Основні терміни І визначення

Основні терміни і визначення

Конструкція – це матеріал, організований у просторі.

Технологія – це наука, що вивчає процеси організації матеріалу в просторі (або – це процес створення конструкцій).

Технологія буває активна та пасивна:

- активна технологія – це технологія, при якій змінюються геометричні та фізико-хімічні властивості (лиття, штампування, зварювання і т.д.).

- пасивна технологія – це технологія, при якій не змінюються геометричні та фізико-хімічні властивості (контроль, збереження, транспортування і т.д.).

Виробничий Процес (ВП) – це сукупність усіх технологічних процесів, необхідних для випуску необхідної кількості виробів із заданою якістю та в заданий термін.

Технологічний Процес (ТП) – штучно створений людиною, цілеспрямований процес, спрямований на перетворення вихідної системи в необхідну.

Технологія електронних апаратів – це наука, що вивчає процеси високопродуктивного виготовлення виробів з елементів, матеріалів і композицій з різними, у тому числі і ВЧ, властивостями.

Лекція №2

Елементи ТП

ТП складається з технологічних операцій.

Технологічна операція (ТО) – найважливіша частина ТП; виконується одним (чи декількома) робочими на одному робочому місці, є найважливішою частиною ТП, характеризується безперервністю і закінченістю.

ТО у свою чергу складається з наступних елементів:

 • установка – це частина ТО (чи ТП), виконувана при одному закріпленні деталі (чи вузла, що збирається);

 • позиція - це частина ТО (або установки, або ТП), виконувана при одному фіксованому відносному положенні деталі (виробу) відносно обладнання або його частин, причому головний рух різання та рух подачі до уваги не беруться;

 • перехід – це частина ТО, виконувана від позиції до позиції при незмінному режимі роботи обладнання;

 • прохід – це частина ТО, виконувана при одному русі інструмента;

 • прийом – це елементарний акт дій робочого.

Завдання

на токарному верстаті виготовляється деталь вигляду:

Скільки потрібно технологічних операцій?

Види і типи виробництва.

Усю множину ВП поділяють (класифікують) по видах та по типах.

Вид виробництва виділяється по фізичному принципу застосовуваного методу виготовлення (ливарне, зварювальне, складальне та ін.).

Поділ по типу виробництва – це поділ в залежності від об'єму випуску, регулярності випуску та номенклатури виробів.

Розрізняють три основних типу:

 1. одиничне;

 2. серійне;

 3. масове.

Одиничне (не індивідуальне) виробництво – характеризується тим, що процес виготовлення одного чи декількох виробів, або зовсім не повторюється, або повторюється через невизначені проміжки часу.

Серійне виробництво – характеризується тим, що виготовлення ведеться партіями або серіями, та регулярно повторюється через визначені проміжки часу.

Масове виробництво – характеризується безупинним виготовленням продукції з дотриманням ритмічного рівномірного випуску, робочі місця мають вузьку спеціалізацію.

Характеристика типів виробництва.

 1. Обсяг виконання – це кількість виробів Із планир. вип. Границі неточні, їхнє положення залежить від складності виробу З, з ростом складності кількість зменшується.

 2. Коефіцієнт закріплення операцій:

Типи

Характеристики

Одиничне

Серійне

Масове

1.Об'єм випуску

Одиниці, десятки, сотні

Від одиниць до тисяч

Тисячі і більше

2.

>40

1< <40

=1

3.Повторюваність випуску

випадкова

регулярна

безупинна

4.Номенклатура виробів, що випускаються

велика і різноманітна

значна, але визначена

обмежена

5.Характер продукції

дослідна чи спеціальна

сталого типу або стандартна

стандартна

6.Спеціалізація робочих місць

немає

орієнтована на кілька операцій

на виконання однієї операції

7.Кваліфікація виконавців

висока

середня

низька

8.Обладнання

загальне (універсальне)

універсальне та спеціальне

спеціальне та універсальне

9.Інструмент

загальний (універсальний)

універсальний та спеціальний

спеціальний та універсальний

10.Організаційні форми складання

стаціонарна

стаціонарна і рухома

рухома

Параметри ТП

У загальному випадку головними параметрами ТП виготовлення ЕА є:

1. Точність ТП

2. Надійність ТП

3. Економічність ТП

4. Продуктивність ТП

Точність ТП

Під точністю ТП розуміють ступінь відповідності виробу, що виготовляється, вимогам НТД. Ці відповідності звичайно розглядають у відношенні сукупності показників якості (геометричних, фізико-хімічних, електричних і ін. властивостей виробу).

Кількісно точність можна охарактеризувати в такий спосіб:

- рівняння чутливості.

де - відносна похибка вихідного параметра;

- відносна похибка (відхилення) i-тої операції;

- коефіцієнт впливу i-тої операції, на вихідний параметр;

k - загальна кількість операцій.

Рівняння чутливості характеризує вплив точності (похибки) виконання ТО на точність вихідного параметра і дозволяє по відомим точностям виконання ТО визначити точність вихідного параметра, а також вирішити зворотну задачу – по заданій погрішності вихідного параметра призначити вимоги до точності на виконання ТО.

Лекція №3

Надійність ТП

Під надійністю ТП розуміють здатність процесу забезпечувати випуск виробів відповідних вимогам НТД, тобто придатних виробів. Кількісно надійність ТП оцінюється імовірністю того, що в результаті ТП виріб, що виготовляється, буде придатним. ТП складається з ряду ТО, надійності яких взаємно незалежні і тому надійність ТП дорівнює добутку надійностей ТО:

де - надійність i-тої ТО;

k – загальна кількість ТО.

Економічність ТП

Економічність ТП виражається (відображається) собівартістю одиниці продукції

де - собівартість одиниці продукції;

- вартість матеріалів необхідних для виготовлення одиниці продукції;

- заробітна плата робітників, приведена до одиниці продукції;

- амортизаційні відрахування;

- витрати по експлуатації обладнання;

- вартість технологічного оснащення;

- вартість виробів, що випускаються.

При виборі варіанта ТП перевагу віддають більш економічному, тобто з меншою собівартістю одиниці продукції (min C).

Продуктивність ТП

Продуктивність ТП визначаться кількістю виробів, що випускаються в одиницю часу.

де П - продуктивність;

Ф - штучний час;

- час на виготовлення одиниці продукції;

де - оперативний час – це час, що затрачається на роботу, результатом якої є виконання операції;

- основний технологічний час;

- допоміжний – це час на дії для забезпечення основної роботи – час на активний ТП;

- час на обслуговування робочого місця – час для догляду за робочим місцем і для підтримки його в робочому стані;

- час необхідних перерв у роботі.

Технологічність конструкцій

В теперішній час вплив технології на розробку ЕА настільки зріс, що власне кажучи, способи виробництва, технологічні методи і прийоми, стали майже повністю визначати конструкцію ЕА. Зв'язок, що обумовлює вплив технології на конструкцію ЕА, визначається терміном «технологічність конструкції» (ТК).

ТК - це не кількісний показник. Під технологічністю конструкції варто розуміти сукупність внутрішніх властивостей конструкції, що забезпечують установлені значення показників якості та проявляються в можливості зниження витрат праці, матеріалів і часу при технічній підготовці виробництва, виготовленні та експлуатації.

Таким чином, технологічність конструкції визначається її призначенням.

До головних факторів, що обумовлюють вимоги до технологічності конструкції, відносять: вид виробу, об'єм випуску і тип виробництва.

Приклад

Нехай необхідно виготовити магнітостатичний екран.

I – нема оснастки.

II – є оснастка: для штампування дна необхідно, окрім універсального, спеціальне обладнання.

III – глибока витяжка, здійснюємо в декілька штампів.

I, II, III – графіки собівартості для різних видів виробництва

IV – графік вибору виду виробництва для забезпечення максимальної технологічності

А – підвищений рівень собівартості через витрати часу на ознайомлення робочого з кресленнями та НТД

Оцінка технологічності конструкції

Існує ряд показників технологічності конструкції (критерії технологічності), що поділяються на:

 • абсолютні;

 • відносні.

Відносні критерії використовують тоді, коли є аналог. Якщо аналога нема, то використовують абсолютні критерії. При цьому, головні підприємства галузі, вводять базові показники для групи виробів.

Лекція №4

 1. Основні терміни та визначення

  Документ
  Екологія – це наука про взаємозв`язки живих организмів та їх угруповань між собою та довкіллям, про структуру та функціонування надорганізованих систем.
 2. Основні терміни І поняття: власний капітал, фонд у необоротних активах, фонд у малоцінних І швидкозношуваних предметах, результати виконання кошторису

  Документ
  Фонди бюджетних установ містять суми вкладень до фонду основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріаль­них активів з урахуванням нарахованого зносу, а також суми вкладень до фонду малоцінних та швидкозношуваних предметів,
 3. «Інформаційно-пошукові мови. Терміни та визначення»

  Документ
  За визначенням ГОСТ 7.74-96 «Інформаційно-пошукові мови. Терміни та визначення», ключове слово - це інформативне слово, наведене в стандартній лексикографічної формі і використовується для координатного індексування.
 4. Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Документ
  Особливість системи базується на угоді про те, що навчальне навантаження студента очної форми навчання впродовж навчального року становить 60 кредитів.
 5. Податкова система України - конспект лекцій (ХНЕУ)

  Документ
  Курс “Організація роботи та управління органами державної податкової служби України” вивчається у зв’язку з підпорядкованістю Академії державної податкової служби України Державній податковій адміністрації України і ставить за мету
 6. Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства (9)

  Документ
  Розглянуті основні поняття педагогічної діагностики, педагогічного вимірювання та оцінювання: мета, функції, зміст, методи, інструменти, процедури оцінювання; характеристики освітніх цілей; етапи розробки завдань у тестової формі;
 7. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (1)

  Документ
  Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій
 8. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (8)

  Документ
  Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій
 9. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни “Надійність І діагностування електросвітлотехнічного обладнання ” (за кредитно-модульною системою)

  Документ
  Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану №РБ-3-603/01 напряму 0906 “Електротехніка” спеціальності 6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання”, навчальної програми дисципліни “Надійність і діагностування

Другие похожие документы..