Междинен доклад

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЕНЕМОНА” АД

ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 г.

I. Важни събития през периода октомври - декември 2008 г.

За периода октомври - декември2008 г. търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД бележи спад в унисон с цялостните световни борсови тенденции.

За отчетния период оборотът с акциите на дружеството е 1 920 269.78 лева, като среднодневния оборот е 32 004.50 лева. Сделките са 1 865, като среднодневният брой е 31.08. Средната цена на ценните книжа за периода е 7.317 лева.

октомври 2008 г.

ноември 2008 г.

декември 2008 г.

октомври – декември 2008 г.

Общо сделки

958 броя

633 броя

274 броя

1 865 броя

Общо изтъргувани акции

107 780 броя

121 428 броя

33 229 броя

262 437 броя

Средна цена

9.359 лева

5.640 лева

6.819 лева

7.317 лева

Обща сума на сключените сделки

1 008 796.84 лева

684 882.66 лева

226 590.28 лева

1 920 269.78 лева

Източник: stock.bg

Източник: vestor.bg

Изпълнени Договори в конвенционалната енергетика и Договори за СМР на обща стойност около 9.5 млн. лева

Предмет

Контграгент

1

Система за оперативен мониторинг и поддръжка на основни параметри на водохимичния режим на Първи контур (PCS/OLM)

Westinghouse Energy Systems LLC (WES Bulgaria)

2

Демонтаж, монтаж и подсъединяване на 79 броя кабелни хермопроходки на 5 и 6 ЕБ. Изработка и монтаж на 474 броя защитни кожуси на изведените от експлоатация кабелни хермопроходки през ПГР 2007

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3

Рехабилитация на нагревни повърхности и шлакоотделителна система на котлоагрегат 5 (КА 5)

ДЗЗД "Синерджи 2003"

4

Рехабилитация на ППС на котлоагрегат 5 (КА 5)

ДЗЗД "Синерджи 2003"

5

Преместване на РОУ Блок 4 в ТЕЦ "Марица Изток 3" ЕАД

Enel Produzione S.p.A. - Branch Bulgaria

6

Проектиране и изграждане на стоманен цилиндричен резервоар с обем 500 м.

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

7

Демонтаж, монтаж и подсъединяване на 48 броя кабелни хермопроходки на 5 и 6 блок. Изработка и монтаж на 78 броя защитни кожуси на извадени от експлоатация кабелни хермопроходки през ПГР 2008

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

8

Изграждане на авторазтоварище и транспортна система за захранване на склад за варовик за енергоблокове1-4 в ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД - част Конструктивна, ВиК, МТ, ОВК, Ел. И автоматизация

"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД

9

Изпълнение на СМР за реализация на пакет енергоспестяващи мерки на сградата на ОДЗ "Здравец" гр. Долна Митрополия

"Консорциум за енергоефективни проекти - КЕЕП"

10

Ремонт на ОРУ 110кV - подмяна на ТТ, НТ, ВО и контролни кабели в п/ст "София ЮГ"

"Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД

11

Доставка на детайли за вграждане на стълбове на осветителни ситеми

ALSTOM Power Bulgaria EOOD

12

Ремонт на НУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Оряхово

НУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Оряхово

13

Ремонт на СОУ "Христо Ботев" гр. Оряхово

СОУ "Христо Ботев" гр. Оряхово

14

Подмяна на отоплителен котел на обект ОДЗ "Пролет" гр. Оряхово

Община Оряхово

15

Система за оперативен мониторинг на водохимичен режим по Първи контур (PCS/OLM); Допълнителни работи

Westinghouse Energy Systems LLC (WES Bulgaria)

16

СМР на обекти на възложителя; "Подмяна на отоплителен котел на обект ОДЗ "Мир" - с. Селановци

"Енергомонтаж-АЕК" АД

17

Проектиране, изпълнение и пускане в експлоатация на автономна фотоволтаична система с инсталирана мощност 18 квт. За производство на електрическа енергия за собствени нужди за обект: "Хотел Витоша"

"Еско Инженеринг" АД

18

СМР за реализация на пакет енергоспестяващи мерки на сградата на ОДЗ "Здравец" гр. Долна Митрополия ; Допълнителни СМР

"Консорциум за енергоефективни проекти - КЕЕП"

19

СМР на обект: "Газостанция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ", находащ се в поземлен имот № 055133, местност "Лъжови ливади", землището на с. Полето, община Симитли; Допълнителни СМР по част "Промишлен път от и към главен път Е79" и "Повърхностно водохващане от река Струма за ПП нужди"

"Енемона ютилитис" АД

20

СМР на обект "Плевенски цимент" АД, подобект "Компресорна станция"

"Холсим (България)" АД завод Плевен

21

СМР на обект "Газостанция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ (КПГ), находящ се в имот № 055133, местност " Лъжови ливади" , с. Полето, общ. Симитли

"Енергомонтаж-АЕК" АД

22

СМР и доставка на материали на обекта: "Изграждане на полета "Мерене на шини "А" и "Б" в п/ст "София Юг"

"Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД

23

СМР на обект: "СБР-НК-филиал Св. Мина, Вършец, СБР-НК-Филиал Велинград, СБР-НК-Филиал Сандански и "Детски санаториум" - гр. Хисаря

"Специализирани болници за рехабилитация - национолен комплекс" ЕАД

Изпълнени Договори в сферата на ЕЕД на обща стойност около 7.5 млн. лева

Предмет

Контграгент

1

Изпълнение на инженеринг относно енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сградите използвани за нуждите от "УМБАЛ Д-р Георги Странски" ЕАД гр. Плевен

УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД

2

Инженеринг за подобряване енергийната ефективност на сградите на СБР-НК-филиал Св.Мина, Вършец, СБР-НК-филиал Велинград и СБР-НК-филиал Сандански и привеждане на сградните ограждащи конструкции на сградата на "Детски санаториум" гр.Хисаря с изискванията на наредба № 7/15.12.2004г.за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

‘Специализирана болница за рехабилитация - национален комплекс" ЕАД

3

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградите на ОДЗ "Искра" - гр. Стамболийски и ОДЗ "Радост" - с. Йоаким Груево и инженеринг за изграждане на нова отоплителна инсталация на СОУ "Отец Паисий" - гр. Стамболийски, захранвана от ТЕЦ "Стамболийски" .

Община Стамболийски

4

Инженеринг, включващ проектиране, изпълнение на СМР за обекти по "Спорт в училища", "Енергийна ефективност" и "Създаване на достъпна архитектурна среда" на обекти: ПТГ "Н. Вапцаров" гр. Враца, ПГЯЕ "Игор Курчатов" гр. Козлодуй, ПГСАГ "Учебен корпус" Общежитие гр. Монтана, ПГЕ "Христо Ботев" гр. Монтана, ПГО "Елисавета Багряна" гр. Бяла Слатина, СПИ "Св. Климент Охридски" с. Лик

ДЗЗД "Стройкомерс - Енергийна Ефективност"

5

Инженеринг за намаляване на базистната стойност на годишните разходи за енергия на сградите на : СОУ "Христо Ботев" и НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Оряхово

Община Оряхово 1. Междинен доклад (1)

  Доклад
  За периода октомври - декември 2008 г. търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД бележи спад в унисон с цялостните световни борсови тенденции.
 2. Междинен доклад за дейността на

  Доклад
  В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти
 3. Консолидиран междинен доклад за дейността на „Трейс Груп Холд” ад за периода 01. 10. 2008 г. 31. 12. 2008 г

  Доклад
  1.1. „Трейс Груп Холд” АД закупи 10 дяла всеки с номинал 100 лева от капитала на „Пи Ес Ай Пловдив” ООД, ЕИК 123687330 и така стана едноличен собственик на капитала на пловдивското дружество.
 4. Доклад за дейността (1)

  Доклад
  В изпълнение на основните дейности, съгласно Закона за държавна собственост и правилника за прилагането му, за отчетния период са комплектовани и изпратени до МРРБ - 8 броя преписки с искания за предоставяне на бивши военни имоти и
 5. Доклад за дейността (2)

  Доклад
  “Турин имоти” АДСИЦ, гр. София, рег. по ф.д. № 10692 по описа на СГС, ФО за 2007 г., вписано в регистъра на търговските дружества при СГС с парт. № 123750 , том 1706 , стр.
 6. Доклад за дейността на „албена" ад към 31. 03. 2011 година съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк „Албена"

  Доклад
  „Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава два курорта по българското черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния
 7. Доклад за дейността на „албена" ад към 31. 12. 2011 година съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк „Албена"

  Доклад
  „Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава два курорта по българското черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния
 8. Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад

  Доклад
  Настоящият междинен консолидиран отчет на управлението на “Доверие – Обединен холдинг” АД обхваща периода, приключващ на 31 март е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.
 9. На консолидирана база (5)

  Документ
  За периода октомври – декември 2009 г. при търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД се забелязва покачване във формираната средна цена (12.

Другие похожие документы..