European credit transfer system

Опис основних методів викладання

Основні методи навчання, що використовуються в інституті

Одним із основних принципів підготовки в інституті висококваліфікованих фахівців за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями є прикладний характер навчання - органічне поєднання теорії з практикою, яка відіграє особливу роль у формуванні професійної культури студентів.

В інституті запроваджено практику проведення лекцій вітчизняними та зарубіжними провідними фахівцями з питань розвитку фінансово-кредитної системи України та запозичення міжнародного досвіду. Також проводяться зустрічі з провідними фахівцями державного рівня у форматі відеоконференції.

З метою запровадження тренінгових технологій у навчальний та позанавчальний процес, підвищення рівня практичної підготовки та забезпечення виконання науково-дослідних робіт студентів в інституті створена навчально-тренувальна станція, в межах якої забезпечено тісну взаємодію навчально-тренувального банку (створений при кафедрі банківської справи, технічне оснащення і організаційна структура відповідають стандартам реального банку, що дозволяє моделювати виробничі ситуації) та чотирьох навчально-тренувальних фірм за різними формами власності (створені при кафедрах обліку і аудиту та фінансів).

Практична підготовка магістрів спеціальності «Облік і аудит» включає наукову, педагогічну та переддипломну практики та відбувається в банках, на підприємствах і у фірмах м. Харкова та регіону.

Метою переддипломної практики є всебічне та глибоке вивчення одного з напрямків діяльності банківської установи або підприємства, збір практичних та статистичних матеріалів для написання дипломної роботи. Закріплення та поглиблення набутих теоретичних знань, узагальнення практичних матеріалів переддипломної практики дає змогу істотно підвищити якісний рівень дипломних робіт як наукових праць, в яких можуть бути вироблені практичні рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності окремих банків, установ, підприємств.

Базами практики студенти інституту забезпечені у повному обсязі. Використовуються установи територіальних управлінь НБУ південно-східного регіону України, банки та підприємства. Відношення з базами практики закріплені відповідними договорами, зокрема, в інституті склалося стабільне співробітництво з Регіональним відділенням фонду Державного майна України по Харківській області, ДП «ХЕМЗ», ДНВО «Комунар», ДП ХМЗ «ФЕД», ВАТ «ХТЗ», ВАТ «Харківський електроапаратний завод», з Управлінням Національного банку України в Харківській області, АТ «Державний Ощадний банк України», АТ «УкрСиббанк», Харківською обласною філією ПАТ «Укрсоцбанк», Харківською обласною дирекцією АО «Райффайзен Банк Аваль», ХФ банку ПАО КБ  «Надра», ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК», АТ «Золоті ворота», ПУБЛІЧНИМ АТ «АКБ «БАЗИС», ХГРУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», ХФ ПАТ «Банк Форум», ХФ АО Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «РЕАЛ БАНК», ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ», АТ БАНКОМ «МЕРКУРІЙ», в органах держаного казначейства та податкових органах міста і області.

Наукова і педагогічна практика магістрів передбачає участь студентів у науково-дослідній та педагогічній роботі кафедри на правах повноправних учасників. Складовими наукової практики є підготовка та публікація наукових статей, обов’язкова участь з доповідями у науково-практичних конференціях та семінарах. Педагогічна практика передбачає участь студентів у розробці практичних завдань з дисциплін кафедри, проведенні практичних і семінарських занять, підготовку наочного матеріалу, у тому числі, презентацій, проведення лекцій з обраної профільної дисципліни, участь у підготовці окремих розділів навчально-методичних посібників, написанні методичних вказівок щодо проведення практичних, семінарських занять, виступи з доповідями на науково-методичних семінарах і методичних конференціях з проблем організації навчального процесу.

Навчальним планом підготовки магістрів зі спеціальності «Облік і аудит» за магістерською програмою «Облік і аудит у банках» передбачено виконання комплексної курсової роботи з дисциплин «Стратегічний аналіз» і «Звітність банків».

Курсова робота як форма самостійної роботи студентів забезпечує поглиблення фундаментальної підготовки майбутніх фахівців, розвиток творчого мислення і навичок самостійної науково-дослідницької роботи. Метою курсової роботи є узагальнення, поглиблення і закріплення теоретичних знань, одержаних у процесі теоретичних і практичних занять; формування навичок самостійної роботи щодо вивчення законодавчих та нормативних документів і аналізу практики їх застосування; набуття вмінь самостійно досліджувати і аналізувати інформаційні джерела, статистичні і практичні матеріали, критично оцінювати, вносити та обґрунтовувати пропозиції щодо вдосконалення діяльності банків та підприємств.

У курсовій роботі студент повинен показати:

 • знання і правильне розуміння закономірностей, що відбуваються в економічному середовищі банку або підприємстві;

 • уміння працювати з інформаційними джерелами, користуючись законодавчим та інструктивним матеріалом, викладати свою точку зору на проблемні питання та робити обґрунтовані висновки щодо поліпшення економічних відносин;

 • здатність використовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та узагальнення цифрового матеріалу, застосовуючи сучасні методики дослідження.

Впровадження сучасних технологій та методів навчання спирається на розгалужений парк новітніх технічних засобів та комп’ютерної техніки, а саме – мультимедійні відеопрезентери і проектори, мультимедійні дошки, портативні комп’ютери, сканери, графопроектори, відеокамери, відеомагнітофони, магнітофони, музичні центри, телевізійні приймачі тощо. Найсучасніші технічні засоби навчання використовуються викладачами для модернізації проведення всіх видів навчальних занять, підсилення їхньої спрямованості на формування творчо-самостійного, гнучкого мислення, адаптованості до постійних змін практичних ситуацій, ініціативності, творчого підходу до вирішення проблем.

Сучасні технології навчання отримують логічне продовження у побудованій в інституті багатоступеневій системі моніторингу знань. В інституті впроваджено кредитно-модульну систему, яка активізує навчально-пізнавальну діяльність студентів, стимулює їх систематичну навчальну працю, сприяє об’єктивності оцінки досягнення навчальних цілей. Застосовується тестовий контроль якості навчання з використанням комп’ютерних контролюючих програм та аналіз його результатів (педагогічна діагностика). Форми і методи підсумкового контролю відповідають вимогам Болонської декларації. Практично з усіх навчальних дисциплін введена письмова форма проведення екзамену, розроблені відповідні екзаменаційні завдання творчо-аналітичного та прикладного характеру. Творчообдарована молодь інституту за високі досягнення в навчанні, активну участь у науково-дослідній діяльності, громадському житті заохочується іменними стипендіями Національного банку України, комерційних банків та преміальним забезпеченням.

Система контрольних заходів як складова навчального процесу в ХІБС УБС НБУ спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які мають рівень якості вищої освіти, що відповідає стандартам вищої освіти за напрямом «Економіка і підприємництво» і включає такі форми контролю знань студентів:

 • вхідний;

 • поточний;

 • рубіжний;

 • підсумковий;

 • залишковий.

Вхідний контроль проводиться перед вивченням нового курсу з метою визначення рівня підготовки студентів з дисциплін, які забезпечують цей курс. Поточний контроль проводиться викладачами на семінарських, практичних, лабораторних заняттях. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв`язку між викладачами та студентами у процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. Інформація, одержана при поточному контролі, використовується як викладачем – для коригування методів і засобів навчання, так і студентами – для планування самостійної роботи. Рубіжний контроль – це контроль знань студентів після вивчення логічно завершеної частини навчальної програми дисципліни. Цей контроль у ХІБС УБС НБУ є тематичним (кредитно-модульним) або календарним. Залишковий контроль або контроль збереження знань, проводиться через деякий час після вивчення дисципліни. Цей вид контролю не впливає на результативність (оцінку) навчання студента і проводиться вибірково, як правило, в інтересах зовнішнього контролю якості навчання чи внутрішнього, з метою вивчення стійкості засвоєних знань студентами. Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів певного освітньо-кваліфікаційного рівня на проміжних або заключному етапах їх навчання. Він включає семестровий контроль і державну атестацію студентів, яка складається з державних екзаменів та захисту дипломних робіт.

Критерії оцінювання практичної підготовки містяться у наскрізних програмах практики, де викладені вимоги до знань та умінь студентів за кожним видом практики. Підсумки результатів практики студента підводяться у процесі захисту ним письмового звіту перед комісією, що визначається кафедрою обліку і аудиту.

Оцінкакурсової роботи виставляється за результатами відкритого захисту з урахуванням якості підготовленого матеріалу. Студент повинен показати:

 • знання і правильне розуміння закономірностей, що відбуваються у економічному середовищі банку або підприємства;

 • уміння працювати з інформаційними джерелами, користуючись законодавчим та інструктивним матеріалом, викладати свою точку зору на проблемні питання та робити обґрунтовані висновки щодо поліпшення економічних відносин;

 • здатність використовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та узагальнення цифрового матеріалу, застосовуючи сучасні методики дослідження.

За освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з усіх спеціальностей студенти захищають дипломну роботу.

Дипломна роботамагістра — це самостійне навчально-наукове дослідження, виконане студентом на завершальному етапі навчання. Вона є кваліфікаційним документом, який містить глибоке теоретичне осмислення актуальної організаційно-управлінської або соціально–економічної проблеми, обґрунтовані практичні рекомендації її розв’язання, розроблені на основі ретельно проведеного аналізу діяльності конкретної установи із використанням сучасних методів економіко-математичного моделювання, і на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння кваліфікації.

Працюючи над дипломною роботою, студент має засвоїти навички правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань дослідження, побудови логічного плану і оптимальної структури, роботи з літературними джерелами та статистичною інформацією, аналізу та оцінки різних аспектів діяльності організації, обґрунтування власних узагальнень, висновків і пропозицій.

Основними завданнями дипломної роботи є:

 • вивчення та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напряму дослідження;

 • проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного інструментарію;

 • чітка характеристика предмета, об’єкта, мети та методів дослідження, опис та аналіз проведених студентом експериментів;

 • розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

 • узагальнення результатів, обґрунтування їх, висновки та практичні рекомендації;

 • підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим їх публічним захистом.

В інституті впроваджено практику захисту дипломних робіт на іноземній мові та на виробництві.

Тематика дипломних робіт магістрів, що визначається кафедрою обліку і аудиту, відображає інноваційні аспекти діяльності банківських установ, підприємств і фірм, напрямки науково-дослідної діяльності Центру наукових досліджень НБУ та актуальні проблеми наукових досліджень розвитку фінансової сфери.

 1. European credit transfer system (16)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 2. European credit transfer system (1)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 3. European credit transfer system (10)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 4. European credit transfer system (14)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 5. European credit transfer system (18)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 6. European credit transfer system (25)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 7. European credit transfer system (3)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 8. European credit transfer system (22)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 9. European credit transfer system (4)

  Документ
  Вінницький національний технічний університет заснований у 1960 р. як загальнотехнічний факультет Київського технологічного інституту харчової промисловості, який у 1964 р.

Другие похожие документы..