European credit transfer system

ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ

кафедри ___радіотехніки___

(спеціальність “Радіотехніка”)

п/п

Прізвище, ініціали

Науковий ступінь, посада

1

2

3

Осадчук О.В.

д.т.н., професор

Кофанов В.Л.

к.т.н., професор

Чернига В.В.

к.т.н., доцент

Рудик В.Д.

к.т.н., доцент

Дрючин О.О.

к.т.н., доцент

Марущак В.Ю.

к.т.н., доцент

Божко А.П.

к.т.н., доцент

Воловик Ю.М.

к.т.н., доцент

Гаврілов Д.В.

к.т.н., доцент

Крушевський Ю.В.

к.т.н., доцент

Семенов А.О.

к.т.н., ст. викладач

Шутило М.А.

ст. викладач

Гурський А.П.

асистент

Коваль К.О.

асистент

Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу здійснюється на радіотехнічних підприємствах Вінниці, у тому числі ВОРТПЦ, а також на постійно діючому семінарі підвищення педагогічної майстерності та курсах комп’ютерної підготовки при ВНТУ. Результати стажування впроваджуються в навчальному процесі, включаючи постановку лабораторних робіт, написання навчально-методичної літератури. За останні 7 років пройшли підвищення кваліфікації всі викладачі.

Кафедра ефективно працює в науковому плані. Ведеться підготовка магістрів, аспірантів, докторантів.

На кафедрі радіотехніки проводиться науково-дослідна робота за напрямками:

 • “Дослідження і розробка радіовимірювальних мікроелектронних перетворювачів температури, тиску, оптичного випромінювання, магнітного поля, вологості і газу на основі транзисторних структур з від’ємним опором”, “Дослідження фізичних явищ в напівпровідникових приладах” (д.т.н., професор Осадчук О.В.).

 • “Фазові радіотехнічні пристрої та системи” (к.т.н., професор Кофанов В.Л.)

 • “Методи автоматизації вимірювань характеристик радіоелектронних пристроїв та систем радіозв’язку” (к.т.н., доцент Рудик В.Д., к.т.н., доцент Дрючин О.О.)

 • “Дослідження методів НВЧ технологій у виробництві продуктів харчування” (к.т.н., доцент Крушевський Ю.В.)

 • “Дослідження пристроїв електроніки твердого тіла та методів метрологічної атестації їх характеристик” (к.т.н., доцент Божко А.П.).

 • “Пристрої надвисокої частоти і антени, задачі електромагнітної сумісності радіотехнічних пристроїв” (к.т.н., доцент Чернига В.В., к.т.н., доцент Крушевський Ю.В.)

 • “Розробка і дослідження широкодіапазонної генераторної апаратури з покращеними технічними і експлуатаційними характеристиками на основі транзисторних структур з від’ємним опором” (к.т.н., ст. викл. Семенов А.О.).

Протягом останніх 10 років науковцями кафедри виконували такі держбюджетні тематики:

 • 32-Д-178 "Розробка теоретичних та експериментальних основ для створення національного еталону малих довжин". Науковий керівник - д.т.н., проф. Суп'ян В.Я., відповідальний виконавець - к.т.н., доц. Горбатюк С.М. (1997- 1998 р.р.).

 • 32-Д-205 "Розробка методів розрахунку електричних та електромеханічних кіл зі змінними параметрами в метрологічних вимірювальних системах контролю механічних і електромагнітних властивостей матеріалів". Наукові керівники - д.т.н., проф. Суп'ян В.Я., д.т.н., проф. Кичак В.М., відповідальний виконавець - к.т.н., доц. Рудик А.В. (1999 – 2001 р.р.).

 • 32- Д-260 "Розробка основ теорії фазових і частотних методів вимі­рювання та контролю параметрів радіотехнічних і телекомунікаційних мереж та систем". Наукові керівники - д.т.н., проф. Гуцало О.Г., д.т.н., проф. Кичак В.М., відповідальний виконавець - к.т.н., доц. Рудик А.В. (2002 – 2004 р.р.).

 • 43-Д-198 “Розробка математичних моделей оптоелектронних НВЧ елементів на основі арсенід-галієвих транзисторів і засобів цифрової обробки високочастотних сигналів”. Науковий керівник – д.т.н., проф. Осадчук В.С., відповідальний виконавець д.т.н., проф. Осадчук О.В. (1999-2001 р.р.).

 • 43-Д-261 “Розробка математичних моделей мікроелектронних частотних перетворювачів на основі реактивних властивостей напівпровідникових приладів з від’ємним опором”. Науковий керівник – д.т.н., проф. Осадчук В.С., відповідальний виконавець д.т.н., проф. Осадчук О.В. (2002-2004 р.р.).

 • 32-Д-274 “Математичне моделювання генераторів електричних коливань з широкосмуговою перебудовою частоти генерації на основі транзисторних структур з від'ємним опором”. Науковий керівник – д.т.н., проф. Осадчук О.В., відповідальний виконавець – к.т.н., ст. викл. Семенов А.О. (2005-2007).

3.2. Матеріально-технічне забезпечення

3.2.1. Інформація про наявність матеріально-технічної бази для проведення освітньої діяльності

Матеріально-технічна база університету, якою користуються студенти, відповідає вимогам вищого навчального закладу і забезпечує проведення усіх видів навчальних занять за спеціальністю та науково-дослідну роботу студентів напряму “Радіотехніка”.

Бібліотека університету укомплектована достатньою кількістю сучасних підручників, навчальних посібників та періодичних й нормативних видань з профілю підготовки бакалаврів за напрямом “Радіотехніка”.

Кафедра радіотехніки займає приміщення, що включає аудиторії розташовані на третьому і четвертому поверхах першого корпусу. Матеріально-технічна база кафедри включає обладнання, прилади і матеріали, які використовуються для забезпечення навчального процесу та проведення наукових робіт, як викладачами кафедри так і студентами факультету.

Навчально-лабораторна база кафедри складається з приміщень для проведення лекційних, практичних та лабораторних занять, лабораторної вимірювальної апаратури стендової апаратури та апаратури переданої для навчального процесу сторонніми організаціями (таблиця 3.3).

Матеріально-технічна база кафедри для проведення освітньої діяльності складається з навчально-лабораторного обладнання яким оснащено 5 навчальних лабораторій та комп’ютерний клас (8 сучасник комп’ютерів), які забезпечені ліцензованими програмними продуктами та мають вихід на Інтернет.

Загальна площа приміщень кафедри становить 656 м2, у т.ч. площа навчально-лабораторних приміщень – 544 м2 .

Лабораторії кафедри оснащені необхідною радіовимірювальною апаратурою. Крім стандартного використовується таке спеціалізоване обладнання:

 • лабораторія радіопередавальних пристроїв та телебачення – лаб. стендів – 8, телевізійний стенд С1460, лаб. макетів – 28;

 • лабораторія основ радіоелектроніки та звукотехніки – лаб. стендів – 8, лаб. макетів – 20;

 • лабораторія електродинаміки та пристроїв НВЧ – лаб. макетів – 27;

 • лабораторія основ теорії кіл та волоконно-оптичних систем – лаб. стендів – 8, лаб. макетів – 32;

 • лабораторія підсилювальних та радіоприймальних пристроїв – лаб. стендів – 10, лаб. макетів – 32;

 • лабораторія цифрових пристроїв та мікропроцесорів – лаб. стендів – 15, лаб. макетів – 43.

Таблиця 3.3. - Матеріально-технічна база кафедри

№ п/п

Показники

Значення показників

1.

Навчальна площа на одного студента денної форми навчання (по інституту в цілому), м2

14,6

2.

Навчальна площа, що закріплена за кафедрою, м2

656

3.

Кількість приміщень / загальна кількість місць:

- аудиторій

3/150

- спеціалізованих лабораторій

5/75

- комп'ютерних класів

1/8

- методичних кабінетів

-

- читальних залів

-

- класів курсового та дипломного проектування

1/12

4.

Наявність: - кафедральної локальної комп'ютерної мережі

+

- виходу до Internet

+

5.

Кількість комп'ютерів

8

з них сучасних (типу "Pentium")

8

6.

Кількість годин роботи кожного студента на ПЕОМ (на день у середньому за період навчання)

1,5

7.

Середня кількість студентів денної форми навчання, яка припадає на одне місце в читальних залах НТБ університету

10,5

8.

Середня кількість томів навчальної літератури, яка припадає на одного студента денної форми навчання

50

9.

Можливість використання матеріально-технічної бази зовнішніх організацій (НДІ, підприємств, установ тощо)

ВОРТПЦ

ВАТ “Маяк”

10.

Забезпеченість гуртожитком іногородніх студентів, %

100

11.

Приміщення для науково-педагогічного персоналу, м2

80

12.

Службові приміщення, м2

32

 1. European credit transfer system (2)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 2. European credit transfer system (16)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 3. European credit transfer system (1)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 4. European credit transfer system (10)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 5. European credit transfer system (14)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 6. European credit transfer system (18)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 7. European credit transfer system (25)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 8. European credit transfer system (3)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 9. European credit transfer system (22)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних

Другие похожие документы..