European credit transfer system

ІІ.ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Порядок прийому заяв і документів для вступу

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Університету (далі - заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Відбіркової комісії Інституту Університету. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

У заяві вступники вказують спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

− документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

− сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

− медичну довідку за формою 086-о;

− документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника Відбіркова комісія Інституту Університету засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

− документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

− сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

− копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

− медичну довідку за формою 086-о або її копію;

− шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Відбірковою комісією Інституту Університету, до якої вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їх право на складання вступних випробувань в Університеті.

Мають право (при поданні до Відбіркової комісії Інституту Університету відповідних документів) на складання вступних випробувань при вступі до Університету такі категорії вступників, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні:

− громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до Університету;

− військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

− особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

Мають право (при поданні до Відбіркової комісії Інституту Університету відповідних документів) брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів при вступі до Університету такі категорії вступників за їх вибором:

− вступники, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;

− громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до Університету, та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Університету, наведеному у додатку 3.

Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою Відбіркової комісії Інституту Університету до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів  з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються (крім випадків, зазначених вище).

Відбіркова комісія Інституту Університету розглядає документи вступників, Приймальна комісія приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету.

Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних
рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти вступників, які подають документ про здобутий за кордоном рівень освіти, обов'язковою є процедура нострифікації документа про освіту, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація таких документів здійснюється протягом першого року навчання.

Формальності, прийняті в Україні щодо прийомута навчання іноземців та осіб без громадянства

В’їзд в Україну здійснюється за наявності візи, оформленої у Посольстві України в країні проживання, якщо міжнародними угодами не передбачене інше.

Реєстрація іноземців здійснюється відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців» та Правил в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України та транзитного проїзду через її територію.

Для того, щоб отримати запрошення на навчання, необхідно звернутися (листом, по факсу, e-mail) до керівництва інституту з проханням про прийом на навчання в ХІБС УБС НБУ, заповнити форму-заяву для вступу до ХІБС УБС НБУ. До форми-заяви додаються:

 • копія першої сторінки паспорта (повне ім’я, громадянство, дата народження, номер паспорта, адреса постійного місця проживання);

 • копія документа про завершену середню освіту з оцінками;

 • копія медичної довідки про стан здоров’я.

Для того, щоб отримати візу на в’їзд, необхідно звернутися до найближчого Посольства України у своїй чи сусідній країні із заявою про одержання візи на в’їзд, приклавши до заяви запрошення на навчання в ХІБС УБС НБУ.

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03.06.94 № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні" (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 "Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів".

Харківський інститут банківської справи Університету здійснює підготовку іноземців та осіб без громадянства освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» на підставі договорів, укладених Університетом з юридичними та фізичними особами.

Прийом документів від іноземців та осіб без громадянства, їх зарахування до Харківського інституту банківської справи Університету здійснюється з 15 серпня до 15 листопада 2012 року.

Іноземці та особи без громадянства подають до Відбіркових комісій Харківського інституту банківської справи Університету такі документи:

1) заяву;

2) анкету встановленого зразка;

3) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

4) документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

6) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

7) копію документа про народження;

8) копію паспорта;

9) 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

10) зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Зазначені документи повинні бути перекладені на українську мову та засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Іноземці, які вступають на навчання, повинні мати в'їзну візу з типом «О» (освіта). Громадяни країн СНД з безвізовим в'їздом в Україну при перетині кордону повинні зробити запис у міграційній картці у графі «мета в'їзду в Україну» - «навчання». Цю картку необхідно зареєструвати у працівників прикордонної служби.

При вступі до Харківського інституту банківської справи Університету на напрями підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад з математики.

Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до Харківського інституту банківської справи Університету за вступними випробуваннями, передбаченими правилами вступу, за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

Іноземці, які мають відповідні документи про освіту та знання української мови (російської мови), зараховуються до Університету за результатами комплексної співбесіди з трьох предметів: математики, української (російської) мови та літератури, історії України або географії (за вибором вступника).

Зарахування іноземців та осіб без громадянства до Університету на навчання відповідно до міжнародних договорів, загальнодержавних програм, договорів, укладених Інститутами Університету з юридичними та фізичними особами, проводиться Приймальною комісією Університету на основі рекомендацій Відбіркової комісії Інституту Університету за результатами співбесіди до 15 листопада 2012 року.16.6. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до Львівського та Харківського інститутів банківської справи Університету за вступними випробуваннями, передбаченими цими Правилами, за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

Зазначені в підпунктах 3), 5), 7) цього пункту документи повинні бути перекладені н16.6. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до Львівського та Харківського інститутів банківської справи Університету за вступними випробуваннями, передбаченими цими Правилами, за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

а українську мову та засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Іноземці, які вступають на навчання, повинні мати в'їзну візу з типом «О» (освіта). Громадяни країн СНД з безвізовим в'їздом в Україну при перетині кордону повинні зробити запис у міграційній картці у графі «мета в'їзду в Україну» - «навчання». Цю картку необхідно зареєструвати у працівників прикордонної служби.

 1. European credit transfer system (16)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 2. European credit transfer system (1)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 3. European credit transfer system (10)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 4. European credit transfer system (14)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 5. European credit transfer system (18)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 6. European credit transfer system (25)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 7. European credit transfer system (3)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 8. European credit transfer system (22)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 9. European credit transfer system (4)

  Документ
  Вінницький національний технічний університет заснований у 1960 р. як загальнотехнічний факультет Київського технологічного інституту харчової промисловості, який у 1964 р.

Другие похожие документы..