European credit transfer system

створення можливостей для студентів відпрацювання реальних виробничих ситуацій з використанням реального програмного забезпечення на базі створеної в інституті навчально-тренувальної станції, яка включає навчально-тренувальний банк та навчально-тренувальні фірми;

 • удосконалення навчального процесу шляхом впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій, широке використання технічних засобів навчання;

 • надання студентам можливостей вільного володіння іноземною мовою, у т.ч. професійною;

 • проведення наукових досліджень з актуальних проблем розвитку економіки, фінансів, обліку, аналізу і аудиту, проблем педагогіки вищої школи та впровадження їх результатів у практику;

 • підготовка навчальних посібників, підручників, навчально-методичних комплексів дисциплін, методичних розробок із різних напрямів навчально-виховного процесу відповідно до сучасних вимог;

 • організація науково-дослідної роботи студентів із залученням їх до наукової роботи кафедр;

 • вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду;

 • підвищення рівня професійної, педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників.

  Навчально-методичний відділ здійснює організацію навчального процесу з підготовки фахівців, планування і контроль навчально-методичної роботи професорсько-викладацького персоналу кафедр відповідно до нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, Національного банку України, Університету.

  Основний структурний підрозділ, на який покладається відповідальність за підвищення кваліфікації фахівців банківської справи, – факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки, який взаємодіє з іншими структурними підрозділами інституту в межах:

  • вирішення загальних проблем і задач інституту, визначених перспективними і поточними планами роботи, рішеннями Вченої ради УБС (м. Київ) та рішеннями Вченої Ради ХІБС УБС НБУ;

  • забезпечення реалізації проблем і задач факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки, виходячи із його функцій, Положення про ХІБС УБС НБУ та планів роботи інституту.

  Головними завданнями факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки є:

  − організація та координація в регіоні роботи, спрямованої на підвищення професійного рівня банківських спеціалістів;

  − сприяння впровадженню інноваційних підходів та новітніх банківських технологій;

  − подальший розвиток системи безперервної освіти та підвищення кваліфікації працівників фінансово-кредитної сфери;

  − формування системи бізнес-освіти на основі інтеграції вітчизняного та зарубіжного досвіду.

  Факультет організує післядипломну банківську освіту працівників банківських установ в межах Харківської, Полтавської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської областей та Автономної Республіки Крим.

  Діяльність факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки включає:

  • перепідготовку банківських фахівців за спеціальністю “Банківська справа”, освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” (друга вища освіта);

  • організацію підвищення кваліфікації спеціалістів територіальних управлінь Національного банку України;

  • організацію курсів підвищення кваліфікації інкасаторів та водіїв оперативного автотранспорту банківських установ;

  • проведення короткострокових семінарів з актуальних питань банківської діяльності за участю провідних вітчизняних та іноземних фахівців.

  Навчально-лабораторний комплекс включає навчально-лабораторний корпус, бібліотеку з двома читальними залами, клубний та спортивний блоки, гуртожиток, їдальню.

  Приміщення та лабораторії обладнані ПЕОМ (404 одиниці), ксероксами (30 одиниць), факсами (10 одиниць), інтерактивними дошками (27 одиниць), мальтимедійними проекторами (23 одиниці) та іншою технікою, забезпечені сучасними програмними продуктами.

  Усі адміністративні та навчальні аудиторії охоплені локально-обчислювальною мережею, що дозволяє ефективно використовувати наявне програмне забезпечення, в тому числі електронну пошту Національного банку України, мережу INTERNET, оперативно обмінюватись інформацією та спільно використовувати базу нормативних актів України, власну електронну бібліотеку тощо.

  Кількість робочих комп’ютерних місць дорівнює 138 і відповідає діючим нормам забезпеченості студентів комп’ютерною технікою. Комп’ютери розміщені у 12 комп’ютерних аудиторіях, які мають певне призначення, а саме:

  • вивчення програмних засобів, які використовуються у Системі електронних платежів України: ОДБ, АРМ-НБУ, АРМ-2;

  • вивчення операційної системи WINDOWS ХР та пакета прикладних програм MICROSOFT OFFICE 2003, архіваторів тощо;

  • робота з мультимедійними носіями інформації та робота у мережах INTERNET і INTRANET;

  • вивчення прикладних програм: операційний день банку “Уніті-Барс”, ОДБ Ісаод (міні-банк), АБС Б2, програмне забезпечення автоматизації бухгалтерського обліку «Інфо-бухгалтер 8.2», комплексна система керування для малих та середніх підприємств «Парус 8.0», програма автоматизації діяльності підприємств «1С: Підприємство 8.0», програма автоматизації бізнес-процесів підприємства «Галактика 7.11:01», програмне забезпечення з фінансового аналізу діяльності банку «Контур (Аргус)», «Бест-звіт», програмне забезпечення з дилінговими системами Internet Dealing System 1.9.8, Meta Trader 4, а також засоби захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах;

  • користування інформаційно-законодавчою базою «Ліга-Закон» та електронною поштою Національного банку України.

  Сектор видавничого виробництва видавництва УБС в інституті, обладнаний сучасною множувальною технікою та оперативно-видавничою системою, забезпечує потреби навчально-виховного, науково-дослідного та організаційно-адміністративного процесів друкарською продукцією в повному обсязі.

  Власна матеріально-технічна база інституту дозволяє організувати навчальний процес на сучасному рівні і забезпечити виконання освітньо-професійної програми підготовки фахівців з напрямів підготовки «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» (у т. ч. за професійними спрямуваннями «Фінанси», «Банківська справа»), спеціальностей «Банківська справа», «Облік і аудит», «Фінанси» у повному обсязі. З метою підвищення якісного рівня професійної підготовки студентів і наближення навчального процесу до реальних умов роботи банківських установ, підприємств, фірм різноманітних форм власності в інституті створена навчально-тренувальна станція, до складу якої входять навчально-тренувальний банк і 4 навчально-тренувальні фірми.

  Бібліотека є навчально-допоміжним, інформаційним і культурно-просвітницьким структурним підрозділом інституту. До її складу входять: абонемент, книгосховище, 2 читальних зали, бібліотечний пункт видачі в гуртожитку. Бібліотечний фонд складає понад 74 тисячі примірників. Близько 82% навчального фонду – українською мовою, решта – російською, німецькою та англійською. Фонд бібліотеки постійно поповнюється, у тому числі навчально-методичною літературою, розробленою науково-педагогічними працівниками інституту і надрукованою сектором видавничого виробництва видавництва УБС. Щорічне поповненя бібліотеки навчальною літературою складає до 2-х тисяч екземплярів. Робота бібліотеки повністю комп’ютеризована ( використовується програма ІРБІС), має доступ до електронних ресурсів Internet. Завідуючий бібліотеки інституту є членом Асоціації сучасних інформаційно- бібліотечних технологій, бере участь у створені зведеного каталогу періодичніх видань Харківського регіону.

  До послуг читачів абонемент та 2 читальних зали на 174 місця, електронний каталог, інформаційно-пошукова система, в читальному залі – електронна картотека статей з періодичних видань та інформаційно-пошукова система. Для організації самостійної роботи студентів в інституті створена електронна бібліотека, яка містить з кожної дисципліни в електронному вигляді опорні конспекти лекцій, методичні матеріали, дистанційні курси, розроблені викладачами.

  Задачу забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів бібліотека вирішує через мережу Internet, де інформує користувачів про свою діяльність, нові надходження (Бюлетень нових надходжень з анотаціями до книг і статей з періодичних видань), розміщує тематичні бібліографічні списки літератури, а також, використовуючи Інтернет - ресурси, дає посилання на інші інформаційні джерела, допомагаючи читачам організувати самостійну інформаційно-пошукову діяльність. Бібліотека розташована у приміщенні інституту, працює щодня, крім неділі, з 8 години 30 хвилин до 17 години, читальний зал з 11 до 19 години. Користування фондом бібліотеки – безкоштовне.

  Навчально-тренувальний банк є структурним підрозділом кафедри банківської справи, має реальне програмне забезпечення, обладнаний сучасними персональними робочими місцями, офісними меблями, що дає змогу запроваджувати інтерактивні форми проведення занять, наближає навчальний процес до реальних умов роботи банківських установ, підвищує якісний рівень фахової підготовки студентів і формує професійні навички з банківської справи.

  4 навчально-тренувальні фірми (НТФ), створені при кафедрах фінансів та обліку і аудиту як модель сучасних підприємств різних форм власності та напрямків діяльності. Вони обладнані офісними меблями, автоматизованими робочими місцями співробітників, які передбачають використання комп’ютерів. На базі НТФ проводяться практичні заняття та навчальна практика. Заняття проводяться у формі ділових та рольових ігор на базі вихідних даних реальних підприємств з використанням програмних комплексів з управління діяльністю підприємств (Парус, Галактика), з бухгалтерської діяльності (1С:Бухгалтерія, Інфо-Бухгалтер, БЕСТ-звіт), які постійно оновлюються. НТФ обслуговуються в навчально-тренувальному банку інституту. Платежі та розрахунки здійснюються з використанням системи «Клієнт-банк».

  У клубному блоці розміщені актовий (кіно) зал, бібліотека з двома читальними залами, експозиція історії навчального закладу, музей бойової слави, музей грошей, їдальня.

  У 2008 р. в інституті банківської справи відкрито музей грошей. Часові рамки представленої експозиції охоплюють понад 160 років розвитку банківництва в Україні і, зокрема, на Слобожанщині. Безумовно, унікальні експонати музею розкривають не лише історичні корені сучасної грошово-кредитної системи України, а й сприяють формуванню фахової культури на основі національних традицій.

  Спортивний блок обладнаний сучасними тренажерами, комп’ютерами, аудіотехнікою та необхідним сучасним спортивним інвентарем для забезпечення аудиторних та секційних занять.

  Інститут має їдальню на 100 місць, яка оснащена сучасними меблями і обладнанням та забезпечує студентів і викладачів гарячими обідами.

  Поряд з навчальним корпусом знаходиться гуртожиток на 480 місць, у якому створені комфортні умови для успішного навчання і змістовного відпочинку студентської молоді. Секції, в яких проживають студенти, обладнані сучасними меблями та інвентарем, холодильниками, телевізорами, електричними плитами.

  Процедура допуску до навчання

  До магістратури Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які постійно проживають на території України і мають диплом освіньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» або «спеціаліст» за напрямами підготовки «Фінанси і кредит» (професійне спрямування «Банківська справа», «Фінанси») та «Облік і аудит».

  Для конкусного відбору вступників при прийомі на навчання (відповідно до Правил прийому до Університету банківської справи НБУ (м.Київ) на 2011-2012 н.р.) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» або «спеціаліст» на денну форму навчання проводиться фахове тестування та тестування з іноземної мови.

  Нормативний зміст та термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» визначається стандартами вищої освіти і триває 1,5 навчальних роки.

  Прийом документів за усіма формами навчання здійснюється з 2 по 14 липня. Вступні випробування проводяться з 16 по 24 липня.

  Зарахування на місця, що фінансуються Національним банком України, проводиться до 30 липня.

  Зарахування на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, проводиться до 6 серпня.

  Організацію прийому до інституту здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора інституту, який є її головою, приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Харківського інституту банківської справи УБС НБУ, затвердженого директором.

  Інститут створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатом про акредитацію з напряму підготовки або спеціальності, що дають право на отримання документа державного зразка про вищу освіту.

  Вступники особисто подають заяву про вступ до інституту, в якій вказують напрям підготовки (спеціальність), освітньо-кваліфікаційний рівень, форму навчання та джерела фінансування навчання.

  До заяви додаються:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

  • медична довідка за формою 086-У (оригінал або її завірену копію);

  • 6 фотокарток розміром 3х4 см;

  При прийомі в порядку переведення або поновленя на навчання додається також академічна довідка встановленого зразка.

  Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту ( при поданні його копії) вступник пред’являє особисто.

  Якщо вступник претендує на пільги, встановлені законодавством України, то він зобов’язаний надати документи, що підтверджують право на них.

  Зараховуються поза конкурсом:

  − особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

  − діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

  − інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом підготовки (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

  − особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

  − особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

  − діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

  − члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

  Кількість місць для вступників, які зараховуються поза конкурсом, становить 20 відсотків обсягу місць, що фінансуються за рахунок коштів
  Національного банку України з кожного напряму підготовки (спеціальності),
  доведеного Університету.

  Зазначені вступники зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригіналів сертифіката оцінювання якості освіти.

  Зарахування таких осіб відбувається за конкурсом відповідно до конкурсних балів вступників.

  Більш детальну інформацію про правила прийому до Харківського інституту банківської справи УБС НБУ можна отримати в приймальній комісії, яка розташована на першому поверсі (к. 107), або за телефоном (057) 338 - 55 - 81.

  1. European credit transfer system (16)

   Документ
   Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
  2. European credit transfer system (1)

   Документ
   Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
  3. European credit transfer system (10)

   Документ
   Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
  4. European credit transfer system (14)

   Документ
   Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
  5. European credit transfer system (18)

   Документ
   Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
  6. European credit transfer system (25)

   Документ
   Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
  7. European credit transfer system (3)

   Документ
   Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
  8. European credit transfer system (22)

   Документ
   Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
  9. European credit transfer system (4)

   Документ
   Вінницький національний технічний університет заснований у 1960 р. як загальнотехнічний факультет Київського технологічного інституту харчової промисловості, який у 1964 р.

  Другие похожие документы..