European credit transfer system

Лабораторний практикум:

 1. Дослідження спрямованих відгалужувачів та мостів.

 2. Дослідження пристроїв керування фазою і амплітудою сигналу.

 3. Дослідження фільтрів НВЧ.

 4. Дослідження діодного автогенератора НВЧ.

 5. Дослідження підсилювача потужності на польових транзисторах НВЧ.

 6. Дослідження антени НВЧ в інтегральному виконанні.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Це підготовка до лабораторних робіт у відповідності з темами. Самостійне вивчення матеріалу дисципліни.

Екзаменаційна методика: усний залік.

Реєстрація на курс: В директораті інституту РТЗП, ауд. 1318А, тел.: 8(0432) 598-269.

Реєстрація на іспит: З лектором персонально чи по телефону.

Предмет: Системи управління

Статус дисципліни: вибірковий

Факультет: РТТК

Курс: 4 Триместр : 10 (осінь)

Стаціонарне навчання

Годин на тиждень

Лекції (год)

17

1

Практичні заняття(год)

-

-

Лабораторні заняття(год)

9

0.5

Семінари(год)

-

КП(КР) трим.

-

-

РГР

-

-

СРС(інд. заняття)

100

Всього( год/кредитів)

126/3.5

Екзамен(трим)

-

Залік(трим)

10

КОД:

ВПД.05

Лектор: Воловик Юрій Микитович, к.т.н., доцент.

Адреса: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВНТУ, Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування, факультет радіотехніки та телекомунікацій, кафедра радіотехніки, тел. 8(0432) 598-013. Мета та задачі дисципліни: На сьогоднішній день дисципліна ” Системи управління ” стала однією з найбільш популярних дисциплін , які викладаються у вищих технічних учбових закладах та університетах. На її основі на більш високому рівні викладаються такі спеціальні дисципліни як проектування автоматизованих систем технологічними процесами, систем переробки телекомунікаційної інформації, радіотехнічних систем спеціального призначення, систем стеження та прийняття рішень у соціально-економічній сфері та тощо.

МЕТА дисципліни – надання студенту базових знань з елементів теорії автоматичного керування, орієнтованих на аналіз та проектування систем управління сучасними радіотехнічними пристроями та комплексами , причому наголос робиться на фундаментальні поняття та уявлення.

ПРОГРАМА:

Основні поняття теорії автоматичного управління. Принципи дії систем управління . Класифікація систем управління. Основні вимоги до систем автоматичного управління. Приклади радіотехнічних систем управління. Диференційні рівняння та частотні характеристики систем автоматичного управління. Метод змінних стану та основні рівняння стану. Базові поняття теорії систем: матрична передаточна функція, перехідна матриця станів, керованість та спостереженість систем. Аналіз стійкості та критерії її визначення. Аналіз якості систем управління. Поняття коректувального пристрою. Динамічна точність та методи її визначення. Основні положення теорії дискретних систем управління. Елементи теорії нелінійних систем управління. Поняття лінеаризації. Основні положення теорії оптимального управління. Автоматизація проектування систем керування. Основні положення теорії САПР, технічні засоби САПР.

БІБЛІОГРАФІЯ:

1. Теория автоматического управления / Под ред. акад. А.А. Воронова М.: Высшая школа, 1986. – 504 с.

2. Ту Юлиус. Современня теория управления. Пер с англ. Я.Н. Гибадулина, под ред. В.В. Солодовникова М.: Машиностроение, 1971. – 471 с.

3. Сейдж Э. П., Уайт Ч.С. Оптимальное управление системами. Под ред. Б.Р.Левина –М.: Радио и связь, 1982. – 392 с.

4. Острем К., Виттенмарк Б. Системы управления с ЭВМ. Пер. с англ. –М.: Мир, 1987. – 480 с.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: На протязі триместру студенти проходять два модульних контролі. На модульних контролях пропонується декілька варіантів однакової складності, які охоплюють практично усі основні розділи викладеного матеріалу.

ПЕРЕДУМОВИ: Дисципліна „Системи управління” у структурно – логічній схемі навчання є професійною та завершальною для бакалаврського рівня підготовки фахівців з радіотехніки і базується на таких дисциплінах, як ”Теорія електричних кіл”, ”Сигнали та процеси у радіотехніці”, ”Радіо автоматика” , ”Математика”, ”Радіотехнічні системи”.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної тематики, на лабораторних заняттях - методичні вказівки .

Лабораторний практикум:

 1. Дослідження системи АПЧ.

 2. Дослідження системи ФАПЧ.

 3. Автоматичний радіокомпас АРК-5а.

 4. Дослідження системи супроводження по віддалі.

 5. Дослідження моноімпульсної системи супроводження по кутовим координатам.

 6. Дослідження системи супроводження по кутовим координатам методом конічного сканування.

Екзаменаційна методика: усний залік за призначенням .

Реєстрація на курс: В директораті інституту РТЗП, ауд. 1318А, тел.: 8(0432) 598-269.

Реєстрація на іспит: З лектором, персонально чи по телефону.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

1. Проводиться протягом навчального року загальною тривалістю два тижні, які визначені графіком навчального процесу та по 40 годин в кожному теоретичному триместрі в другій половині дня.

2. Відповідальність за організацію, керівництв і контроль за її проведенням покладається на завідувача випускаючої кафедри.

3. Організаційні заходи та порядок контролю за проведенням науково-дослідної та конструкторсько-технологічної практики:

3.1. До 15-20 вересня кожного року визначати та на засіданнях кафедр затверджувати теми індивідуальних завдань для студентів і керівників на яких покладається керівництво цим видом практики.

3.2. До 30 вересня кожного року керівники практики зобов’язані видати студентам індивідуальне завдання на весь термін її проведення з розбивкою поетапного його виконання:

а) перший етап – завдання на 40 годин в першому теоретичному триместрі в другій половині дня (термін виконання з 1 жовтня по 10 грудня);

б) другий етап – завдання на 40 годин в другому теоретичному триместрі в другій половині дня (термін виконання з 1 лютого по 25 квітня0;

в) третій етап – підготовка і оформлення в установленому порядку загального звіту про виконання поставленого завдання в термін проведення практики та подання його відповідному керівникові (термін виконання з 27 квітня по 12 травня).

3.3. Керівник практики в кінці кожного теоретичного триместру проставляє у викладацькому журналі кожному студенту диференційований залік за виконання завдання.

3.4. Завідувачам випускаючих кафедр підсумки виконання завдань практики розглядати на засіданнях кафедр (за перший етап до 10 грудня), а за другий – до 25 травня).

3.5. Загальні підсумки виконання завдань за весь термін проведення науково-дослідної та конструкторсько-технологічної практики з урахуванням підготовки кожним студентом звіту і після його захисту розглядати на засіданнях кафедр до 7 червня кожного року.

3.6. До 5 червня кожного року керівникам практики проставляти в заліково-екзаменаційну відомість та залікову книжку диференційований залік за виконання завдань у період проведення практики.

3.7. В разі невиконання виданого завдання і не підготовки загального звіту таких студентів не допускати до складання державного екзамену з фундаментальних та загально-інженерних дисциплін та до захисту бакалаврських дипломних робіт.

3.8. Студенти, які не виконали завдання в період проведення науково-дослідної та конструкторсько-технологічної практики і в установлений термін не подали відповідного звіту – відрахувати з університету.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ

БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (БДР)

НА КАФЕДРІ РАДІОТЕХНІКИ

 1. Загальні положення

Згідно зі змінами до Закону України „Про вищу освіту”, починаючи з 2005 диплом бакалавра надаватиме право працювати на посаді спеціаліста. Це передбачає, окрім складання державних іспитів, виконання та захист бакалаврської дипломної роботи. У зв’язку з цим у ВНТУ з 2004-2005 навчального року в програму підготтехніковки бакалаврів усіх напрямів підготовки введено обов’язкове виконання і захист бакалаврської дипломної роботи.

 1. Загальна характеристика БДР

Бакалаврська дипломна робота – кваліфікаційна робота, що разом зі складеними державними екзаменами підтверджує досягнення бакалавром базового рівня вищої освіти. Вона є завершальним етапом підготовки фахівців за напрямком 6.050903 – «Телекомунікації» денної та заочної форм навчання.

Мета БДР – підтвердження вміння творчого використання набутих знань та вмінь в науково-дослідницькому або науково-практичному напрямках, вміння розробляти і моделювати об’єкт (технічний об’єкт чи технологічний процес), виявляти та аналізувати його характерні властивості, розробляти методику, систематизувати, узагальнювати та оформляти результати наукових або практичних досліджень.

В процесі виконання БДР здійснюється поглиблене вивчення обраного і закріпленого завданням напрямку розвитку сучасної техніки, відбувається систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань, практичних навичок студента в плані базової підготовки відповідно до профілю бакалаврату на рівні, передбаченому відповідною кваліфікаційною характеристикою.

2. Напрямки та характер БДР

2.1. Тема та зміст БДР повинні відповідати освітньо-кваліфікаційним характеристикам рівня бакалавр 6.050901 – «Радіотехніка»

2.2. Не допускається підміна БДР реферуванням літературних джерел.

2.3. БДР може бути узагальненням виконаних раніше курсових робіт (курсових проектів), результатом науково-дослідницької та конструкторсько-технологічної практики, підсумком робіт, виконаних в рамках дисципліни ОНДР тощо.

Можуть бути рекомендовані роботи, пов’язані з конструкторсько-технологічним проектуванням (дослідженням) окремих функціональних вузлів конкретних приладів (пристроїв), з розробкою та вдосконаленням технологічних процесів, алгоритмів та програмного забезпечення відповідно до профілю спеціальності, з аналізом економічного стану виробництва та ін.

Перевагу слід віддавати реальним БДР, що виконуються на конкретні замовлення. БДР може продовжуватись на 5-му курсі як дипломний проект (робота) або переростати у магістерську дисертаційну роботу.

2.4. Тематика БДР формується випускною кафедрою протягом осіннього семестру 4-го курсу і розміщується на стенді кафедри для ознайомлення і обрання теми студентами.

Прикладом теми БДР є:

 • Синтез кодів лінійного тракту плезіохронних систем

 • Система зв’язку з відкритим оптичним каналом

 • Дослідження характеристик антен поверхневих хвиль

2.5. Обсяг БДР визначається випускними кафедрами, рекомендований максимальний обсяг текстового матеріалу – 40-60 аркушів формату А4, а обсяг ілюстративних матеріалів – не більше 3-х аркушів формату А1. Ілюстративний матеріал може бути виконаний і продемонстрований під час захисту у вигляді комп’ютерних файлів.

2.6. Структура БДР містить такі основні складові частини:

- Титульний лист (див. зразок);

- Індивідуальне завдання (див зразок);

- ВСТУП (постановка задачі);

- ЗМІСТОВА ЧАСТИНА;

- ВИСНОВКИ

- Список використаної літератури;

- ДОДАТКИ.

2.7. Подання до захисту ксерокопійованої (сканованої) БДР в цілому або окремих її частин не допускається.

 1. Організація виконання і захисту БДР

  1. Формування і видачу завдань та контроль виконання БДР здійснює кафедра ТПЗ.

  2. До керівництва БДР залучаються, як правило, професора або доценти.

  3. Керівникам БДР виділяється 4 години для керівництва роботою. Один керівник може, як правило, керувати роботами не більше 5-6 студентів.

  4. Рецензування БДР здійснюється в межах університету викладачами споріднених кафедр. Для рецензування однієї роботи виділяється 1,5 години.

  5. Захист БДР здійснюється на засіданнях державних екзаменаційних комісій, створених на факультетах наказом ректора.

  6. Головою ДЕК із захисту БДР може призначатись директор інституту, його заступник з навчально-методичної роботи, які мають наукові ступені та вчені звання. Членам ДЕК виділяється 0,5 години для захисту однієї БДР. На день планується до захисту до 12-ти БДР.

  7. Випускною кафедрою розроблені та затверджені критерії оцінювання якості БДР і доведені до студентів одночасно з видачею завдання. Разом із завданням до студента також доводяться (а в необхідних випадках видаються) відповідні додаткові матеріали: нормативи, технічні умови, вихідні креслення, схеми тощо. Керівник БДР знайомить студентів з графіком роботи та консультацій на весь період виконання БДР.

  8. До захисту БДР допускаються студенти, яку склали заплановані державні іспити. На захист подаються:

 • БДР в одному примірнику;

 • Витяг з засідання кафедри про затвердження теми БДР;

 • Відгук керівника;

 • Рецензія.

Виконання і захист БДР здійснюється державною мовою.

3.10. Процедура захисту БДР:

 • представлення студента та поданих документів;

 • виступ студента;

 • відповіді студента на запитання членів ДЕК;

 • виступ керівника;

 • зачитування рецензії та відповідь студента на зауваження рецензента;

 • обговорення БДР та захисту її студентом і прийняття рішення ДЕК з оцінкою за 5-бальною шкалою;

 • оголошення рішення ДЕК.

  1. БДР здаються до архіву в день захисту відповідно до списку, в якому вказуються ініціали та прізвище студента, група, тема БДР. Список підписується секретарем державної комісії з обов’язковим вказанням дати. Роботи зберігаються в архіві три роки.

  2. У випадку, коли ДЕК за результатами голосування визнає БДР такою, що не відповідає вимогам, студент підлягає відрахуванню. При цьому йому видається академічна довідка встановленого зразка. Він може виконати нову БДР і подати її до захисту протягом наступного навчального року з оплатою витрат ВНТУ згідно з кошторисом.

 1. Оформлення БДР

БДР виконується відповідно до ДСТУ 3008-95. „Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.” Можливо використання Методичних вказівок до оформлення дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей. Текст БДР, відомості про джерела, включені до списку, необхідно складати відповідно до стандартів:

ГОСТ 7.1-84 „Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления”;

ГОСТ 7.12-93 „Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”;

ДСТУ 3582-97 „Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”.

 1. European credit transfer system (2)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 2. European credit transfer system (16)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 3. European credit transfer system (1)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 4. European credit transfer system (10)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 5. European credit transfer system (14)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 6. European credit transfer system (18)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 7. European credit transfer system (25)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 8. European credit transfer system (3)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 9. European credit transfer system (22)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних

Другие похожие документы..