Доклад за дейността на „албена" ад към 31. 03. 2011 година съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк „Албена"

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „АЛБЕНА” АД

КЪМ 31.03.2011 ГОДИНА

съгласно изискванията на чл. 100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

„Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава два курорта по българското черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния бизнес - транспорт, медицина и балнеология, туроператорска дейност, селско стопанство, строителство.

С разпореждане на Министерски съвет от 1991 г., съобразно изискванията на Търговския закон и ГПК, съществуващата от 1969 г. Държавна фирма “Албена” е преобразувана в Еднолично акционерно дружество “Албена” ЕАД, в последствие през 1997 г. преобразувано в акционерно дружество.

„Албена” АД е публично дружество, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса. Компанията участва в изчислението на трите официални индекса на борсата и през последните години неизменно е сред дружествата с най-голяма капитализация на нея.

Предметът на дейност на “Албена”АД е предлагане на завършен туристически продукт на международния и вътрешния пазар. По конкретно, това се изразява в следните дейности: хотелиерство; ресторантьорство; продажба на стоки от внос и местно производство; външно-икономическа дейност; предоставяне на информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм; изграждане, разработване и отдаване под наем на обекти; охранителна дейност – в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение.

І. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет

През първото тримесечие на 2011 г. няма настъпили промени, сделки и събития, които да оказват значимо влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството.

Финансова информация

Финансовият резултат на „Албена” АД за първото тримесечие на 2011 г. е загуба в размер на 6 193 хил.лева.

Приходи

Приходите от дейността за периода са в размер на 962 хил.лв., с 603 хил.лв. повече от предходната година. Това се дължи на увеличението на приходите от наеми с 563 хил.лв., тъй като има повече скючени договори към същия период на предходната година. Приходите от продажби на стоки и услуги са на нивото на предходната година.

Разходи

Общо разходите за дейността на „Албена” АД за първото тримесечие на 2011 г. са в размер на 6 228 хил.лв., с 343 хил.лв. повече спрямо същия период на предходната година.

Печалба

През първото тримесечие е отчетена загуба преди данъци в размер на 5 956 хил.лв.

Авансово внесеният данък печалба е 237 хил.лв.

Финансовият резултат за първото тримесечие е загуба в размер на 6 193 хил.лева.

За същия период на предходната година е реализирана загуба в размер на 6 541 хил.лв.

Публикуване на годишния финансов отчет на Албена АД за 2010 г.

Годишния финансов отчет и Доклада за дейността за 2010 г. на дружеството, както и всички останали законово изисквани докумени са представени на КФН, БФБ и Обществеността. Публикувани са на www.x3news.com и www.investor.bg .

ІІ. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година

Осъществявайки дейността си, Дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти под влияние на пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството. Дружеството не използва деривативни финансови инструменти, за да хеджира определени рискови експозиции.

Пазарен риск

Валутен риск

Дружеството работи в България и, тъй като българският лев е ефективно фиксиран към еврото, то е изложено на валутен риск, произтичащ от получени заеми и покупки или продажби, деноминирани във валути, различни от лева и евро. Валутните рискове са наблюдавани внимателно, с цел осигуряването на ефективно управление на риска.

Ценови риск

Дружеството не е изложено на риск от промяна в цените на стоките или другите притежавани активи.

Кредитен риск

В Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Дружеството има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите на продукция и услуги на едро се извършват на клиенти с подходяща кредитна история. Продажби на клиенти на дребно се извършват в брой или чрез кредитни/дебитни карти. Паричните транзакции се извършват с финансови институции с висок кредитен риск. Дружеството има изградена политика, която ограничава размера на кредитната експозиция към отделна финансова институция.

През 2007г. Национална агенция за кредитен рейтинг (НАКР), единствен асоцииран партньор на Moody’s Investors Service в България, присъди първоначален местен кредитен рейтинг на „Албена” АД. Дългосрочният кредитен рейтинг на дружеството е bgA2, а съответният краткосрочен рейтинг e bgP-2. Перспективата е стабилна. Рейтингът на „Албена” АД е от инвестиционен клас и показва мнение за качество над средното и малък кредитен риск.

Ликвиден риск

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства и ликвидни ценни книжа, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции. Поради динамичната природа на основните типове бизнес, Финансовия отдел на Дружеството има за цел да постигне гъвкавост във финансирането, като поддържа достатъчно неизползвани разрешени кредитни линии.

Лихвен риск

Лихвеният риск за Дружеството възниква от получените дългосрочни заеми. Заемите с плаващи лихвени проценти излагат Дружеството на лихвен риск, свързан с изменение на бъдещите паричните потоци. Заемите с фиксирани лихвени проценти излагат Дружеството на лихвен риск, свързан с колебания при бъдещо определяне на справедливи стойности. Политиката на Дружеството е да сключва договори за заем при лихвен процент, фиксиран към пазарния, например EURIBOR, и експозициите се следят регулярно.

Дружеството анализира лихвената си рискова експозиция на динамична база. Разгледани са различни сценарии, взимайки в предвид рефинансиране, подновяване на съществуващи позиции, алтернативно финансиране. Базирайки се на тези сценарии, Дружеството изчислява влянието на определена промяна в нивото на лихвения процент върху печалбата и загубата.

За ограничаване на неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат от промяната на лихвения процент Албена АД има подписан рамков договор за лихвен суап и подадено Искане за хеджиране на балансова позиция в размер на 16 млн.лева.

Капиталов риск

Целите на Дружеството при управление на капитала са да защитят способността на Дружеството да продължи като действащо предприятие с цел да осигури възвръщаемост за акционерите и поддържане на оптимална капиталова структура, за да се намали цената на капитала.

За да поддържа или изменя капиталовата структура, Дружеството може да коригира сумата на изплатените дивиденти, да върне капитал на акционерите, да емитира нови акции или да продаде активи, за да изплати дългове.

Специфични за дейността рискови фактори са свързани с глобалните икономически показатели на основните страни – пазари.

ІІІ. Информация за сключените големи сделки между свързани лица, чието минимално съдържание се определя с наредба

Няма сключени големи сделки между „Албена” АД и свързани лица за периода.

30.03.2011 г. Красимир Станев

К.к. Албена Изпълнителен директор

  1. Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад

    Доклад
    Настоящият междинен консолидиран отчет на управлението на “Доверие – Обединен холдинг” АД обхваща периода, приключващ на 31 март е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.

Другие похожие документы..