European credit transfer system

У червні 2007 року інститут повторно акредитував спеціальність 7.050105 «Банківська справа» і отримав сертифікат (серія НД – Ш №115094).

Згідно з рішенням ДАК від 01.07.2008 року збільшено ліцензований обсяг підготовки магістрів зі спеціальності «Банківська справа». В 2010 році інститут отримав ліцензію на підготовку магістрів за заочною формою навчання зі спеціальності 8.050105 «Банківська справа».

Згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України від 26.08.2010 р. серія АВ № 529686 інститут надає освітні послуги, пов’язані з підготовкою до вступу до інституту громадян України.

Починаючи з 2001 року відповідно до отриманих ліцензій та сертифіката про акредитацію (серія НД – IV №114436 від 20 березня 2007 року) інститут здійснює перепідготовку з наданням другої вищої освіти з напряму «Економіка і підприємництво» за спеціальністю «Банківська справа» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та організує навчання працівників системи Національного банку України за професійними програмами підвищення кваліфікації економістів і касирів відділів готівкового обігу і касових операцій, спеціалістів відділів перевезення цінностей і організації інкасації територіальних управлінь НБУ, за програмою “Перевезення цінностей та інкасація” - інкасаторів та водіїв відділів перевезення цінностей та організації інкасації; курси підвищення кваліфікації для працівників комерційних банківських установ; короткострокові семінари з актуальних питань банківської діяльності.

У 2005 році Міністерством освіти і науки України подовжена ліцензія на підвищення кваліфікації фахівців банківської справи, у 2006 році збільшено ліцензований обсяг до 350 осіб.

Інститут згідно з дозволом Головного управління військової освіти Міністерства оборони України забезпечує військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу при Харківському інституті танкових військ НТУ «ХПІ».

Інститут готує фахівців для банківських установ, бюджетних організацій, підприємств промисловості та інших галузей економіки, контрольно-ревізійних управлінь, казначейств, фінансових органів південно-східної України та Автономної Республіки Крим, науково-педагогічної діяльності. За роки існування навчального закладу підготовлено понад 38 тисяч спеціалістів для фінансово-кредитної системи. Серед випускників – відомі в Україні банкіри, керівники, організатори банківської справи.

Контингент студентів складає 933 особи, у т. ч. за денною формою навчання – 722 особи (77,4%), за заочною – 108 осіб (11,6%), за перепідготовкою – 103 особи (11 %). Із них за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» – 683, «спеціаліст» – 25, «магістр» – 225. Щорічно на факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки проходять навчання на короткострокових семінарах та на курсах підвищення кваліфікації понад 600 осіб.

Загальна чисельність працівників становить 197 осіб, у тому числі науково-педагогічних працівників  91 особа.

Із загальної кількості викладачів 13 (14%) – доктори наук, професори, 39 (43%) – кандидати наук, доценти.

Очолює інститут з 10 січня 2007 року директор Тридід Олександр Миколайович, доктор економічних наук, професор. Тридід О.М. у 1981 році закінчив Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю “Економіка та організація машинобудівельної промисловості”, у березні 1986р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Зниження витрат виробництва за рахунок комплексної підготовки”, у червні 2002р. отримав вчене звання професора, у лютому 2003р. захистив докторську дисертацію на тему “Стратегія розвитку підприємництва в умовах кризи”, є членом спеціалізованої вченої ради Харківського національного економічного університету та експертної ради ДАК з напряму підготовки «Менеджмент». Олександр Миколайович має понад 100 публікацій у вигляді наукових статей, монографій, підручників із грифом Міністерства освіти і науки України.

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ посідає одне з провідних місць серед вищих навчальних закладів економічного спрямування Харківського регіону. Особливістю навчального процесу в інституті є, перш за все, високий рівень практичної підготовки, гнучкість побудови навчального процесу з максимальним врахуванням індивідуальних інтересів студентів. Відповідно до Концепції інноваційного розвитку УБС НБУ (м. Київ) на 2010-2020 рр. в інституті запроваджено інноваційні підходи до мовної підготовки: читання лекцій і проведення занять іноземною мовою (англійська), забезпечення інтенсивного вивчення іноземної мови шляхом стажування в рамках програм міжнародних обмінів, проведення міжнародних on-line конференцій, захист дипломних робіт іноземними мовами (англійська, німецька) та захист на базах практики, удосконалено методику викладання та методи навчання дистаційної освіти. Практична підготовка базується на функціонуванні в інституті навчально-тренувальної станції, до складу якої входять навчально-тренувальний банк та 4 навчально-тренувальні фірми; використанні в навчальному процесі реального програмного забезпечення, тренінгових технологій, отриманні досвіду діяльності іноземних установ шляхом стажування за кордоном та тісній співпраці з провідними фахівцями організацій та установ міста. Основою такого співробітництва єукладені договори про наукову та творчу співдружність, спрямовані на інтеграцію наукового потенціалу вищих закладів освіти та практичного досвіду фахівців. Всебічній інтеграції навчального процесу, наукової та виробничої діяльності сприяє активна науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу і студентів.

Формування особистих якостей випускників відбувається через гармонійне поєднання інтегративності, варіативності та індивідуалізації змісту і форм освіти, їх оновлення відповідно до суспільно-економічних функцій, застосування нової управлінської етики, формування демократичних відносин між викладачами і студентами, додержання вимог навчальної дисципліни учасниками навчального процесу.

Гарантіями підготовки фахівців є поступовий інноваційний розвиток Харківського інституту банківської справи УБС НБУ та виконання основних завдань освітньої діяльності:

− підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікaції фахівців за ліцензованими напрямами, спеціальностями та освітньо-кваліфікaційними рівнями; здійснення наукової, методичної, виховної, спортивно-оздоровчої та культурно­освітньої діяльності;

− забезпечення виконання замовлення Національного банку та зобов'язань за договорами з юридичними і фізичними особами про надання освітніх послуг; здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікaції;

− вивчення попиту на відповідні спеціальності на ринку прaці і сприяння прanевлаштуванню випускників;

− забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Інституті, в дусі патріотизму і поваги до Конституції України;

− створення належних умов охорони здоров'я, прaці, відпочинку учасників навчально-виховного процесу.

Перспективами та основними напрямками розвитку інституту є:

− підготовка згідно із замовленням Національного банку України, державним замовленням, договорами з юридичними та фізичними особами в межах, затверджених Університетом, фахівців для робота в системі Національного банку, банках України, інших фінансових установах, підприємствах та організаціях різних форм власності через поєднання наукової та навчально-виховної діяльності, впровадження принципів і технологій безперервної проектно-дослідницької діяльності, формування науково-навчального інноваційного клімату та інноваційної культури;

− створення інфраструктури, що надає науково-педагогічним працівникам, докторантам, аспірантам і студентам інституту можливість впровадження власних теоретичних напрацювань у практичну діяльність як структурного підрозділу Університету, складової системи Національного банку, так і всієї банківської системи України;

− розвиток методологічної, інструментальної бази для професійного консультування структурних підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь Нaціонапьного банку з широкого кола проблем фінансово-кредитної діяльності, поліпшення якості банківських послуг та продуктів, а також соціогуманітарної діяльності фінансово-кредитної і банківської системи України;

− послідовна підготовка інтелектуальних технологій та інфраструктури з метою розширення спектра спеціалізацій, структурної різноманітності та оптимальної підготовки кваліфікованих кадрів в рамках, визначених Університетом;

− підвищення кваліфікaції та перепідготовка фахівців відповідних спеціальностей;

− довузівська підготовка громадян України та іноземців;

− атестaція наукових та науково-педагогічних прanівників, прийняття рішень про рекомендaцію щодо присвоєння вчених звань в межах, визначених чинним законодавством України та Університетом;

− організaція та проведення наукових, науково-методичних конференцій, симпозіумів, курсів, семінарів, олімпіад, у тому числі міжнародних;

− науково-дослідна, науково-методична, культурно-освітня, спортивно-оздоровча, інформaційна, видавнича діяльність;

− здійснення і розширення зовнішніх зв'язків з вищими навчальними закладами, фінансово-кредитними, іншими організаціями України та іноземних держав в межах, визначених Університетом;

− здійснення підготовки іноземних громадян.

Реалізація інститутом визначених напрямків розвитку забезпечить подальше зростання професійного, інтелектуального та духовного потенціалу випускників та сприятиме удосконаленню існуючої матеріально-технічної, навчально-методичної, науково-дослідної роботи.

Інфраструктура Харківського інститутубанківської справи

Загальна навчальна площа інституту становить 16930 кв.м., сукупний ліцензований обсяг прийому студентів – 730 осіб.

Забезпечують підготовку та перепідготовку фахівців структурні підрозділи:

 • факультет банківської справи;

 • економічний факультет;

 • факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки;

 • 9 кафедр;

 • навчально-методичний відділ;

 • сектор видавничого виробництва видавництва УБС;

 • бібліотека з 2 читальними залами та пунктом видачі літератури у гуртожитку;

 • лабораторія ПЕОМ, платіжних систем та інформатики;

 • лабораторія технічних засобів навчання.

В основу діяльності структурних підрозділів покладені закони України, нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки України та інших директивних органів влади України, нормативні документи Університету банківської справи, Положення про інститут та Концепція його діяльності, розроблені інститутом положення про структурні підрозділи.

Інститут має всі необхідні засновницькі документи:

 • Положення про Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України;

 • довідку про включення навчального закладу до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

 • копії документів, які підтверджують рішення про створення інституту.

Основні структурні підрозділи, на які покладається відповідальність за підготовку фахівців, - факультет банківської справи, економічний факультет та факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки, головне завдання яких - створення умов для всебічного розвитку студентів та їх адаптаційних можливостей; забезпечення підготовки високоосвіченої, професійно-орієнтованої особистості, здатної знайти своє місце в умовах ринкових відносин.

Якість освіти є кінцевим результатом роботи факультетів і на досягнення високого рівня цього показника спрямована їх робота з планування, організації і здійснення навчально-виховного процесу, додержання вимог галузевих стандартів освіти, проведення контрольних заходів, профорієнтаційної роботи, сприяння працевлаштуванню випускників.

Забезпечення якісних параметрів освіти на факультетах досягається через використання у навчальному процесі ефективних педагогічних та комп’ютерних технологій і новітніх методик, створення відповідної інформаційної та методичної бази, поєднання теорії і практики, високий фаховий рівень науково-педагогічних працівників, активне залучення молоді до самоосвіти, наукової роботи, системи виховної роботи, функціонування студентського самоврядування.

Виконання організаційних і контролюючих функцій факультету здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення, сучасних комп’ютерних технологій управлінської діяльності у тому числі програми «Деканат», АРМ «Анкетування», АРМ «Обладнання», платформа для дистанційної освіти «MOODLE», «LERSUS», «Бібліотека», АРМ «Обдарованість».

Підготовка фахівців в інституті здійснюється кафедрами банківської справи, обліку і аудиту, фінансів, економічної теорії, вищої математики, інформаційних технологій, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, менеджменту.

Головним завданням кафедр є:

 • робота по забезпеченню якості підготовки фахівців згідно з вимогами Закону України “Про вищу освіту”;

 • перебудова принципів, форм і методів навчання відповідно до вимог Болонського процесу: удосконалення кредитно-модульної системи організації навчального процесу, подальший розвиток форм та елементів дистанційного навчання і запровадження його в роботу із студентами заочної форми навчання, створення всіх умов для реалізації самостійного та індивідуального навчання студентів: інформаційне та методичне забезпечення процесу навчання;

 • удосконалення професійно-практичної підготовки студентів, технології надання їм знань, умінь і навичок, що забезпечує випускникам конкурентоспроможність на ринку праці: активне соціальне партнерство з роботодавцями, залучення їх до навчально-виховного процесу, у тому числі державної атестації, ефективна робота відповідних служб щодо сприяння у працевлаштуванні та відстеження кар’єрного зростання фахівців;

 1. European credit transfer system (16)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 2. European credit transfer system (1)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 3. European credit transfer system (10)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 4. European credit transfer system (14)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 5. European credit transfer system (18)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 6. European credit transfer system (25)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 7. European credit transfer system (3)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 8. European credit transfer system (22)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 9. European credit transfer system (4)

  Документ
  Вінницький національний технічний університет заснований у 1960 р. як загальнотехнічний факультет Київського технологічного інституту харчової промисловості, який у 1964 р.

Другие похожие документы..