністративно-процесуального права» має складатись з двох частин: адміністративно-процедурного права та адміністративно-процесуального (судового) права. Під адміністративними процедурами розуміється правовий порядок діяльності органів публічного управління, а під адміністративним процесом – сукупність взаємопов’язаних правових форм діяльності адміністративного суду та інших суб’єктів щодо здійснення правосуддя в адміністративних справах, врегульованих адміністративно-процесуальними нормами.

Метою вивчення є сформулювати у студентів цілісне уявлення щодо сучасного стану правового регулювання адміністративних процедур та напрямків його вдосконалення; вивчення чинного судового адміністративно-процесуального законодавства України, поняття та принципів судового адміністративного процесу, дискусійних питань теорії та практики адміністративного судочинства, його правової природи, організації адміністративних судів, що сприятиме оптимізації правотворчого та правозастосовного процесів у цій сфері. Вивчення даного курсу дозволить студентам набути систематичних теоретичних та прикладних знань, які будуть використовуватись на практиці.

При вивченні курсу студентами мають бути засвоєні поняття адміністративної процедури та адміністративного процесу, їх співвідношення, поняття адміністративно-процедурного права, система та джерела адміністративно-процедурного права, класифікація адміністративних процедур, особливості окремих видів зазначених процедур (нормотворчих, правозастосовних, зокрема, процедур з надання адміністративних послуг, заохочувальних адміністративних процедур та ін.), принципи адміністративних процедур;поняття адміністративного судочинства, адміністративної юстиції, місця адміністративного судочинства в адміністративному процесі. Студенти мають набути фундаментальних знань щодо принципів та стадій адміністративного судочинства; системи та структури адміністративних судів як суб’єктів адміністративного судочинства; доказів і доказування в адміністративному судочинстві; судових строків і витрат; розгляду адміністративного спору по першій інстанції, перегляду судових рішень; процесуальних питань щодо виконання рішень; заходів процесуального примусу.

Програма курсу спрямована на підготовку студентів за спеціальністю 7.060101 «Правознавство» і вивчається на протязі V, VI семестрів 3 курсу денної форми навчання, а також за спеціальністю 6.060100 «Правознавство» і вивчається на протязі V, VІ семестрів студентами 3 курсу і VІІ семестру студентами 4 курсу заочної форми навчання. Передбачені наступні форми контролю: для студентів 3 курсу денної форми навчання V семестр – залік, VІ семестр – екзамен; для студентів заочної форми навчання VІ семестр (3 курс) – залік, VІІ семестр (4 курс) – екзамен.

 1. Тематичний план дисципліни

Назва теми

Заочна форма навчання спеціальність 6.030401

Заочна форма навчання спеціальність 6.030401

ІІІ курс

IV курс

Лекції

Сем. заняття

Сам. робота

Лекції

Сем. заняття

Сам. робота

1.

Поняття та загальна характеристика адміністративних процедур

2

2

6

2.

Предмет, система та джерела адміністративно-процедурного права. Суб’єкти адміністративних процедур.

2

2

6

3.

Види та структура адміністративних процедур

2

12

4.

Докази та доказування в адміністративних процедурах

6

5.

Правотворчі (нормотворчі адміністративні процедури

6

6.

Адміністративні процедури з надання адміністративних послуг

2

7

7.

Контрольно-наглядові адміністративні процедури

2

7

8.

Заохочувальні адміністративні процедури. Адміністративні процедури внутрішньо- організаційної діяльності органів публічного управління

12

9.

Провадження щодо розгляду звернень громадян

6

10.

Провадження у справах про адміністративні проступки

6

11.

Провадження у справах про дисциплінарні проступки

6

12.

Адміністративна процедура виконавчого провадження

6

13.

Теоретичні питання адміністративно-процесуального права та адміністративного судочинства

2

2

2

14.

Система та структура адміністративних судів України

6

15.

Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ

2

2

2

16.

Учасники адміністративного судочинства

2

4

17.

Процес доказування в адміністративному судовому процесі. Докази в адміністративному судочинстві

2

10

18.

Строки та судові витрати в адміністративному судочинстві

8

19.

Судові виклики і повідомлення. Фіксування адміністративного судового процесу

4

20.

Провадження в адміністративному суді першої інстанції

2

2

4

21.

Акти адміністративного судочинства

6

22.

Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ

6

23.

Апеляційне провадження

6

24.

Касаційне провадження

6

25.

Провадження за винятковими обставинами

6

26.

Провадження за нововиявленими обставинами

6

27.

Процесуальні питання щодо виконання рішень в адміністративних справах

6

28.

Заходи процесуального примусу, що застосовуються в адміністративному судовому процесі

6

29.

Зарубіжний досвід адміністративної юстиції

6

Всього:

10

4

92

10

6

94

 1. Робоча навчальна програма на 2010 2011 навчальний рік

  Документ
  При вивченні курсу адміністративного права особливе місце займають питання, пов’язані з відповідальністю за вчинення адміністративних проступків. Зважаючи на те, що адміністративна відповідальність є важливим інструментом державного
 2. Робоча навчальна програма на 2010-2011 навчальний рік Адміністративне право України

  Документ
  В умовах динамічного розвитку суспільних відносин в Україні вагомою є потреба правового супроводу соціальних, економічних та політичних реформ. В цьому аспекті вихідними є принципи вітчизняної системи права сформовані Президентом України В.
 3. Робоча навчальна програма на 2010-2011 навчальний рік Вечірня форма навчання

  Документ
  Теорія держави і права – складна наука світоглядного й методологічного характеру. Вона є ввідною дисципліною, з чого взагалі починається підготовка юристів.
 4. Робоча навчальна програма на 2010-2011 навчальний рік Судові та правоохоронні

  Документ
  Навчальна дисципліна “Судові та правоохоронні органи України” є однією з небагатьох юридичних дисциплін, що вивчаються студентами на першому курсі вищого навчального закладу.
 5. Робоча навчальна програма на 2010-2011 навчальний рік Організація державної служби в Україні

  Документ
  Аксіомою державотворення є обов’язковість формування кадрового складу державного апарату професійно підготовленими фахівцями, які відповідають цілям, завданням і функціям держави.
 6. Робоча навчальна програма на 2010-2011 навчальний рік кримінально-виконавче право

  Документ
  Конституція України проголосила права людини найвищою соціальною цінністю, а їх гарантії – головним обов’язком держави. Ці конституційні положення повною мірою стосуються кримінально-виконавчої системи щодо забезпечення проголошених
 7. Робоча навчальна програма на 2010-2011 навчальний рік Теорія держави І права для спеціальності 030401, Право

  Документ
  Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
 8. Робоча навчальна програма на 2010-2011 навчальний рік митне право України (1)

  Документ
  Актуальність. Термін «Митне право» має декілька тлумачень в залежності від того, яка ціль поставлена для розв’язання її питань. Тому «Митне право» можна розуміти у якості: галузі законодавства, митно-правової науки та начальної дисципліни.
 9. Робоча навчальна програма на 2010-2011 навчальний рік митне право України (2)

  Документ
  Митно-правова наука – це самостійна галузь правової науки України, яка вивчає місце митної політики в забезпеченні національної безпеки, чинники, що впливають на її формування, стан чинного митного законодавства України та його співвідношення

Другие похожие документы..