Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступн

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Перший заступник Голови Правлiння

Русин Є.Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

21.04.2009

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2008 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

23697280

1.4. Місцезнаходження емітента

м.Київ Солом'янський р-н 03087 м. Київ вул. Єреванська, 1

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 594-11-04 (044) 594-11-04

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.04.2009

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

73 "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

21.04.2009

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

Немає

в мережі Інтернет

(за наявності)

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента;

X

в) банки, що обслуговують емітента;

X

г) основні види діяльності;

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

X

е) інформація про рейтингове агентство;

X

є) інформація про органи управління емітента.

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X

7. Інформація про дивіденди.

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента;

X

б) інформація про облігації емітента;

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

X

10. Опис бізнесу.

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

в) інформація про зобов'язання емітента.

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

X

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

14. Інформація про стан корпоративного управління.

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

X

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

X

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

X

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

X

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

X

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

X

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

20. Основні відомості про ФОН.

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

24. Правила ФОН.

25. Річна фінансова звітність.

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).

X

27. Аудиторський висновок.

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).

30. Примітки: 1) Iнформацiя про органи управлiння емiтента - не заповнюється. ВАТ АБ "Укргазбанк" є акцiонерним товариством, а вiдповiдно до п. 1.5. глави 2. роздiлу V

Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 р. за № 1591) "Пункт 3.8 "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.".

2) Iнформацiя про дивiденди - данi вiдсутнi. Рiшення про виплату дивiдендiв за звiтний перiод та за перiод, що передував звiтньому, не приймалося, та

дивiденди по ним не виплачувались.

3) Iнформацiя про облiгацiї емiтента - дисконтнi облiгацiї та цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї протягом 2008 року Емiтентом не випускались.

4) Iнформацiя про цiннi папери, що випущенi емiтентом (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН) - вiдсутня. Емiтент у 2008 роцi не здiйснював випуски iнших цiнних цiнних паперiв, емiсiї яких пiдлягають реєстрацiї.

5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - данi вiдсутнi. ВАТ АБ "Укргазбанк" не викупав власнi акцiї протягом 2008 року.

6) Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента - не заповнюється. ВАТ АБ "Укргазбанк" здiйснює банкiвську дiяльнiсть, а вiдповiдно до п. 1.15.

глави 2. роздiлу V Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 р. за № 1591)

"У таблицi 13.2 "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" вказується розрахунок вартостi чистих активiв, який складається акцiонерними

товариствами з обмеженою вiдповiдальнiстю, окрiм тих, що здiйснюють банкiвську, страхову дiяльнiсть та дiяльнiсть iнститутiв спiльного iнвестування".

7) Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги

за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, - данi вiдсутнi. До складу iпотечного покриття ВАТ АБ "Укргазбанк" включенi лише тi iпотечнi активи, якi вiдповiдають вимогам Закону України "Про iпотечнi облiгацiї", "Положення про iпотечне покриття звичайних iпотечних облiгацiй,

порядок ведення реєстру iпотечного покриття та управлiння iпотечним покриттям звичайних iпотечних облiгацiй", затвердженного Рiшенням ДКЦПФР

№ 774 вiд 01.09.2006 р.

8) Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв; Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - вiдсутня. Емiтент не здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв у 2008 роцi.

9) Основнi вiдомостi про ФОН; Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; Розрахунок чистих активiв ФОН; Правила ФОН - iнформацiя вiдсутня. Протягом 2008 року Емiтент не створювал ФОН.

10) Фiнансова звiтнiть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), - на дату подання Рiчної iнформацiї у емiтента вiдсутня.

11) Звiт про стан об`єкта нерухомостi ( у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi) - данi вiдсутнi, у 2008 роцi випуск цiльових облiгацiй емiтентом не здiйснювався.

 1. Арістова - Державна інформаційна політика, організаційно-правові аспекти

  Документ
  Сьогодні, як відомо, немає ні в науці, ні в практичній діяльності людей, ні в суспільно-політичному житті поняття найпоширенішого та найважливішого, ніж поняття "інформація".
 2. Коментар до статті Завдання Кримінального кодексу

  Кодекс
  1. Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань,
 3. Облік І контроль грошових коштів та їх еквівалентів: теорія, методика, організація

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Становлення ринкової економіки в Україні, розвиток фінансово-господарських зв’язків між суб’єктами підприємницької діяльності, поява новітніх форм платіжних засобів, упровадження інформаційних технологій
 4. Кандидат юридичних наук, доцент гл. 34 (у співавтор­стві з Печеним О. П. та Сиротенко С. Є.); гл. 36 § 3; гл

  Документ
  Яроцький В. Л., кандидат юридичних наук, доцент - гл. 43 § 4 (у співав­торстві з В. М. Крижною), гл. 44 (у співавторстві з Крижного В. М.); гл. 48; гл.
 5. Коментар до Господарського кодексу України Знаменський, Мамутов

  Документ
  16 січня 2003 р. Верховна Рада України прийняла Господарський кодекс України, підготовлений відповідно до затвердженої нею у 1992 році Концепції судово-правової реформи.
 6. Є. Тихомирова Зв’язки з громадськістю Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вузів

  Документ
  Навчальний посібник містить виклад найбільш важливих проблем навчального курсу “Зв’язки з громадськістю”. У ньому розглядаються теорія комунікації, історія виникнення та розвитку паблік рилейшнз, характеризуються зв’язки з громадськістю
 7. Правовий захист біженців та осіб без громадянства в україні

  Документ
  Буроменський Михайло Всеволодович, професор, д.ю.н., член-кореспондент Академії правових наук України, президент Інституту прикладних гуманітарних досліджень (м.
 8. Сті управління юстиції в миколаївській області право XXI століття: становлення та перспективи розвитку збірник наукових праць миколаїв 2006 (1)

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук (голова); Ємельянова Л.В. канд. юр. наук; Козляковський П.А. канд. пед. наук; Козаченко О.В. канд. юр. наук (заступник голови); Обручков Р.
 9. Сті управління юстиції в миколаївській області право XXI століття: становлення та перспективи розвитку збірник наукових праць миколаїв 2006 (2)

  Документ
  ПРАВО XXI СТОЛІТТЯ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції “Другі Прибузькі юридичні читання” / Під редакцією В.

Другие похожие документы..