Тематика випускних робіт, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів біології

Управління освіти і науки

Луганської обласної державної адміністрації

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Тематика

випускних робіт, рефератів і література

для слухачів курсів підвищення кваліфікації

вчителів біології

Укладачі: доцент Дубовик О.С.,

доцент Маслова В.Р.

Затверджено на засіданні кафедри

природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання

(протокол № 8 від 18 червня 2010 р.)

Луганськ

2010

Тематика випускних робіт і рефератів

 1. Шляхи реалізації Концепції екологічної освіти України.

 2. Біологія – джерело духовного виховання школярів.

 3. Формування і розвиток біологічних понять.

 4. Формування екологічних понять у курсі біології.

 5. Використання міжпредметних зв’язків на уроках біології.

 6. Патріотичне виховання школярів.

 7. Громадянське виховання учнів у системі шкільної біологічної освіти.

 8. Екологічна освіта і виховання школярів.

 9. Естетична освіта і виховання школярів.

 10. Роль краєзнавства у формуванні екологічної культури школярів.

 11. Формування пізнавальних умінь учнів на уроках біології.

 12. Формування загальнонавчальних умінь учнів у навчанні біології.

 13. Розвиток у школярів пізнавального інтересу до біології.

 14. Диференціація навчання учнів на уроках біології.

 15. Проблемне навчання біології.

 16. Інноваційні методики викладання біології.

 17. Особливості методики викладання біології в профільних класах.

 18. Технологія модульно-розвиваючого навчання.

 19. Інтерактивні методи навчання біології.

 20. Дидактичні ігри на уроках біології.

 21. Проектні технології в навчально-виховному процесі з біології.

 22. Засоби активізації навчальної діяльності школярів у процесі вивчення біології.

 23. Методи оцінювання навчальних досягнень учнів.

 24. Організація самостійної роботи учнів на уроках біології.

 25. Ефективність використання навчально-матеріальної бази при викладанні біології.

 26. Зміст і форми позакласної та позашкільної роботи з біології.

 27. Підготовка школярів до біологічних олімпіад.

 28. Організація науково-дослідницької роботи школярів.

 29. Методика організації групової діяльності школярів.

 30. Використання комп’ютерної підтримки на уроках біології.

 31. Використання електронних засобів навчального призначення у викладанні шкільного курсу біології.

 32. Інтеграція у вивченні шкільного курсу біології.

Література

 1. Аніськіна Н.О. Організація профільного навчання в сучасній школі. – Х.: Видав. гр. “Основа”, 2003. – 176 с.

 2. Арефьев И.П. Подготовка учителя к профильному обучению старшеклассников. – М.: Педагогика, 2003. – №5.

 3. Бершатский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические и психологические основания образовательных технологий. – М.: Центр “Педагогический поиск”, 2003. – 256 с.

 4. Богданова Д.К. Преподавание биологии в современной школе. Методическое пособие. – Донецк: ДонГИИ, 2000. – 242 с.

 5. Галеева Н.Л. Современный кабинет биологии: Работа учителя на основе дидактики личностно-ориентированного процесса. – М.: 5 за знання, 2005. – 192 с.

 6. Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителей. – Луганск: Янтарь, Учебная книга, 2003. – 88 с.

 7. Гороль Т.К., Гуревич Р.С., Коношевський Л.Л., Шестопалюк О.В. Сучасні інформаційні засоби навчання: Навчальний посібник. – К.: Освіта України, 2007. – 536 с.

 8. Данилова О.В., Данилов С.А., Єресько О.В. Комплект посібників для підготовки до зовнішнього оцінювання з біології. – К.: Генеза, 2007. – 120 с.

 9. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. №24.

 10. Дослідна та проектна діяльність під час вивчення біології / Уклад. К.М. Задорожний. – Харків: Основа, 2008. – 143 с.

 11. Дубовик О.С., Ткаченко Т.М. Методичні аспекти проблемного навчання біології // Освіта на Луганщині. – 2006. – № 2 (25) – С. 130-137.

 12. Електронні засоби навчального призначення: каталог, методичні рекомендації та конспекти уроків (природничо-наукові дисципліни, математика, інформатика, управління навчальним закладом) / І.П. Воротникова, О.А. Геращенко. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2008. – 252 с.

 13. Ермаков Д.С., Зверев И.Д., Суравегина И.Т. Учимся решать экологические проблемы. Методическое пособие для учителя. – М.: Школьная Пресса, 2002. – 111 с.

 14. Загальна методика навчання біології: Навчальний посібник / І.В. Мороз, А.В. Степанюк, О.Д. Гончар та ін. За ред. І.В. Мороза. – К.: Либідь, 2006. – 592 с.

 15. Задорожний К.М. Усі уроки біології: 8 клас. – Харків: Основа, 2008. – 254 с.

 16. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. Метод. посіб. / авт. — уклад.: О. Пометун, Л. Пироженко. — К.: АПН; 2002. — 136 с.

 17. Кабінет біології / Упоряд. К.М. Задорожний, С.О. Малікова. – Х.: Основа, 2006. – 192 с.

 18. Концепція громадянського виховання // Освіта України. — 2000. — №32.

 19. Концепція екологічної освіти України / Інф. зб. МОН України. — 2002. — №7.

 20. Концепція загальної середньої освіти // Освіта України. — 2000. — №33.

 21. Коротаева Е.В. Обучающие технологии в познавательной деятельности школьника. — М.: Сентябрь, 2003. — 176 с.

 22. Левченко О.М. та ін. Основи створення комп’ютерних презентацій: Навчальний посібник/ О.М. Левченко, І.В. Коваль, І.О. Завадський. – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 368 с.

 23. Малафій І.В. Дидактика. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 398 с.

 24. Маслова В.Р. Літні навчальні екскурсії з біології рослин. Луганськ: Знання. — 2005. — 135 с.

 25. Навчання в дії: Як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання. Методичний посібник / А. Панченков, О. Пометун, Р. Темих. – К.: А.П.Н., 2003. – 72 с.

 26. Національна доктрина розвитку освіти / Освіта України. — 2002. — №33.

 27. Освітні технології: Навч. метод. посіб. / О.М. Пєхота та ін. — Київ.: А.С.К., 2002. — 255 с.

 28. Осмоловская И.М. Как организовать дифференцированное обучение. — М.: Сентябрь, 2002. — 160 с.

 29. Пакулова В.М. Работа с терминами на уроках биологии: Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 1996. — 96 с.

 30. Патріотичне виховання школярів засобами природничо-математичної освіти. Методичні рекомендації / Уклад. Дубовик О.С., Маслова В.Р., Гладушина Н.О., Бондар Л.О., Дідусь О.Г., Лисенко Н.І. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2007. – 272 с.

 31. Перспективні освітні технології: Наук.-метод. посібник. / За ред. Г.С. Сазоненко. — К.: Гопак, 2000. — 560 с.

 32. Підготовка учнів до біологічних олімпіад / О.В. Данилова, К.М. Задорожний, Д.А. Шабанов, С.А. Данилов. — Х.: Вид.гр. «Основа», 2004. — 112 с.

 33. Підготовка учнів до практичного туру Всеукраїнської олімпіади з біології. Навчально-методичний посібник / В.Р. Маслова, Л.І. Ткачова, І.О. Золотарьова, С.О. Шайдурова, Л.В. Ткачова, Г.М. Капелюховська. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2007. – 204 с.

 34. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н. Поливанова. – М.: Просвещение, 2008. – 192 с.

 35. Пометун О., Пороженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. метод. посібник. / За ред. О.І. Пометун. — К.: А.С.К., 2005. — 192 с.

 36. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2007. – 272 с.

 37. Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ №139-97 від 07.03.2001. — Інф. зб. МОН України №6, 2001.

 38. Русняк Т. Технологія навчання біології: Теорія та практика. // Біологія. Шкільний світ. — 2006. — №15.

 39. Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников. — М.: Сентябрь, 2003. — 204 с.

 40. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. Т. 1. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с.

 41. Технологія створення тестових завдань. Методичний посібник для вчителів біології / О.С. Дубовик, С.О. Шайдурова. – Луганськ: Знання, 2007. – 55 с.

 42. Формування міжпредметних компетентностей у процесі вивчення шкільного курсу біології: Навчально-методичний посібник / В.Р. Маслова, Л.І. Ткачова, Л.В. Ткачова, С.О. Шайдурова. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2009 – 208 с.

 43. Чистякова С.Н., Лернер П.С. и др. Профильное обучение и новые условия подготовки // Школьные технологии. — 2002. — №1.

 44. Шабанов Д., Кравченко О. Екологія в шкільному курсі біології. – Харків: Основа, 2005.

 45. Шарко В.Д. Сучасний урок фізики: технологічний аспект: Посібник для вчителів і студентів. — К.: 2005. — 135 с.

 46. Шитов С. Проектний метод навчання. // Учитель. — 2002. — №1. — С.38-43.

 47. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. — М.: Сентябрь, 1996. — 96 с.

 1. Тематика випускних робіт І рефератів та література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії

  Реферат
  Ермаков Д.С., Зверев И.Д., Суравегина И.Т. Учимся решать экологические проблемы. Методическое пособие для учителя. — М.: Школьная Пресса, 2002. — 159 с.
 2. Тематика випускних робіт, творчих проектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  Реферат
  завідувач кафедри філософії і соціології освіти Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук, доцент
 3. Тематика випускних робіт, творчих про ектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  Реферат
  Тематика випускних робіт, творчих проектів і рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Інформаційно-методичний посібник / Т.
 4. Аналіз авторської регіональної програми з художньої культури. Аналіз та вдосконалення професійної майстерності вчителя музики. Розвиток творчої особистості вчителя музики.

  Документ
  розробок репертуарних посібників для вчителів музики, художніх керівників шкільного хору та вокального (фольклорного) ансамблю, камерного оркестру, ВІА;
 5. Методичні рекомендації слухачам курсів підвищення кваліфікації вчителів біології Зміст

  Методичні рекомендації
  Програма курсів підвищення кваліфікації вчителів біології в системі загальної середньої освіти розроблена у відповідності до Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту»
 6. План роботи управління освіти Орджонікідзевської районної в місті Харкові ради

  Документ
  Робота управління і закладів освіти району була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указу Президента України від 20.
 7. Вступ (101)

  Документ
  У 2006 році Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти був удостоєний почесного звання “Лідер освіти України”, яке було присвоєне йому Міністерством освіти і науки України та Академією педагогічних наук.
 8. Як навчально-методичний посібник для магістрів, аспірантів (1)

  Навчально-методичний посібник
  Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Документи і матеріали. Травень – грудень 2004 р. – Частина 2 / Упорядники: Степко М.
 9. Як навчально-методичний посібник для магістрів, аспірантів (2)

  Навчально-методичний посібник
  На виконання рішення Колегії Міністерства освіти і науки від 24 квітня 2003 року (протокол № 5/5-4) та основних завдань, визначених на колегії міністерства від 27 лютого 2004 р.

Другие похожие документы..