Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДАВИДОВИЧ ОКСАНА ІГОРІВНА

УДК 339.564 : 330.341

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Спеціальність 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

економічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України, м. Київ

Науковий керівник: академік НАН України,

доктор економічних наук, професор

Пахомов Юрій Миколайович

Інститут світової економіки

і міжнародних відносин НАН України,

директор

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Рокоча Віра Володимирівна

Університет економіки та права „Крок”,

завідувач кафедри міжнародної економіки

кандидат економічних наук, доцент

Кальченко Тимур Валерійович

Київський національний економічний університет,

доцент кафедри міжнародного менеджменту

Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса

Шевченка, Інститут міжнародних відносин,

кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин, м. Київ

Захист відбудеться 3 жовтня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 201.

Автореферат розісланий 31 серпня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор економічних наук, доцент Л.Л. Антонюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Глобалізація світової економіки, яка перетворюється в домінуюче явище світогосподарських процесів, ставить перед урядами країн багато проблем, ефективне розв’язання яких стає можливим за умови врахування сучасних тенденцій розвитку міжнародного конкурентного середовища. Зростання ролі інформатизації, інтелектуалізації, високих технологій об’єктивно визначає необхідність поширення інноваційної складової на всі сфери суспільного життя. Динамізація економічного розвитку, підвищення добробуту та якості життя населення залежать сьогодні від успіху країни у високотехнологічному обміні, що базується на правильному визначенні пріоритетів економічної політики та адекватній концентрації ресурсів.

Складні завдання, які постали перед Україною в контексті реалізації стратегічного курсу на європейську інтеграцію, вимагають невідкладної розробки та втілення в життя ефективної моделі економічного розвитку, яка повинна, з одного боку, орієнтуватись на світові досягнення, враховувати внутрішні особливості та основні тенденції світогосподарських процесів, а з іншого, - забезпечувати якісний випереджаючий розвиток та реалізацію національних інтересів економіки. Перша хвиля економічного зростання в Україні не сформувала достатнього потенціалу стійкого довготривалого росту внаслідок дії переважно екстенсивних факторів розвитку, кількісного нарощування та залучення в обіг первинних ресурсів. Експортоорієнтована економіка на сьогоднішній день все ще не стала позитивним фактором інтегрування України в міжнародний поділ праці через неефективність експорту, його структури та механізмів державного сприяння.

Разом з тим, саме конкуренція на міжнародних товарних ринках створює потребу та умови для переходу країни від використання статичних переваг на сировинній основі до динамічних переваг на основі нових технологій та для прискорення внутрішнього економічного розвитку. За цих обставин експорт повинен розглядатись не як компенсатор недостатнього внутрішнього попиту, а як інструмент забезпечення розширеного ринкового простору для реструктуризованих галузей і виробництв, готових до інтенсивної міжнародної конкуренції. У відкритій економіці можливості економічного зростання підвищуються за рахунок активного обміну з оточуючим господарським середовищем, що є закономірним наслідком реалізації виваженої, збалансованої зовнішньоекономічної стратегії. У цьому зв’язку актуальності набуває підвищення ефективності експортоорієнтованого розвитку України, ключовим фактором якого має стати високотехнологічний експорт - джерело довготривалої конкурентної переваги.

Фундаментальні теоретичні та емпіричні дослідження ролі експорту в економічному зростанні країни, механізмів його державного сприяння та формування ефективної експортної структури, рівнів торговельної відкритості знайшли відображення у працях зарубіжних учених Б. Баласса, Р. Барро, Й. Бхагваті, А. Вамвакідіса, П. Грея, Д. Гріневея, Г. Гроссмана, Д. Доллара, С. Едвардса, Р. Кавуссі, А. Крюгер, М. Мікаеллі, К. Мілнера, К. Міхалопулоса, М. Нішімізу, П. Пребіша, Л. Прітчетта, С. Робінсона, Д. Родріка, П. Ромера, Дж. Сакса, Д. Сальваторе, Х. Сінгера, Т. Сітовскі, В. Тайлера, Е. Уорнера, Й. Франкеля, Е. Хелпмена, Х. Яніккая. Теоретичні засади економічних моделей та моделей економічного розвитку, їх еволюція та основні характеристики тривалий час перебувають у полі наукових інтересів зарубіжних і вітчизняних дослідників: Л. Басовського, В. Вовк, Е. Домара, А. Ельянова, В. Колесова, А. Льюіса, С. Мочерного, А. Погорлецького, У. Ростоу, Є. Савельєва, Р. Солоу, А. Філіпенка, Р. Харрода, Х. Ченері, Л. Яремко. Проблеми зовнішньої торгівлі України, її порівняльних та конкурентних переваг, чинники розвитку експорту та шляхи нарощування конкурентоспроможного експортного потенціалу досліджуються у працях вітчизняних науковців В. Андрійчука, Л. Антонюк, Ю. Бендерського, О. Білоруса, З. Варналія, А. Гальчинського, В. Геєця, Б. Губського, М. Жука, Т. Кальченка, А. Кредісова, С. Кульпінського, Д. Лук’яненка, Ю. Макогона, В. Новицького, В. Онищенка, Ю. Пахомова, А. Поручника, В. Рокочої, М. Рубцової, В. Савчука, В. Сіденка, А. Фліссака, О. Шнипка, Т. Щедріної та ін.

Разом з тим, у науковій літературі відсутня цілісна концепція ефективного експортоорієнтованого розвитку та обґрунтування необхідності його забезпечення в Україні. Малодослідженим залишається питання щодо ролі ефективної експортної структури в економічному зростанні країни, світовий досвід стимулювання експорту. Не знайшли достатнього відображення комплексна оцінка факторів впливу на обсяги і структуру експортних потоків, шляхи та механізми нарощування конкурентоспроможного експортного потенціалу національної економіки.

Таким чином, системне дослідження експортоорієнтованої моделі економічного розвитку, механізмів забезпечення її ефективності з метою досягнення і утримання стійких конкурентних переваг України на міжнародній арені є дуже важливим як в теоретичному, так і у практичному плані, що й обумовило вибір теми дисертаційного дослідження, його мету і завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Дисертаційна робота виконана у рамках міжкафедральної науково-дослідної теми „Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку” (номер державної реєстрації 0101U002948) факультету міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного університету.Особисто автором підготовлено матеріали до розділу „Економічний механізм розвитку конкурентоспроможного експортного потенціалу національної економіки”, де розраховано індекси структурної зміни і диверсифікації експорту, розроблені рекомендації щодо підвищення ефективності його структури.

Мета і завдання дослідження.Метою дисертаційного дослідження є комплексний аналіз сутності експортоорієнтованої моделі економічного розвитку, визначення критеріїв її ефективності та розробка науково обґрунтованого механізму забезпечення ефективного експортоорієнтованого розвитку України в умовах посилення міжнародної конкуренції та становлення нового технологічного укладу.

Виходячи з мети дослідження, в роботі поставлені наступні завдання:

 • дослідити сутнісні характеристики моделей економічного розвитку, які еволюціонували впродовж ХХ - початку ХХІ ст., та здійснити їх систематизацію;

 • розкрити причинно-наслідковий зв’язок між експортною експансією та економічним зростанням країни, обґрунтувати переваги експортоорієнтованої моделі та визначити критерії її ефективності;

 • проаналізувати зарубіжний досвід експортоорієнтованого розвитку та ідентифікувати основні механізми його стимулювання;

 • дослідити особливості експортоорієнтованої моделі розвитку України на сучасному етапі, виходячи з критеріїв її ефективності;

 • виявити чинники впливу на обсяги та структуру вітчизняних експортних потоків, дати їх кількісну оцінку;

 • розробити механізм забезпечення ефективного експортоорієнтованого розвитку України на основі формування технологічних переваг.

Об’єктом дослідження є економічні відносини між суб’єктами світового господарства, що виникають у процесі діяльності національних експортерів.

Предметом дослідження є система умов, чинників та інструментів, що забезпечують ефективний експортоорієнтований розвиток України в умовах глобальних структурних змін.

Методи дослідження.Методологічною основою дисертаційного дослідження є історико-логічний та системний підходи до аналізу економічних явищ і процесів, загальнонаукові методи синтезу, порівняння, аналогії, узагальнення, наукової абстракції, групувань і класифікації. Дослідження базується на використанні принципу єдності теорії та практики, статистичного, факторного аналізу, економіко-математичного моделювання впливу чинників на динаміку експорту.

Використано широке коло вітчизняних і зарубіжних літературних джерел, Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України, матеріали і статистичні дані Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Державного комітету статистики України, Національного Банку України, Українського Центру економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова, Європейського парламенту, Світового Банку, Міжнародного Валютного Фонду, Всесвітнього економічного форуму, ЮНКТАД, Світової організації торгівлі, Організації економічного співробітництва і розвитку, експертні оцінки міжнародних рейтингових агентств.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що в роботі на основі проведеного теоретичного аналізу та конструктивного осмислення моделей економічного розвитку, узагальнення практичного світового досвіду обґрунтовано методологічні засади ефективної експортоорієнтованої моделі економічного розвитку та розроблено механізм її забезпечення в Україні. Нові наукові положення, які отримані автором особисто і виносяться на захист, полягають у наступному:

Вперше:

 • систематизовано моделі економічного розвитку на основі комплексного аналізу новітніх підходів до визначення їх сутності та критеріїв за основними ознаками (ключовий фактор господарського зростання, рівень торговельної відкритості та значення зовнішнього фактора розвитку, особливості певної країни чи групи країн, рівень промислового розвитку, співвідношення ролі держави і приватного сектора в економіці, ступінь державного втручання в економіку), що дозволило автору дослідити сутнісні характеристики моделей та виявити передумови їх застосування; обґрунтовано доцільність реалізації в Україні експортоорієнтованої моделі розвитку за умови підвищення її ефективності;

 • визначено критерії ефективності експортоорієнтованої моделі розвитку національної економіки: торговельна відкритість; макроекономічна стабільність, зокрема, стабільність національної валюти; нарощування частки високотехнологічного і наукомісткого експорту; географічна диверсифікація зовнішньоторговельних потоків; дієвий механізм державного сприяння експорту;

 • досліджено ефективність товарної структури українського експорту на основі розрахованих за розділами міжнародної стандартної торговельної класифікації загалом та для групи високотехнологічних товарів зокрема індексів структурної зміни і диверсифікації експорту, які дозволяють поглибити комплексну оцінку його конкурентоспроможності за допомогою визначення ступеня традиційності товарної структури та масштабів її відхилення від світової як на рівні окремих товарних груп, так і на агрегованому рівні.

Одержали подальшого розвитку:

 • сучасні дослідження напрямів впливу експорту на економічний розвиток країни, які проявляються у сприянні ефективному перерозподілу ресурсів, інтенсивній конкуренції, послабленні валютних обмежень, використанні переваг від ефекту економії на масштабах, акумуляції валютних надходжень та резервів, що забезпечує, відповідно, підвищення продуктивності факторів виробництва, збільшення високотехнологічного імпорту, розширення власної технологічної бази, покращення міжнародної валютної ліквідності та високий конкурентний статус країни; емпірично доведено тісну і пряму кореляцію між обсягами експорту, у тому числі товарів з високою часткою доданої вартості, та ВВП України; встановлено, що поряд з інвестиціями в основний капітал та кількістю зайнятих з вищою освітою обсяги товарного експорту мають найбільший вплив на економічне зростання України;

 • характеристика зарубіжного досвіду експортоорієнтованого економічного зростання, зокрема, специфіка сприяння експорту в азійських країнах, які досягли найбільш показових темпів економічного піднесення; виявлено, що динамізація їх економічного розвитку завдячує нарощуванню промислового, передусім високотехнологічного, експорту, шляхом застосування державою фінансових, податкових, митно-тарифних, інвестиційних, інституційних стимулів, забезпечення ефективної урядової співпраці з приватним бізнесом, сприяння науково-технічному міждержавному співробітництву, а також географічній диверсифікації ринків збуту та стабільному макроекономічному середовищу; ідентифіковано домінуючі важелі державного сприяння експорту з метою адаптації зарубіжного досвіду та його імплементації в Україні;

 • оцінка факторів впливу на динаміку експортних потоків України, що дало змогу автору визначити внутрішні (макроекономічні, фінансові, технологічно-інноваційні, цінові, структурні, інституційні, політичні) та зовнішні (кон’юнктурні, протекціоністські, конкурентні, фінансові, цінові, глобалізаційні, інтеграційні) чинники; поглиблено дослідження наслідків розширення ЄС на обсяги і структуру вітчизняного експорту: доведено, що загалом воно матиме позитивний ефект у довгостроковій перспективі завдяки уніфікації митного тарифу і торговельно-адміністративних правил, спільному застосуванні щодо України Генералізованої системи преференцій, пожвавленню економічної кон’юнктури розширеного ринку; емпірично встановлено, що найбільший вплив на зростання обсягів експорту з України мають прямі іноземні інвестиції (пряма залежність);

 • розробка механізму забезпечення ефективного експортоорієнтованого розвитку України на основі вдосконалення інституційної інфраструктури шляхом реформування діючих та створення додаткових інституцій, які відповідають сучасним потребам експортерів; орієнтації іноземного інвестування на інноваційно-технологічні пріоритети розвитку за допомогою забезпечення ключових факторів інвестиційної привабливості (макроекономічна стабільність; лібералізація бізнесу, зовнішньої торгівлі та руху капіталу; стабільне і передбачуване правове середовище; здорове корпоративне і державне управління; дієвий фінансовий сектор; мінімізація корупції та політичних ризиків; сприяння позитивному міжнародному іміджу країни); підвищення інноваційної спроможності через розробку та реалізацію ефективної державної інноваційної політики, безальтернативність якої пояснюється недосконалістю ринку, асиметричністю інформації, необхідністю вирівнювання потенціалу регіонів, створення конкурентних переваг, забезпечення технологічного лідерства.

Удосконалено:

 1. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (1)

  Автореферат диссертации
  Захист відбудеться «17» листопада_ 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м.
 2. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (2)

  Автореферат диссертации
  Робота виконана у відділі проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України.
 3. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з

  Автореферат диссертации
  Захист відбудеться 30 січня 2009 р. о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.829.01 Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул.
 4. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (112)

  Автореферат диссертации
  Робота виконана на кафедрі історії, теорії та практики культури Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України.
 5. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (127)

  Автореферат диссертации
  Захист дисертації відбудеться 23 червня 2011 р. о 1300 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.055.02 у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м.
 6. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (14)

  Автореферат диссертации
  Робота виконана на кафедрі трудового права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України (м. Харків).
 7. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (34)

  Автореферат диссертации
  Захист відбудеться 07 лютого 2009 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м.
 8. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (37)

  Автореферат диссертации
  Захист відбудеться “__” 2002 року о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м.
 9. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (105)

  Автореферат диссертации
  професор Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

Другие похожие документы..