Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Географічний факультет

European Credit Transfer System

ECTS - Інформаційний пакет

2010/2011

Напрям підготовки 0306 Менеджмент

Чернівці – 2010

Зміст

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Структура та організація факультету

Адреса

Контактні телефони

Деканат

Кафедри

Кафедра географії та менеджменту туризму

Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування

Кафедра географії України та регіоналістики

Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики

Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті

I курс

ІІ курс

ІІІ курс

IV курс

V курс

Координатор від факультету та його заступники

Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

Умови для навчання

Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті

СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА

Напряму підготовки 6.030601, 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій»

бакалавр з економіки, менеджер-економіст, магістр з менеджменту

Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій природоохоронної діяльності, керівників природоохоронних підрозділів підприємств виробничої сфери, керівників природоохоронних інспекцій, економістів невиробничої сфери; керівників туристичного підприємства, керівників готельного господарства, директорів оздоровчого, спортивного, туристського комплексів, керівників туристичних груп, керівників туристичних агентств тощо. Фахівець повинен мати ґрунтовні економічні знання, добре орієнтуватися у вищеназваних галузях, тому програма підготовки включає наступні блоки: нормативно-гуманітарні дисципліни, фундаментальні економічні дисципліни, професійно-орієнтовані дисципліни. Значна кількість годин відведена на практику.

СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Спеціалізація «Менеджмент природоохоронної діяльності»

Назва дисципліни

Шифр дисципл.

О/В

Години

Кредити

Ступінь бакалавра 1 курс, 1 семестр

Історія України

ГУ.11

0

81

2,5

Іноземна мова(за проф. спрямув.)

ГУ.8

0

79

2,5

Вища математика

П3 1.1

0

108

3

Інформатика і комп’ютерна техніка

П3 7.1

0

142

5

Основи охорони праці

ПП 13

0

54

1,5

Основи екології та економіка природокористування

С5.1

В

270

7,5

РПС

С5.5

В

162

4,5

Фізичне виховання

ГУ9

0

36

1

1 курс, 2 семестр

Культурологія

ГУ.2

0

54

1,5

Українська мова (за проф. спрямув.)

ГУ.10

0

54

1,5

Іноземна мова(за проф. спрямув.)

ГУ.8

0

65

1,5

Фізичне виховання

ГУ9

0

38

1

Математичне програмування

ПЗ 1.2

0

54

1,5

Теорія ймовірності та математична статистика

ПЗ 1.3

0

108

3

Основи економічної теорії

ПЗ 4.1

0

108

3

Інформатика і комп’ютерна техніка

П3 7.1

0

130

3,5

Концепції сучасного природокористування

С5.2

В

81

2,5

Географія природокористування

С5.3

В

81

2,5

Природно-ресурсні кадастри

С5.8

В

108

3

Навчальна економічна практика

162

5,5

2 курс, 3 семестр

Іноземна мова

Г1.11

О

66

2,0

Фізичне виховання

Г1.12

О

36

1

Філософія

Г1.3

О

108

3

Мікроекономіка

Ф2.12

О

162

5,5

Загальна теорія статистики

Ф2.51

О

108

3

Міжнародна економіка

Ф2.10

О

108

3

Історія економічних вчень

Ф2.14

О

135

4

Організація природоохоронної діяльності

В4.3

В

216

6

2 курс, 4 семестр

Іноземна мова

Г1.11

О

69

2,0

Фізичне виховання

Г1.12

О

38

1

Правознавство

Г1.5

О

81

3

Макроекономіка

Ф2.13

О

162

4,5

Економічна статистика

Ф2.52

О

108

3

Теорія бухгалтерського обліку

Ф2.53

О

108

3

Економіка підприємств

Ф2.8

О

108

3

Екологічні основи природокористування

П3.9

В

108

3

Розміщення продуктивних сил

П3.10

В

108

3

Навчальна економічна практика

162

5,5

3 курс, 5 семестр

Релігієзнавство

Г1.4

О

54

1,5

Психологія

Г1.6

О

54

1,5

Фізичне виховання

Г1.12

О

36

1

Теорія фінансів

Ф2.61

О

81

3

Теорія грошей

Ф2.62

О

81

3

Інвестування

Ф2.7

О

81

3

Теоретичні основи маркетингу

Ф2.9

О

108

3

Основи менеджменту

П3.11

В

135

4

Історія економіки України

С5.4

В

135

4

Картографія та картокреслення

С5.5

В

135

4

3 курс, 6 семестр

Фізичне виховання

Г1.12

О

36

1

Економетрія

Ф2.3

О

81

2,5

Теорія економічного аналізу

Ф2.54

О

108

3

Теорія кредиту

Ф2.63

О

81

2,5

Страхування

Ф2.64

О

81

2,5

Геоінформаційні технології в менеджменті

П3.2

В

108

3

Інноваційна діяльність в галузі природоохоронної діяльності

П3.4

В

108

3

Економіка природокористування

П3.7

В

108

3

Географія ПРП України

С5.2

В

270

7,5

Виробнича практика

162

5,5

4 курс, 7 семестр

Політологія

Г1.8

О

108

3

Фінанси підприємств

Ф2.65

О

81

2,5

Управління персоналом

П3.12

О

108

3

Ресурсний менеджмент

П3.5

О

108

3

Менеджмент природоохоронної діяльності

П3.6

О

108

3

Економічна і соціальна екологія

В5.6

В

216

6

Лісова таксація

В4.6

В

162

4,5

Техніка і технологія галузі

В4.5

В

243

6

4 курс, 8 семестр

Соціологія

Г1.7

О

54

1,5

Безпека життєдіяльності

Г1.9

О

54

1,5

Господарське право

Ф2.11

О

81

2.5

Стратегічне планування та управління

П3.13

О

108

3

Основи біотехнології

П3.8

О

108

3

Планування природоохоронної діяльності підприємств

П3.3

О

81

2,5

Ресурсний менеджмент

П3.5

О

108

3

Менеджмент природоохоронної діяльності

П3.6

О

108

3

Системний аналіз природоохоронної діяльності

С5.3

В

135

3,5

Основи охорони праці

С5.7

В

27

0,75

Виробнича практика

162

5,5

Ступінь спеціаліста 5 курс, 9 семестр

Психологія управління

огу1

О

81

3

Стратегічний менеджмент

опп 1

О

81

3

Інвестиційний менеджмент

опп 2

О

81

3

Інноваційний менеджмент

опп 3

О

81

3

Менеджмент організацій

опп 4

О

108

3

Цивільна оборона

ВНЗ

В

54

2

Історія економічної думки в Україні

ВНЗ11

В

108

3

Природно-ресурсний контроль і моніторинг

ВНЗ12

В

135

5

Геоінформаційні системи у природоохоронному менеджменті

ВНЗ14

В

108

3

5 курс, 10 семестр

Конфліктологія

ОПП2

О

54

1,5

АРМ менеджжера

ОПП5

О

72

2

Корпоративне управління

ОПП6

О

81

2,5

Інтелектуальна власність

ВНЗ1

В

36

1

Оцінка ПРП

ВНЗ13

В

108

3,0

Система місцевого природно-ресурсного управління

ВНЗ15

В

108

3,0

Регіональна політика сталого розвитку в Україні

ВНЗ16

В

108

3,0

Дипломна робота

10

Ступінь магістра 5 курс, 9 семестр

Психологія управління

ОПП1

О

81

2,5

Стратегічний менеджмент

ОПП1

О

81

2,5

Інвестиційний менеджмент

ОПП2

О

81

2,5

Інноваційний менеджмент

ОПП3

О

81

2,5

Менеджмент організацій

ОПП4

О

108

3,0

Методика викладання у ВШ та Болонський процес

МОПП7

О

108

3

Методологія та організація наукових досліджень

МОПП8

О

54

1,5

Цивільна оборона

ВНЗ

В

54

1,5

Педагогіка та психологія ВШ

ВНЗ11

В

108

3

Менеджмент екологічних коридорів

ВС15

В

162

5,5

5 курс, 10 семестр

Конфліктологія

ОПП2

О

54

1,5

Основи управлінського консультування

ОПП5

О

54

1,5

Корпоративне управління

ОПП6

О

81

2,5

Інтелектуальна власність

ВНЗ1

В

36

1

Механізм та інструменти стимулювання природоохоронної діяльності

ВНЗ12

В

81

2,5

Менеджмент організацій природоохоронної діяльності

ВНЗ13

В

81

2,5

Регіональна політика сталого розвитку в Україні

ВС14

В

54

1,5

Природно-ресурсне районування та прогнозування розвитку регіону

ВС16

В

54

1,5

Асистентська практика

6

Магістерська робота із захистом в ДЕК

10

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (3)

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті 8 I курс 8 ІІ курс 9 ІІІ курс 9 IV курс
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (9)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 4. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (10)

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті 8 I курс 8 ІІ курс 9 ІІІ курс 9 IV курс
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 6. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (7)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 7. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (8)

  Документ
  Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій
 8. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (5)

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,
 9. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (6)

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,

Другие похожие документы..